DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já, Pán, si přeji tuto Jednotu
Přímluvce

20. prosince 1988

Pane?

Já jsem to.

Ó Bože! 1

Vassulo, obejmi Můj Kříž! Sdílej Jej se Mnou. Můj Kříž tě uvede do Mého Vlastnictví. Přebývej v Mém Svatém Srdci, přebývej v Jeho hlubinách a nalezneš Pokoj.

Mé dítě, modli se za své bratry, kteří Mě opustili a jsou okouzleni jen bohatstvím světa. Modli se za ty ztracené duše, které se bojí Mého Kříže ... modli se, Mé dítě, za Mou Církev, aby se sjednotila. Každý kněz by přece měl pochopit, že Já, Pán, si přeji tuto Jednotu. Jakékoli dělení, štěpení, nepochází ode Mne, pochází od Mého odpůrce. Mé Království by mělo být Jediné a Svaté.

Pane?

Já jsem to.

Pane, těch několik řecko-pravoslavných kněží, kteří si četli ve Tvých zjeveních, která mi dáváš - bylo to vždycky jen několik málo stránek - mají o jednotě jiné mínění. Jakmile se dočetli, že se jedná o sjednocení s papežem, stali se alergickými a řekli, že toto zjevení je ďábelské.

Jedna žena řecko-pravoslavná po přečtení zjevení projevila dobrou vůli a šla do katolického kostela. Když to uslyšel její zpovědník, odsoudil zjevení, že přichází od Satana, a exkomunikoval ji. O jednotě nechtěl ani slyšet! Mnozí řecko-ortodoxní laici jsou přesto ochotní, protože když si čtou Tvá zjevení, chápou a poznávají, že Ty si to přeješ, zatímco řecko-ortodoxní kněží zuří!

Což to všechno nevím, Mé dítě? Mé myšlenky nejsou jejich myšlenkami, Mé cesty nejsou jejich cestami. Zatěžují Mě svými hříchy a už nevidí jasně ... Jednota přijde shůry. Protože v této chvíli je situace taková, že jste úplně rozštěpeni a nežijete, jak by odpovídalo Mému Svatému Obrazu. Nejste poslušni Mého Zákona. Vaše štěpení je nakažlivé a šíří se, a toto vaše štěpení potrvá tak dlouho, dokud tomu Já neudělám konec. Jinak to nelze překonat.

Jak můžete věřit, že byste se mohli sjednotit, když mezi vámi chybí láska? Mnozí z vás jsou nepoddajní, tvrdí a strnuli jako železné tyče! Ale Já vás všechny ohnu, Já vás sjednotím! Proměním tuto pustinu v jezero a vyschlou půdu ve vodní zřídlo. Pak vás všechny, milovaní, usadím na této Nové Zemi a Mé Království na zemi bude takové, jaké je v Nebi. Mé Království přijde! Ó, jak toužím po této Nové Éře! Všichni budete žít v dokonalé jednotě v Mém Svatém Jménu a Já, jako Nejvyšší Zdroj Života, z vás všech znovu utvořím jediný Svatý Lid. Má Božská Podoba bude na vás shůry zářit jako zrcadlo a vy pochopíte, že Já, Svatý Svatých, jsem vás opět znovu stvořil.

Svatá Písma se naplňují. Moudrost také nebude čekat. Dá Mému lidu novou kulturu, tak jako rolník, který oře a seje. Ze zpustošené země Ona udělá úrodné pole. Přeměním vaše pole v pole Lásky a Pokoje. Já jsem Světlo světa a vždycky sestoupím na zemi, kdykoliv vás uvidím zahalené temnotou.

Pane, jsou tu někteří faráři, kteří nechtějí slyšet a věřit, že se můžeš zjevovat tímto způsobem skrze mne. Říkají, že Ty, Ježíši, jsi nám už přinesl celou Pravdu a že nepotřebují nic kromě Písma Svatého. Jinak řečeno: považují toto zjevení za falešné.

Řekl jsem přece už vám všem, že Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v Mém Jménu, vás naučí a připomene vám všechno, co jsem vám říkal. Nedávám vám nějaké nové učení, jen vám připomínám Pravdu a vedu ty, kdo bloudí, zpět k plné Pravdě.

Já, Pán, vás nepřestanu zneklidňovat Svými Připomínkami a Duch Svatý, Přímluvce, bude stále mezi vámi jako ten, kdo vás upamatovává na Moje Slova. Proto se nedivte, když k vám mluví Můj Svatý Duch. To vás napomíná Moje Milost, abyste se obrátili a vzpomněli si na Mé Cesty.

Pojď, usměj se na Mne, když Mě vidíš, Má květino.

Ach, Pane, velebeno buď Tvé Jméno. Díky Tobě za poučení.

Moudrost tě bude učit, Mé dítě. My, nás?

Navždycky a věčně!


1 Ježíš odpověděl "Já jsem to" s takovou vroucností a Láskou!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message