DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Láska strhne masku Satanovi

19. prosince 1987

Jsem Láska.

Řekni jim to, řekni jim, Vassulo, že upřímnost a spravedlnost zvítězí nad zlem, pokora zbaví síly ďábla, láska strhne masku Satanovi.

(Později:)

Fatimská svatyně volá po pokání a dostiučinění! Tvorové, vraťte se ke Mně! Uznejte Mě, tvorové! Pojďte ke Mně, proste. A už nehřešte. Věřte ve Mne a nepochybujte. Pojďte všichni a litujte hříchů, pojďte a přijměte Mne. Buďte svatí. Ó, Vassulo, přiveď Mi Mé tvorstvo zpět! Oltáři! Zažehnu v tobě Svůj Plamen a v lásce tě obejmu. Musíš hledat Mé zájmy, poznávat a oslavovat Mě. Nebuď jako ti, kdo sledují jen své zájmy a své velikášství.

Pane, už jsem to říkala a opakuji to: chci sledovat jen Tvé zájmy a všechno, co slouží ke Tvé větší slávě a vítězství. Vezmi si mou vůli, odevzdala jsem se Ti.

Ano, Vassulo, uhas Mou žízeň. Jednej se Mnou jako s Králem. Cti Mě, svého Boha, nikdy proti Mně nerebeluj. Posvěť své tělo, abys ctila Mou Přítomnost v tobě, milovaná. Všechno, co je skryto, vyjde na světlo. Má Božská Ruka sejme nebeský závoj a ukáži vám všechna skrytá tajemství. Garabandal je pokračováním Fatimy a Mé království bude trvat věčně, neboť Já Jsem. Já jsem Alfa a Omega.

Jak velice tě miluji, tvorstvo! Vy, Moji, Mé děti, milovaní, pojďte, pojďte do Mé otevřené Náruče, pojďte zpět ke svému Otci!

(Boží Hlas byl plný lásky. Doslova prosil.)

Miluji vás!

Poslouchej, Vassulo, i když prodléváš mezi Mými Ábely, budu mezi vámi a pošeptám ti Své pokyny do ucha. Nabízím vám Svůj Chléb. Můj Chléb je Svatý. Vzal jsem jen docela malou část ze Svých velkých zásob a ta způsobila, že zkynulo celé těsto. Těsto, které je nyní Mým Chlebem. Zbavte se tedy starého a zvětralého kvasu. Ztratil účinnost, pojďte a naberte si Mého nového kvasu. Obnovte se úplně čerstvým chlebem, který chutná v ústech. Přitáhne Mé beránky a bude je sytit. Ctěte Můj Chléb, který jsem posvětil, Můj Chléb Upřímnosti, Pravdy a Lásky. Milovaní, dovolte Mi, abych se radoval z toho, že Mé ovce jí Můj čerstvý Chléb. Dělte se o něj navzájem, aby se vyhladovělí lidé mohli nasytit. Argumenty učených Mě nepřesvědčí. Nedělají na Mě dojem. Nedej se tedy jimi ovlivnit, Má dcero. Mým úmyslem je znovu nalézt Své ztracené a rozptýlené ovce. Přivést je zpět k Lásce.

Pane, Tvá Vůle se staň. Amen.

Podepiš teď Mým Jménem,


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message