DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Láska je Kořenem Stromu Života
Písma se naplňují
Svěř Mi svou vůli

1. května 1989

Pane, chtěl bys napsat Své Poselství pro modlitební setkání 19. května?

jsi připravena?

Nikdy nejsem připravena, ale Ty mi můžeš pomoci, abych byla.

pros a bude ti dáno;

Prosím Tě, můj Pane, abys mi pomohl slyšet Tvůj Hlas a psát.

otevři tedy své uši a pozorně naslouchej; piš:

pokoj vám všem; Já jsem Pán, Emanuel, Svatý Svatých, který se dává poznat pomocí tohoto slabého nástroje;

přicházím k vám, maličcí, národe tolik vyznamenaný; přicházím k vám a odhaluji Své Nejsvětější Srdce přímo před vašima očima; Mé Nejsvětější Srdce je Svaté, Čisté a naplněné Láskou; proto se probuďte jako v minulosti, probuďte se ze své letargie, procitněte a vnímejte Mě;

Můj Duch se na vás bez přestání štědře vylévá, a přesto tak mnozí z vás dosud nepochopili… Já, Pán, jsem již od vašeho stvoření povolával proroky, ale Moji Vlastní znovu dělají to, co dělali vždycky… stále pronásledují všechny Mé proroky, štvou je z města do města; bez přestání je prolévána Ábelova Svatá Krev; tito lidé Mě žádají o spravedlivé zákony, touží po tom, abych jim byl nablízku, ale když jim pošlu Svého Svatého Ducha Milosti, zavírají své oči a odmítají slyšet a svému srdci dovolují, aby ztvrdlo jako žula; shromažďují se, aby společně odháněli Mého Svatého Ducha Milosti, jako se odhání dotěrný pták;

Mé Nejsvětější Srdce trpí… otevřete! otevřete!1 nezatarasujte Mi Cestu! odstraňte ty balvany, které brání Mému Lidu, jenž jste nechali vyhladovět, aby Mě dosáhl; přišel jsem k vám, abych vás léčil a abych vás těšil; přišel jsem, abych vám přinesl Pokoj a Lásku; přišel jsem zúrodnit Svou zemi a obdělat její půdu;

Mé Jméno je Svaté a svaté jsou Mé zákony a nařízení; ano, zavodním tuto vyprahlou zemi Svou Láskou a Já, Pán, nepřestanu vylévat Svého Ducha na Své děti a žehnat jim;

nevšimli jste si? nevšimli jste si, že vás připravuji na přijetí Nového Nebe a Nové Země, které jsem vám už dávno slíbil? copak jste to ještě nepochopili? neviděli jste, jak pracuji? zvu vás všechny, od jednoho konce země na druhý, abyste naslouchali Mému Hlasu;

Ach, milovaní, přišel jsem vyléčit vaše bolesti, vaše zranění a vaše slabosti, které na vás tak těžce dolehly v této temnotě; ne, milovaní, vaše bolesti nejsou nevyléčitelné, vaše zranění lze vyléčit, neboť Já-Jsem-S-Vámi a vždy tak blízko vás; proto pojďte ke Mně s láskou, proste Mě s láskou a dostanete, vzývejte Mě s láskou a vyslyším vás; pozvednu vás na Svou Hruď, budu vás chovat a konejšit; slyšte Mé Volání Pokoje a Lásky;.

Láska vás miluje; Láska je Kořenem Stromu Života, proto ať je to LÁSKA, která vychází z vašich srdcí; když Láska zasáhne tam, kde je zlo, zastíní všechnu zkaženost, všechna špatnost zmizí tak, jako mlha mizí s prvními teplými slunečními paprsky;

kvůli Svým věrným vzkřísím každé mrtvé tělo; nezůstanu potichu, všechny vás pozvednu Svým Slovem; nebudu mlčet, dokud Neoslavím Své Tělo a neobnovím celou Svou Církev; vězte, vy všichni, kdo chcete potlačit Mého Ducha Milosti a umlčet Můj Hlas, že vaše zlé úmysly a snažení budou všechny marné; nepřestanu nabízet Svou Ruku každému, dokonce i rebelům, i těm, kdo Mě provokují dnem i nocí, chápete?

všichni jste Můj Lid, ať jste jakéhokoliv vyznání či jakékoliv rasy; pamatujte, že Já jsem LÁSKA a že jsem vás všechny stvořil;

Můj Plán Spásy dnes zahrnuje celý svět; vždy jsem posílal a stále posílám Své posly ke všem národům, abych vám pomohl pokročit ve víře, obrátil vás, přinesl vám pokoj a lásku a sjednotil vás; proto se nepokoušejte ututlat Můj Hlas a Volání Mé Matky; Naše Hlasy na vás budou stále dopadat jako kladivo, které tříští skály,2 až do Dne Mé Slávy;

radujte se a oslavujte Mou Úrodnou Vinici, neboť to byla Má Vlastní Ruka, která orala a připravila půdu, vytrhala trní a hloží a spálila je; svým Vlastním Pláštěm Ji chráním před vysušujícími větry a bouřemi, které rozpoutává Můj nepřítel; Já jsem Její Pečlivý Hospodář, Který Ji neustále horlivě střeží; tato Vinice je Můj Dar vám a budu vám zadarmo nabízet Její Hrozny, naplním jimi a nasytím celý svět;

ach, milovaní Mé Duše, naslouchejte pozorně Mým Slovům, snažte se a pochopte je; nepochybujte, přestaňte Mě pokoušet… Já, Pán, vám se svrchovanou naléhavostí a veškerou Svou autoritou pravím: Písma se naplňují; tak proč se tolik z vás diví vylití Mého Ducha? proč jste překvapeni, když vaši mladí mají vidění?

přicházím k vám, abych zjistil, jak znáte Mé Slovo; přicházím s velkou láskou vzkřísit těla Svých synů a dcer; přicházím vás obrátit a připomenout vám Svá přikázání; přicházím volat hříšníky ke zpovědi; přicházím volat k pokání všechny ty kněze, biskupy a kardinály, kteří svým zlem velmi zranili Mé Nejsvětější Srdce a zradili Mě, svého Přítele a Boha;

nepřicházím jako Soudce, ještě ne; přicházím k vám jako Žebrák, otrhaný a bosý, s vyprahlými rty, který s nářkem prosí o trochu lásky, o návrat k lásce; dnes máte před sebou Naříkajícího Žebráka s nataženou Rukou, který vás prosí o návrat k lásce: „snažně vás prosím, vraťte se ke Mně a milujte Mě, učte se Mě milovat, učte se Mě milovat, smiřte se se Mnou, smiřte se se Mnou, neodvrhnu vás, Já Jsem Láska a miluji vás navěky;“

pojďte ke Mně, dokud ještě nenastala ona Hodina, nečekejte, až přijde Má Spravedlnost, nedopusťte, aby vás Má Spravedlnost zastihla nepřipravené; uvědomte si, že se před vás v oné strašné a děsivé Chvíli postavím jako Majestátní Přísný Soudce a Můj Hlas, který byl předtím hlasem naříkajícího žebráka, se promění v oslnivý záblesk Stravujícího Ohně, v průtrž mračen, liják a krupobití; Můj Dech bude jako proud síry, který všechno zapálí, aby vás všechny očistil a obnovil, a aby vás sjednotil v Jeden Svatý Lid;

šťastní jsou všichni ti, kdo ve Mě doufají a vítají Mého Ducha Milosti, jehož teď tak štědře vylévám na celé lidstvo, neboť uvidíte Mě, svého Boha;     

blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské;

šťastni všichni ti, kdo mají uši k slyšení, jsou prostého srdce a vítají Mého Ducha Milosti s-vírou-dítěte, neboť v těchto malých srdcích zapustí kořeny Mé Slovo;

blahoslavení jsou ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království; už to bude trvat jen krátce, Mé malé holubice, a budu s vámi, mějte Můj Pokoj;

žehnám každému z vás; Já, Ježíš Kristus, žehnám a odpouštím vašim pronásledovatelům, neboť nevědí, co dělají; Já, Pán, vás všechny miluji navěky;

(Pak mi Pán ukázal, co jim mám přečíst z Písma Svatého. Je to list Židům, 3,7-19 a 4,1-16.)

Jahve, můj Abba,
připomeň mi Svá nařízení,
abych je dodržovala a zůstala Ti věrná.
Vím, že Tvá usnesení jsou spravedlivá, můj Abba,
a vím a věřím, že mě necháváš trpět, protože jsi věrný.
Bylo pro mě dobré okusit
a pít z Tvého hořkého Kalicha.
Nyní Tě, Pane, prosím,
ať mě potěší Tvá Láska,
přijď a jednej se mnou něžně a budu žít,
protože Tvůj Zákon je můj život a mé potěšení.
Veď mé kroky ke Svému Domovu, jak jsi mi slíbil.
Toužím po Tobě, Nebeský Otče,
čekám na Tebe, Jahve, můj Abba.
Čekám na Tebe.

Láska tě miluje, Mé dítě, a nedovolím nikomu, aby tě ode Mě odloučil; jsi teď částí Mě; dejme se do práce;

(Později:)

(V noci jsem ve snu viděla Ježíšův portrét (obraz). Všimla jsem si, že Jeho Oči se plnily slzami, ale dříve, než mohly dopadnout na zem, přispěchala jsem a nastavila dlaň. Odcházela jsem s dlaní plnou Ježíšových drahocenných slz. Zvažovala jsem, mám-li je vypít.)

dcero, přijmi Můj Pokoj; pojď, Já jsem s tebou! jsi šťastná, že jsi se Mnou?

Ó ano, můj Pane Ježíši!

a jsi stále ochotna svěřit Mi svou vůli a pracovat pro Mě?

Ano, Pane, prosím, řekni mi znovu Své jméno.

Já jsem Pán Ježíš Kristus, tvůj Spasitel;

Ano, Pane, je-li to Tvé přání.

je To Mé přání, obětuj Mi tedy svou vůli a Já ji budu užívat;

Obětuji Ti svou vůli, vezmi si ji a dělej se mnou, jak se Ti zlíbí.

vezmi Mě tedy za Ruku; Já a ty, společně; miluji tě, miluj Mě;

 

(Tady jsem se snažila usebrat se před Pánem, pokoušela jsem se vnímat Jeho Svatou Přítomnost a být s Ním jedno.)

maličká, pokaždé, když cítím, jak se snažíš, se Mé Nejsvětější Srdce upřímně raduje; Já Jsem Nejvyšší a miluji tě; chceš se soustředit a modlit se s vírou?

Pokusím se, můj Pane. Pomoz mi modlit se tak, jak to chceš.

odevzdej se tedy jedině Mně, těš Mě a říkej Mi: „Ježíši, miluji tě;“ učiň Mě šťastným spontánními slovy lásky, která jsou upřímná a vycházejí ze srdce; Mé Nejsvětější Srdce je tvým Útočištěm, spočiň ve Mně; pojď, rozmnož svou lásku ke Mně, chci tě mít dokonalou!

Chci konat Tvou vůli a dělat Ti pouze radost.

pomohu ti, Má Vassulo; my, společně?

Navždy.

pojď, odpočiň si v Mém Srdci;

Odpočiň si v mém, Pane.

odpočinu;


1  Ježíš hlasitě volal.
2  Skály znamenají srdce z kamene.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message