DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Běda těm, kdo pošlapávají Mého Ducha - Budu napravovat hříšníky

15. února 1989

Má Vassulo, nikdy se nedej odradit, neboť před tebou stojím Já a s kým bys Mě mohla srovnávat? Já jsem Počátek i Konec, Věčný, neboť Já Jsem, byl jsem a budu navěky věků; všude pod nebeskou klenbou bude známo Mé Slovo; ti, kdo pošlapávají Mé Slovo, zjistí, že narážejí na osten;

ve všech koutech světa se objeví mnoho pronásledovatelů, kteří jako obrovské žulové balvany budou vytvářet bariéru, aby Mi zatarasili Cestu k lidstvu; od začátku jsem je znal jako lidi bez srdce, plné ctižádosti, klamu a zničující pustiny; nadarmo povstanou všechny jejich armády; jediným závanem Svého Dechu je přemohu, smetu je pryč; Já jsem Pán, váš Svatý, a je o Mně známo, že svrhuji krále a dávám padnout královstvím, aby každý poznal Mé Slovo; Svou Mocí jsem zpřevracel trůny a zahanbil ty, kdo se prohlašovali za „autority“; tak tomu bude i tentokrát; svléknu je donaha a postavím na odiv všem; už jsem dost dlouho krotil Svůj hněv; dnes je Já, Pán, naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou žádám, aby sestoupili ze svých trůnů a činili pokání!

Můj Duch se bude nadále vylévat na lidstvo a žádnému člověku, ať by se snažil sebevíc, se Ho nepodaří potlačit, nikomu se nepodaří Ho rozdrtit; běda těm, kdo pošlapávají Mého Ducha! nevěrníky a pokrytce smetu Svým Dechem; kdyby jen věděli, jak musím krotit Svou Spravedlnost, aby na ně nedopadla, nepřestávali by se modlit a litovat svých hříchů; kdyby jen věděli, co jim nabízím, a Kdo jim říká: „Sjednoťte se! sjednoťte se! buďte teď jedno, jako Já a Otec jsme Jedno a Téže Podstaty!“ …ale oni nebudou slyšet, protože nepochopili; varoval jsem je, ale oni ani nenaslouchali, ani neuvěřili;

se svrchovanou naléhavostí a veškerou Svou autoritou vám říkám, že ta hodina je blízko a že čas zúčtování už je tady; nikdo nemůže říct, že jsem vás před touto Hodinou nevaroval; dokonce i mrtví byli pohnuti Mým Voláním… dokonce i oni…1 

Já, Pán, mezi vámi probouzím mrtvé; ano! vzkřísím každé z těchto mrtvých těl,2 protože oni uslyšeli Mé Volání; utvořím z těchto mrtvol živé sloupy Světla; z některých učiním pevné sloupy Své Církve a každému z nich vložím do pravé ruky Svitek Písma a do levé ruky Svou Lampu, aby byly jejich Průvodcem; dám jim jazyk učedníka a před vašima očima je ustanovím Svými služebníky; dám všem národům vidět jejich spravedlnost a budou zvěstovat Pravdu až do končin země;

a slibuji vám, že stejně jako se země zelená a jako zahrada dává rašit nové setbě, tak Já, Pán, znovu oživím tyto mrtvoly a z Mých Vlastních Úst jim udělím Své Nové Jméno;

pojď, zůstaň se Mnou, dítě, zůstaň v náručí svého Otce; my, společně?

Navždy a Věčně, Pane.

nakresli Mé Jméno;

   

ano;

(Později:)

Pane, je mnoho lidí, kteří by si od Tebe přáli „osobní“ poselství. Některé jejich otázky jsou velmi světské. Někteří z nich mě považují za Nebeskou „informační přepážku“.

Vassulo, většině z nich jsem dal odpovědi; najdou je v Písmu Svatém a také v tomto Poselství;

Pane, přesto mi dovol uvést Ti jejich jména.

jak si přeješ;

(Udělala jsem to.)

snoubenko, nebudu odpovídat na otázky, které nejsou hodny Mé Svatosti; budu volat pokorné, budu křísit mrtvé, budu povzbuzovat slabé, budu napravovat hříšníky; nesčetněkrát budu volat bezbožné; toto budou od nynějška, jak to nazýváš, soukromá poselství; nikdy neumdlévej s psaním; buď opatrná, jako jsi nyní, vždycky přijď a nejdříve se se Mnou poraď;

Pane, někdy, aniž by někdo prosil o soukromé poselství, mu je prostě dáš.

Já budu volit a rozhodovat; povedu tě a pošeptám ti do ucha všechno, co chci říct;

pojď, společně, my;


1   Boží Hlas zněl velmi smutně.
2   Nově obrácení.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message