DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ódy Svaté Trojice (Otec)

3. února 2003

Vassulo, hlásej všechny Mé zázraky v každém národě. Nevinnost a jednota Mne získá s otevřenou náručí a bude mít užitek z Mých divů. Musím převychovat Můj lid, aby se naučil vzdávat úctu Otci, Mně a Svatému Duchu, aby uctívali Naši Slávu a Moc, aby se klaněli Našemu Milosrdenství a Dobrotě, aby vzdávali hold Našim zázrakům a Našim znamením. Takto je musím převychovat, aby se naučili hledat Mou Svatou Tvář a rozpoznali ji. Když se budou vaše základy hroutit, cožpak to nejsem Já, kdo zasáhne? Nečetli jste, že nikdy nepřestanu pracovat?1 Ale uvěřit, že jsem přestal obohacovat Mé stvoření nezměrnými dary jako v dávných dobách je nejzhoubnější z herezí! Každé dílo, které konám je plné slávy a majestátu. Má Díla jsou vznešená a ti, kdo v nich nacházejí potěšení, jednají správně, když na ně upínají své oči. Má průvodkyně, podle pokynu svého Krále piš spěšně tuto Ódu a dej jí název:

"Ódy Svaté Trojice"

Pak ji hlásej v každém městě a v každé provincii a oslavuj Nás. Nyní k tobě bude promlouvat Otec …

(To byl Ježíš Kristus.)

(Otec:)

Stvoření, neplač a neběduj, ale raduj se a buď potěšeno! Nepronášej žalozpěvy, když ti zpívá tvůj Stvořitel! Ale místo toho otevři své srdce tak, aby tě Má Sláva a Mé Světlo majestátně okrášlily. Ani uši nezavírej před svým Králem, který ti přináší toto bohatství z nebe. Ten, kterého jste považovali za nedosažitelného, neviditelného či za skryté bytí se k tobě nyní sklání! Radujte se v těchto dobách milosti a buďte šťastní! Ó, plémě, tolik milované! Proč jste jen dovolili takovou devastaci, zničení a přemožení vás samotných do takového stupně? Řekněte Mi, čeho se Mi dostalo z vašich rukou? Když Můj lid úpí a naříká pod vahou útisku či křičí zpod tyranie svých nepřátel, nikoho nenapadne zeptat se: "Kde je Bůh, který dává zaznít Ódám radosti?" Žádný z vás nepřipustí, že jste si pošpinili ruce bezbožností. Sami vynášíte rozsudek nad vlastní bezbožností, stvoření! Má Óda vás má nyní vést k pokání a k poznání Mne. Ačkoliv jste maso a kost a pozemská podstata, obdaroval jsem vás Svým Duchem a stvořil jsem vás ke Svému Obrazu.

Mnozí z vás se dnes táží bez víry: "Jak může toto skryté bytí, které přesahuje každé bytí, absolutně nepředstavitelné, jenž je Bůh, zjevovat Samo Sebe tímto nejmystičtějším způsobem v naší moderní době a vyjadřovat Sám Sebe tak přímočarými výrazy skrze jednu z nás, která je také jen prach a popel?" Když vy nemůžete dosáhnout ke Mně, Já jsem ve Svém nadpřirozeném světle a vědění chtěl oslovit Svou Ódou tuto generaci, která zoufale potřebuje pomoc a záchranu a tak se vám zjevuji tímto způsobem …

Ve Své svobodě vám tedy zpívám, abych vám připomněl váš skutečný původ. Zpívám vám, abych vás povzbudil a utěšil, abych obvázal vaše zlomená srdce a působil v nich zázraky. Má Óda bude pro každé rty sladká jako med a bude jako hudba o vinných svátcích. Jsem Stvořitel všeho a příčina celého bytí, Jsem všude a nikdo o Mně nemůže říct: "Bůh se neprojevuje tímto způsobem." Jak byste to mohli říct, když jste v temnotě? Místo toho nyní skákejte radostí a prohlédněte skrze vaši temnotu, protože kdo je jako Já? Otec, Já Jsem. Liturgický Chvalozpěv tvojí duše, Já Jsem. Zářivé Božství, Já Jsem.

Písmo říká: "Šťastní čistého srdce, oni uvidí Boha." Dnes, Vassulo, každý vidí tak daleko, jak je schopen, ale Já říkám vám všem, také vy byste mohli být započteni mezi Mé svaté, kteří jsou schopni Mě vidět, když dovolíte Mému Svatému Duchu projít skrze vás, aby setřásl všechny nečistoty. Jakmile získáte čistotu, uvidíte Mne.

Ach, pokolení. Od samého počátku jsme vás stvořili k obrazu Naší Vlastní Podstaty říkajíc: "Utvořme člověka k Našemu Obrazu, k Naší Podobě." Ale, jak víte, ďábel ve své žárlivosti a nenávisti ke Mně i vám, vás všechny přivedl tváří v tvář Smrti. Ačkoliv přešla Zima, Samotné Jaro vstoupilo na zem, vykoupilo vás a znovu vás odělo Svou Nádhernou a Božskou Krásou. Čeho se tedy bojíte?

- Nyní, pojďte všichni, kdo po Mně toužíte a tlačte se ke Mně. Přijďte a naslouchejte této Ódě, která vychází ze zásob Nebe …

Požehnán je ten, kdo se ke Mně přimkne, upevním ho v Naší jednotě … sestupuji dnes z nejvyššího nebe, abych vás povolal k jednotě se Mnou. Daruji se vám, abyste objevili Mou velikost a Mé Božství. Stvořitele s Jeho tvorem pojí mystická jednota. Ženich, který je zároveň tvým Králem, tě zve ke sňatku. Právě tak, jako když ženich vystoupí ze svých komnat a září jako slunce svou laskavostí, třpytící se v jeho světle. Sestupuji z nebe, abych vás pozval do Zlaté Síně Mého Srdce, jež je Má Hruď a Má Láska.

Vy, kteří jste nikdy nepochopili hlubiny Mé Božské Lásky, ani to, že Mé Srdce je vaše svatební lože, pojďte a učte se Můj jazyk … zvu vaši křehkou duši, aby se radovala z Mé sladkosti. Mou touhou, a chce se Mi říct, Mou žízní, je zachránit vás a pozvednout vás, abyste vystoupali do nebe, kam patříte.

Pojďte ke Mně, Moji vlastní, do Zlaté Komnaty Mé Hrudi a já propůjčím vaší duši pohled na Mou Svatou Tvář. Milovaní, uslyšet Mě, to je jako znovuzrození, uvidět Mě znamená skutečně být. Jakou můžete dostat lepší nabídku než věčnou rozkoš života stráveného se Mnou? A pro celou věčnost? V Propasti Mého Milosrdenství vás mohu obmýt od každé poskvrny a očistit od všech vašich hříchů, abyste mohli obdržet Mé dědictví …

Abyste byli dokonale zkrášleni, vonní a hodni vstoupit do Svatební Komnaty Božského a zasnoubit se s Ním, musím vás přetvořit, abyste byli jako ranní hvězda, jako měsíc v úplňku, jako třpytivá duha proti jasnému nebi. Až na vás Můj Duch Svatý vloží nádherný Šat, budete jako kytice myrhy, jako růže v rozkvětu. Až budete oděni v Samotného Krista, který je vaším svatebním rouchem, budete oděni ve skvělou dokonalost. Budete připraveni vystoupit až ke svatému oltáři,2 abyste se setkali se svým Ženichem, kam vás k přebývání přivede Božská Milost … pak vás bude sytit, Moji vlastní, pohled Mé Svaté Tváře. Ačkoliv budete ještě stále na zemi, budete ve Mně. A protože budete přijímat Mou podobu, vaše srdce vystoupá do nebe, do Božského Světla, na křídlech Božské Lásky a Nauky. Uvědomíte si, že Ten, který stojí před vámi ve Své nevýslovné úžasné Nádheře není nikdo jiný než váš Stvořitel a Ženich. A vy, v údivu a uchvácení ke Mně budete křičet:

"Jaká Svrchovanost! Jaký strašlivý Majestát to zakouší mé srdce? Tajemství celého stvoření, Nebeský Jezdec, Zjevení Zázraku, celý nádherný, měsíc zcela ztrácí svou zář ve Tvé Slávě, můj Pane. Hvězdy se před Tvým oslnivým zjevem zdají být nečisté. Nepoznaný a nesrovnatelný, pokrytý safíry, Tvou Slávu nelze k ničemu přirovnat, zvuk Tvého Hlasu je sladký. Pod Jazykem máš med a mléko. Hluboko v Očích máš dva jasné paprsky světla. Ale jak bych mohla pomýšlet na vstup do Tvé Královské Komnaty, ó Svrchovaný? Jak bych mohla být hodna takového privilegia a požehnání, jako je být jedno s Všemohoucím Bohem? Má duše se nyní sytí štěstím. Zde jsi, na Tvém zlatém baldachýnu, který pokrývá Tvůj Královský Trůn. Zveš mne, nehodného tvora, voláš mne k Sobě Svým panovnickým způsobem. A já, třesoucí se a bledá, zcela přemožena a zraněná Tvým Božským Pohledem na mě, ztrácím před tímto zázračným pohledem, který mi ve Své nezměrné Lásce dáváš, všechny vzpomínky na svět. Ve Své laskavosti jsi přede mnou rozestřel žhnoucí cestu vedoucí mé nohy k Tobě. Nyní s nejvroucnější touhou po spojení s mým Milovaným, poletím vášnivě jako holubice do Tvého Objetí a rozplynu se a vyblednu ve Tvém zářivém Světle a stanu se světlem."

Pak se tvůj Král zaplavený Láskou skloní ke Své nevěstě a něžně nechá odpočívat její hlavu na Svých Prsou. Lahodným hlasem k tobě pronese tato slova: "Nyní tě držím." A paprsek zářivého světla vytryskne z Mých Úst a pokryje tě …

"Daruji se ti, abys Mě vlastnila a objevovala svým srdcem, Moje vlastní. Objev Mne v Mém nadpřirozeném Světle a budeš zářit na každého, jako Mojžíšova tvář zářila poté, když Mě uviděl tváří v tvář. Přistupte ke Mně a já ozářím každého z vašich blízkých."

Ach, požehnaný je ten, kdo Mne objímá, protože bude jako oheň a jako vonný dým v kadidelnici, jako nádoba z ryzího zlata vykládaná všemi druhy vzácných kamenů s leskem Mého Majestátu. Právě pro tento okamžik jsem vás všechny připravoval od samého počátku vašeho stvoření:

Svatební Komnata, do které vedu každou duši,
aby vstoupila do Mého Mystického Manželství …

Tento úžasný projev nebe je vám zjeven, aby vás posvětil a učinil vás svatými patřením na vznešenost Trojjediného Boha. Ať se vaše duše raduje v milosti Boží.

A nyní říkám Své nevěstě: "Milovaná, neboj se, nezemřeš, i když tě paprsky Mého Pohledu poranily až k mdlobě, neboť Já, který jsem Život, tě držím pevně a nepustím tě. Vidíš? Přešla zima, skončily deště a jsou pryč. Na zemi rozkvétají květy a je tu svatební období. Cožpak jsi nevěděla, že jsi potomek královského rodu a tvůj Král na tebe čeká?

"Má milovaná nevěsto, dívám se na dar Mých Rukou. Dívám se na Sebe v tobě a co vidím, Mě těší. Znovu se dívám na to, co je nyní Můj Majetek, Můj Vinohrad, Má Zahrada. Dívám se na Své vlastní semeno, kost z Mých Kostí, maso z Mého Masa a přestože se dívám do rány Své velké Lásky, která se na tobě projevila a nechala tě vystoupit až do nejvyššího nebe, plesám nad květem?3 Je stálým znamením Mé Lásky … tato rána je symbolem zaslíbené země, objevem perly. Je znamením Mé nezměrné Lásky. Znamením tvého vzkříšení a prázdného hrobu.

"To, co tvé oči nyní před tebou dosvědčují, je Ctnost na Svém Trůnu. Vzácný a vonný olej Mého Srdce, Mé okouzlující přátelství oblaží a utěší tvoji duši, která se Mnou přeci jen vstoupí v manželství! Nyní pojď do Mého Objetí a rozjímej o Mém Světle, o Mém Srdci, o Mém Bohatství, o Mém Milosrdenství, jež obohacují a prozařují tvoji duši. Tvá duše se stává větší než jsou všichni králové s jejich královstvími. Od nynějška by tvou jedinou touhou mělo být prosit za ostatní v Mé Přítomnosti a odprošovat za jejich hříchy. Když se sjednotíte se Mnou, budete naplněni duchem porozumění a budete skrápět toto pokolení slovy moudrosti.

"Pak v prachu, ještě odpočívajíce v Mém Náruči, celým svým srdcem se uchýlíte k Tomu, který vás stvořil. Budete vzdávat díky Tomu, který vás provoněl myrhou. V Mé blízkosti a v Mém Objetí porostete řádně v úmyslu a znalosti, budete přemítat o Mých skrytých tajemstvích, o andělské Ctnosti pokoje. Nyní i později vás pošlu do světa, abyste zjevovali pokyny, které jste ode Mě obdrželi. Zformování v Mém Srdci obdržíte novou mysl. Budete znát Mou Vůli a budete rozpoznávat, co je dobré, protože Já budu vaším průvodcem. Já a ty budeme partneři. A tak vstupte do vztahu se Mnou, abychom šli společně až do podzemí k těm, kteří sestupují do jámy, abychom je zachránili a oni aby při svém obrácení poznali Mne, svého Boha. Víš?

"Naučím Svou holubici vznést se až do nebes a provonět národy a skrápět je balzámem a myrhou z Mého Objetí. Tvé rty budou zpívat lidem bez ohledu na barvu pleti nebo rasu Ódy Božství. Tvé rty pomazané milostí budou zpívat nápěv jednoty a zbožnosti podle Božského Zákona Lásky a Vykoupení. Zatímco budeš pokrývat lid tímto balzámem a myrhou, budeš je sytit z nebeských zásob."

Stvoření, Já jsem tě stvořil, abych plnil vaše srdce Svou sladkostí a Mou Božskou Láskou. Vdechl jsem ti život a tak jsem posvětil tvé srdce a učinil je schopné obsáhnout a podržet si vznešenou Lásku a Sladkost Mne Samého, protože Má Láska je lepší než sám život. Žádné srdce nepřipravím o tu radost Mne Samého, protože, když přebývám ve vašem srdci bez jakéhokoliv odporu z vaší strany, duchovní útěchy ve vás zakoření tak mocně, že vaše srdce bude stále jen získávat a těžit z Mé sladkosti, Mé Lásky a Mého Božství. A to vás nitkami lásky přivede až ke kralování spolu se Mnou, vaším Králem. Spolupanování se Mnou na vás vloží krásu Mé Slávy a andělé a celý nebeský Dvůr vás zahalí do pláště Mé Neporušenosti a pozvednou vás jako kadidlo, které svým vonným dýmem provoní zemi.

Ale když najdu vlažné srdce, toto srdce nebude nikdy schopno mít užitek z Mé Přítomnosti, ať už při svém zrození obsahovalo jakoukoliv Lásku a sladkost. Bude jako rozpraskaná cisterna, ze které neustále vytéká její obsah. Nikdy jej neudrží, bez ohledu na to, kolik do ní bude vloženo, její obsah bude stále vysychat a zůstane prázdná … takové srdce nakonec přijde o radost, kterou znají Moji svatí, pro nedostatek víry a upřednostňování pozemským rozkoší a přepychu, než Mého duchovního blaha. Tato srdce Mne postupně ztrácí, přestože byla naplněna Mou Přítomností, právě tak, jako když vytéká tekutina z prasklé cisterny. A Satan, když nenalezne žádný odpor, obestře je pak svou temnotou.

Proto vy, kteří jste dosud neokusili Moji sladkost, ale jste věčně ponořeni do hořké žluči, povstaňte nyní a přistupte, protože je jen jedna sláva, jedno potěšení, jeden nepopsatelný okamžik radosti, který se může stát věčný, jediné uchvácení duše a to je: vidět Mne a zakoušet Mne, vašeho Boha.

Ano, Vassulo, tvá duše předchozí den omdlela, když jsem se ti milostivě zjevil a zatímco jsi Mne kontemplovala, zdálo se, že země se zakymácela pod tvýma nohama a když na tebe sklouzl Můj Pohled, byla jsi okouzlena. Můj zjev ti dal novou mysl a nový život. Sladký rozhovor se Mnou tě přivedl v manželství. Má vůně tě posvětila, aby ses mohla připojit k zástupům Mých Andělů a Svatých v Mé Přítomnosti a zpívat s nimi chvalozpěv díkuvzdání a oslavy všech Mých divů a zázraků, milovat Má nebeská Nádvoří, místo, kde přebývá Má Sláva.

Ten, který jednou řekl: "Budiž v tobě světlo," Má přítelkyně, Ten, který naplňuje všechny věci, aniž je omezen jejich limity, tě zve, abys odmítla vše, co je zlé. Dnes, tvůj Král, tvůj Stvořitel a tvůj Ženich ti nabízí velikou hostinu. Se štědrostí a marnotratností jsem královským rozkazem dal autoritu a moc Mým Andělům, aby šli od severu na jih a z východu na západ a shromáždili vás všechny a oznamovali, že Trojjediný Bůh hodlá nevyslovitelným způsobem proměnit Své stvoření. Tito Andělé jsou Strážci Hranic Mého Království.

Toto budou dny, pro které musí být vaše duše připravena a oděna pro Ženicha. Projevuji Své Bohatství a nádheru Mého Království a Slávu Mého Majestátu, která vám patří, abyste se z toho radovali. Jak jsem řekl, sestupuji na zem jako Ženich v těchto dnech temnoty a smutku, strádání a úzkostí, útlaku a velkých nepořádků, kdy démoni jsou vypuštěni všemi směry, aby klamali nejen zkažené a nečisté v srdci, ale i ty nejlepší. Ó, požehnaná obnovo! Ó, požehnaná proměno! Dnes jste zajatci, ale zítra budete svobodní …

Vpravdě ti říkám, že také ty se připojíš k zástupu kolem oltáře společně s Mými Anděly a Svatými, jestliže jsi otevřená Mé Vůli a takto dovolíš, abys byla vedena do Královské Komnaty tvého Krále společně s Anděly a Svatými. Tito Ochránci Hranic Mého Království pak jednohlasně zvolají: "Bráno, zvedni svou klenbu, pozvedni svůj slavný vchod, nechej vstoupit nevěstu! Král Slávy, Panovník národů, který věčně kraluje, její milovaný, čeká na Svou nevěstu."

Když překročíš Hranice Království, budeš se nacházet v přítomnosti Krále Slávy, Pevnosti tvého života, nejkrásnějšího. Věrnost a Vznešenost jsou Jeho insignie. Tvůj Ženich sedí na Trůnu a zlaté Žezlo se třpytí v Jeho Ruce. Je oděný do všech Svých rouch Slávy pokrytých zlatem a safíry. Impozantní zjev pozvedne Svou Tvář za zvuku tvých kroků a v plamenném majestátu řekne:

"Přistup ke Mě a přijmi Mě tak, jako Já přijmu tebe. Zkrášlím tě Svým Objetím s mocí a nádherou. Bude ti dáno důvěrné poznání Mne Samého a důstojnosti tvého Boha a to tvou duši posvětí a zdokonalí. Nyní se účastníš našeho duchovního sňatku. V této Božské Jednotě, ve které obdržíš nevyslovitelná požehnání, která překonají jakoukoliv blaženost." Jestliže budeš otevřená Mé Vůli, toto se stane.

Pokolení, Já tvým očím předkládám Svou Lásku, a ačkoliv Má Láska je nad lidské chápání, pojďte, ztište se a pochopte, že Já jsem Bůh, ale také Otec. Nevyjadřuji se s přísností, tímto způsobem netvořím Svaté a Mučedníky. Mé sladké hovory s tebou jsou ctnost a nauka. Volám tě Svými Ódami bez meče u boku. Moje Božská Tajemství jsou milování-hodná a jsou ti vyjevována s olejem radosti. Ačkoliv jsem viděl tvou zkaženost a znám bídu tvé duše, neodvrátil jsem od tebe Svou Tvář, ale spíše naopak, s Láskou na tebe pamatuji. Dobrota a laskavost jsou cestou, kterou jsem pro tebe zvolil, protože Mou cestou je Láska a Pravda. Kvůli Svému Svatému Jménu jsem oživil tvou duši, dcero, a prominul jsem tvoji vinu. Po tvém boku jsem postavil Ctnost a Neporušenost, aby se staly tvými radostnými Společnicemi. Raduj se ze Mne, milovaná, a choď v Mé Přítomnosti se Mnou v zemi živých. Nabídl jsem ti dosáhnout Moudrosti a ochotně jsem oděl tvé tělo Mým nadpřirozeným Světlem.

Je psáno: "Šťastný člověk, kterého sis vybral, kterého jsi pozval k životu ve Tvých Nádvořích."4 Je to jistě tak, neboť ten, který je takto pozvaný, už není více sám. Ti, kteří byli sami, jsou nyní ve Mně a jsou požehnaní. Zříkají se světa, svých přátel a svých příbuzných pro Mou Slávu. (Více Mě oslavuje a získávám větší poctu tehdy, pokud se takto oddělí lidé, kteří žijí venku ve světě s tolika pokušeními všude kolem, ale jejich vlastní rozhodnutí je obrátí zády k tolikerému zlu a oni sami ochotně nabídnou svou vůli Mně.)5

- Já v Mém Božském Světle
jsem bezpečným útočištěm pro všechny,
kteří jsou ve Mně -

Pojďte a naslouchejte Mým Ódám vy všichni, kdo se Mě bojíte. Copak jste někdy slyšeli, že jsem zapomněl projevit Milosrdenství nebo že Můj hněv byl větší než Moje Něžnost? Všechno, co konám, je už hotovo ve věrnosti a spravedlnosti.

Před očima tvých nepřátel jsem tě obklopil Svým Objetím, Vassulo, hanba tvým protivníkům, hanba těm, kdo si plní srdce zkaženým hněvem a závidí ti, protože Mé Oči se upřely na tebe a ozářily tě světlem. To, že jsem tě přitáhl do Svých Šlépějí, je rozzuřilo, do tvých uší jsem šeptal Své Milostné Ódy a proto tě přepadli. Ale učinil jsem tě podobnou gazele, která skáče po skalách a je svobodná, tvé srdce jsem učinil jako lilii, svobodné od strachu. Udělil jsem ti Své požehnání, pozvedl jsem tě z prachu, nabídl jsem ti věčné místo ve Zlaté Komnatě Mého Srdce. Ti ostatní budou jednoho dne pít z vlastního hořkého poháru naplněného hadím jedem.

Tak nyní dovol, aby tě Má Slova utěšila, ať jsou ti balzámem. Skloň své ucho a zaslechneš Mou píseň: Královské Božství na tobě spočinulo Svým Pohledem ještě předtím než ses narodila,6 aby ti, a skrze tebe, zjevilo Mou Slávu a cestu do Mého Království. Je to úžasná cesta! Od té doby jsem tvou hvězdou, která svítí do noci tvé duše i světlem slunce, které ti svítí ve dne … Moje všemocná Ruka se nezmýlila, když tě obdařila Mými dary, ale tvůj lid7 pohrdl Mými dary a pokouší se Mne změřit.

Vládnu s velkou shovívavostí, abych vás osvítil a vedl, a velkoryse vylévám posvěcující olej na hlavy těch, které jsem vybral, aby pronášeli prorocké věštby. Tato tajemství jsou skrytá před učenými a moudrými, jež si přejí zničit a mučit duši, kterou miluji a kterou jsem si oblíbil. Plním ji tajemnými moudry, vznešenými písněmi a královskými ódami. Řeknu ti, jaké jsou záměry se zlem: vaše vlastní zkaženost vás potrestá. V Soudný Den vyzvednu neslavné hříchy těchto utlačovatelů.

Já jsem Vládce tvého ducha a nikdo jiný s tebou nikdy nepohne. Naše sladká konverzace s tebou bude stále pokračovat a ve tvém srdci bude tvořit velká zřídla. A společně, Má milovaná, budeme šířit Mou lahodnou vůni po světě. Provoníme národ za národem. Pak by se dalo říct: "Přešla zima, odešly deště a jsou pryč, na zemi rozkvétají květy." Vidíš? Toto je důvod, proč jsem tě uzavřel ve Svém Srdci, kde se ti ode Mne dostane utěšujícího laskání. Ale počkej a uvidíš, že mnohem větší útěchy se ti dostane v nebi v Mém Království za všechno zlé, čeho se ti dostalo! Všechno se počítá … v Královské Komnatě Mého Srdce. Můj nard bude dál vydávat svou vůni ve tvém srdci a hořký vzduch, kterého jsi se nadýchala od tvých žalobců, se rychle vypaří a zanechá klid a pokoj mysli. Utišena těmito vonnými parfémy už nikdy neopustíš Mé Královské Srdce, nikdy … více než kdy před tím se připoutáš ke Mně, k pravému Bohu.

- Teď Mi řekni, kde budeš odpočívat v poledne?

Budu odpočívat v Královské Komnatě Tvého Srdce.

Řekni Mi, chci vědět, Má milovaná, kde budeš odpočívat večer?

Budu odpočívat v Královské Komnatě Tvého Královského Srdce ...

A kde budeš odpočívat po zbytek svého života?

Budu odpočívat ve Zlaté Komnatě Tvého Královského Srdce.

Zapustím, Pane, Otče, Ženichu a Milovníku lidstva, 
své kořeny ve Tvém Srdci,
budu sledovat stopy Tvého Královského Srdce,
kde každý zapomene na sebe v nazírání Tebe …

Pane, Tvá Láska je Liturgií lidstva.
Svrchovaný Vládče, ve Své Milosti
jsi se rozhodl zahalit mě do Svého průzračného Světla,
rozptýlil jsi nejen temnotu, ale i neřest.

Bože Všemohoucí,
Ty, který držíš vesmír na dlani Své Ruky,
nejsem jen užaslá, ale zcela přemožena,
když ses přizpůsobil mně bez jakýchkoliv výhrad a k mé libosti!
Místo toho, abys mě odhodil pryč,
ve Své Milující Něžnosti pokrýváš mou duši svatebními dary,
získanými ze zásob Nebe.

Pak ve Své nezměrné Lásce,
jsi se spojil se mnou v duchovním Božském sňatku.
Mohla jsem okoušet sladkost Tvých polibků
skrze vůni myrhy a kadidla
a každé jiné vonné látky.
Má duše, takto ve Tvém objetí, říká každému:

"Také ty můžeš obdržet stejné milosti a nezasloužené dary,
jestli se rozhodneš strávit život v Bohu.
Také můžeš být na Jeho Klíně, vrostlá do Jeho Královského Srdce,
spočívat na Jeho vonném Rouchu.
Budeš se těšit z Jeho objetí,
v hluboké meditaci a ztracena v kontemplaci,
v Jeho nepopsatelné Kráse …
Tvoje duše bude hluboko v Jeho Požehnání,
které překračuje všechna potěšení, jakoukoliv sladkost a slávu."

V Jeho milosti mi bylo dopřáno, abych se pilně učila Abecedu Božství …

Toto je Má sladká Nauka, Můj Rozhovor. Tuto Nauku a Rozhovor by měli znát všichni lidé. Přeji si vám připomínat celý Můj Jazyk a převychovat vás. Právě tak by se mělo lidské srdce naučit tyto Ódy, kvůli Moudrosti a svatému významu Pravdy, která leží v Mém Královském Srdci.

(Trvalo několik dní, než bylo napsáno toto dlouhé poselství.)


2 možno chápat také jako svatební komnata
3 květina znamená v tomto textu zranění
5 tato část v závorce mi byla řečena tak, jako když někdo chce něco svěřit příteli
7 někdo z ortodoxní hierarchie


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message