DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé děti se ke Mně obrátily zády - Nečiňte zlo a zlo vás nepostihne

29. března 1989

(Poselství pro setkání v Courtetelle v severním Švýcarsku.)

Pokoj vám.

Jsem Pán, vnímejte Mou Přítomnost, rozlišujte Mou Přítomnost. Dnes k vám přicházím a mluvím prostřednictvím Své služebnice. Jsem s vámi vždy, v každém okamžiku vašeho života. Mé Nejsvětější Srdce se raduje, když cítí, že Mě milujete. Mí beránci, jak jsem si vždy přál shromáždit vás ve Svém Náručí a ukrýt vás před zlem! Miluji vás, miluji vás věčnou láskou, žárlivou láskou, kterou pochopíte až v Nebi.

A přesto, přes všechnu Mou Nekonečnou Lásku se ke Mně většina Mých dětí obrátila zády… Zapomněli na Mé Utrpení a díky evoluci už pro ně Mé Jméno nic neznamená. Dejte jim modly a budou se jim klanět, ale dejte jim, co je Svaté, a budou se Tomu posmívat.

Já, váš Svatý, trpím a Mé Tělo je mrzačeno neposlušností, nečistotou a zkažeností tohoto temného světa! Ach tvorstvo! Mé bolestné Výkřiky otřásají Nebesy a zanechávají Mé anděly otřesené a kořící se. Ještě jste Mě neslyšeli, Mé dcery a synové? Dokonce i démoni žasnou nad vaší hluchotou... Mé Oči prolévají krvavé Slzy dnem i nocí, hodinu za hodinou. Neustále na vás čekám, což jste navždy odmítli Mého Ducha? Můj Hlas se rozléhá touto ničivou pustinou, kde není ani kousek pastviny k odpočinutí a kde nevyvěrá ani jediný pramének k osvěžení.

Sestupuji shůry ze Svého Trůnu na Své někdejší Pastviny a nacházím je zanedbané a vyprahlé. Mé květiny, které jsem s takovou láskou zasadil Vlastníma Rukama, hynou jedna za druhou. Mé květinové záhony jsou zpustlé a vysušené. Z Mých pramenů zbyla jen prázdná pustá temná díra, v níž hnízdí zmije. Kam odešli Moji správcové? Proč zanedbali Mou zahradu? Zdalipak při Svém návratu najdu aspoň jednu květinu?

Mého Ducha ničí nedostatek lásky, nedostatek víry, nedostatek pokoje. Děti Mého Nejsvětějšího Srdce, slyšte Mé Volání v této pustině. Poznejte Můj Hlas, poznejte konečně, jaký nastal Čas! Pojďte všichni, kdo jste se se Mnou ještě nesmířili, pojďte teď a smiřte se. Vaše nepravosti pronikly celou věčnost a vzdálily vás ode Mě. Nečiňte zlo a zlo vás nepostihne. Buďte dobří jeden ke druhému, milujte se navzájem, odpouštějte svým nepřátelům. Opakuji Svá Slova, která všichni znáte, ale kolik z vás je uvádí do praxe?

Modlete se svým srdcem. Potřebuji lásku. Pojďte a zdobte Mě modlitbami, které vycházejí ze srdce. Pojďte a čerpejte z Mého Srdce, které je Propastí Lásky, a naplňte svá srdce. Se svrchovanou naléhavostí a veškerou Svou autoritou vám pravím: čas běží, nejdražší duše, vraťte se ke Mně. Pokoj! Pokoj! Pokoj! Volejte k národům a vyzývejte k míru, míru, který je sjednotí, k míru, který povede k lásce, k míru, který Mě oslaví! Přichází den, kdy každá vize, kterou měli Mí vizionáři, se stane skutečností, neboť to, co oznamuji, vždy naplním. Modlete se, Moji milovaní, za Mého Petra. Modlete se za patriarchu. Modlete se za všechny Mé kněze.1 Modlete se, aby Mé Stádo bylo jedno, tak jako Otec a Já jsme Jedno a Téže Podstaty. Modlete se, aby se Mí beránci vrátili do jediného Stáda pod Petrovým vedením ještě před Mým Návratem.

Ó, kdybyste Mi jen naslouchali a poslechli! Chcete se teď pomodlit Otče Náš? Naslouchám (...) a slibuji vám, že Mé Království přijde a Má Vůle bude na zemi tak, jako je v Nebi. Děti, přinášejte ovoce v Míru. Já, Pán, vás miluji a všem vám žehnám.

(Poselství Naší Svaté Matky pro totéž setkání:)

Milovaní, těšte Ježíše, těšte Ježíše, žijte v míru mezi sebou a milujte se navzájem. Buďte věrni Bohu a úplně se Mu odevzdejte. Odevzdáváte se pouze Lásce, a tak Mu umožňujete, aby vás živil Svou Láskou a Pokojem. Pán i Já vám žehnáme. Miluji vás. Pán i Já žehnáme všem náboženským předmětům, které jsou v této místnosti.

Dcero, přijmi Můj pokoj.  Jen se odevzdej do Rukou Lásky a Láska tě vždy povede. Miluji tě, dávám ti Svá požehnání.


1 Když říkal „kněze“, tak se Ježíšovo Nejsvětější Srdce zachvívalo zvláštní láskou k nim, ale zároveň Jeho citlivým Srdcem projela silná bolest. Projela také mým srdcem, když jsem pocítila Jeho zármutek. Mé oči se zalily slzami.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message