DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Láska touží po lásce

19. června 1989

Fribourguu u sester Dobrého Pastýře.)

(Poselství pro modlitební setkání ve Fribourguu u sester Dobrého Pastýře.)

Já jsem; pokoj buď s vámi, nejdražší duše; vnímejte Mě, vnímejte Mou Přítomnost; Já jsem uprostřed vás; pojďte a odstraňte závoj, který halí vaše oči, a pohleďte na Mě v Mé Slávě;

vím, jak jste slabí, a že i ta nejmenší bouře vyvolaná Mým nepřítelem, vámi otřese a vy padáte, ale nezoufejte v těchto Časech Vzpoury, neboť Já, Pán, který jsem vaším Útočištěm a vaším Těšitelem, jsem vám vždy velmi blízko; Já jsem Útočiště nuzných a zoufalých, Úkryt před bouřemi rozpoutanými Mým nepřítelem, Nevysychající Pramen pro ty, kdo žízní, Stín, který vás chrání před výhní pouště, v níž dnes žijete; Mé Nejsvětější Srdce je otevřeno dokořán, aby vás přivítalo a poskytlo vám odpočinek;

Já jsem Láska, která hledá každé srdce, aby je potěšila a milovala; Já jsem Láska, která vás věčně miluje; vidíte? sestupuji ze Svého Nebeského Trůnu, skláním se k vám, abych vás k Sobě pozvedl a živil vaši duši přímo ze Svých Nebeských Zásob; přicházím k vám, Mí vyhladovělí beránci; přicházím vás všechny shromáždit ve Svém horoucím Objetí; kvůli vám rozhojním Své Milosti a všechny vaše mrtvé vzkřísím Svým Žhnoucím Plamenem Lásky;

přicházím se Svým Nejsvětějším Srdcem na Dlani a nabízím vám Je; přijmete Je?

Moji milovaní, blíží se Den, kdy se všechny vize stanou skutečností, všechny vize se brzy naplní, a to ještě za vašeho života; proto otevřete svá srdce a snažte se pochopit, proč se Můj Duch Milosti tak štědře vylévá na tuto generaci; blíží se Den, kdy všechny generace budou jedno vedeni jedním Pastýřem kolem jednoho Svatostánku a Já, Pán, budu pro ně Jediný; proto se modlete, Moji milovaní, modlete se za tuto Jednotu, kterou Já, Pán, usilovně připravuji;

nyní jste rozptýleni a vaše pastviny zpustly; celá Nebesa slyší bědování Mého pastýře,1 protože Kainové rozlámali jeho berlu na kusy, Jednotu rozbili na kousky, aby přerušili mezi nimi bratrské pouto;2 ale Den, kdy bude oslaveno Mé Tělo, je blízko, a radost to bude nevídaná; bude to dechberoucí den; a Rány, které jsem utržil v domě Svých nejlepších přátel, se zahojí;

Mé Nejsvětější Srdce dnes touží po lásce v čistotě; nepotřebuji nic jiného než návrat lásky; což jsem z lásky nenabídl Sám Sebe jako vonný dar a oběť? je to příliš mnoho žádat od vás oddanost Mně? je to příliš mnoho žádat od vás alespoň kousek uznání a návrat k lásce? Láska touží po lásce, Láska žízní po lásce, Láska žebrá, abyste se navrátili k lásce;

nevzpírejte se Mému Zákonu, který je Zákonem Lásky; Ach, milovaní, jak vás miluji! proč se Mi tak mnozí z vás přestali klanět? připomínám vám, že jsem přítomen v této Svaté Hodině, obklopen serafy a cheruby před vámi mlčky stojím; Já, Svatý Svatých, jsem vám dal jméno: Milovaní;

i když jste proti Mně zhřešili, odpustil jsem vám; jste Má setba! uvidím vás, milovaní, v Hodině vyhrazené pro Adoraci? povstanete a přijdete ke Mně, k Tomu, který na vás čeká ve Svém Svatostánku? přijďte za Mnou... přijďte za Mnou... neodmítejte, co vám dnes Duch nabízí; zůstávejte v Mé Lásce a přijměte Mou Milost; pamatujte si, že všechno nenávratně pomíjí, že jednoho dne všechno povadne, ale vaše duše zůstává navěky;

Já, Pán, žehnám každému z vás, dávám vám Svůj Pokoj, abyste jej mohli dát ostatním;


1 Našeho Svatého Otce Jana Pavla II.
2 Tady jsem cítila, že Bůh je zarmoucený až k smrti.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message