DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Moudrost tě pozvedla
Dávám i těm nejubožejším duším

14. února 1987

(Poté, co jsem se pomodlila Memorare Sv. Bernarda, krátkou modlitbu k Panně Marii.)

Celé toto zjevení pochází od Boha;

Vassulo, slyšíš Mě? naslouchej znovu, jsem to Já, Panna Maria, neboj se Mě; Vassulo, vím, jak je pro tebe obtížné pochopit, že toto všechno se skutečně děje, ale prosím tě, abys důvěřovala Bohu; rozmnož svou víru;

On v tobě působí, dítě; nezdráhej se podrobit, odevzdej se do Jeho rukou a dělej, co od tebe žádá; Já jsem s tebou a pomáhám ti; buď v pokoji, neboť On tě vede;

Vassulo, Ježíš tě utváří tak, aby ses stala silnou a mohla jsi odolávat pokušení; živí tě, a dává ti všechno, co ti chybí;

vzpomeň si, dcero, že tě pozvedla Moudrost; uvědom si proč;

To není jen pro mne? To všechno je určeno i pro ostatní?

Ano, jsi formována, abys byla poslem Božím;

Nevím, jak být Božím poslem.

Bůh ti kázal a učil tě milovat Ho; důvěřuj Mu, neboť Jeho bohatství je nezměrné a Jeho Milosrdenství nevyčerpatelné; miluje tě s nevýslovnou něhou a s láskou tě střeží; každé slovo z nebe žije věčně;

Musím se učit více Tě milovat. 

budu tě učit, buď klidná;

(Později:)

Vassulo, to jsem Já, Ježíš; dávám ti sílu se se Mnou setkávat;

kráčej kupředu se Mnou, protože Já ustavím Mnou daná slova a zajistím, aby je tak mnozí mohli číst a mít z nich užitek; dcero, až bude toto zjevení zajištěno, připravím tě na setkání se Mnou; toužím tě mít vedle Sebe;

Vassulo, podívej se na Mě;1 jsi šťastná, že se se Mnou takto setkáváš?

Ano, velmi, vůbec si toto charisma nezasloužím.

přijmi je; přijmi, co ti dávám; dávám i těm nejubožejším duším; Vassulo, slyšela jsi, že dávám moudrost prostým dětem, a ne učeným a moudrým?

Ano, slyšela jsem o tom. Proč je to tak?

protože děti jsou Mou slabostí, dovolují Mi, abych je utvářel;

vybírám si nehodné duše, takové, které ví málo nebo téměř nic, abych je formoval; se o tebe postarám, Vassulo, neboť jsem bohatý; se Mnou ti nebude nic chybět;

miluji tě, chápeš, jak šťastným Mě děláš pokaždé, když se setkáme? Já jsem šťastný, že tě mám konečně u Sebe; což otec, který znovu nalezl své ztracené dítě, nemá radost? byla jsi ztracená a Mé Srdce bylo naprosto rozervané bolestí; odešla jsi pryč a zanechala Mě sklíčeného; vydal jsem se tě hledat a našel jsem tě; jak bych se tedy neměl radovat z toho, že tě mám znovu u Sebe? Vassulo, u Mě se budeš učit; budu tě učit všem ctnostem, abys Mě mohla oslavit; Mé dítě, uč se vstřebávat rosu spravedlnosti; uč se Mě oslavovat; uč se od Moudrosti; miluji tě; jdi teď v pokoji a zavolej Mě, kdykoli si to budeš přát; pomodleme se společně;

(Modlili jsme se.)

buď nyní Mou společnicí a uchovávej Mě ve svém srdci;


1  Podívala jsem se Ježíši do tváře. Díval se přímo na mě.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message