DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď zcela Mou

15. února 1987

Miluji Tě, ale možná tě miluji špatným způsobem. Nevím, jak je to správně a jak špatně; chválím Tě.

Vassulo, láska je láska; chci, abys Mě bezmezně milovala; Já jsem tvůj Svatý Otec, jehož láska k tobě je důvěrná; přibliž se ke Mně a miluj Mne důvěrně; chci mít s tebou důvěrný vztah;

neboj se, chci všechnu tvou lásku; Vassulo, chci, abys dnes projevila lítost;

Mám litovat nyní?

Ano, lituj, naslouchám;1 Ano, dcero, odpouštím ti všechny tvé hříchy, i když je jich mnoho;

Vassulo, víš, že jsem to Já, kdo učil Své kněze, kteří učí Mé děti, činit pokání? jejich poučení jsou Mými poučeními; dal jsem Svým kněžím pravomoc zpovídat Mé děti;

dítě, napsal jsem to;2 Vassulo, nic Mi neodpírej; budu od tebe vyžadovat mnoho věcí; jsi ochotná následovat svého Boha a Spasitele? 

Jsem, tak dlouho dokud budu poznávat, že to přichází od Tebe. Budu Tě následovat, protože Tě miluji.

Vassulo, nikdy se Mě neboj, důvěřuj Mi; připravuji tě na větší zkoušky; jsi připravená Mě následovat?

S Tvou pomocí budu.

neměj strach, neboť jsem blízko tebe, abych tě podpořil;

dcero, odevzdej se úplně do Mých rukou; dovol Mi použít tě, milovaná, pro uzdravení duší; dovol Mi, abych tě k Sobě připoutal pouty lásky; dej Mi pocítit, že Mi plně náležíš; dovol Mně, který jsem tvůj Stvořitel, abych tě vlastnil;

toužil jsem po tvé lásce; dovol teď Mé lásce, aby roznítila tvé srdce; buď jen Má; toužil jsem po tobě a stále po tobě toužím; nikdy po Mně netoužíš, Vassulo?

Toužím. 

(Nebo si to myslím, že toužím.)

Vassulo, milovaná, tím, že se Mi odevzdáváš, Mě oslavuješ a zároveň se očišťuješ;

nyní tě připoutávám k Sobě; Já, Bůh, Nejvyšší, s tebou budu až do konce;

- skutečně ti říkám, že jsem si tě vyvolil, i když jsem věděl, že jsi pouhé nic, bezmocná, ubohá a hříšná, ale Já tě i přes všechny tvé chyby miluji; ano, všechny vás miluji i přes vaše hříchy;

Pane, tak Ty jsi mě k Sobě připoutal?

ano, připoutal; miluji tě; stalo se to z lásky, chci tě mít pořád u Sebe; milovaná, poslouchej Mě, Má pouta jsou pouta lásky, jsou to pouta čistoty; miluji tě, dej Mým dětem pochopit, jak velice je mohu milovat;

Má dobrota je neomezená; Má láska je stravující plamen, zapalující každé srdce, které Mě přijímá;

dcero, teď jdi a pamatuj si, že tě vedu; vzpomeň si, kdo tě očistil,3 zapomněla jsi? což jsem tě Já Sám nepomazal?

Ano, Pane, třináctého.

Vassulo, Já Sám jsem ti podal Svůj Chléb a Víno; pamatuj si, že Já jsem pro tebe vybral čas, abych tě očišťoval, dítě;4

miluj Mě, pracujme společně;

(To mi připomnělo mé první Svaté Přijímání v tomto kostele. Znovu se to událo mystickým způsobem. Byla jsem s otcem Karlem, ke kterému mě Bůh poslal, abych přijala Svaté Přijímání. Otec Karel si nebyl jistý, zda by mi měl podat Svaté Přijímání, o které bylo požádáno tímto mystickým způsobem. Pak mi otec Karel řekl, že bude mluvit s Bohem, že se bude modlit, ale ne nahlas, abych neslyšela, co říká. A já mám dát svou ruku k dispozici Bohu, aby On napsal Svou odpověď. Bůh napsal:

„UDĚLÁM TO JÁ“

Zeptala jsem se otce Karla, na co se ptal. Řekl mi, že se ptal na to, zda by mě měl vyzpovídat. Bůh odpověděl, že mě vyzpovídá On.5 Poté mi otec Karel bez váhání řekl, abych přišla za čtyři dny ke Svatému Přijímání. V té době mě Bůh požádal, abych litovala svých hříchů. Nevěděla jsem jak, takže mi vysvětlil, co říct. Udělala jsem to, jak mi řekl. Příští den jsem šla ke Svatému Přijímání.)


1  Litovala jsem svých hříchů.
2  Snažila jsem se vymazat slovo „zpovídat“, ale Bůh v tom mé ruce zabránil. Byla jsem proti zpovědím.
3  Nemohla jsem to pochopit, a proto jsem pochybovala.
4 To je pravda, neboť jsem viděla Ježíše, jak v kostele ve Svatostánku zpívá s ostatními. On Sám mi pak podal Chléb a Víno.
5  Výjimečně pro tentokrát.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message