DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pošlapávají Mého Ducha

27. září 1988

Ježíši?

Já jsem.

Řiď se pokyny, které ti dávám a nech Mě mluvit. Zůstaň bosá,1 zůstaň nikým. Rozpoznej Mou urovnanou Stezku. Má Stezka je přímá, proto se nedívej ani napravo, ani nalevo. Opravdu jsem tě zasvětil do Svých tajemství, vyvolil jsem tě k tomu, abys byla Mou Tabulkou2 a bosou jsem tě přivedl do Svého Domu, aby ses setkala s Petrem.

Mé Poselství Pokoje a Lásky odzbrojí Mé nepřátele. Jen počkej a uvidíš, ještě nejsem se Svými Díly hotov. Dnes je Můj Dům v troskách, ale to nejhorší teprve přijde.

Kainové, kteří žijí v Mém Těle a jsou jako trny vražené do Mé Hlavy, nadutí pýchou, budou usilovat o to, aby povraždili Mé Ábely, tyto Ábely, kteří rozumí Mému Duchu a upřímně Mě milují. Ale vpravdě vám pravím, že se jejich chvástání promění v nářek a Můj Oheň bude tyto nevěrné služebníky pálit, neboť co Mi teď mohou nabídnout? Vedeni jen svými vlastními žádostmi a svou zaslepeností3 pošlapávají Mého Ducha. Jejich nevěrnost je zavedla na scestí, takže už nevidí jasně.

Vassulo, zapiš svou otázku, neboť Mi ji pokládají mnozí z vás.

Pane, nezůstali už tedy žádní dobří služebníci? Takoví, kteří Tě opravdově milují a jsou upřímní?

Zůstalo jen několik takových, kteří Mě skutečně milují, a jen hrstka těch, kdo chápou Mého Ducha. Tyto duše jsou balzámem na Mé Rány a Mé Nejsvětější Srdce je jejich Domovem.

Pane, a co laici?

I mezi nimi zůstalo jen velmi málo těch, kteří věří ve Mě a v Má Díla Prozřetelnosti, ale většina Mě, svého Boha, opustila. V hloubi Mého Nejsvětějšího Srdce leží hrot kopí, tento hrot, který je příčinou velkého krvácení. Dnes ti říkám, že on má svůj podíl na tom, jak trpím. Já, Pán, k němu přijdu nečekaně. Aniž by to kdo tušil, vstoupím náhle do Svého Chrámu. Dny už jsou sečteny. Sestoupím jako blesk a budu tříbit Jeruzalém, který padne do hromady prachu a strhne s sebou všechny ty, kdo Mě nemilují. Budu jeho Soudcem a budu ho soudit přísně.

Ale všechny ty, kdo zůstali věrní Mému Svatému Jménu, Já, Pán, pozvednu a přesadím je do Svého Nového Jeruzaléma. Nemusí se bát, vždyť byli poslušni Mých přikázání a Mého Zákona. I když byli utlačováni a Mí nepřátelé dusili jejich křik, přece jsem je slyšel. Nikdy jsem z těchto svatých nespustil Své Oči. Báli se , velebili , věrně se drželi Mého Slova, navzájem se dělili o prostředky, které jsem jim dal, a konali dobré skutky, které se Mi líbí.

Milované tvorstvo, žiješ na Konci Časů.4 Varoval jsem vás, že v těchto dobách se najdou takoví, kteří se budou posmívat náboženství, potlačovat Ducha proroctví a zesměšňovat vizionáře, aby mohli šířit své vlastní klamné nauky plné zla. Svých schopností využívají k zvrhlým výmyslům, které je vedou na scestí. Milovníci zla, nedokáží si zachovat ani kousek čisté mysli.  Jako šílení se nechávají vtahovat do všelijakých ceremonií a černých mší a uctívají Satana. Buď dělají toto, nebo žijí v naprosté zkaženosti, neboť jejich nevědomost je taková, že už jenom jí samotnou odsuzují své vlastní životy. Protože si zacpali uši a nechtějí vidět Pravdu a uznat Mě, svého Boha, hřích je stáhl do zkaženosti a přivedl jejich duše k naprostému rozkladu.

Bylo také řečeno, že ve vašich dobách mi zůstane věrná jen malá hrstka služebníků, kteří budou kázat Evangelium tak, jak by se mělo, a že mnozí propadnou racionalismu a zradí Mě svou nevěrností. Je to racionalismus, který udělal z Mé Církve pustinu, takže z Ní zůstaly jen trosky, mezi nimiž hnízdí zmije.

K těm, kdo zneuctili Mé Jméno a trůní ve světské nádheře, otročí své touze po penězích a sledují své vlastní zájmy místo Mých, k těm volám do této pouště, kterou jste sami vytvořili, abyste se ke Mně vrátili a litovali dříve, než nastane den tříbení. Já, Pán, vás varuji: Nepotlačujte Mého Ducha Pravdy, který promlouvá prostřednictvím tohoto slabého nástroje. Naprosto vážně a s veškerou svou autoritou prosím Svou Církev, aby si vzpomněla na poměry, v jakých jsem působil Já a Mí učedníci, a na to, kam jsme skládali hlavu k spánku. Neměli jsme žádné paláce! Žádné! Paláce byly pro krále, ne pro Mě či Mé učedníky!

Pane, ti, které máš na mysli a kteří se v tom, co říkáš poznávají, to nebudou slyšet rádi, a bude to další důvod k tomu, aby potlačovali toto poselství.

To je pravda, někteří z nich by Má slova raději neslyšeli. Dusí Mě a Můj Dům svou namyšleností. Můj Dům a Já se dusíme jejich křivými svědectvími. Nemohu dýchat, zavřeli všechna okna Mého Domu, takže do něj nemůže proniknout ani Mé Světlo, ani do něj nemůže zavanout Můj Duch, aby pročistil jeho ovzduší. Tyto duše jsou jako sůl, která ztratila svou chuť. Jsou jako špinavé okno, které brání Mému Světlu v tom, aby do nich proniklo a Mé Svatosti v tom, aby je tříbila.

Satanovy výpary jsou v těchto dnech jako hustá mlha, která vniká dovnitř klíčovými dírkami a škvírami ve dveřích. Protože jeho výpary jsou smrtelně jedovaté, naprosto vážně a s veškerou svou autoritou vás žádám, abyste zdvojnásobili své oběti a své modlitby. Od těch, kdo Mě milují, se žádá obrovského zadostiučinění. Satan ve své zuřivosti v tomto roce zdvojnásobil své působení proti Mé Církvi. V mariánském roce se rozhodl odštěpit část Mé Církve. Předpověděl jsem ti toto schizma, a že uprostřed toho všeho máš sestoupit do Mého Domu.

Vezmi Mě teď za Ruku a kráčej se Mnou. Děl se se Mnou o Můj Kříž, Má Vassulo. Má Díla ještě nejsou u konce. Buď v Pokoji! Já, Pán, ti dávám Svůj Pokoj, dítě. Pamatuj si, že se máš v Mé Přítomnosti usmívat, nikdy nezapomínej na Mou Přítomnost. Řekni Mi: Kyrie eleison. Potěš Mne, tolik jsem ti toho dal.

Ano, můj Pane,
dal jsi mi toho tolik.
Miluji Tě, Svatý Svatých,
dal jsi mi tolik dobrých věcí,
že je chci stále všechny velebit,
ale je jich více než mohu spočítat.
Otevřel jsi mé ucho, abych Tě slyšela,
vzkřísil jsi mě z mrtvých.

Kéž mě Tvá láska a věrnost stále ochraňují
a kéž bys všechno, co jsi učinil se mnou,
učinil i s mými bratry.
Kéž se na tom všem také podílejí, Pane.

Mé dítě, všechny vás volám, hledám každého z vás, dovolte Mi vstoupit do vašich srdcí a každého z vás uzdravím.

Pojď, nyní si odpočiň. Jsem vždy s tebou, nikdy na to nezapomínej!


1 Tzn. pokorná a prostá.
2 Pozn. překl.: v angl. orig. „My Tablet”.
3 Pozn. překl.: v angl. orig. „bigotry“ tzn. úzkoprsost, náboženský fanatismus.
4 Konec jedné epochy, nikoliv konec světa.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message