DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď se Mnou v důvěrném přátelství - Chci, aby moji pastýři byli čistí

17. leden 1989

(Cítila jsem, že se znovu ztrácím, a proto jsem se modlila k Ježíši, aby mě pozvedl a připomenul mi, jak mě učil v rozjímání rozeznávat Jeho Přítomnost a Jeho Hlas.)

Ježíši?

Já jsem;

květino, připomenu ti, jak máš rozjímat a jak naslouchat Mému Hlasu; Já, který jsem Slovo, ti dám Moudrost, aby tě inspirovala a vedla; otevři se, otevři se a dovol Mému Duchu, aby tě naplnil; ano, rozjímej, jak jinak bys Mě mohla dosáhnout? v tichosti a s vírou ke Mně pozvedni svou duši; obětuj Mi, svému Otci, svou vůli, a Já, který znám tvé potřeby, tě budu živit a vést; proto pracuj, maličká, pracuj usilovněji;

Pane, snažím se.

potěš Mě tím, že se Mnou rozmlouváš; modli se ke Mně, modli se, modli se, všechno, co od tebe žádám, jsou modlitby;

Je psaní s Tebou také druh modlitby, Pane?

ano, protože hovoříš se Mnou, svým Všemohoucím Bohem; těší Mě, když jsem s tebou, neboť co by mohlo být většího, než být ve stálém spojení se Mnou, tvým Bohem? jsem teď s tebou sjednocen, Já a ty, ty a Já, společně ve svazku lásky;

ach, Vassulo, pokoj, Mé dítě; jak by sis mohla myslet, že bys mohla svými vlastními silami zapsat všechna tato Poselství? skutečně jsem na určitý čas skryl Svou Tvář, abych ti dal pocítit a poznat, že beze Mě nejsi schopna napsat ani jediné slovo Poznání; Já jsem Zjevení, Ten, který mluví, Ten, který obdarovává, Ten, který poučuje, Ten, který zjevuje, Ten, který křísí a Ten, kdo sytí bezbožné lidi;

Má Vassulo, jsi se Mnou šťastná? jsi šťastná, když víš, komu patříš? Já jsem Bůh, Živý Bůh, tvůj Stvořitel; Já jsem Láska, jsem tvůj Otec, který teď k tobě mluví; Já jsem Nejsvětější Trojice; zasvěť se Mi;

i když jsi naprosté nic, usiloval jsem o tebe, jako milenec usiluje o svou milovanou; přesvědčil jsem tě, abys Mě milovala a podílela se na Mých Dílech; nedělám si vůbec žádné starosti z tvých nedostatků, stačím si Sám, ale působí Mi radost mít tě ve Svém Světle; těší Mě, že tě mám ve Svém Domě, a dělá Mi radost živit tě a dávat ti rozkvést; Mé dítě, chápeš to? nezarmucuj Mě,1 abbas jsou vždy blízko svým dětem; buď se Mnou neustále v důvěrném přátelství, ale nikdy nezapomínej na Mou Svatost; miluji tě a chci, abys Mě milovala ve svatosti;

cti Můj Zákon; když Ho budeš ctít, budeš ctít Mě; miluj Můj Zákon; neboť když Ho miluješ, miluješ také Mě; následuj Můj Zákon; Jeho následováním budeš následovat Mě; Můj Zákon tě povede ke Mně, do Mého Domu, který je i tvým Domovem;

měj víru ve Mě, neboť Má Moc je Veliká; my, společně?

Navěky, Pane.

chval Mě;

Pane, najdi mi v Písmu Pasáž, kde by byla Chvála, kterou bych Ti mohla přečíst.

najdu, otevři Písmo Svaté;

(Otevřela jsem Bibli na knize Danielově (Dan 3,52-90), a přečetla jsem Pánu tyto verše. Potěšilo Ho to.)

(Poselství pro modlitební skupinu, která se má sejít 17. února.)

pokoj vám; Mé Slovo je Světlo; Mé Slovo je Pokoj a Láska; Mé Slovo je Jednota a Naděje; Přicházejte ke Mně a čtěte Mé Slovo častěji;

milovaní, jsem to Já, Ježíš, Milosrdný, Ježíš, váš Spasitel, který sestupuje skrze tento slabý nástroj, abych do ní vtiskl Svá Slova; ze Své Nekonečné Lásky a Nesmírného Milosrdenství sestupuji do této temnoty, sestupuji do této pouště a vyprahlé země, abych na vás vylil Svého Ducha; Tvorstvo! sestupuji, abych zavlažil tuto vyprahlou zem a dal z ní vytrysknout řekám; sestupuji, abych na vás vylil Svá Požehnání jako ranní rosu; přicházím, abych vyhnal veškeré zlo, vykořenil neřest a nahradil je Pokojem a Láskou; dnes jsou Mé Rty vyprahlé žízní po lásce, potřebuji vaši lásku; žízním po lásce, žízním po lásce… jak velmi touží Mé Nejsvětější Srdce po tom, abyste se Mě učili milovat! jak jen toužím po tom, abyste jednoho dne dospěli na vrchol lásky a zavolali: „Abba!“ tehdy… jedině tehdy se začnou hojit Mé Rány…

jak si přeji, aby Moji kněží čerpali z Mé Nekonečné Lásky a naplnili Jí svá srdce! Má láska k nim je Veliká, tak Veliká, že dokud nebudou v Nebi, tak Ji nebudou moci plně pochopit; Oddanost by měla být jejich Zástavou, Věrnost jejich Pochodní, Čistota jejich Slavnostním Rouchem a Láska jejich Znamením, aby Mě tak Moji beránci v nich mohli rozpoznat a jasně v nich vidět Mou Podobu; chci, aby Moji pastýři byli čistí, aby ve své čistotě přinášeli dobré plody;

potěšte Mé Nejsvětější Srdce a poslouchejte Má Přikázání; milovat znamená následovat Má Přikázání; milujte se navzájem; Ó, děti Mého Světla, žijte Má Slova, žijte Má Slova… přijměte Můj Pokoj a dovolte, aby ve vás přebýval, přijměte Mou Lásku a dovolte, ať vás naplní; jestliže se Mi otevřete, úplně vás obnovím; důvěřujte Mi, pojďte ke Mně a Já z vás udělám nový národ, neposkvrněný národ! žijte Má Poselství, rozjímejte o Mém Poselství;

přicházejte ke Mně s láskou; kráčejte v Mých stopách, které vás povedou ke Mně, do Mého Domu, který je také vaším Domem; neostýchejte se, i když jste nedokonalí, otevřu vám Svou náruč; i když je vaše láska vlažná, padněte do Mé náruče a Já, který jsem Učitel Lásky, vás budu učit milovat Mě a milovat se navzájem;

pojďte ke Mně, dokonce i vy, kteří Mě nemilujete, odpustil jsem vám; přijďte a Já vás uzdravím; požehnaní jste vy všichni, kdo věříte, i když jste neviděli; požehnány jsou Mé malé duše, neboť právě v nich mám zvláštní zalíbení; zůstaňte malí a prostí, nikdy se nesnažte být něčím; zůstaňte malí, abyste mohli proklouznout do hlubin Mého Nejsvětějšího Srdce; buďte jako malé děti, mějte Víru dítěte, neboť tak se to líbí Mému Otci;

nikdy se nepřestávejte modlit; potěšte Mě a modlete se srdcem; přeji si, abyste se modlili za jednotu, za Jednotu Mého Těla; přeji si, abyste se modlili za Papeže a za Patriarchu; přeji si, abyste se modlili za všechny kněze; modlete se za to, aby všechny ovce, které nejsou pod Petrovým vedením, se k Petrovi vrátily a smířily se; modlete se, aby bylo jedno Stádce s jediným pastýřem; modlete se za Mír, Jednotu a za to, aby mezi vámi byla větší láska; modlete se za to, abyste Mě mohli chválit kolem jednoho svatostánku; sjednoťte se, milovaní, a buďte jedno, tak jako Otec a Já jsme Jedno;

žehnám vám všem;


1  Kvůli velké srdečnosti a důvěrnosti, s jakou ke mně Bůh promlouval, mě na malý okamžik přepadly pochybnosti, je-li to skutečně Bůh, kdo ke mně mluví. To Ho zranilo.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message