DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zvedni ke Mně své oči

17. ledna 1990

Pokoj s tebou. Má květino, dovol Mi použít dnes tvé ruky a napsat toto Poselství:1

Dávám vám Svůj Pokoj. Milovaní, pozvedl jsem vás, aby vaším prostřednictvím Má Poselství vešla ve známost na celém světě. Pozvedl jsem vás, abych z vás udělal živoucí oltáře, dal vám Svůj Plamen, abych vás proměnil v živé chrámy. Má Milost na vás spočívá, Mé Oči vás nikdy neopouštějí. Pojďte a naberte si z Mého Bohatství, pojďte a těšte Mě a říkejte tato slova:

Veleben buď, Pane,
plný Milosti.
Tvá je všechna velikost,
síla a nádhera.
Tvá je svrchovanost
a jsi Vládce všeho a nade vším.
A s Tebou, a skrze Tebe
na nás sestoupí Jednota jako blesk,
aby ctila a oslavovala Tvé Tělo. 
Amen.

A říkám vám, že v Jednotě budete jako nádoby, které nesou Mé Světlo, hlásají Mé Království a učí Pravdu v dokonalé svobodě a bez jakýchkoliv překážek.

(Napiš ještě několik řádek pro Mé vyvolené.)

Buďte připraveni na trochu víc soužení. Jsem před vámi a ukazuji vám cestu, nebojte se. Mnozí budou uráženi, ale kdo hlásá Pravdu, nevyhne se soudům. Obklopují vás utlačovatelé, ale pocítili jste to? Říkám vám, dříve než se vás dotknou, odvanu je. Já, Pán, kráčím po vašem boku.

Slyšte Mne: abyste se sjednotili, musíte se všichni sklonit. Nesmí být žádná řevnivost mezi vámi, žádná domýšlivost, každý musí sám sebe umenšovat. Jsem Božský a chci, abyste takoví byli i vy. 

Musíte se, Moji milovaní, všichni sklonit, vždyť všichni sdílíte Mého Ducha.

Já, Pán, vám žehnám.

Ježíši?

Já jsem to.

Já, Ježíš tě miluji. Dcero, pověz Mi, kdybych k tobě nebyl přišel tímto způsobem, abych tě zachránil, čekala bys dnes na Mne a sloužila Mi? A kdybych tě nebyl pozvedl, věděla bys o tom všem, co se děje v Mé Církvi?

Ne, ne, Pane, ale já nejsem dobrá aby mi to všechno bylo dáno.

Květino, i když nejsi dobrá, jsem tu s tebou abych ti požehnal a ponořil tě hlouběji do Svého Srdce. Živ se tak ode Mne. Přijmi Můj Pokoj.

Zvedni své oči ke Mně

a bude na tebe zářit Má Svatá Tvář. Pomazal jsem tě, abys byla jednou z Mých nevěst, pozvedl jsem tě, abys byla Má. Láska tě miluje ... napojil jsem tě Svou něžnou vůni, rozestřel jsem Svou vůni po celé cestě ke tvým přátelům. Ozdobil jsem tě Svými Klenoty, aby ses Mi podobala. Připoutal jsem tě k Sobě.

Zvedni své oči ke Mně

a hleď na Mou Svatou Tvář. Jsem tvůj Spasitel, který tě miluje. Přijmi cestu, kterou tě vedu. Měl jsem Svůj Plán dávno před tvým narozením. Posti se, Moje milovaná, umrtvuj své smysly, přinášej smír za ty, kdo Mě zraňují.

Zvedni své oči ke Mně

a pociťuj, jak tě Má Láska přikrývá a stravuje. Dělej pokání za druhé, abys Mě potěšila. Hleď! Jsem ten, který tě nejvíc miluje, budeš odporovat Mému volání? Mohla bys Mi odporovat? Mně, který jsem tě zavolal jménem a utvářel tě ke Svému Obrazu, který jsem tě vzkřísil z mrtvých a vysvobodil tvou duši z podsvětí?

Zvedni své oči ke Mně

a hleď na svého Krále, který tvou nahotu ozdobil Svým Požehnáním. Zasnoubil jsem se s tebou a vychoval tě k Moudrosti. Ach, Vassulo, Má žačko, potěš Mně a buď se Mnou.

Zvedni své oči ke Mně

a hleď na Toho, který tě zachránil. Jsem Ten, který tě stvořil.

Zvedni své oči ke Mně

a dívej se na Mne. Odhalil jsem ti Svou Svatou Tvář. Já jsem Ten, kdo probudil tvé vnímání. Jsem Pán, který na tebe shlédl a ocenil tě a vlil na tebe Své Učení. Pozoruj Mé Rty2 ... tyto Rty tvého Boha tě naučily všechno, co dnes máš. Tyto Rty tvého Boha ti diktovaly, a všechno tvé poznání je ode Mne. Jsem tvůj Vychovatel. Jsi ochotná nechat se ode Mne vést v Mých Stopách až do konce? Dovolíš Mi to?

Svou vlastní Rukou jsi mě živil,
bez nejmenší mé zásluhy.
Kdo mě zahrnul milostmi?
Všechno je od Tebe.
Tvá vlastní Ruka mě obdarovala.
Velebím Tě, ó Pane.
Budu se radovat a jásat ve Tvé Lásce
a horlivě Tě následovat až do konce
a s ještě větší odhodlaností.

Vezmi tedy Můj Kříž Lásky a Pokoje a společně budeme pokračovat. Pamatuj, Má milovaná, že jsem ti stále nablízku. Pamatuj na Mou Svatost, abys i ty kráčela ve svatosti. Obětuj Mi svou ubohost a Má Duše ji zmírní. Tvůj Spasitel je vedle tebe. Jsem Ten, který pozvedá ubožáky z prachu. Vidíš Má Vassulo, vírou a skrze víru ve Mne jsem ti dal vstoupit do tohoto stavu milosti.

(Pán míní, že jsem se Mu přiblížila, pro Jeho milost, vírou a skrze víru dítěte.)

Já, Ježíš tě miluji. Vždycky Mi dělej radost.


1 poselství pro 18. leden 1990, první den svátku Jednoty a zároveň moje narozeniny
2 Ježíš si přitom ukázal dvěma prsty na Rty


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message