DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať je Mé Slovo vaší Lampou - Udělejte si z Našich Srdcí útočiště

5. dubna 1989

Můj Ježíši?

Já jsem; ach, jak Mě těší tyto chvíle, kdy ke Mně přicházíš a obětuješ Mi svou vůli! zůstaň se Mnou a Já budu psát Svým dětem;

(Ježíš chce napsat poselství pro setkání, které se má uskutečnit 21. dubna 1989.)1 

pokoj vám; Já jsem Pán, jsem Slovo a jsem mezi vámi; vnímejte Mou Přítomnost, Má děťátka; Mé Nejsvětější Srdce se raduje, když vás tu vidí všechny pohromadě;2 chci vám dát pokročit na Cestě Svatosti; neopustím ty, kdo ještě nenašli Mou Stezku, vrátím se a budu je hledat; dojdu si pro každého z vás a ukážu mu Svou Stezku Spravedlnosti a Svatosti; zvednu vás a ponesu vás; jako něžný otec vás pozvednu a budu vás učit Svým přikázáním, obohatím vás Svým Duchem Lásky;

Já, který jsem Mistr Lásky, vás budu učit milovat Mě celým svým srdcem a milovat se navzájem tak, jako Já miluji vás, to bude váš první krok směrem ke Mně; dívám se na vás na všechny jako na Své malé děti, které umí sotva chodit; nabídnu vám obě Své Ruce, vložíte své malé ruce do Mých a společně, vy a Já, uděláme pár kroků vpřed… rozumíte jakou mám z toho už teď radost?3 pomohu vám, abyste udělali pokrok a zkrášlím vaši duši, povedu ji k dokonalosti, budete-li ochotni se Mi zcela otevřít;

dovolte Mi, abych vás učil Svým nařízením a vysvětlil vám, jak zachovávat Má přikázání; otevřu Bránu Ctností všem, kdo se chtějí učit; ano, Já Sám, Svou Vlastní Rukou, vložím Své Ovoce do vašich úst; držte se Mě pevně a zachráním vás v těchto těžkých dobách, kdy Zlo běsní, v dobách, kdy mnozí propadnou zmatku, neschopni rozeznat, která ruka je pravá a která levá;

dnes, více než kdy jindy, se zlý a démoni potloukají po všech koutech země, snaží se vás všechny oklamat a nastražují vám pasti; z toho důvodu vás žádám, abyste se modlili bez přestání; nedopusťte, aby vás Můj odpůrce nalezl spící; mějte se na pozoru v těchto dnech; rovněž mu nedovolte, aby ve vás nalezl kousek volného místa, naplňte se Mým Slovem, Mou Láskou, Mým Pokojem, Mými Ctnostmi; přicházejte často a přijímejte Mě v malé bílé Hostii, v čistotě, abyste neupadli do pokušení;

modlete se bez přestání; znám vaše potřeby lépe než vy sami a dříve, než Mě požádáte, vím, co vám leží na srdci; za jakýchkoliv okolností se na Mě obraťte a modlete se, modlete se, abyste vynahradili nedostatek modliteb tohoto světa; ať se vaše modlitby stanou vaší zbrojí a chrání vás od zlého, který se kolem vás potlouká; odzbrojujte démona láskou, láska ať je vaší zbraní, pokoj ať je vepsán na vašich čelech, aby ho každý mohl vidět; každá část vašeho těla by se měla stát zbraní bojující na Mé straně, a tak hřích přestane vládnout vašemu životu;4 ať je Mé Slovo vaší Lampou; rozšiřujte Mé Poselství Lásky a Pokoje do všech koutů země, aby dosáhla srdcí a obrátila je; ať ti, kdo Mě ještě neznají, přijdou a vidí, jakou Výhní Lásky je Mé Nejsvětější Srdce; pojďte a vnímejte Mé Nejsvětější Srdce Planoucí Láskou, a když tak učiníte, i kdyby vaše srdce bylo zkamenělé a vyprahlé nedostatkem lásky, Já Svým Ohněm Lásky proměním vaše srdce v živou pochodeň;

milovaní a požehnaní Mé Duše, jak Mě bolí Srdce, když vidím, že někteří z vás Mi stále ještě vzdorují… považte, což jsem se někdy projevil jako nevěrný? jsem Ten, který je Ze-Všech-Nejvěrnější, který vás nikdy nezapře ani neopustí v nesnázích; nikdy jsem vás neopustil; budu o vás usilovat jako mladík usiluje o svou dívku, protože jsem váš Věrný Bůh, který na vás shlíží shůry s velkou láskou; pojďte ke Mně a s láskou Mi obětujte svá trápení; Já a vy, vy a Já, se o ně budeme dělit;

Mé dcery a synové, pomodlíme se spolu Otče Náš? než tak učiníme, useberte se a modlete se pomalu z celého srdce, aby tato modlitba dospěla k Otci; rozjímejte o tom, co říkáte; modlete se, naslouchám… a Mé Království přijde a Má Vůle se bude dít na zemi, tak jako v Nebi;

nynější temnotu nahradím světlem; zkaženost nahradím láskou a tuto letargii živoucí září, abych vedl vaše kroky; nezklamu vás; vyléčím vaše rány a očistím vaše poskvrny Svou Něhou; proto pojďte ke Mně a milujte Mě; ať vaše láska uhasí Plamen Mé Spravedlnosti, ať modlitby vašich srdcí zmírní Mé Rány, ať vaše modlitby stoupají k Nebi jako vonný dým, oslavují Mě a velebí; usmiřujte za hříchy jiných, kteří přicházejí v noci ničit Mou Vinici, aby nepřinesla Plody; konejte dobro a přestaňte páchat zlo; cokoliv děláte, dělejte k Mé Slávě;

pojďte, milované duše, a sdílejte se Mnou Můj Kříž; Můj Kříž volá po Lásce, Pokoji a Jednotě; poneseme Jej společně, vy a Já, Já a vy, spojeni v Lásce; Já, váš Pán Ježíš Kristus, vám všem dávám Svá požehnání; buďte Jedno;

(Později:)

květino, dávám ti Svůj Pokoj, na tobě spočívá Můj Duch; obnov Mou Církev jako na začátku za starých časů, kdy byla mezi vámi Láska, do chvíle Mého Návratu; pozvedni mrtvé láskou a pokojem, ať tato země mrtvých zrodí nový život; ach, milovaná! jak toužím po tomto Svém Slavném Dni!

(Později: Naše Svatá Matka mi předala Své Poselství pro shromáždění.)

veleb Pána, Mé dítě, protože ti dává Moudrost;

Veleben buď Pán pro Své Milosrdenství, pro Svou Lásku a za to, že se se mnou dělí o Svá Díla!

zde je Poselství k Mým malým duším:

„pokoj vám, děti; milovaní, přistupujte k Bohu s prostotou; buďte jako děti, neboť Pán se dává poznat těm, kdo Ho nepodrobují zkoušce; ukazuje se pokorným a těm, kdo k Němu nechovají nedůvěru; vidíte, Mé děti, vystavovat zkoušce Všemohoucnost uvádí ve zmatek pošetilé; ne, Moudrost nikdy nevkročí do vychytralé duše;

proto otevřete svá srdce Pánu a přijímejte Ho s prostotou a upřímností; nezdráhejte se o Něho opřít, neboť se budete opírat o Moudrost; rozmnožte svou víru v Pána modlitbou; mít víru je také milost od Pána;

Moji milovaní, pojďte do Mého Neposkvrněného Srdce a dám vám spočinout; všichni, kdo trpíte, všichni, kdo máte bolesti, pojďte ke Mně a Já, vaše Matka, vás potěším, jako každá matka těší své dítě v soužení; ba učiním pro vás ještě mnohem víc; budu se za vás přimlouvat u Otce a nikdy vás nezklamu; pojďte a udělejte si z Našich Srdcí útočiště; ať tato trnová koruna, která teď svírá Naše Srdce, ztratí své trny a vyraší mladými výhonky, na nichž vykvetou květy; mějte víru v Boha, důvěřujte Mu;

žehnám vám všem ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, amen;“

zde je Svatý Michael;

děti Boží, nenaslouchejte Satanovi, ani s ním nehovořte; lhát znamená rozmlouvat s démonem; hromadit v sobě hněv znamená poskytovat půdu ďáblu; nedovolte svému jazyku, aby se stal příčinou vašich pádů;

modlete se ke Mně a Já se budu za vás přimlouvat; mějte důvěru v Boha a v Jeho Nekonečné Milosrdenství;

žehnám vám všem;


1 Ježíš mě žádal, abych na shromáždění přečetla z Písma Svatého z listu Efezanům 4,17-32 a 5,1-20.
2  Zde má Ježíš na mysli všechny křesťany od římských katolíků přes protestanty až k pravoslavným.
3 Ježíš vypadal tak šťastně!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message