DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Běda těm, kdo pošlapávají Mého Ducha
Budu vyhledávat hříšníky

15. února 1989

Má Vassulo, nedej se odradit, před tebou jsem Já, s kým bys Mě mohla srovnávat? Já jsem Začátek i Konec, Věčný, neboť  Já Jsem a budu vždycky a věčně. Mé Slovo bude známé ve všech končinách. Ti, kdo pošlapávají Mé Slovo, zjistí, že narážejí na železný osten.

Ve všech koutech světa se objeví pronásledovatelé. Obrovskými žulovými balvany se Mi budou snažit zatarasit Mou Cestu k lidstvu. Od začátku jsem je znal jako lidi bez srdce, plné ctižádosti a klamu, podobné zničující pustině. Jejich voje povstanou, ale úplně nadarmo. Jediným dechnutím je smetu. Jsem Pán, váš Svatý, a je o Mně známo, že svrhuji krále a dávám padnout královstvím, aby Mé Slovo vešlo ve známost. Svou Mocí jsem zvrátil a zahanbil ty, kdo se prohlašovali za 'autority'. A bude tomu tak opět i tentokrát. Vymrskám je nahé před očima všech. Dost dlouho jsem krotil Svůj hněv. Dnes vás Já, Pán, slavnostně prosím, sestupte ze svých trůnů a litujte!

Můj Duch se bude nadále vylévat na lidstvo a žádnému člověku, ať by se jakkoli namáhal, se nepodaří zdrtit toto působení. Běda však těm, kdo pošlapávají Mého Ducha. Nevěrníky a pokrytce smetu Svým Dechem. Kdyby jen věděli, jak musím krotit Svou Spravedlnost, aby už nedopadla, nepřestali by se modlit a litovat hříchů. Kdyby jen věděli, co jim nabízím, a kdo Je Ten, který k nim mluví: "Sjednoťte se, sjednoťte se! Buďte teď jedno, jako Já a Otec jsme Jedno a Totéž!" Ale oni nechtějí slyšet, protože nepochopili. Varoval jsem je, ale oni ani nenaslouchali, ani neuvěřili. Říkám vám slavnostně, se vší naléhavostí, že ona hodina je blízko.

Vpravdě vám říkám, čas zúčtování už je tady. Nikdo nemůže říci, že jsem vás před touto hodinou nevaroval. Dokonce i mrtví se pohnuli Mým Voláním ... dokonce i oni ...1

Já, Pán, probouzím mrtvé mezi vámi. Ano! Vzkřísím každé z těchto mrtvých těl,2 protože slyšeli Mé Volání. Utvořím z těchto mrtvol živé sloupy Světla. Některé z nich postavím jako pevné sloupy Své Církve a každému z nich dám do pravé ruky svitek Písma a do levé ruky Svou Lampu, aby vás vedli. Dám jim jazyk učedníka a oni budou před vámi konat svou službu. Veškerým národům dám vidět jejich spravedlnost a budou zvěstovat Pravdu až do končin země.

A slibuji vám, že tak jako se země zelená, jako zahrada dává rašit nové setbě, tak Já, Pán, znovu oživím ony mrtvé a ze Svých Úst jim udělím Své Nové Jméno.

Pojď, buď Mým dítětem,  zůstaň v Náručí svého Otce.

My, nás?

Navždycky a věčně, Pane.

Nakresli Mé Jméno.

Ano.

(Později:)

Pane, je mnoho lidí, kteří by si od Tebe přáli 'osobní' poselství. Některé jejich otázky jsou velice světské. Několik z nich mě považuje za informační středisko ve věcech Nebe.

Vassulo, většině z nich jsem odpověděl. Najdou to v Písmu Svatém a i v těchto Poselstvích.

Pane, přesto mi dovol uvést Ti ta jména.

Konej  svobodně.

(Udělala jsem to.)

Vassulo, nebudu odpovídat na otázky, které nejsou přiměřené Mé Svatosti. Budu volat pokorné. Budu křísit mrtvé. Budu povzbuzovat slabé. Budu vyhledávat hříšníky. Nesčetněkrát budu volat bezbožné. To budou od nynějška soukromá poselství, jak to nazýváš. Nikdy neumdlévej s psaním. Buď opatrná jako teď, vždycky přijď a napřed se Mě zeptej.

Pane, častokrát, aniž by někdo prosil o soukromé poselství, je dáváš, jako dnes.

Já budu volit a rozhodovat. Povedu tě a pošeptám ti do ucha všechno, co chci říci.

Pojď, my, nás.


1 Boží Hlas zněl smutně
2 nové konvertity


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message