DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď pevná jako skála - Žijte Naše Poselství

9. února 1989

(Pán mě o půlnoci vzbudil a žádal mě, abych zapsala poselství:)

volal jsem tě, Vassulo, slyš Mě:

buď pevná, pevná jako skála, nebuď jako pohyblivý písek; vyvolil jsem tě i přes tvou slabost, věděl jsem však, že Má Slova nepohltíš jako pohyblivý písek; Má Slova budou na tebe vložena, budou do tebe vyryta a zůstanou tam, aby si je každý mohl přečíst! Vassulo, přemýšlej! což rolník neoře a nepřipravuje raději úrodnou půdu, než aby šel a rozhazoval semena do močálu nebo do sypkého písku? Má Vassulo, čeho by ses měla bát? modli se o dar rozlišování;

Vassulo, nyní napíšu program pro modlitební shromáždění sedmnáctého února a poté i Své Poselství pro ně; Mé dítě, posvětíš sál kadidlem a svěcenou vodou; budeš se modlit modlitbu exorcismu ke Svatému Michaelovi;

(Tady mi Pán naznačil, že mám zbytek programu zapsat do svého soukromého sešitu.)

správně jsi to pochopila, Vassulo; pojď, zde je Mé Poselství:

Mé Slovo je Světlo, Mé Slovo je Pokoj a Láska, Mé Slovo je Jednota a Naděje; přicházejte ke Mně a častěji čtěte Mé Slovo;

milovaní, jsem to Já, Ježíš, Slitovný, Ježíš, váš Spasitel, který sestupuje prostřednictvím tohoto slabého nástroje, do kterého vtiskuje Svá Slova; ze Své Nekonečné Lásky a Překypujícího Milosrdenství sestupuji do této pustiny a suchopáru, abych na vás vylil Svého Ducha; Tvorstvo! sestupuji, abych zavlažil tuto vyprahlou zem a dal z ní vytrysknout řekám; sestupuji, abych na vás vylil Svá Požehnání jako ranní rosu; přicházím, abych rozehnal všechno Zlo, vykořenil Neřest a nahradil ji Pokojem a Láskou;

dnes jsou Mé Rty vyprahlé žízní po lásce, potřebuji vaši lásku; žízním po lásce… jak velice touží Mé Nejsvětější Srdce po tom, abyste se Mě učili milovat! jak jen toužím po tom, abyste jednoho dne dospěli na vrchol Lásky a abych slyšel váš výkřik Lásky: „Abba!“ tehdy… jen tehdy se začnou hojit Mé Rány… jak si přeji, aby Moji kněží čerpali z Mé Nekonečné Lásky a naplnili Jí svá srdce! Má Láska k nim je Veliká, tak veliká, že Ji budou moci plně pochopit až v Nebi; Oddanost by měla být jejich Zástavou, Věrnost jejich Pochodní, Čistota jejich Slavnostním Rouchem a Láska jejich Znamením, aby Mě v nich mohli Mí beránci poznat a jasně v nich uvidět Můj Obraz; chci mít Své pastýře čisté, aby v jejich čistotě bylo jejich ovoce zdravé a neporušené;

potěšte Mé Nejsvětější Srdce a dodržujte Má Přikázání beze zbytku; milovat znamená následovat Má Přikázání: milujte se navzájem; Ó, děti Mého Světla, naslouchejte Mým Slovům a žijte je… žijte je… když Mi budete naslouchat, nabídnu vám Pokoj jako váš prapor a Láska bude vaší korunou; obnovím vás, jestliže se Mi zcela otevřete; důvěřujte Mi, obnovím vás a udělám z vás nový národ, čistý národ; žijte Má Poselství, rozjímejte o Mém Poselství; pojďte ke Mně s láskou; kráčejte v Mých stopách, které vás povedou ke Mně, do Mého Domu, který je také vaším Domovem; neostýchejte se, i když jste nedokonalí, otevřu vám Svou náruč; i když je vaše láska vlažná, padněte Mi do náruče a Já, který jsem Mistr Lásky, vás budu učit milovat Mě a ukážu vám, jak se máte milovat navzájem; pojďte ke Mně, dokonce i vy, kteří Mě nemilujete; odpustil jsem vám; pojďte a Já vás uzdravím;

požehnaní jste vy všichni, kdo věříte, i když jste neviděli; požehnány jsou Mé malé duše, neboť právě v nich mám zvláštní zalíbení; zůstaňte malí a prostí, nikdy se nesnažte být něčím; zůstaňte malí, abyste mohli proniknout do hlubin Mého Nejsvětějšího Srdce; buďte jako malé děti s dětskou vírou, neboť tak se to líbí Mému Otci;

nikdy nepřestávejte s modlitbou; potěšte Mě a modlete se srdcem; přeji si, abyste se modlili za Jednotu Mého Těla; přeji si, abyste se modlili za Papeže a za Patriarchu; přeji si, abyste se modlili za všechny kněze; modlete se, aby ty ovce, které nejsou pod Petrovým vedením, se k Petrovi vrátily a smířily se s ním; modlete se, aby bylo jedno Stádo s jedním Pastýřem; modlete se za Mír, Jednotu a za větší lásku mezi vámi; modlete se za to, abyste Mě mohli chválit kolem Jednoho Svatostánku; sjednoťte se, milovaní, a buďte jedno, tak jako Otec a Já jsme Jedno a Téže Podstaty;

žehnám vám všem z hloubi Svého Srdce;

Má Vassulo, zapíšeš Mé Poselství?

Ano, Svatá Matko.

Pokoj vám;

Moji milovaní, dnes vás všechny prosím, abyste zesílili své modlitby za jednotu, za Jednotu, kterou si Můj Syn tak velice přeje;

modlete se za ty kněze, kteří jsou rozptýleni, aby se vrátili ke Stádu, k jednomu a jedinému Petrovu Stádu; modlete se, ať je jejich sjednocení opravdové; modlete se za Pokoj a za ty děti, které nejsou smířeny s Bohem; modlete se za všechna ta falešná království, ona pomíjející království, aby pochopila, jak velice se mýlí;

pojďte a chvalte Živého Boha, Který se dnes zjevuje na různých místech; velebte Ho za Jeho Nekonečnou Lásku a Milosrdenství; Jeho Milosti se budou nadále vylévat na celé lidstvo; ať všichni, kdo Ho přijímají, velebí Jeho Svaté Jméno; chvalte Ho, neboť On je Milující Otec; ať všichni, kdo mají uši, slyší tento hlasitý Výkřik z Nebe:

Buďte svatí, neboť Já jsem Svatý!

Mé květiny, žijte Naše Poselství, žijte Naše Poselství; přijali jste všichni Jeho Milost, snažte se pochopit Boží Vůli; buďte Jeho dětmi Světla;

žehnám vám ve Jménu Otce a Syna a Svatého Ducha; amen;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message