DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať je Mé Slovo tvou lampou
Udělejte si útočiště v Našich Srdcích

5. dubna 1989

Můj Ježíši?

Já jsem to. Ach, jak Mě těší tyto chvíle, když ke Mně přicházíš, obětuješ Mi svou vůli! Zůstaň se Mnou a Já budu psát Svým dětem.

(Ježíš chce psát poselství pro setkání, které bude 21. dubna 1989.1)

Pokoj vám. Jsem Pán, jsem Slovo a jsem mezi vámi, vnímejte Mou Přítomnost, Má děťátka. Mé Svaté Srdce se raduje, když vás tu vidí všechny shromážděné.2 Chci vám pomoci na cestě ke svatosti. Neopustím ty, kdo ještě nenašli Mou Stezku, půjdu za nimi a budu je hledat. Vyhledám každého z vás a ukáži mu Svou Stezku Spravedlnosti a Svatosti. Zvednu vás a ponesu vás. Jako něžný otec vás pozvednu a budu vás učit Svým přikázáním. Obohatím vás Svým Duchem Lásky.

Já, který jsem Mistr Lásky, vás budu učit milovat Mě cele a milovat se navzájem tak, jako Já miluji vás, to bude váš první krok směrem ke Mně. Dívám se na vás na všechny jako na Své malé děti, které sotva umějí samy chodit. Nabídnu vám obě Své Ruce a vložím vaše malé ruce do Svých, a společně, vy a Já, uděláme pár kroků dopředu ... víte, jak Mě to těší už teď?3 Pomohu vám a vaše duše zkrásní, povedu je k dokonalosti, budete-li ochotni otevřít se jen Mně.

Dovolte Mi, abych vás učil Svým přikázáním a vysvětlil vám, jak zachovávat Mé předpisy. Otevřu Bránu Ctností všem, kdo se chtějí učit. Ano, osobně, Svou Vlastní Rukou vložím Své Ovoce do vašich úst. Držte se Mne pevně a zachráním vás v těchto těžkých dobách, kdy Zlo běsní, v dobách, kdy mnozí propadnou zmatku, neschopni rozeznat, která ruka je pravá a která levá.

Dnes, víc než kdy jindy, zlý a démoni se potloukají po všech koutech země, snaží se vás všechny oklamat, všem vám nastražují pasti, to je důvod, proč vás žádám, abyste se modlili bez přestání. Nedopusťte, aby vás Můj odpůrce nalezl spící. Mějte se na pozoru v těchto dnech. Ať ve vás nenajde kousek volného místa, naplňte se Mým Slovem, Mou Láskou, Mým Pokojem, Mými Ctnostmi. Přicházejte často a přijímejte Mě v malé bílé Hostii, v čistotě, abyste neupadli do pokušení.

Modlete se neustále. Znám vaše potřeby dříve než vy a dříve než Mě žádáte, znám vaše srdce. Při každé možné příležitosti přijďte ke Mně a modlete se, modlete se, abyste vynahradili nedostatek modliteb tohoto světa. Ať jsou vaše modlitby vaším brněním, chrání vás od zlého, který se kolem vás potlouká, odzbrojujte démona láskou, láska ať je vaší zbraní, pokoj ať je napsaný na vašich čelech, aby to každý mohl vidět. Každá část vašeho těla by se měla stát zbraní bojující na Mé straně, a tak hřích už nebude vládnout vašemu životu.4 Ať je Mé Slovo vaší Lampou. Rozšiřujte Mé Poselství Lásky a Pokoje po všech koutech zeměkoule, aby zasáhla srdce a obrátila je. Ať všichni, kdo Mě neznají, přijdou a vidí, jakou Výhní Lásky je Mé Nejsvětější Srdce. Pojďte a vnímejte Mé Svaté Srdce planoucí Láskou, a když tak učiníte, i kdyby vaše srdce bylo zkamenělé a vyprahlé nedostatkem lásky, Já Svým Ohněm Lásky proměním vaše srdce v živou pochodeň.

Milovaní a požehnaní Mé Duše, jak Mě bolí Srdce, když vidím, že někteří z vás Mi stále vzdorují ... považte, což jsem se někdy projevil jako nevěrný? Jsem ten, který je ze všech Nejvěrnější, kdo vás nikdy nezapře nebo neopustí v nesnázích. Nikdy jsem vás neopustil. Půjdu za vámi jako mladík za svou dívkou, protože jsem váš Věrný Bůh, který se na vás dívá shůry s velkou láskou. Pojďte ke Mně a s láskou Mi obětujte svá trápení. Já a vy, vy a Já, podělíme se o ně.

Mé dcery a synové, pomodlíme se spolu "Otče náš"? Než tak učiníme, useberte se a modlete se pomalu z celého srdce, aby tato modlitba dospěla k Otci. Přemýšlejte o tom, co říkáte. Modlete se, Já naslouchám ... a Mé Království přijde a Má Vůle se bude dít na zemi, tak jako je tomu v Nebi.

Nynější temnotu nahradím světlem. Zkaženost nahradím láskou a tuto letargii živým jasem, abych vedl vaše kroky. Nezklamu vás. Vyléčím vaše bolesti a očistím vaše poskvrny Svou Něhou, proto pojďte ke Mně a milujte Mne. Ať vaše láska uhasí Plamen Mé Spravedlnosti, ať modlitby vašich srdcí zmírní Mé Rány. Ať vaše modlitby stoupají k Nebi jako vonný dým, oslavují Mne a velebí. Usmiřujte za hříchy jiných, kteří přicházejí v noci zničit Mou Vinici, aby nepřinesla Plody. Konejte dobro a přestaňte dělat zlo. Cokoliv děláte, dělejte k Mé Slávě.

Pojďte, milované duše, a sdílejte se Mnou Můj Kříž. Můj Kříž prosí o Lásku, Pokoj a Jednotu. Společně Jej poneseme, vy a Já, Já a vy, spojeni v Lásce. Já, váš Pán Ježíš Kristus, vám všem dávám Svá požehnání. Buďte jedno.

(Později:)

Květino, dávám ti Svůj Pokoj, Můj Duch je nad tebou. Obnov Mou Církev, jako na počátku v prvních dobách, s Láskou uprostřed vás až do Mého Návratu. Pozvedni mrtvé láskou a pokojem, ať tato strašidelná země zrodí nový život. Ach, milovaní! Jak toužím po tomto Svém Slavném Dni!

(Později: Naše Svatá Matka říká k tomuto shromáždění.)

Veleb Pána, Mé dítě, protože ti dává Moudrost.

Veleben buď Pán pro Své Milosrdenství, pro Svou Lásku a že se dělí se mnou o Svá Díla!

Zde je Poselství k Mým malým duším:

Pokoj vám, děti. Milovaní, přistupujte k Bohu s prostotou. Buďte jako děti, neboť Pán se dává poznat těm, kdo Ho nepodrobují zkoušce. Ukazuje se pokorným a těm, kdo k Němu nemají nedůvěru. Vidíte, Mé děti, vystavovat zkoušce Všemohoucnost, to mate pošetilé. Ne, Moudrost nikdy nevkročí do zchytralé duše.  

Proto otevřete svá srdce Pánu a přijímejte Ho s prostotou a upřímností. Dovolte si opřít se o Něho, protože se budete opírat o Moudrost. Rozmnožte svou víru v Pána modlitbou. Mít víru, to je také milost daná vám od Pána.

Moji milovaní, Pojďte do Mého Neposkvrněného Srdce a dám vám všem odpočinout. Vy všichni, kdo trpíte, všichni, kdo máte bolesti, pojďte ke Mně a Já, která jsem vaše Matka, vás potěším. Jako každá matka těší své dítě v soužení, i Já, a udělám ještě víc, budu vaší prostřednicí u Otce a nikdy vás neopustím. Pojďte a udělejte si z Našich Srdcí útočiště. Ať tato trnová koruna, která teď svírá Naše Srdce, ztratí své trny a vyrazí mladými výhonky, na nichž vykvetou květy. Mějte víru v Boha, důvěřujte Mu. 

Žehnám vám všem ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. 

(Svatý Michael:)

Děti Boží, nenaslouchejte Satanovi, ani s ním nehovořte. Lhát, to je konverzovat s démonem. Hromadit v sobě hněv znamená poskytovat půdu ďáblu. Ať není váš jazyk příčinou vašich pádů. 

Modlete se ke Mně a Já se budu za vás přimlouvat. Mějte důvěru v Boha  a v Jeho Nekonečné Slitování.

Žehnám vám všem.


1 žádal mě, abych četla z Písma: Ef 4,17-32 a Ef 5,1-20
2 tady myslí Ježíš na všechny křesťany, od římských katolíků k protestantům a ortodoxním
3 Ježíš vypadal tak šťastně


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message