DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé děti se ke Mně obrátily zády
Nečiňte zlo a žádné zlo vás nepostihne

29. března 1989

(Poselství pro setkání v Courtetelle.1)

Pokoj vám.

Jsem Pán, vnímejte Mou Přítomnost, rozeznávejte Mou Přítomnost. Dnes k vám přicházím, mluvím prostřednictvím Své služebnice. Jsem s vámi vždycky, v každém okamžiku vašeho života. Mé Svaté Srdce se raduje, když cítí vaši lásku ke Mně. Mí beránci, jak jsem si vždycky přál shromáždit vás ve Své Náruči a chránit vás od zlého. Miluji vás. Miluji vás věčnou láskou, žárlivou láskou, kterou pochopíte až v Nebi.

A přesto, přes všechnu Mou Nekonečnou Lásku se většina Mých dětí ke Mně obrátila zády ... zapomněli na Mé Utrpení, a tak se stalo, že Mé Jméno už teď pro ně nic neznamená. Dejte jim modly a budou se jim klanět, ale dejte jim co je Svaté a budou se Tomu posmívat.

Já, váš Svatý, trpím a Mé Tělo je mrzačeno neposlušností, nečistotou a zkažeností tohoto temného světa! Ach tvorstvo! Mé Výkřiky trýzně otřásají Nebesy, Mí andělé se třesou a koří - a vy jste Mne ještě neslyšeli, Mé dcery a synové? I démoni žasnou nad vaší hluchotou ... krvavé Slzy v Mých Očích, dnem i nocí, hodinu za hodinou. Neustále na vás čekám, což jste navždy odmítli Mého Ducha? Můj Hlas se rozléhá v ničivé pustině, kde není ani kousek pastviny k odpočinutí, ani pramének, který by vás osvěžil.

Sestupuji shůry ze Svého Trůnu na Své někdejší Pastviny, a nacházím je zanedbané a vyprahlé. Mé květiny, které jsem s takovou láskou zasadil Vlastníma Rukama, hynou jedna za druhou. Květinové záhony jsou zpustlé a vysušené. Z Mých pramenů je teď jen prázdná, pustá, temná díra, v níž hnízdí zmije. Kam odešli Moji správcové? Proč zanedbali Mou zahradu? Zdalipak při Svém návratu najdu aspoň jednu květinu?

Mého Ducha deptá tento nedostatek lásky, nedostatek víry, nedostatek pokoje. Děti Mého Svatého Srdce, slyšte Mé Volání v této pustině. Poznejte Můj Hlas, poznejte konečně, jaký je Čas! Pojďte všichni, kdo jste se ještě se Mnou nesmířili, pojďte teď a smiřte se. Vaše nepravosti pronikly celou věčnost, vzdalují vás ode Mne. Nečiňte zlo a zlo vás nepostihne. Buďte dobří jeden ke druhému, milujte se vzájemně, odpouštějte svým nepřátelům. Opakuji Svá Slova, která všichni znáte, ale kolik z vás je uvádí do praxe?

Modlete se svým srdcem. Potřebuji lásku. Pojďte a zdobte Mě modlitbami, které vycházejí ze srdce. Pojďte a čerpejte z Mého Srdce, které je Propastí Lásky a naplní vaše srdce. Pravím vám slavnostně, hodiny kvapí, nejdražší duše, vraťte se ke Mně. Pokoj! Pokoj! Pokoj! Volejte k národům o pokoj. Pokoj kvůli jednotěPokoj kvůli lásce! Pokoj k Mé oslavě! Přichází den, kdy každá vize, kterou viděli Mí vizionáři, se stane skutečností, protože vždycky splním, co jsem slíbil. Modlete se, Moji milovaní, za Mého Petra, modlete se za patriarchu, modlete se za všechny Mé kněze.2 Modlete se, aby Mé Stádo bylo jedno, tak jako Otec a Já jsme Jedno a totéž. Modlete se, aby se Mí beránci vrátili do jediného Stáda pod vedením Petrovým, dříve než se uskuteční Můj Návrat.

Ó, kdybyste jen slyšeli a poslechli! Chcete se teď pomodlit "Otče Náš"? Naslouchám (...) a slibuji vám, že Mé Království přijde a Má Vůle bude konána na zemi tak, jako je v Nebi. Děti, přinášejte ovoce v Pokoji. Já, Pán, vás miluji a všem vám žehnám.

(Poselství Naší Svaté Matky pro toto shromáždění.)

Milovaní, těšte Ježíše ... těšte Ježíše, žijte v pokoji mezi sebou a milujte se navzájem. Buďte věrni Bohu a úplně se Mu oddejte, oddáváte se jen Lásce a tak Mu umožňujete, aby vás živil Svou Láskou a Pokojem. Pán i Já vám žehnáme. Miluji vás. Pán i Já žehnáme všem náboženským předmětům, které máte u sebe.

Dcero, přijmi Můj Pokoj. Jen se odevzdej do Rukou Lásky a Láska tě vždycky povede. Miluji tě, měj Mé požehnání.


1 sever Švýcarska
2 Když říkal 'kněze', dmulo se Ježíšovo Srdce zvláštní láskou k nim, ale zároveň bolest probodla Jeho citlivé Svaté Srdce, stejně tak i mé, když jsem pocítila Jeho zármutek. Slzy mi vstoupily do očí.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message