DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vraťte se a litujte - Dovolte Mému Duchu, aby ve vás rostl

5. října 1988

Můj Pane?

Já jsem, jsem to Já, Pán, který vás
všechny miluje věčnou láskou; Já jsem
mezi vámi stále přítomen;

Já jsem, jsem to Já, Pán, který vás všechny miluje věčnou láskou; Já jsem mezi vámi stále přítomen;

kdykoliv Mé děti, už od počátku časů, upadly do rebelie, Já, Pán, jsem sestoupil, abych vás pomocí velmi slabých nástrojů varoval a přivedl vás zpět k Sobě; Já, Bůh, jsem vždy působil tímto způsobem; sestoupil jsem jako Kladivo, abych rozbíjel skály, abych rozbíjel tvrdou vrstvu, která pokryla srdce Mého tvorstva; zjevil jsem se pokaždé, když Mé tvorstvo potřebovalo Mou pomoc, nebo když padlo tak hluboko, až do těsné blízkosti Satanových bran;

Má Vassulo, volám celým Svým Poselstvím Pokoje a Lásky, volám a křičím s velkou bolestí k vám všem, abyste se ke Mně vrátili a litovali svých hříchů; volám do této pustiny, ale Můj Hlas zní jako ozvěna, která se rozléhá  do prázdna... kdybyste Mě jen uslyšeli a otevřeli svá srdce, abych vás uzdravil!

sestupuji do této Velké Pustiny a hledám Své zbývající květiny, ale místo toho zakopávám o balvany, o spousty balvanů; obracím se a s nadějí se rozhlížím kolem Sebe, ale nacházím jen trní a bodláčí, které drásají Mě a těch několik, kteří Mě ještě milují; hledám lásku, ale nalézám nenávist; je Mi třeba útěchy, ale žádnou nenacházím; žízním po soucitu, ale nacházím jen výsměch; nenalézám žádnou lásku, nenalézám žádnou naději, žádnou víru v této generaci,1 protože Mě přestali uctívat; všechny Mé obavy se potvrdily! Ó, století, v němž nezůstala žádná víra! žádná naděje! žádná láska! přestalo jsi Mě ctít a Mé Svaté Jméno už pro tebe nic neznamená! ano, Mé Jméno je pro tebe bezvýznamné... kdybys sledovalo Mé cesty a naslouchalo Mému volání, nebylo by této pouště; prosím všechny, kdo Mě milují, ať se modlí za své bratry, kteří Mě nemilují; neopakujte omyly, kterých se dopustili vaši předkové v den Vzpoury, v onen den Pokušení na poušti;

Mé kdysi zelené pastviny leží ladem a jsou zpustošené a Mé malé stádo bylo napadeno a rozehnáno jejich vlastními pastýři... proč Mě provokujete, proč? každá generace, která Mě zapudila, byla potrestána; ale vaše mysl je zlá, protože nepřestáváte klamat sami sebe a myslet si, že jste lepší než Farizeové, když říkáte: „kdybychom tehdy žili, nikdy bychom se nebyli podíleli na jejich zlých skutcích, naše víra by nás před tím uchránila!“ dnes vám říkám: není moc velký rozdíl mezi tím, jak Mě přijímáte dnes a jak jste Mě přijímali ve dnech, když jsem mezi vámi přebýval v těle, mnozí z vás Má Poselství2 zavrhli ještě dřív, než pochopili, o čem vlastně jsou!!

dcero, přišel jsem za nimi do jejich pustiny, abych jim řekl, že jsem ten Mesiáš, na kterého čekají, ale oni Mi nevěřili, odmítli Mě, pronásledovali a ukřižovali Mě; dnes Můj Svatý Duch přichází do vaší temnoty, ale pro svou neposlušnost a vábení hříchu, který se ve vás nahromadil, nejste schopni zachytit Jeho Díla;

zpustlost vaší doby předstihla zpustlost všech předešlých generací; proč jsou překvapeni či dokonce znuděni a podrážděni Mým Duchem Svatým, který sestupuje, aby je osvítil? jejich letargie vytvořila poušť za pouští! balvan za balvanem! jak lapám po dechu a dusím se, když vidím, jak tito rebelové šlapou po těch několika květinách, které ještě zůstaly! Vassulo, kdyby nebylo tvé Svaté Matky, která zadržuje Mou Ruku, aby na ně  nedopadla, a kdyby nebylo Mého Nekonečného Slitování, Já, který jsem i Bohem Spravedlnosti, bych na ně už dávno udeřil; neboť tato generace mezi sebou vytvořila novou Sodomu a Gomoru;

zašli tak daleko, že si myslí, že všechna ta neštěstí, která je teď postihují, přicházejí ode Mě; nikdy nepochopili, jak zlo přitahuje další Zlo, a že teď sklízí, co zaseli;

chci, aby se všichni, kdo Mě milují, modlili, modlili, modlili, aby tato Vzpoura skončila; přeji si povzbudit Své přátele, aby pokračovali ve svém dobrém díle;3 žehnám všem těm, kdo rozsévají Má zrnka Pokoje a Lásky; naprosto Mi důvěřujte až do konce; též vás naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou prosím, abyste se modlili o Mého Svatého Ducha Porozumění, aby vás všechny osvítil; jak dlouho ještě nebudou rozumět Písmu Svatému? jak dlouho ještě budou odsouvat stranou Má Tajemství? nacházejte Mé Plody v Příslovích! snažte se porozumět a pokud vám to dělá těžkosti, proste Mého Svatého Ducha Porozumění, aby na vás sestoupil; mnohá z Mých Tajemství jsou stále ukryta a uzavřena v Mých Knihách Moudrosti;4

slibuji ti, že Láska se vrátí jako Láska a bude žít mezi vámi všemi; obnovím Svůj Dům, přinesu vám Nový Jeruzalém; Město naprosté Jednoty, Víry a Věrnosti, neboť Spravedlnost převládne; pojďte a sklízejte Mou Žeň, přátelé, sklízejte tuto Žeň, kterou jsem pro vás ve skrytu připravil; shromážděte Má Díla a rozdávejte je, ať zvlhčí pouštní větry, zavodní vyschlou půdu a opět přinesou život do této Pustiny; modli se, Má Vassulo, za Můj Návrat;

Ó, Bože, ano! PŘIJĎ! PŘIJĎ k nám! ach, Pane, vrať se k nám!!

přijdu, velice brzy; Můj Návrat už není daleko; řekni všem, ať se modlí za Můj Návrat; Já, Pán Ježíš Kristus, Vykupitel, obnovím všechno, co bylo, a ještě bude poškozeno; nezapomínej na Velké Soužení, kterým musí Má Církev projít, než Ji úplně obnovím...

proto Mi, Mé dítě, dovol, abych tě používal jako Svou tabulku; sdílej se Mnou Můj Kříž Pokoje a Lásky, se Mnou, svým Pánem; my, společně, navěky;

Ano, Pane.

my, společně?

Ano, má Svatá Matko, navěky.

(Poselství, které se má přečíst skupině, se kterou se setkávám:)

Má Svrchovaná Láska hledá každého z vás, nejsem od vás daleko, jíme společně... děláme všechno společně... tak vnímejte Mou Přítomnost; vraťte se ke Mně a Já se k vám také vrátím;5 abych vás povzbudil, mnozí z vás pocítí Mou Přítomnost; kdokoliv Mě hledá, najde Mě; dovolte Mému Duchu, aby ve vás rostl; vezměte Mě za Ruku, děti, a buďte ochotní Mě následovat;

Já, Ježíš, vám dávám Svůj Pokoj, ten Pokoj, který tomuto světu chybí; nikdy jsem vás neopustil; což jsem neřekl, že s vámi budu stále až do konce časů? věřte v Mou Svatou Přítomnost, věřte v Mou Přítomnost nyní, neboť toto Poselství vychází z Mých Úst; miluji vás všechny, všem vám žehnám, pojďte...


1 Neděláme to jen Bohu, ale i sobě navzájem.
2 Současná zjevení, poselství a znamení.
3 Myslí se všichni „noví učedníci“, kteří pomáhají s překládáním, rozmnožováním a rozšiřováním tohoto poselství.
4 Zde jsem si opět připadala jako vdova a zvolala jsem k Pánu: PŘIJĎ PANE! Toužím po Bohu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message