DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Volám v této pustině

14. září 1988

(Slavnost Povýšení Svatého Kříže)

Ježíši?

Já jsem to. Slyš Můj Hlas. Volám v této pustině. Všechny, kdo slyší, pozvednu vzhůru, a jejich hříchy budou obmyty a zapomenuty, jako by je voda odnesla do dáli.

Ale běda těm, kdo zavírají své uši! Běda! Bude mezi vámi mnoho těch, kdo zbloudili, ale nechtějí dbát na Mne, který jsem Cesta. Opustili jste Mne. Setrvávali jste tak dlouho a zatvrzele v Omylu, vdechovali jste jen Satanův kouř, takže Mé Jméno už pro vás nic neznamená. Jste na zemi jako stín a přesto ve své zlobě jste s pomocí Satanovou převrátili Pravdu. Evolučním učením se zatemnila vaše víra ve Mne.

Tolikrát jsem vás varoval a předem jsem mluvil o této době bludných nauk. Ve Svém Nekonečném Milosrdenství jsem vám dal znamení, ale vy jste raději zavřeli oči před Mou Slitovností. Vůdcové! Vy, kteří znáte Mé Slovo a jste Mými služebníky, a také vidíte, že Konec Časů je blízko, přesto všechno jen nečinně přihlížíte k Milostem, které na vás vylévám. Odmítáte je z pouhé zbabělosti, protože toužíte po poctách lidí! Snažte se přece porozumět a podívejte se ještě jednou do skrytých tajemství Mých přísloví. Žádám vás slavnostně, proste o Svatého Ducha, modlete se, aby na vás sestoupil Duch pravého chápání, abyste byli schopni hlubšího Poznání a vhledu.

Dny jsou sečteny, myslete na své duše. Buďte připraveni, odhoďte závoj, kterým Můj odpůrce zakryl vaše oči. Neboť dokud trvá vaše ješitnost, spočívá na vás vaše vina. Pokořte se a přijměte Mé Cesty, odpovězte Mému Hlasu, který ve smrtelné úzkosti volá do této pustiny.1

Pojď Mé dítě, opři se o Mne, společně ... spolu budeme snášet Mou smrtelnou úzkost.

Ano, Pane, chci to sdílet.

My, nás.

Na věky.


1 Když Ježíš říkal tato slova, dal mi podílet se na Své smrtelné úzkosti. Ježíš trpí strašně ...


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message