DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dopadne na ně Můj Meč
Předejte Mé varování

26. října 1987

(V noci na 24. října mě Bůh osvítil, abych lépe pochopila význam zjevení Panny Marie, kterého se dostalo mé sestřenici v podobě obrovské sochy Panny Marie. Mělo se tím potvrdit, že Bůh si přeje a povoluje ve Svých kostelích sochy, které mají představovat Jeho a Pannu Marii. Poté, v noci na 25. října, mě Bůh osvítil ještě jednou a dal mi na srozuměnou, že souhlasí s tím, abychom zdobili kostely Jeho vyobrazeními, také fotkami, kresbami atd.)

dovoluji Své Církvi, aby nesla Můj Obraz; neobnažujte Mé Tělo,1 zdobte Mě, zkrášlujte Mě, ponechejte Je takové, jaké je;2 naslouchej, Vassulo, Já jsem Církev, důvěřuj Mi;

(Později:)

milovaná, Já jsem Jahve; piš, dcero:

Ó, stvoření, což jsem nepovolal svaté a proroky, aby vás upozornili na konec časů? neřekl jsem vám předem, že ze Svého Nebeského Dvora pošlu anděla, který vám oznámí Můj skrytý záměr, aby tak mohl být naplněn? věrnost Mých Slov bude znovu potvrzena;

nepředpověděl jsem, že misí Mého posla bude předávat Mé Zjevení? Mým svědectvím je Duch proroctví; radujte se a jásejte vy všichni, kdo jste Mi věrní! běda nevěrným, neboť Mé Slovo na ně dopadne jako Meč a zničí všechnu jejich falešnou moudrost; moudrost, která vedla Mé stvoření k pádu do Satanových sítí a která proměnila Mé beránky v bezbožný, nemravný lid bez bázně;

Vassulo, dal jsem ti varovnou vizi, připomenutí toho, co jsem udělal se Sodomou a Gomorou, ať lidé dbají Mého varování, neboť Já Pán, jsem předpověděl Mému tvorstvu, že pokud nebudou litovat a neuznají Mě za svého Stvořitele, dopadne na ně Můj Meč;

kvůli Své nezměrné Slitovnosti sestupuji na zem,3 abych vás varoval; Já jsem Duch Pravdy, který mluví; slyš, co musím říci Svým Církvím, stvoření; nezůstaňte nečinní; předejte Mé varování; stojím u dveří a klepu; kdo uslyší Můj Hlas a otevře, k tomu Já, Pán, vstoupím, abych s ním zasedl ke stolu, a společně jsme pojedli; neměj strach, naplňuji Své Slovo; stojím před tebou;

Pane, chápu to dobře, že přímo mně naznačuješ, abych předávala Tvé varování? Jestliže ano, co mohu dělat víc než fotokopie a ty rozdávat?

všechno, co od tebe žádám, je láska; dovol Mi vtisknout se do tebe; už jsem si vyvolil ty, kdo mají předávat Mé Poselství;

pojď, jsem s tebou; vnímej Mou Přítomnost, ano!4 miluj Mě;

Miluji Tě, Ježíši. Uč mě milovat Tě ještě víc, právě tak, jak si přeješ, abychom Tě milovali.

Já jsem;


1 Církev.
2 Tak, jak zdobí kostely katolíci a pravoslavní.
3 Obrazně řečeno.
4 Jasně jsem rozpoznala Ježíše.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message