DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nejdražší duše, dej Mi svou lásku

23. listopadu 1989

Můj Králi,

veď všechny duše k Pravdě,

aby Tě mohly oslavovat

kolem jediného Svatostánku.

Dej, ať ti, kdo stále poslouchají

a poslouchají,

ale nechápou,

tentokrát pochopí,

a ti, kdo se stále znovu dívají,

ale nic nevidí,

tentokrát uvidí

a vstoupí do Tvého Tajemství.

Obměkči jejich srdce,

aby mohli chápat svým srdcem,

a ne svou myslí,

a tak byli Tebou obráceni a uzdraveni

a velebili Tě, můj Králi.

Amen.

Mé dítě, pozvednu i mrtvé. Modli se za tyto duše, které nepochopily Mou Vůli.

Buď pevná v Mém učení. Setrvej na Mých Cestách a odraď ty, kdo chtějí zraňovat Mé Tělo. Se svými nepřáteli, kteří jsou Mými nepřáteli, zacházej vlídně, ale přitom je stále poučuj. Povedu tě na každém kroku, Mé dítě. Miluj Mě z celého svého srdce, z celé své duše a ze vší mysli, neboť tak budeš schopna vidět Mě, svého Boha. Dcero, přicházej ke Mně, i kdyby to bylo jen na několik okamžiků, aby ses se Mnou setkala tak, jak jsem tě to učil. Těší Mě to. Nejdražší duše, dej Mi svou lásku, nedal jsem ti Já Svou?

Jsem tvůj Ženich, který tě sytí, který tě naplňuje, který tě utěšuje, který tě brání, který se o tebe stará a který pozvedá tvou duši k Sobě. Jsem Ten, kdo tě nejvíce miluje, nejdražší duše. Vím,1 ale vychovával jsem tě a utvářel pro toto poslání. Opři se o Mě, když jsi unavená a Já tě pozvednu. Květino, všechno, co děláš v Mém Jménu, Mě oslavuje. Jez ode Mě. Miluji tě a stvořil jsem tě k tomu, abys Mě milovala, stvořil jsem tě k tomu, abys Mi dala odpočinout, stvořil jsem tě proto, abych se s tebou dělil o všechno, co mám. Modli se k Otci, abys zmírnila Jeho Spravedlnost, která na vás2 těžce spočívá. Zmírňuj Jeho Hněv tím, že Ho budeš milovat, modlit se srdcem, postit se, litovat svých hříchů a zpovídat se z nich. Vstup do světa Pokoje a Svatosti. Žij svatě, buď obrazem Mého Božství.

Má Vassulo, jsi teď šťastná, že jsem tě osvobodil?

Chvála buď Pánu, ANO!

Pak Mě odměň tím, že Mi dovolíš, abych tě používal ke Své Slávě. Rozumíš? Chápej, že od tebe budu žádat oběti, utrpení a velkou trpělivost, ale nic nebude nadarmo. Pamatuj si, utvářel jsem tě k tomu, aby ses stala dalším malým křížem k Mé Slávě. Každý malý kříž se stává sloupem světla a zahání tmu, která je kolem vás. Nyní se Mnou jednej jako s Králem a obětuj Mi duše, žízním po duších. Budu ti pomáhat a Moudrost tě bude učit. Zůstaň blízko Mě a pamatuj na Mou Přítomnost.

Já, Ježíš, ti žehnám. Miluj Mě.


1 Něco jsem Ježíši řekla.
2 Na naši generaci.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message