DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať Mé tvorstvo pozná Mou Velkou Lásku

10. listopadu 1987

Můj Bože, kéž bys se mnou disponoval,
abys mi hluboce vštípil všechno, co si přeje Tvé Srdce.
Staň se Tvá Vůle a Tvé Jméno budiž velebeno.

Nadešel čas, abych rozséval Své zrno mezi lidmi a aby byla šířena Má Poselství. Budu vás podporovat ve všem, co podniknete. Ať všichni slyší Má Slova. Mé tvorstvo má poznat Mou velkou Lásku, Mé nekonečné Milosrdenství. Má vláda bude vládou Pokoje, Lásky a Jednoty. Vyvolil jsem Vassulu, bytost ubohou, neužitečnou, která není nadána výmluvností. Napiš i toto:1 Ano, bez jakékoliv základní znalosti Mé Církve. nepopsaný list, kterého jsem se zmocnil Já, Pán, abych jej naplnil Svými Díly, tak má být zřejmé, že všechno, co je na něm, vyšlo z Mých Úst. Skrze ni budu mluvit a skrze ni budu jednat. Utvářel jsem ji tím, že jsem na ni nechal skanout všechna Svá Díla, aby byla Mou vyslankyní pro toto Poselství, které má vejít ve známost.

Předáte Mé Poselství? Učiníte to pro Mne? Vzpomeňte si, jsem Ježíš, Milovaný Syn Boží, Vykupitel celého lidstva, Slovo, které vám žehná. Žehnám vašim jednáním. Ať se radujete nebo trpíte, mějte důvěru, poskytnu Vám Svou pomoc. Jdu vždycky před vámi, abych vám mohl být ku pomoci. Sjednocením Církve budu oslaven! Povedu vás až do hlubin Svého Krvácejícího Srdce. Ukážu vám Své trny, které Mě zraňují a které poznáte ...

Mějte na mysli jen Mou Slávu, nikdy nepochybujte o Mých Dílech, Má Láska na vás vyzařuje, Moji milovaní. Buďte stále pamětlivi, abyste dělali to, co se Mně líbí. Pojďte, budu při vás. 

Měj Můj Pokoj.2 Pomodleme se k Otci.

"Spravedlivý a Milovaný Otče!
Buď posvěceno Tvé Jméno.
Shromáždi všechny Své věřící.
Kéž nebesa hlásají Tvou Spravedlnost.
Každé rty ať bez přestání chválí Tvé Svaté Jméno.
Ať je zahnána zloba podvodníků.
Pomoz těm, jejichž duch je udušen a odumřelý.
Oživ je znovu, jak to slíbil Tvůj Duch.
Dodržím a splním svůj slib.
Modlím se za Tvé Církve.
Kéž se ze všech stane jedna jediná.
Otče, kéž jsou všichni jedno v Tobě.
Amen."

(Ježíš mi pomohl s modlitbou. Toto jsou Jeho pokyny a prosby.)


1 podívala jsem se po těchto slovech na Ježíše, byla jsem v rozpacích a váhala
2 Ježíš se ke mně obrací a říká


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message