DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vzkřísím Rusko, jako jsem vzkřísil Lazara

4. ledna 1988

Vassulo!1  Ó, Vassulo! Jedna z Mých milovaných dcer leží mrtvá! Jedna z tvých sester!

Kdo tu leží mrtvý, Pane?

Má velmi-milovaná dcera, Rusko; pojď! pojď a ukážu ti ji;

(Bůh mě zavedl na okraj pouště, natáhl Svou ruku a prstem ukázal do dálky na místo, kde pod žhavým sluncem ležela uprostřed pustiny Jeho dcera a má sestra mrtvá. Její tělo bylo ztýrané prožitým násilím, ležela mrtvá uprostřed pustiny. Zemřela úplně osamocená, nebyl s ní nikdo, kdo by jí pomohl. Sevřelo se mi srdce a rozplakala jsem se, když jsem viděla, v jak žalostném stavu se nachází.)

Ó, neplač; vzkřísím ji, Vassulo; vzkřísím ji ke Své Slávě; vzkřísím ji tak, jako jsem vzkřísil Lazara;

Ó, Bože, působíš mi takovou bolest…

bolest, kterou cítíš, není ničím ve srovnání s bolestí, kterou prožívám Já; miluji ji, Vassulo, také ty s ní měj soucit; nenechám ji ležet mrtvou, vystavenou žhavému větru; Vassulo, miluj svou sestru; měj s ní soucit, běž za ní, miluj ji, miluj ji, neboť ji nikdo nemiluje!

Vassulo, opustila Mě a obrátila se proti Mně; když vyrostla a měla milovat, tak se obrátila proti Mně; volal jsem ji, aby se skryla pod Můj plášť, ale ona odešla pryč; cítila se dospělá, domnívala se, že se o sebe postará sama; odvrátila se ode Mne a odešla pryč; utekla jako nevěrná manželka;

Má milovaná, víš, co to je ztratit dceru? Mé Srdce bylo rozerváno; plakal jsem; jako by to nestačilo, pyšně a bez nejmenších výčitek vyhlásila válku proti Mně, svému Otci, a proti všem svatým mučedníkům! přestala Mi věřit; přestala Mě vzývat, přestala ve Mě doufat a milovat Mě! zdálo se, že zapomněla na naši lásku;

dal jsem jí syny a dcery, ale ona ve svém běsnění Mé děti povraždila a nabídla je Satanovi tak, jako se nabízí zápalná oběť; pak, jako by to ještě nestačilo, obrátila se k Satanovi a uzavřela s ním smlouvu, že když jí nabídne všechno, po čem touží, zůstane mu věrná a bude ho vzývat; Satan souhlasil pod podmínkou, že jej nechá dělat naprosto vše, co se mu zlíbí, a pak ji ode Mě úplně odpoutal; dovolila mu, aby zpřetrhal naše svazky; přinutil ji, aby mu začala důvěřovat; Satanova proradnost, ji napřed vedla bažinami, kde se o něj musela opřít ze strachu, že se utopí; prosila ho, aby jí dovolil se o něj úplně opřít;

Vassulo, právě tak, jako kdysi Jeruzalém uprchl z Mého Domu, z Mého Domu svatosti, aby se stal nemravnou dcerou, která obětuje své děti jedno za druhým, tak Rusko, Má dcera, považovala za moudré udělat totéž; vzala Mé Svaté Dary a nabídla je Satanovi, který je všechny proměnil ve zbraně; Satan ji oslepil svým leskem a v její slepotě ji z bažin vyvedl na poušť, aby tam zemřela žízní; viděl jsem ji chodit nahou a pachtit se ve své vlastní krvi; volal jsem ji, ale nechtěla slyšet; volal jsem ji znovu, ale ona Mé volání neslyšela; místo toho Mě provokovala tím, že vyzvala své mladší sestry, aby se chovaly stejně jako ona; když se zdráhaly, přinutila je mečem; což jsem neřekl: „kdo sahá po meči, mečem zahyne?“

aby potřebovala Můj Chléb, dával jsem jí na příděl její chléb, ale raději hladověla, než aby jedla ode Mě; vyčerpaná a vyhladovělá poslala své mladší sestry, aby tajně pokračovaly v jejím zlém díle, protože její ješitnost měla vzor v Ješitnosti samotné, kterou je Satan; její země už nepřinášela dost plodů, aby ji uživila; jinak řečeno, stala se „závislou“ na Mém nepříteli;

dcero, teď už nepiš; zítra budu pokračovat v tomto Poselství; pojď, dovol Mi, abych ti požehnal, dcero; živ se ode Mě;

my, společně?

Ano, Pane.


1 Bůh mluvil naléhavým tónem plným bolesti.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message