DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Svrhnu všechny vetřelce ve Své Církvi - Mé Rusko bude živým příkladem vaší době

13. listopadu 1989

pokoj s tebou, Mé dítě; evangelizuj s láskou pro Lásku; ekklesia ožije, protože Já, Pán, svrhnu všechny vetřelce, kteří se v Ní usadili na vysokých místech; dcero, odstraň tyto trny, které probodávají Mou Hlavu, trny, které jsou příčinou tolika krvácení; neboj se jich, dcero, neboť jsem vedle tebe; a vpravdě ti říkám, že Svou Silou a Svým Velkým Slitováním svrhnu každého z nich;

vidíš, Mé dítě, celá Nebesa tak dlouho truchlila pro tvou Tolik-Nemilovanou-Sestru; po celá léta polykáme Své hořké Slzy… „Ó, Rusko! ubohé stvoření uvězněné ve své žádostivosti! zlý se vplížil do tvého lůna, stvoření z pouhého prachu a popela; Já, Nejvyšší, tě vzkřísím, protože Já jsem Vzkříšení; budu tě sytit, abys znovu ožilo, a Svým Prstem tě proměním ve slavný národ, jako jsem byl Já proměněn; budeš slavnostně oděno v zářivě bílé roucho a celá Nebesa odloží Svůj smuteční šat a hořké Slzy Nebes se promění v slzy radosti; celá Nebesa budou oslavovat tvé Vzkříšení a všichni svatí mučedníci, kteří se bez přestání modlili u Nohou vaší Svaté Matky za Její přímluvu, toho dne, spolu s Mou Matkou a bezpočtem Jejích svatých andělů, všichni sestoupí do domů tvých dětí, které se stanou i jejich domovem; pak je budu živit Svým Tělem a nabídnu jim k pití Svou Krev;“

Rusko Mě bude jíst a pít s velkou láskou a bude Mě oslavovat; Mé Rusko bude živým příkladem vaší době i generacím, které po ní přijdou, pro své Velké Obrácení; tvá Sestra-Tolik-Nemilovaná mnohými se zřekne svého zlého jednání a ze vší své síly bude volat ke Mně, svému Bohu;

Vassulo, slyšíš? poslouchej… poslouchej, jak naříkají děti tvé Sestry;1 její děti naříkají a bědují; to pláčou Mé děti Ruska; celá Nebesa upřímně naslouchají jejich žalu; Nebe je hluboce dojato jejich soužením a Já, který jsem ji nikdy nepřestal milovat, jsem teď blízko jejího mrtvého těla, Má Ruka na jejím studeném srdci; a její kosti opět rozkvetou z jejího hrobu a její jméno budou mít všichni v úctě, protože Já ozdobím ji i její syny a dcery; proto s ní podepíši a zpečetím smlouvu Pokoje a Lásky; miluji ji a vždy jsem ji miloval; dokonce i v její nevěrnosti vůči Mně a i v její zkaženosti jsem ji žehnal a žehnal; to bude Můj Slavný Zázrak; jen počkej a uvidíš; i ty, kteří usnuli v nenávisti, a nenávidí Mě, aniž by pro to měli nějaký důvod, i ty přivedu zpět k životu, protože to jsou také její synové a dosud žijí v jejím lůně; toto všechno se brzy stane;

dcero, jsem Svatý, Nejvyšší, jsem Nejsvětější Trojice; potěš Mě a slyš Mě, jako jsi Mě slyšela dnes;

(Bůh se zdál spokojený.)

„aleluja, náš Pomazaný! dělej Pánu radost a hledej Ho v čistotě srdce, hledej Ho upřímným srdcem; jsme tvoji andělé, kteří tě střeží bez přestání;“2 

„Bůh tě miluje a Já, Daniel, jsem vždy s tebou; zůstaň malá, neboť tak se to líbí Pánu!“3 

Ach, Danieli… Jak se mohu vyhnout setkáním, na kterých se lidé dozvídají o poselstvích a o mě? Jak mohu zůstat „malá“? Víš, jak nerada se ukazuji!

„Vassulo, ‚zůstat malá‘ znamená: zůstat pokorná a milá Pánu; vzpomeň si, že je to Pán, kdo si přeje tato shromáždění;4 neboj se; Jeho Poselství je třeba znát, svět by měl přijít a setkat se s Králem Pokoje; tvá generace by měla poznat Boha a obrátit se; vzdávej Bohu díky za Jeho Milostiplná Díla; já, Daniel, se za tebe neustále modlím, Bůh chce, abys byla dobrá; odhaluj Jeho Lásku všemu lidstvu beze strachu; Nejvyšší žehná tobě a všem, kdo se odevzdávají těmto Poselstvím a oznamují Je národům;“

Láska vás všechny miluje;


1 Tady jsem začala plakat nejen pro děti Ruska, které trpí, ale i proto, že Boží Hlas zněl tak smutně, že se to dá jen těžko popsat.
2 To byly hlasy andělů.
3 Daniel, můj strážný anděl.
4 Modlitební setkání jednou za měsíc.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message