DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď Mým dítětem Světla - Já k tobě přijdu jako zloděj

25. července 1988

(Zpátky ve Švýcarsku)

Ježíši?

Já jsem to. Uč Mé děti modlit se modlitby, které jsem ti dal.

Ty tři modlitby, Pane?

Přesně tak. Milovaná, zasvěť se Mi úplně. Hledej Mé zájmy a oslavuj Mě.

S Tvou pomocí, Pane.

Spolehni se na Mě, tě povedu až do konce a všechno se splní v pravý čas. Má Díla se dají přirovnat k vinnému keři. Pokvetou a přinesou své ovoce v pravý čas, právě tak jako vinný keř nese své plody v příslušné roční době. Snášej kvůli Mně útrapy, které jsou všude kolem tebe, a spoléhej se na Mě, svého Boha. Neztrácej důvěru. Tvé století je pustina, nedej se ovlivnit její vyprahlostí, Mé dítě. Musíš Mi důvěřovat, což jsem tě nevzkřísil z mrtvých?

Já jsem Světlo a Život. Dovol Mi tu a tam tě zkoušet. Dovol Mi, abych tě vedl pomocí tvé slepé víry. Dovol Mi, abych se přesvědčil o tvé lásce. Dovol Mi, abych tvou lásku ke Mně rozšiřoval a zvětšoval. Buď Mým dítětem Světla, které žije v Mém Světle. Já jsem Světlo tohoto světa, které tě zkrášlí. Zůstaň Mi věrná.

Můj Den se blíží a Já k tobě přijdu jako zloděj, nečekaně a bez varování, Jeruzaléme! Zradil jsi Mě, svého Pána, a uprostřed tvého srdce se zakořenilo zlo. Ano, Jeruzaléme, ve tvém nitru tkví hrot kopí. Pronikly do tebe zrada a blud.

Jak jste si jen mohli myslet, že přede Mnou ukryjete svou špatnost? Přicházím k vám nečekaně, abych vás svrhl. Už stojím u vašich dveří. Udeřím na vás jako blesk a rozdrtím vás. Zvolili jste si moc Mého nepřítele místo Mé Milosti. Místo Mě, Světla, jste si zvolili zkaženost, která se opírá o Temnou Šelmu. Přijdu a Svou vlastní Rukou zpřevracím vaše trůny a s nimi všechny ty, kdo páchají zlo a zatarasují Cestu k Pravdě.

Jeruzaléme! Tvá Utrpení teprve začala. Budu tě čistit a tříbit Svým ohněm. Vyrvu a spálím tvé zlé kořeny a všechny ty nauky, které ubližují Mému Tělu a tvému pastýři,1  kterého už nechceš. Opilí Ješitností, Neposlušností a Nesvorností, jak si můžete myslet, že jste schopni přežít? Kvůli vaší Neposlušnosti Mí beránci hladoví. Starali jste se více o své zájmy než o Mé.

Jeruzaléme! Děláš Mi takové starosti. Jak jsem vždy toužil po tom, abych vás všechny přivedl k Jednotě a shromáždil tvé děti jako slepice shromažďuje svá kuřata pod svá křídla a chrání je, ale tys odmítl… Mé Oči a Oči tvé Svaté Matky nikdy nepřestaly prolévat Krvavé Slzy, když vidí tak mnoho nespravedlnosti v Mém vlastním Domě. Miloval jsem vás věčnou láskou, a přece jsem teď zrazován a zraňován Svými vlastními přáteli... Mé Milosrdenství je Veliké a jsem ochoten vám zcela odpustit. Nebudu brát ohled na Své Rány, jsem ochoten zapomenout na vaše hříchy.

Vassulo, bičovali Mě bez přestání, ale i přes Svá nezměrná utrpení jsem ochoten jim odpustit a zapomenout... Pojď, dítě, zůstaň v Mém Nejsvětějším Srdci. Láska žízní po lásce.

(Ježíšovy rty byly vyprahlé jako pergamen.)

Nyní si odpočiň. Já jsem s tebou. Modli se za duše, které Mě odmítají. Zmírňuj Mé bolesti tím, že Mě miluješ. Potěš svého Boha, svého vlastního Abba. Pojď, my, společně?

Ano, Abba.

(Velice se mě dotklo, že našeho Otce odmítají. Bylo mi Ho líto.)

Vassulo, lituj svých bratří, lituj jich pro jejich pády a jejich slepotu. Modli se za ně.


1 Papeži Janu Pavlu II.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message