DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Duše Mě znovu probodávají
Ježíš je tvůj Průvodce

14. listopadu 1987

Ježíši, jsi šťasten, když k Tobě přicházím touto cestou, kterou jsi mi dal?

Jsem, jak bych mohl nebýt?

Přicházíš ke Mně, Má Vassulo, ale neříkáš Mi, co máš na srdci. Chci tvé srdce, tíží je starosti a utrpeníChceš vědět, proč? Řeknu ti to: protože Láska trpí. Když trpím, trpíš také. Dal jsem ti milost, abys byla stále ve shodě se Mnou. Jsi Mým odrazem. Co cítím, cítíš také, dávám ti to pociťovat. Duše Mě znovu probodávají.

(Hloubka mého utrpení dosáhla teď maxima. I když se to ode mne očekává, že budu šetřit své slzy, nedokázala jsem to. Nepodařilo se mi je zadržet.)

Má dcero, myslíš si, že Mé Oči jsou suché?1 Stejně jako u tebe se plní slzami. Trpím ... i Mé Oči jsou vlhké.

Ó Vassulo! Má květino, jak Mě teď chápeš ... dcero, spolu proléváme slzy. Spolu trpíme a spolu neseme Můj Kříž.2 Mé Srdce je zraněno od tolika duší, které Mě naplňují hořkostí. Ó Vassulo, tvé slzy jsou Mými slzami. Pojď, vezmi Můj Kříž, vezmi i Mé Hřeby. Chceš Mne nechat odpočinout?

Ano, Ježíši.

(Má duše nikdy předtím nepocítila takový zármutek a utrpení jako teď.)

Vassulo, ó Vassulo, jak je Mi líto, že ti všechno musím říkat, ale přesto ti musím říci pravdu. Nes Mou Trnovou Korunu a budeš Mi rozumět.

Myslím, že jsem pochopila, Pane. Budou se mi posmívat, budou mě odmítat a popírat.

Duše Mě nechtějí slyšet. Chtějí hřešit, dokazuje to jejich zdráhání uvěřit v Mé Poselství plné Slitování, dokazuje to i jejich neochota a strach přiznat své chyby.3  Zde, nes Mou Trnovou Korunu.

(Posadil mi ji na hlavu.)

Oslavíš Mě ... poslouchej, přijde doba, ve skutečnosti už je tady, kdy dám tobě a Svým služebníkům pokyn, aby hojně rozsévali Má semena. Láska vás naučí plnit Mé úmysly. Osvědč se jako vítězka, Vassulo.

Dcero, potěš Mě a pohlédni Mi teď do tváře. Dovolil jsem ti cítit Mé Krvácející Srdce, kapky Mé Krve padají na tvé srdce. Dávám ti podíl na Svém Kalichu. Ovinul jsem Svou Trnovou Korunu kolem tvé hlavy, vložil jsem na tebe Svůj Kříž. Dávám ti Své Hřeby. Co víc by mohl Ženich nabídnout? Všechno, co jsem ti dal, jsou Mé nejcennější Skvosty. Má milovaná, teď, když Mi rozumíš, jsi ochotná vstoupit do hlubin Mého Krvácejícího Těla?

Ano, Pane, vezmi mne tam.

Dcero, pokročíme dále, drž se Mě pevně. Požehnej Mi.

(Požehnala jsem Ježíši.)

Pojď, chci ti též požehnat. Skloň své oči.

(Ježíš mě požehnal.)

Říkej Mi Abba,  nyní už víš, co to znamená.4

Abba?

Ano, jak velice tě miluji. Stvořil jsem tě i proto, abych měl někoho, s kým se mohu dělit o Své utrpení. Poznáš Mě, Vassulo, dozvíš se, kdo je Tvůj Otec. Květino, nejmilejší dcero, uveď ve známost, jak miluji Své tvorstvo.5

Vassulo, víš proč ti dávám tuto velkou milost, že Mě můžeš zavolat kdykoli chceš?

Z důvodu, který jsi mi už řekl, Pane.

Je ještě jiný důvod.

Prosím, napiš ho, slyšela jsem Tě.

Ano, slyšela jsi Mě.

Ale Pane, to přichází od Tebe, ne ode mne.

Květino, vzpomeň si, dal jsem ti naprostou svobodu volby.

Ano, Milovaný, ale dal jsi nám i milost rozumu, abychom mohli chápat a rozhodovat se. Tak jsi mě to naučil.

Ano.6 Miluji tě. Pojďmy, nás?

Ano, Pane.

(Najednou jsem pocítila touhu po Bohu, Panně Marii a všech svatých. Objevila se Panna Maria.)

Čas rychle běží. Ježíš tě vede. Má dcero, neboj se, přijmi Můj Pokoj. Ježíš je s tebou, Ježíš je tvůj Průvodce. Miluj Ho jako dosud. Má Vassulo, mnoho tím napravuješ. Buď Ježíšovi balzámem, těš Ho. Já, tvá Svatá Matka, ti pomohu. Neboj se a pokračuj vpřed. Jsi na správné Cestě. Miluji tě.

Miluji Tě, Svatá Maria. Mám-li spěchat, mohu teprve, až mi Bůh připraví Cestu. Pak půjdu s Ním dopředu, držíc se Ho za Ruku. Důvěřuji Mu. Spoléhám na Něho. Prosím Tě, má Milovaná Matko, abys mi přišla na pomoc, povzbudila mě a podpořila.

Dostane se ti ode Mne pomoci, pomáhám ti.

Děkuji, miluji Tě ...


1 Zvedla jsem oči k Ježíši, protože Jeho hlas se chvěl bolestí. Viděla jsem, jak slzy naplnily Jeho oči a skrápěly Jeho tvář
2 Ježíš diktoval velmi rychle
3 Ježíš mě osvítil, abych pochopila tato slova; vím, koho se týkají, míří hluboko do nitra Církve
4 Pozn. nakladatele: Svatý Pavel píše (Rim 8,14-15): "Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!" Slovo 'Abba' pochází z aramejštiny, znamená 'tati'. Ježíš se odkazuje tak k Otci v Mk 14,36.
5 tady mi Bůh dává poznat, že mě nemiluje víc než ostatní tvorstvo. Velká láska, kterou mi ukazuje, je jen příklad
6 tady následoval okamžik ticha


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message