DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Urovnávám stezku, po které kráčíš
Moudrost je dána pokorným a prostým

27. března 1989

Ježíši?

Já jsem to, milovaná. Mé Království přijde.

Dovol Mi použít tě ke Své Slávě. Neopustím tě, i když se někdy zdá, že tvůj duch je daleko ode Mne, tvého Boha. Důvěřuj Mi, opři se o Mne, nejdražší dítě. Dovol Mému Duchu, aby v tobě plně a volně dýchal. Odškodňuj Mě, Mé dítě, tím, že budeš poslušná a budeš sledovat jen Mé zájmy. Jsem vždycky před tebou, proto neměj strach projít tímto údolím, bez přístřeší, bez pastvin, pustým a vyprahlým. Vím, že jeho pochmurnost děsí tvou duši, ale je o Mně známo, že ti, které jsem vedl pouští, nikdy nezahynuli žízní. Jsem před tebou, abych tě Svou Láskou chránil před vysušujícími větry. Živím tě Svým Slovem.

Jak jdeš, urovnávám tvou stezku, odstraňuji kameny a skaliska, abys neklopýtla, odstraňuji je, abych ti otevřel cestu. Má Svatá Přítomnost zahání do dáli Mé nepřátele, kteří jsou i tvými nepřáteli. Když vyraší trní a křoví, Moji andělé, kteří tě obklopují, je rychle vyseknou a spálí. Já, tvůj Spasitel, nedovolím žádnému z těchto trnů, aby tě zranil, Mé dítě. Nejdražší bytosti, spolehni se na Mne. Já Jsem Všemohoucí, Já Jsem Nejvyšší. Nechci od tebe nic než lásku, lásku, lásku, proto pojď a děl se o všechno se Mnou. Dovol Mi být tvou radostí. Ach, Vassulo, miluj Mě a těš Mě svým srdcem dítěte. Pojď a dej spočinout Mé Hlavě, buď Mým útočištěm, buď Mým Nebem. Dovol Mi vést tě tímto údolím smrti. Brzy tě vezmu z tohoto vyhnanství do Svého Domu, který je i tvým Domem, Mé dítě. Buď se Mnou jedno, ó nejdražší dítě. Chceš Mne potěšit, svého Spasitele?

Požehnán bud Pán,
který pro mne koná zázraky lásky!
Pane, jak velká je Tvá dobrota
ke všem, kdo se Tě bojí,
prokazuješ ji těm, kdo se k Tobě utíkají,
před zraky všeho lidstva!

Radujte se ve svém Pánu a Spasiteli,
jásejte ctnostní, křičte radostí,
všechna upřímná srdce!

Strhnu masku všem Svým nepřátelům a Svým Dechem smetu všechny, kdo zahrazují cestu ke Mně. Ještě jednou odhalím Svou Svatou Tvář a v této pustině se rozhostí Čistota, Svatost a Neporušenost. Láska a Pokoj budou s vámi, budou mezi vámi prodlévat, vidíš? Což jsem neřekl, že budu přítomen uprostřed vás a že budete Moji vlastní?

Mé dítě, připomeň jim, jak se Mému Duchu protiví chvástaví lidé a že Moudrost je dána pokorným a prostým.

Pojď ...


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message