DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pozvedni své oči ke Mně

17. ledna 1990

pokoj s tebou; Má květino, dovol Mi použít dnes tvou ruku k zapsání Mého Poselství;1

dávám vám Svůj Pokoj; milovaní, pozvedl jsem vás, aby vaším prostřednictvím vešla Má Poselství ve známost po celém světě; pozvedl jsem vás, abych z vás udělal živoucí oltáře a dal vám Svůj Plamen; pozvedl jsem vás, abych vás proměnil v živé chrámy; Má Milost na vás spočívá a nikdy z vás nespouštím Své Oči; pojďte a naberte si z Mého Bohatství, pojďte, potěšte Mě a říkejte tato slova:

„Veleben buď Pane
Nejslitovnější,
neboť Tobě náleží všechna velikost,
síla a nádhera;
Tvá je svrchovanost
a Ty jsi Vládce všech a nade vším
a jedině Ty a skrze Tebe
sestoupí Jednota jako blesk,
aby velebila a Oslavovala
Tvé Tělo;
amen;“

a říkám vám, že v Jednotě budete jako nádoby, které nesou Mé Světlo, hlásají Mé Království a učí Pravdu v dokonalé svobodě, aniž by vám v tom kdokoliv bránil;

(nyní zapiš několik dalších řádků pro Mé vyvolené;)

buďte připraveni na několik dalších soužení; Já jsem před vámi, abych vám ukázal cestu, proto se nebojte; mnozí budou pohoršeni, neboť ten, kdo hlásá Pravdu, se nikdy nevyhne zkouškám, obkličují vás utlačovatelé, ale pocítili jste to? říkám vám, dříve než se vás dotknou, rozpráším je; Já, Pán, kráčím po vašem boku;

slyšte Mě, abyste se sjednotili, musíte se všichni sklonit; nesmí mezi vámi být žádná rivalita, žádná namyšlenost, ale každý se musí umenšovat; Já jsem Božský a chci, abyste takoví byli i vy; měli byste se všichni sklonit, Moji milovaní, neboť všichni sdílíte Mého Ducha;

Já, Pán, vám žehnám;

Ježíši?

Já jsem;

Já, Ježíš, tě miluji, dcero; pověz Mi, kdybych k tobě nepřišel tímto způsobem, abych tě zachránil, čekala bys dnes na Mě a sloužila Mi? a kdybych tě nepozvedl, byla by sis vědoma všeho toho, co se děje v Mé Církvi?

Ne, ne, Pane, ale z toho, cos mi dal, jsem si nic nezasloužila.

květino, i když si to nezasloužíš, jsem tu s tebou, abych ti žehnal a ponořil tě hlouběji do Svého Srdce; živ se ode Mě tímto způsobem; přijmi Můj Pokoj;

pozvedni své oči ke Mně

a zazáří na tebe Má Svatá Tvář; pomazal jsem tě, abys byla jednou z Mých nevěst, pozvedl jsem tě, abys byla Má; Láska tě miluje… prodchnul jsem tě Svou jemnou vůní, abych rozšířil Svou vůni až k tvým přátelům; ozdobil jsem tě Svými Klenoty, aby ses Mi podobala; připoutal jsem tě k Sobě;

pozvedni své oči ke Mně

a pohleď na Mou Svatou Tvář; Já jsem tvůj Spasitel, který tě miluje; přijmi cestu, kterou tě vedu; všechno jsem naplánoval dříve, než ses narodila; posti se, Moje milovaná, umrtvuj své smysly, konej skutky zadostiučinění za ty, kdo Mě zraňují;

pozvedni své oči ke Mně

a vnímej, jak jsi zahrnována Mou Láskou a jak tě stravuje; čiň pokání za druhé, abys Mě potěšila; hleď! Já jsem Ten, který tě nejvíce miluje, což bys mohla odolat Mému volání? což bys mohla odolat Mně? Mně, který jsem tě zavolal tvým jménem a utvářel tě ke Svému Obrazu? Mně, který jsem tě vzkřísil z mrtvých a vysvobodil tvou duši z hlubin podsvětí?

pozvedni své oči ke Mně

a pohleď na svého Krále, který tvou nahotu ozdobil Svým Požehnáním; zasnoubil jsem se s tebou a vychovával tě s Moudrostí; ach, Vassulo, Má žačko, dělej Mi radost a všechno se Mnou sdílej;

pozvedni své oči ke Mně

a pohleď na Toho, který tě zachránil; Já jsem to; Já jsem Ten, který tě stvořil;

pozvedni své oči ke Mně

a podívej se na Mě; Já jsem Ten, kdo ti odhalil Svou Svatou Tvář; Já jsem Ten, kdo probudil tvou schopnost vnímat; Já jsem Pán, který na tebe shlédl, zkoumal tě a vylil na tebe Svá Učení; sleduj Mé Rty2… těmito Svými Rty, Rty tvého Boha, jsem tě naučil všemu, co dnes znáš; tyto Rty tvého Boha ti diktovaly a všechno Poznání, které vlastníš, pochází ode Mě; Já jsem tvůj Vychovatel; jsi ochotna nechat se Mnou vést v Mých Stopách až do konce? dovolíš Mi to?

Svou vlastní Rukou
jsi mě živil
bez mé nejmenší zásluhy.
Kdo jsem já,
abych byla zahrnuta milostmi?
Všechno pochází od Tebe.
Tvá vlastní Ruka
mě obdarovala.
Velebím Tě, ó Pane,
budu se radovat a jásat ve Tvé Lásce
a odhodlaně Tě následovat až do konce,
s ještě větší horlivostí.

vezmi tedy Můj Kříž Pokoje a Lásky a společně budeme pokračovat; nezapomínej, Má milovaná, že jsem ti vždy nablízku, nezapomínej na Mou Svatost, abys i ty mohla kráčet ve svatosti; nabídni Mi svou ubohost a Má Duše tě bude konejšit; tvůj Spasitel je po tvém boku; Já jsem Ten, který pozvedá ubožáky z prachu; vidíš, Má Vassulo, že vírou a skrze víru ve Mne jsem ti dal vstoupit do tohoto stavu milosti;

(Pán tím myslí, že jsem přijala Jeho milost, ve které s Ním mohu být v důvěrném vztahu skrze dětskou víru.)

Já, Ježíš, tě miluji; vždy Mi dělej radost;


1 Poselství, které se má číst 18. ledna 1990, což je první den Týdne modliteb za jednotu křesťanů a zároveň mé narozeniny.
2  Když to Ježíš říkal, ukázal dvěma prsty na Své Rty.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 



Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message