DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď Mým dítětem Světla
Přijdu k vám jako zloděj

25. července 1988

(Zpět ve Švýcarsku)

Ježíši?

Já jsem to. Uč Mé děti modlit se modlitby, které jsem ti dal.

Ty tři modlitby, Pane?

Přesně tak. Milovaná, zasvěť se Mi úplně. Sleduj Mé zájmy a oslavuj Mě.

Jen s Tvou pomocí, Pane, to budu moci.

Spolehni se na Mne. Povedu tě až do konce a všechno se splní v pravý čas. Má Díla jsou jako Vinný Keř. Kvetou a přinášejí ovoce v pravý čas, právě tak jako vinný keř má plody v příslušné roční době. Snášej trampoty svého okolí kvůli Mně a spoléhej na Mne, svého Boha. Nikdy neztrácej důvěru. Tvé století je pustina. Nedej se ovlivnit touto vyprahlostí, Mé dítě, musíš Mi důvěřovat. Což jsem tě nevzkřísil z mrtvých?

Jsem Světlo a Život. Proto Mi dovol tě tu a tam zkoušet. Dovol Mi, abych vedl tvou slepou víru, dovol Mi, abych se přesvědčil o tvé lásce, dovol Mi, abych rozpínal a zvětšoval lásku, kterou máš ke Mně. Buď Mým dítětem Světla, které žije v Mém Světle. Já jsem Světlo tohoto světa, které ti umožní zkrásnět. Zůstaň Mi věrná.

Můj Den se blíží a přijdu k vám jako zloděj, nečekaně, bez předchozího varování. Jeruzaléme! Zradil jsi Mne, svého Pána a uprostřed tvého srdce se zakořenilo zlo. Ano, Jeruzaléme, hluboko v tobě tkví hrot Kopí. Jsi prosáklý zradou a odpadem od víry. 

Jak by sis mohl myslet, že akceptuji tvoji zlobu? Přijdu k tobě nečekaně, abych tě svrhl. Zvolili jste si moc Mého nepřítele místo Mé Milosti. Vaše zkaženost se spoléhá na Černé zvíře, místo aby se rozhodla pro Mne, Světlo. Přijdu a Svou Vlastní Rukou zpřevracím vaše stolce, zničím všechny, kdo páchají zlo a zahrazují Cestu k Pravdě.

Jeruzaléme! Tvá Navštívení teprve začala. Budu tě čistit a tříbit Svým Ohněm. Vyrvu a spálím tvé zlé kořeny a všechny ty nauky, které ničí Mé Tělo. Už nechceš svého pastýře.1 Opilý Ješitností, zpitý Neposlušností, zpitý Nesvorností, jak si můžeš myslet, že bys přitom mohl být životaschopný? Tvá Neposlušnost způsobila, že Moji beránci hladoví. Sledoval jsi víc své zájmy než Mé. 

Jeruzaléme! Děláš Mi takové starosti. Jak jsem po tom vždycky toužil, přivést vás všechny k Jednotě a shromáždit tvé děti, jako slepice chrání kuřátka svými křídly, ale tys nechtěl ... Mé Oči a Oči Mé Matky nikdy nepřestaly prolévat Krvavé Slzy nad tolikou nespravedlností v Mém Vlastním Domě. Miloval jsem vás věčnou láskou, a přece jsem teď zrazován a zraňován Svými Vlastními přáteli ... Mé Milosrdenství je Veliké a jsem ochoten vám úplně odpustit. Nebudu dbát Svých Ran. Jsem ochoten zapomenout na vaše viny.

Vassulo, bičovali Mě bez přestání, ale i přes tato velká utrpení jsem ochotný jim odpustit a zapomenout ... pojď, dítě, zůstaň v Mém Svatém Srdci. Láska žízní po lásce. 

(Ježíšovy rty byly vyprahlé jako pergamen.)

Pojď, teď si odpočiň. Jsem s tebou. Modli se za duše, které Mě odmítají. Zmírňuj Mé bolesti svou láskou. Potěš svého Boha, svého vlastního Abba.  Pojď, my, nás!

Ano, Otče.

(Cítila jsem opět velmi dotčena a plná lítosti nad tím, jak je náš Otec odmítán.)

Vassulo, měj soucit se svými bratry, měj soucit s jejich pádem. Měj soucit s jejich slepotou a modli se za ně.


1 papeže Jana Pavla II


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message