DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Srdce Mé Matky je spojené s Mým Božským Srdcem

25. ledna 1988

Ježíš?

Já jsem to.

Ježíši, ještě dnes mě toto zjevení uvádí v úžas. Připadá mi, jako by to všechno byl jen sen, a přitom mám vlastně strach se probudit, abych náhodou nezjistila, že to byl jen sen. To je zvláštní.

Vassulo, jsem Všemohoucí a Vševědoucí. Chtěl jsem tě probudit z mrtvých a osvítit.  Pamatuješ si na vizi 'Slunce'?

Ano, Pane, kulatá světelná koule.1

Tato světelná koule je táž, která je známá pod jménem 'Sluneční Zázrak'. Světelná koule, kterou jsem ti ukázal, je tatáž jako ve Fatimě. Nechal jsem tě do Ní vstoupit. Dovolil jsem ti jít dovnitř. Ó Vassulo, kdybys věděla, jakého se ti dostalo privilegia! Ó maličká, ještě to nechápeš, protože jsem zakryl tvé oči.

Můj Bože, miluji Tě.

Budu tě chránit ve Svém Svatém Srdci. Jsi pro Mne drahocenná. Já, tvůj Bůh, tě miluji. Nikdy ze Mne neměj strach, neboť jsem Láska. Jsem bez přestání dobrotivý a milující Otec. Boj se Mne jen, když se proti Mně bouříš. Ach! Vassulo, Má tajemství jsou početná, většina z nich je před vámi skryta.

Teď Mě dobře poslouchej. Každé zvěstované proroctví se splní. Každé slovo, které stojí v Písmě, se splní.

Teď bych si přál, abys nakreslila dvě Srdce.

Ano, blízko u sebe, ve skutečnosti jen jedno. Udělej kolem nich trnovou korunu. Ano, Neposkvrněné Srdce Mé Matky je spojeno s Mým Srdcem. Přeji si od každého z vás úctu k Jejímu Neposkvrněnému Srdci. Vidíš, Má dcero, jak jsou Naše Srdce korunována trním od lidí, kteří pro Nás mají jen nevděk, tupí Nás a neprokazují vůbec žádnou lásku? Je to suma jejich hříchů.

Vassulo, Já, který jsem Slovo, miluji a ctím Svou Matku. Přeji si, abyste se přiblížili k Mé Matce, abyste Ji ctili, jako Ji ctím Já! Přeji si, abyste Jí vzdávali úctu na kolenou. Přeji si, abyste se modlili Růženec a zdravili svou Svatou Matku. Chci, abyste činili pokání za své hříchy a prosili Ji, aby vás učila.

Buď bdělá, Má dcero. Pojď. Zjevil jsem ti, jak velice je Srdce vaší Matky spojené s Mým Srdcem, kolem obou je jedna trnová koruna. Chci ti připomenout Svou Přítomnost. Miluji tě.

Miluji Tě též, Ježíši.

Pojď.

Vassulo, chceš se modlit se Mnou?

Jistě, Pane.

"Otče, ó Abba!
Odevzdávám Ti svou vůli.
Obětuji Ti svůj život,
přenechávám se Tobě.
Spravedlivý Otče,
je-li to Tvá Vůle, učiň mě hodnou toho,
abys se mnou mohl plně disponovat,
učiň mě obětí Své horoucí touhy,
dělej se mnou, co Tvé Srdce žádá.
Amen."

Vassulo, pros za ty, kdo tě trápí, modli se za ně. Pojď, modli se za ně ke své Svaté Matce. Modli se se Mnou:

(Ježíš mi diktoval.)

"Ó Svatá Matko, chci dělat pokání
za všechny urážky, kterých se dostává
Tvému Neposkvrněnému Srdci.
Ano, pro lásku se dobrovolně
chci stát obětí Lásky. Amen."

Vassulo, modli se se Mnou k Otci. Pojď, společně:

"Otče, Milovaný,
potřebuji Tvou Milost, abych rozhojnila
svou víru,
svou lásku
a svou naději,
abych mohla stále znovu oslavovat
Tvé Svaté Jméno.
Amen."PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message