DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Touha po Bohu

2. října 1989

Ježíši?

Já jsem. Pojď, Mé dítě, vezmi Mě za Ruku a budeme pracovat společně. Jsem Moudrost, tvůj Učitel, proto buď závislá jen na Mně. Pochop, že nikdo ti nemůže dát lepší poznání než Já, který Jsem Pán. Naslouchej a piš:

Tvorstvo! Duše! Ty, kdo Mě čteš, ty, kdo Mě slyšíš, chval Mě, oslavuj Mě, veleb Mě od rána do večera, oslavuj Mě a vzdávej Mi úctu bez přestání. Konej zadostiučinění za ty, kteří Mě nikdy nechválí ani neoslavují. Dobrořeč Mi, vzdávej Mi chválu a měj touhu po Mně, copak ti nikdo neřekl o Písni tří mladých mužů?1 Pak se ji nauč a hlásej ji všem národům. Duch Pravdy je s vámi se všemi, Mé malé děti. Připomenu vám, že Já jsem Bůh, se kterým jste se přišli setkat v modlitbě. Protože jsem Bůh živý, cítím, zda své modlitby odříkáváte jen rty. Chci, abyste po Mně toužili… Mějte touhu po Mně, mějte touhu po Mně, žízněte po Mně, dychtivě Mě hledejte, nemějte jinou touhu než touhu po Mně, chtějte být v neustálém spojení se Mnou, chtějte Mě potěšit, chtějte Mě vnímat a slyšet, mějte touhu po Mé Přítomnosti, ať vás nic z tohoto světa neoklame. Neboť jestli vás svět nenávidí, vzpomeňte si, že Mě nenáviděl před vámi.

Dávejte Mě na První místo, nezraňujte Mé Nejsvětější Srdce tím, že byste Mě zanedbávali. V Mé blízkosti pocítíte Mou Lásku, Můj Pokoj. A tato harmonie Nebes, kterou sdílím se Svými Anděly, může být i vaše, když se Mi přiblížíte. Miluji vás všechny věčnou láskou, láskou, kterou na zemi nejste schopni pochopit. Pojďte, a jestli chcete, ukážu vám, co to znamená Opravdový život v Bohu. Naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám říkám, že každý, kdo žije v Lásce, žije ve Mně, svém Bohu, a Já žiji v něm.

Probuďte se ze spánku, procitněte ze své letargie a neklamte sami sebe, když říkáte: „Já miluji Pána a On to ví, vždy tomu tak bylo, a proto mám čisté svědomí.“ Dnes vám říkám, abyste se vrátili ke Mně. Jestli se zeptáte: „Ale jak se máme vrátit?“ pak vám řeknu, tím, že se obrátíte. A když řeknete: „Ale my jsme obráceni, jak se máme obrátit?“ pak vám řeknu, že touhou po Mně, když po Mně budete žíznit. Hledejte Mě, Svatého. Přijďte a klanějte se Mi. Ať jsem vaším údělem Já, váš Svatý. Ať se v Mé Přítomnosti vaše oči rozplývají slzami lásky.

Buďte bdělí, buďte bdělí, kdybyste věděli, jak velmi nebezpečné je neznat příčinu svých hříchů, necítit své viny a ztratit smysl pro to, co je dobré a co zlé! Odolávejte ďáblově taktice. Buďte bdělí při modlitbách, setrvávejte v neustálé modlitbě. Modlete se bez přestání, dejte Mi pocítit, že je ve vás neustálá touha po Mně: neustálá modlitba, modlitba vycházející z vašeho srdce, to je Touha po Bohu, moji milovaní. Chcete-li růst v Mé Lásce, odložte svou netečnost a modlitby, které odříkávají jen vaše rty. Být v neustálé modlitbě znamená toužit po Mně, vašem Pánu. Snažte se a chápejte Mé Poselství. Ať je vaše touha po Mně plná radosti, ať po Mně touží vaše srdce, ne vaše rty. Ať slyším, jak voláte: „Abba!“ Tak ke Mně opět přijďte jako malé děti, vraťte se ke Mně a proste Mě svým srdcem, hledejte Mě svým srdcem, pojďte ke Mně, nabídněte Mi své srdce. Oddaností zkrásní vaše duše. Neodchylujte se od Pravdy, neboť Pravda je Láska, tak pojďte ke Mně plní Lásky a čerpejte z Mého Srdce. Buďte v Pravdě, žijte v Pravdě neustálou touhou po Mně. Dělejte všechny tyto věci, abyste mohli žít.

V těchto posledních dnech vylévám Svého Ducha Milosti na celé lidstvo. Nevšimli jste si, že dávám i těm nejposlednějším? Můj Duch Milosti je vyléván na vaši generaci, aby vás naučil milovat Mě. Přicházím jako Ten, kdo připomíná Své Slovo. Přicházím rozjasnit tuto temnotu Svým Světlem. Přicházím vás varovat a probudit vás z vašeho hlubokého spánku. Nepřicházím s hněvem, přicházím s Láskou, Pokojem a Slitováním, abych sňal příkrov smrti, který pokrývá vaše národy. Přicházím vám připomenout, že jsem Svatý a že máte žít svatě. Přicházím vás učit, jak se modlit. Dal jsem vám všechno, abyste mohli pozvednout svou duši ke Mně a měli podíl na Mém Království.

Přicházím k vám jako Žebrák a naléhavě vás prosím. Přicházím k vám jako Moudrost a učím vás znovu poznání Svatosti. Vždy tak horlivě vám nabízím Své Srdce, vždy tak pokorně se vám nabízím každý den jako váš denní Chléb. Dávám vám Pokrm, abyste jedli, co srdce ráčí, abyste jedli do sytosti. Proto pojďte ke Mně, vraťte se ke Mně a velebte Mě, svého Boha.

Žehnám vám všem, Svůj Vzdech Lásky vám zanechávám na čele. Láska vás všechny miluje. Buďte jedno.


1 Viz. Dan 3,52-90.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message