DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jak jdeš, urovnávám tvou stezku
Moudrost je dána pokorným a prostým

27. března 1989

Ježíši?

Já jsem. Milovaná, Mé Království přijde.

Dovol Mi použít tě ke Své Slávě. Neopustím tě, i když se někdy zdá, že tvůj duch je daleko ode Mě, tvého Boha. Důvěřuj Mi, opři se o Mě, nejdražší dítě. Dovol Mému Duchu, aby v tobě plně a volně dýchal. Vynahraď Mi to nyní tím, Mé dítě, že budeš poslušná a budeš sledovat jen Mé zájmy. Jsem vždy před tebou, proto neměj strach projít tímto pustým a vyprahlým údolím bez přístřeší a bez pastvin. Vím, že jeho pochmurnost děsí tvou duši, ale je o Mně známo, že ti, které jsem vedl pouští, nikdy nezahynuli žízní. Jsem před tebou, abych tě Svou Láskou chránil před vysušujícími větry. Živím tě Svým Slovem.

Jak jdeš, urovnávám tvou stezku. Odstraňuji kameny a skaliska, abys neklopýtla, odstraňuji je, abych ti otevřel cestu. Má Svatá Přítomnost zahání daleko Mé nepřátele, kteří jsou i tvými nepřáteli. Když vyraší trní a křoví, Mí andělé, kteří tě obklopují, je rychle vysekají a spálí. Já, tvůj Spasitel, nedovolím žádnému z těchto trnů, aby tě zranil, Mé dítě. Nejdražší bytosti, spolehni se na Mě. Všemohoucí Já Jsem, Nejvyšší Já Jsem. Nechci od tebe nic jiného než lásku, lásku, lásku, proto pojď a děl se o všechno se Mnou. Dovol Mi být tvou radostí. Ach, Vassulo, miluj Mě a těš Mě svým srdcem dítěte. Pojď a dej spočinout Mé Hlavě, buď spočinutím-pro-Mou-hlavu, spočinutím-Mým-nohám, buď Mým Nebem. Dovol mi provést tě tímto údolím smrti. Brzy tě vezmu z tohoto vyhnanství do Svého Domova, který je i tvým Domovem. Mé dítě, buď se Mnou jedno. Ó nejdražší dítě, utěšíš Mě, svého Spasitele?

Požehnán buď náš Pán,
který pro mě koná zázraky lásky.
Pane, jak velká je Tvá dobrota ke všem, kdo se Tě bojí,
prokazuješ ji těm, kteří se k Tobě utíkají
před zraky celého lidstva!

Radujte se v našem Pánu a Spasiteli,
jásejte ctnostní,
křičte radostí všechna upřímná srdce!

Strhnu masku všem Svým nepřátelům a Svým Dechem smetu všechny, kdo zahrazují Cestu ke Mně. Ještě jednou odhalím Svou Svatou Tvář a tuto Pustinu pokryje Čistota, Svatost a Neporušenost. Láska a Pokoj budou s vámi, budou mezi vámi přebývat. Vidíš? Neřekl jsem, že mezi vámi budu přebývat a že budete Mými Vlastními?

Mé dítě, připomeň jim, jak se Mému Duchu protiví chvástaví lidé a že Moudrost je dána pokorným a prostým.

Pojď...


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message