DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovol Mi, abych byl v tvé nicotnosti Vším

26. února 1989

Pane?

Já jsem; dávám ti Svůj Pokoj; už tě vyučuji více než tři roky, že?

Ano, Pane, to je pravda.

měj tedy důvěru, ani teď tě neopustím; Má pouta jsou Věčná Pouta, jsi se Mnou spojená, Já a ty, ty a Já, navěky ve svazku Lásky; Ó, ano!1 měj touhu po Mně, jsi v Mé Milosti; dychti po Mně, svém Bohu; dychti po Mně, svém Otci; dej Mi pocítit, že nepatříš světu; potěš Mě, květino, a obrať se ke Mně tím, že hledáš Mé Světlo; žízni po Mně; právě tak, jako květina potřebuje Zahradníka, aby zůstala krásná, tak potřebuj Mě, Mé Světlo a Mé Prameny; rosť, milovaná, rosť ve své víře;

pojď, pošeptám ti do ucha, kterou část Písma máš přečíst na příštím modlitebním shromáždění; opři se o Mě a Já tě podepřu; pamatuj si, že jsi nic, dovol Mi, abych byl v tvé nicotnosti Vším; vždy budu dohlížet, abys měla ve své lampě dostatek oleje, nikdy ji nenechám vyschnout; zachovám tvůj plamen hořící, nikdy tě nenechám v temnotě; povedu tě v Pokoji, proto chci, abys Mě nikdy neztrácela z očí;

Pane?

Já jsem;

Mohu se Tě na něco zeptat?

jen se ptej;

Pane, pozvedl jsi mě z mrtvých, že ano?

vzkřísil jsem tě;

Pane a Spasiteli,
sytíš mě nesmírným bohatstvím,
bdíš nade mnou dnem i nocí,
aby se mi nic zlého nestalo,
pozvedáš mě k Sobě, když mi hrozí,
že mě pošlapou ti, co mě pronásledují,
Ty jsi můj Zahradník, Vůdce, Učitel,
Manžel, můj Svatý Průvodce,
Ty jsi Nejněžnější Bůh;
Dovol mi zeptat se Tě, Pane:
vylil jsi na mě Svého Ducha,
nevyleješ Svého Ducha
i na mé bratry a sestry?
hledal jsi mě mezi mrtvými
a vzkřísil jsi mě, nevzkřísíš i zbytek mrtvých?

Má Vassulo, vzkřísím mrtvé; už teď se starám o tato mrtvá těla, takže brzy kolem sebe uvidí něco nevídaného a budou svědky něčeho neslýchaného; ti, jimž nikdy nikdo neřekl o Mé Kráse, uvidí Mě, Světlo, a ti, kteří nikdy předtím neslyšeli o Mé Lásce, pochopí a obrátí se; stanou se novými nádobami Mého Slova, aby ke Mně přivedli zpět vaši mládež; ano, budou to cizinci, kdo znovu zbudují Mou Církev; obnoví prastaré ruiny, pozvednou to, co tu teď leží zničeno, opraví všechno, co teď leží v troskách; nevšimla sis toho?

Je jich ale tak málo vzhledem k rozsahu zpustošení Tvé Církve, Pane.

postarám se o to, aby jich bylo mnoho, jen počkej a uvidíš; Láska se vrátí jako Láska; Já jsem neustále s vámi; nyní pojď a odpočiň si ve Mně; my, společně?

Navždy!


1  Náhle jsem pocítila veliký stesk po svém Nebeském Otci, touhu být s Ním, být Mu blíž. Cítila jsem se jako sirotek, jako vdova. Tato touha po Bohu je velmi bolestná.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message