DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Touha po Bohu

2. října 1989

Ježíši?

Já jsem to. Pojď, Mé dítě, vezmi Mne za Ruku a budeme pracovat společně. Jsem Moudrost, tvůj Učitel, buď závislá jen na Mně. Pochop, že nikdo ti nemůže dát lepší poznání než Já, který Jsem Pán. Naslouchej a piš:

Tvorstvo! Duše! Ty, kdo Mne čteš, ty, kdo Mne slyšíš, chval Mne, oslavuj Mne, veleb Mne od rána do večera, oslavuj Mne a vzdávej Mi úctu bez ustání, jako náhradu za ty, kteří Mě nikdy nechválí ani neoslavují. Dobrořeč Mi, cti Mě a měj touhu po Mně. Nikdy jsi neslyšel o Písni tří mladých mužů?1 Chápej tedy a hlásej to všem národům, Duch Pravdy je s vámi se všemi. Mé malé děti, připomenu vám, že se v modlitbě setkáváte s Bohem. Jsem Bůh živý, cítím, jestli své modlitby jen odříkáváte ústy. Chci, abyste po Mně toužily, abyste po Mně žíznily, dychtivě Mne hledaly. Nehledejte nic jiného než Mne. Přejte si být stále se Mnou spojeni, líbit se Mi, těšit Mne, cítit a slyšet Mne. Mějte touhu po Mé Přítomnosti, ať vás nic z tohoto světa neoklame, protože jestli vás svět nenávidí, vzpomeňte si, že dřív než vás nenáviděl Mne.

Dávejte Mne na První místo, nezraňujte Mé Svaté Srdce tím, že byste Mě zanedbávaly. V Mé blízkosti pocítíte Mou Lásku, Můj Pokoj. A tato harmonie Nebes, kterou mám se Svými Anděly, může být i vaše, když ke Mně přijdete blíž. Miluji vás všechny věčnou láskou, láskou, kterou na zemi nejste schopni pochopit. Pojďte a ukáži vám teď, jestli chcete, co znamená Opravdový Život v Bohu. Slavnostně prohlašuji, že každý, kdo žije v Lásce, žije ve Mně, svém Bohu, a Já žiji v něm.

Probuďte se ze spánku, procitněte ze své letargie a neklamte sami sebe, když říkáte: "Já miluji Pána a On to ví, vždycky tomu tak bylo, a proto mám čisté svědomí." Dnes vám říkám, abyste se vrátili ke Mně. Jestli se zeptáte "ale jak se máme vrátit?", pak vám řeknu, že tím, že se obrátíte, a když řeknete "ale my jsme obráceni, jak se máme obrátit?", pak vám řeknu, že touhou po Mně, když budete po Mně žíznit. Hledejte Mne, Svatého. Přijďte a klanějte se Mi. Ať jsem vaším údělem, Já, váš Svatý. Ať se v Mé Přítomnosti vaše oči rozplývají slzami lásky.

Buďte bdělí, buďte bdělí, kdybyste věděli, jak strašně nebezpečné je neznat příčinu svých hříchů, necítit své viny, a ztratit smysl pro to, co je dobré a co zlé! Odolávejte ďáblově taktice, buďte bdělí při modlitbách, buďte se Mnou ve stálé modlitbě. Modlete se bez přestání. Dejte Mi pocítit, že je ve vás stálá touha po Mně, stálá modlitba. Modlitba vycházející z vašeho srdce, to je Touha po Bohu. Moji milovaní, chcete-li růst v Mé Lásce, odložte svou netečnost a bezmyšlenkovité modlitby. Být v neustálé modlitbě znamená toužit po Mně, vašem Pánu. Snažte se a chápejte Mé Poselství. Tužte po Mně s radostí, tužte po Mně svým srdcem, a ne svými rty, ať slyším vaše volání "Abba!" Přijďte ke Mně zase jako malé děti, vraťte se ke Mně a ptejte se Mne svým srdcem, hledejte Mne svým srdcem. Pojďte ke Mně, nabídněte Mi své srdce. Oddaností zkrásní vaše duše. Neodchylujte se od Pravdy, protože Pravda je Láska, tak pojďte ke Mně, plnému Lásky, čerpejte z Mého Srdce. Buďte v Pravdě, žijte v Pravdě neustálou touhou po Mně. Dělejte všechny tyto věci, abyste mohli žít.

V těchto dnech vylévám Svého Ducha Milosti na celé lidstvo. Nevšimli jste si, že dávám i těm nejposlednějším? Můj Duch Milosti se vylévá na vaši generaci, aby vás naučil milovat Mne. Přicházím vám připomenout Své Slovo, přicházím rozjasnit tuto tmu Svým Světlem. Přicházím vás varovat a probudit z hlubokého spánku. Nepřicházím s hněvem, přicházím s Láskou, Pokojem a Slitováním, abych sňal příkrov smrti, pokrývající vás, národy. Přicházím vám připomenout, že Já jsem Svatý a že máte žít svatě. Přicházím vás učit, jak se modlit. Dal jsem vám všechno, abyste pozvedli svou duši ke Mně a měli podíl v Mém Království.

Přicházím k vám jako Žebrák a naléhavě vás prosím. Přicházím k vám jako Moudrost, učím vás znovu poznávat Svatost vždy tak horlivou. Nabízím vám Své Srdce. Vždycky tak pokorný se vám nabízím každý všední den jako váš denní Chléb. Dávám vám Pokrm, abyste jedli, co srdce ráčí, abyste jedli do sytosti. Proto pojďte ke Mně, vraťte se ke Mně a velebte Mne, svého Boha.

Žehnám vám všem, vdechuji vám Políbení Lásky na čelo. Láska vás miluje. Buďte jedno.


1 v knize Danielově 3,52-90 - pozn. překl.: v Ekumenické bibli je to až v Přídavcích k Danielovi


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message