DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ódy Svaté Trojice (Otec)

3. února 2003

Vassulo, hlásej všechny Mé divy v každém národě; nevinnost a bezúhonnost Mne přijmou s otevřenou náručí a budou mít užitek z Mých divů; musím převychovat Svůj lid, aby se naučil vzdávat úctu Otci, Mně a Svatému Duchu, aby uctívali Naši Slávu a Moc, aby se klaněli Našemu Milosrdenství a Dobrotě, aby vzdávali hold Našim zázrakům a znamením; takto je musím převychovat, aby se naučili hledat Mou Svatou Tvář a rozpoznali ji; když se vaše základy hroutí, což nemám zasáhnout? nečetli jste, že nikdy nepřestanu pracovat?1 proto uvěřit, že jsem přestal obohacovat Své stvoření hojností darů jako v dávných dobách, je nejnebezpečnější z herezí! každé dílo, které konám, je plné slávy a majestátu; Má Díla jsou vznešená a ti, kdo v nich nacházejí potěšení, jednají správně, když na ně upírají své oči; Má poselkyně, podle pokynu svého Krále piš spěšně tuto Ódu a dej jí název:

„Ódy Nejsvětější Trojice;“

pak ji hlásej v každém městě a v každém kraji a oslavuj Nás; nyní k tobě bude promlouvat Otec…

(To byl Ježíš Kristus.)

(Otec:)

stvoření, neplač a neběduj, ale raduj se a buď potěšeno! nepronášej už žalozpěvy, když ti zpívá tvůj Stvořitel! ale místo toho otevři své srdce tak, aby tě Má Sláva a Mé Světlo majestátně okrášlilo; ani uši nezavírej před svým Králem, který ti přináší toto bohatství z nebe; Ten, kterého jste považovali za nedosažitelného, neviditelného či za skrytou podstatu bytí, se k tobě nyní sklání! radujte se v těchto dobách Milosti a buďte šťastní! Ó, plémě tolik milované! proč jste jen dovolili devastaci a zkáze, aby vás obklíčily a přemohly do takového stupně? řekněte Mi, čeho se Mi dostalo z vašich rukou? když Můj lid úpí a naříká pod vahou útisku či křičí zpod tyranie svých nepřátel, nikoho nenapadne zeptat se: „kde je Bůh, který dává zaznít Ódám radosti?“ žádný z vás nepřipustí, že jste si pošpinili ruce bezbožností; sami vynášíte rozsudek nad vlastním životem, stvoření! Má Óda vás má nyní vést k pokání a k uznání Mne; ačkoliv jste maso a kost a pozemská podstata, obdaroval jsem vás Svým Duchem a stvořil jsem vás ke Svému Obrazu;

mnozí z vás se dnes ptají bez víry: „jak může toto skryté bytí, které přesahuje každé bytí, absolutně nepředstavitelné, jež je Bůh, zjevovat Samo Sebe tímto nejmystičtějším způsobem v naší moderní době a vyjadřovat Samo Sebe tak přímočarými výrazy skrze jednu z nás, která je také jen prach a popel?“ když vy nemůžete dosáhnout ke Mně, Já jsem ve Svém nadpřirozeném světle a vědění chtěl oslovit Svou Ódou tuto generaci, která zoufale potřebuje pomoc a záchranu, a tak se vám zjevuji tímto způsobem…

tudíž Mi nic nezabrání v tom, abych vám zpíval a připomínal vám váš skutečný původ; zpívám vám, abych vás povzbudil a utěšil, abych obvázal vaše zlomená srdce a působil v nich zázraky; Má Óda bude pro každé rty sladká jako med a bude jako hudba o vinných svátcích; protože Já jsem Stvořitel všeho a původce všeho, co jest, jsem všude a nikdo o Mně nemůže říct: „Bůh se neprojevuje tímto způsobem;“ jak byste to mohli říct, když jste v temnotě? místo toho nyní skákejte radostí a prohlédněte skrze vaši temnotu, protože kdo je jako Já? Otec, Já Jsem; Liturgický Chvalozpěv tvojí duše, Já Jsem; Zářivé Božství, Já Jsem;

Písmo říká: „šťastní ti, co mají čisté srdce, oni uvidí Boha;“ dnes, Vassulo, každý vidí tak daleko, jak je schopen, ale Já říkám vám všem, také vy byste mohli být započteni mezi Mé svaté, kteří jsou schopni Mě vidět, když dovolíte Mému Svatému Duchu, aby vámi prošel a zničil všechno, co je ve vás nečisté, a jakmile bude vaše duše očištěna, uvidíte Mě;

ach, pokolení; od samého počátku jsme vás stvořili k obrazu Naší Vlastní Přirozenosti; řekli jsme: „učiňme lidstvo k Našemu Vlastnímu Obrazu, k Naší Podobě;“ ale, jak víte, ďábel ve své žárlivosti a nenávisti ke Mně i k vám, vás všechny přivedl tváří v tvář Smrti; nicméně Zima pominula, na zemi přišlo Samo Jaro a vykoupilo vás, aby vás znovu odělo Svou Oslnivou a Božskou Krásou; čeho se tedy bojíte?

- nyní pojďte všichni, kdo po Mně toužíte a tlačte se ke Mně; přijďte a naslouchejte této Ódě, která vychází z Nebeských rezervoárů…

blahoslavený je ten, kdo Mne přijímá, upevním ho v naší jednotě… dnes vystupuji z nejvyššího nebe a volám vás, abyste byli jedno se Mnou; dávám vám Sám Sebe, abyste objevili Mou velikost a Mé Božství; to znamená mystickou jednotu Stvořitele s Jeho stvořením; Ženich, který je zároveň tvým Králem, tě zve ke sňatku; právě tak jako ženich, který vystupuje ze svého zlatem zdobeného stanu, oslňuje půvabem jako slunce a září ve svém světle, Já sestupuji z nebe, abych vás pozval do Skvostné Komnaty Svého Srdce, což je Mé Objetí2 a Má Láska;

vy, kteří jste nikdy nepochopili hlubiny Mé Božské Lásky, ani to, že Mé Srdce je vaše svatební lože, pojďte a učte se Mému jazyku… zvu vaši křehkou duši, aby se radovala z Mé sladkosti; Má touha, a dodal bych, Má horoucí touha je zachránit vás a pozvednout vás, abyste vystoupali do nebe, kam patříte;

pojďte ke Mně, Moji vlastní, do Zlaté Komnaty Mého Srdce3 a Já poskytnu vaší duši pohled na Mou Svatou Tvář; milovaní, uslyšet Mě znamená znovu se narodit; uvidět Mě znamená být; co lepšího bych vám mohl nabídnout než věčnou blaženost života stráveného se Mnou a po celou věčnost? v Propasti Mého Milosrdenství vás mohu obmýt od každé poskvrny a očistit od všech vašich hříchů, abyste mohli obdržet Mé dědictví…

abyste byli náležitě zkrášleni, navoněni a hodni vstoupit do Svatební Komnaty Božského a zasnoubit se s Ním, musím vás přetvořit, abyste byli jako jitřenka, jako měsíc v úplňku, jako zářivá duha na třpytících se oblacích; až vás Můj Duch Svatý obleče do nádherného Šatu, budete jako kytice myrhy, jako růže, která začíná pučet; až budete oděni do Samotného Krista, který je vaším svatebním rouchem, budete oděni do překrásné dokonalosti; budete připraveni vystoupit až ke svatému oltáři,4 abyste se setkali se svým Ženichem, k čemuž vás dovede Božská Milost… pak vám poskytnu, Moji vlastní, pohled na Mou Svatou Tvář; ačkoliv budete ještě stále na zemi, budete ve Mně a zatímco vám bude předáváno stále větší porozumění Mě Samotného, vaše srdce vystoupá do nebe, do Božského Světla, na křídlech Božské Lásky a Zbožnosti; uvědomíte si, že Ten, který stojí před vámi ve Své nevýslovné úžasné Nádheře, není nikdo jiný než váš Stvořitel a Ženich; a vy, v údivu a uchvácení, ke Mně budete volat:

„jaká Svrchovanost! jak úchvatný Majestát to zakouším ve svém srdci? tajemství celého stvoření, nebeský Jezdče, Zjevení Zázraku, jsi tak nádherný, že i jasný měsíc je zastíněn Tvou Slávou, můj Pane; i světlo hvězd pozbývá svého jasu tváří v tvář Tvé oslnivé přítomnosti; nesrovnatelný a nenapodobitelný, pokrytý safíry, Tvou Slávu nelze s ničím srovnat, Sladkost je melodií Tvého Hlasu; pod Jazykem máš med a mléko; hluboko v Očích máš dva oslňující paprsky světla; ale jak bych mohla pomýšlet na vstup do Tvé Královské Komnaty, ó, Svrchovaný? jak jsem mohla být uznána za hodnou takového privilegia a požehnání, že mám být zakrátko sjednocena s Všemohoucím Bohem a být s Ním jedno? má duše se nyní sytí štěstím; zde jsi, pod Svým zlatým baldachýnem, který halí Tvůj Královský Trůn; zveš mne, nehodnou, voláš mne k Sobě Svým panovnickým způsobem; a já, třesoucí se a bledá, zcela přemožena a zraněná Tvým Božským Pohledem na mě, ztrácím před tímto zázračným pohledem, který mi ve Své nezměrné Lásce dáváš, všechny vzpomínky na svět; ve Své štědrosti jsi pro mne připravil velmi intenzivní cestu vedoucí mé kroky k Tobě; s nejvroucnější touhou po spojení s mým Milovaným, se s nadšením jako holubice rozletím do Tvého Objetí, rozplynu se, až se zcela ztratím ve Tvém zářivém Světle a sama se stanu světlem;“

pak se tvůj Král překypující Láskou skloní ke Své nevěstě a něžně nechá odpočívat její hlavu na Svých Prsou5; lahodným hlasem k tobě pronese tato slova: „nyní tě pevně držím;“ a paprsek zářivého světla vytryskne z Mých Úst a zahalí tě…

„dávám Se ti, abys Mě vlastnila a objevila Mě ve svém srdci, Moje vlastní; objev Mne v Mém nadpřirozeném Světle a každá část tvého těla bude zářit, jako Mojžíšova tvář zářila poté, když Mě uviděl tváří v tvář; přistup ke Mně a Já ozářím každou část tvého těla;“

ach, požehnaný je ten, kdo Mne přijímá, protože bude jako oheň a jako vonný dým v kadidelnici, jako nádoba z ryzího zlata vykládaná všemi druhy vzácných kamenů třpytící se v Mém Majestátu; právě pro tento okamžik jsem vás všechny připravoval od samého počátku vašeho stvoření:

Svatební Komnata,
do které vedu každou duši,
aby vstoupila do Mého Mystického
manželství…

tento úžasný projev nebe je vám zjeven, aby vás posvětil a učinil vás svatými patřením na vznešenost Trojjediného Boha; ať se vaše duše raduje v milosti Boží;

a nyní říkám Své nevěstě: „milovaná, neboj se, nezemřeš, i když tě paprsky Mého Pohledu poranily až k mdlobě, neboť Já, který jsem Život, tě nyní pevně držím a nepustím tě; vidíš? přešla zima a pominuly deště, jsou tytam; na zemi rozkvétají květy a je tu svatební období; cožpak jsi nevěděla, že jsi potomek královského rodu a tvůj Král na tebe čekal?

zamilovaný do Své nevěsty se dívám na dar Svých Rukou; dívám se na Sebe v tobě a to, co vidím, Mě těší; znovu se dívám na to, co je nyní Mým Majetkem, Mým Vinohradem, Mou Zahradou; dívám se na Své vlastní sémě, na kost Mých Kostí, tělo Mého Těla, a přestože se dívám na ránu, kterou ti způsobila Má vznešená Láska, která tě nechala vystoupat až do nejvyššího nebe, raduji se z tohoto květu,6 trvalého znamení Mé Lásky… tato rána je symbolem zaslíbené země, objevem perly; je znamením Mé nezměrné Lásky, znamením tvého vzkříšení a znamením prázdného hrobu;

na co se nyní díváš, co je přímo před tebou, je Ctnost na Svém Trůnu; vzácný a vonný oleji Mého Srdce, Mé okouzlující přátelství oblaží a utěší tvoji duši; konečně svoji! nyní pojď do Mého Objetí a rozjímej o Mém Světle, o Mém Srdci, o Mém Bohatství, o Mém Milosrdenství, které obohacuje a osvěcuje tvoji duši, takže se stává vznešenější než všichni králové i s jejich královstvími dohromady; od nynějška by tvou jedinou touhou mělo být prosit za ostatní v Mé Přítomnosti a odprošovat za jejich hříchy; když budeš sjednocena se Mnou, budeš naplněna duchem porozumění a budeš skrápět toto pokolení slovy moudrosti;

pak, za úsvitu, zatímco budeš ještě odpočívat v Mém Náručí, se celým svým srdcem uchýlíš k Tomu, kdo tě stvořil; budeš vzdávat díky Tomu, který tě navoněl myrhou; v Mé blízkosti a v Mém Objetí se budeš zdokonalovat a učit; budeš přemítat o všech Mých skrytých tajemstvích a o andělské Ctnosti odpoutanosti7; poté tě tu a tam pošlu do světa, abys představila pokyny, které jsi ode Mě obdržela; zformována v Mém Srdci obdržíš novou mysl; budeš znát Mou Vůli a budeš vědět, co je dobré, protože Já budu tvým průvodcem; Já a ty budeme partneři; proto vstup do partnerství se Mnou, abychom šli společně k těm, kdo sestupují do podzemí, kteří scházejí do propasti, abychom je zachránili a aby oni zase poznali Mne, svého Boha; ano?

naučím Svou holubici vznést se až do nebes a provonět národy; tvé rty stále skrápěné balzámem a myrhou z Mého Objetí budou zpívat lidem bez ohledu na jejich barvu pleti nebo rasu Božské Ódy; tvé rty svlažené milostí budou zpívat nápěv jednoty a zbožnosti v souladu s Božským Zákonem Lásky a Vykoupení, zatímco budeš pokrývat lid tímto balzámem a myrhou; budeš je sytit z nebeských zásob;“

stvoření, stvořil jsem tě, abych naplnil vaše srdce Svou sladkostí a Svou Božskou Láskou; posvětil jsem tvé srdce tím, že jsem do něj dechl, a stvořil ho právě tak, aby bylo schopno pojmout a udržet vznešenou Lásku a Sladkost Mé Přítomnosti8, protože Má Láska je lepší než sám život; žádnému srdci nikdy neodepřu tuto radost z Mé Přítomnosti, protože když Mě budete mít ve svém srdci a nebudete Mi vůbec vzdorovat, tak budou ve vás tyto duchovní útěchy tak pevně uloženy, že vaše srdce bude stále více těžit z Mé sladkosti, z Mé Lásky a z Mého Božství, a takto vás povedu nitkami lásky na cestu synovství, abyste vládli spolu se Mnou, vaším Králem; spolupanování se Mnou vás oděje krásou Mé Slávy a andělé a celý nebeský Dvůr vás zahalí do pláště Mé Neporušenosti a pozvednou vás jako kadidelnici naplněnou kadidlem, abyste provoněli zemi;

ale když najdu vlažné srdce, takové srdce, ať už při svém zrození obsahovalo jakoukoliv Lásku či sladkost, nebude nikdy schopno mít užitek z Mé Přítomnosti; bude jako rozpraskaná cisterna, ze které neustále vytéká její obsah a nic se v ní neudrží; bez ohledu na to, jak moc ji kdo naplní, ona vždy vyschne a zůstane prázdná… takové srdce nakonec přijde o radost, kterou znají Moji svatí; kvůli nedostatku víry a upřednostňování pozemských rozkoší a přepychu před Mým duchovním bohatstvím Mne tato srdce postupně ztrácejí, přestože byla naplněna Mou Přítomností, právě tak, jako když vytéká tekutina z prasklé cisterny; a Satan, když nenalezne žádný odpor, pak tato srdce zahalí svou temnotou;

proto vy, kteří jste dosud neokusili Moji sladkost, ale jste věčně ponořeni do hořké žluče, povstaňte nyní a přistupte, protože je jen jedna sláva, jedno potěšení, jeden nepopsatelný okamžik radosti, který může trvat věčně, jediné uchvácení duše, a to je: vidět Mne a zakoušet Mne, vašeho Boha;

ano, Vassulo, tvá duše předchozí den omdlela, když jsem se ti milostivě zjevil a zatímco jsi Mne kontemplovala, zdálo se, že země se zakymácela pod tvýma nohama, a když na tebe dopadl Můj Pohled, byla jsi okouzlena; Můj zjev ti dal novou mysl a nový život; sladký rozhovor se Mnou tě přivedl v manželství; Má vůně tě posvětila, aby ses mohla připojit k zástupům Mých Andělů a Svatých shromážděným kolem Mne a zpívat s nimi chvalozpěv díkůvzdání, stát se svědkem všech Mých divů a zázraků a milovat Mé nebeské Paláce, místo, kde si učinila domov Má Sláva;

Ten, který jednou řekl: „budiž v tobě světlo“, Má přítelkyně, Ten, který naplňuje všechny věci, aniž je omezen jejich limity, tě zve, abys odmítla vše, co je zlé; dnes ti tvůj Král, tvůj Stvořitel a tvůj Ženich nabízí velikou hostinu; s velkorysostí a marnotratností jsem královským rozkazem dal autoritu a moc Svým Andělům, aby šli od severu k jihu a od východu na západ, aby vás všechny shromáždili a oznámili vám, že Trojjediný Bůh má v úmyslu nevyslovitelným způsobem proměnit Své stvoření; tito Andělé jsou Strážci Hranic Mého Království;

toto budou dny, na které musí být vaše duše připravena a oděna pro Ženicha; projevuji Své Bohatství a nádheru Svého Království a Slávu Svého Majestátu, které vám patří, abyste se z toho radovali; jak jsem řekl, sestupuji na zem jako Ženich v těchto dnech temnoty a smutku, strádání a úzkostí, útlaku a velkých nepořádků, kdy jsou démoni vypuštěni, aby se rozprchli do všech stran a klamali nejen zkažené a nečisté v srdci, ale i vyvolené; Ó, požehnaná obnovo! Ó, požehnaná proměno! dnes zajatci, ale zítra svobodní…

vpravdě ti říkám, že také ty se připojíš k průvodu kolem oltáře společně s Mými Anděly a Svatými, jestliže jsi otevřená Mé Vůli a takto dovolíš, abys provázena Anděly a Svatými byla vedena do Královské Komnaty svého Krále; tito Strážci Hranic Mého Království pak jednohlasně zvolají: „bráno, zdvihni svou klenbu, pozvedni svůj slavný vchod, nechej vstoupit nevěstu! Král Slávy, Panovník národů, který věčně kraluje, její Milovaný, čeká na Svou nevěstu;“

když překročíš Práh Královy Komnaty9,budeš se nacházet v přítomnosti Krále Slávy, Pevnosti tvého života, nejkrásnějšího; Věrnost a Vznešenost jsou Jeho insignie; tvůj Ženich, jenž sedí na Svém Královském Trůnu, se zlatým Žezlem třpytícím se v Jeho Ruce, oděný do nejvybranějších rouch Slávy pokrytých zlatem a safíry, pohled budící úctu, při zvuku tvých kroků pozvedne Svůj Zrak a uchvácen majestátně pronese:

„přistup ke Mně a přijmi Mě tak, jako Já přijmu tebe; ve Svém Objetí tě zkrášlím silou a vznešeností; budeš oděna důvěrným poznáním Mne Samého a důstojností tvého Boha, což tvou duši ozdobí a zdokonalí; nyní máš mít účast na našem duchovním sňatku, na této Božské Jednotě, ve které obdržíš nevyslovitelná požehnání, jež překonávají jakoukoliv blaženost;“

jestliže budeš otevřená Mé Vůli, toto se stane; pokolení, Já tvým očím předkládám Svou Lásku, a ačkoliv Má Láska je nad lidské chápání, pojďte, na chvilku se zamyslete a pochopte, že Já jsem Bůh, ale také Otec; nevyjadřuji se stroze, tímto způsobem netvořím Svaté a Mučedníky; Mé sladké hovory s tebou jsou ctnost a zbožnost; volám tě Svými Ódami bez meče u boku; Moje Božská Tajemství jsou milováníhodná a jsou ti vyjevována s olejem radosti; ačkoliv jsem viděl tvou ubohost a znám bídu tvé duše, neodvrátil jsem od tebe Svou Tvář, ale spíše naopak, s Láskou na tebe pamatuji; dobrota a mírnost jsou cestami, které jsem pro tebe zvolil, protože Mými cestami jsou Láska a Pravda; kvůli Svému Svatému Jménu jsem oživil tvou duši, dcero, a prominul jsem tvoji vinu; po tvém boku jsem postavil Ctnost a Neporušenost, aby byly tvými radostnými Společnicemi; abys byla se Mnou šťastná, milovaná, a kráčela se Mnou v Mé Přítomnosti v zemi živých, nabídl jsem ti dosáhnout Moudrosti a ochotně jsem oděl tvé tělo Svým nadpřirozeným Světlem;

je psáno: „šťastný je Tvůj vyvolený, přebývá ve Tvých nádvořích;“10 je to jistě tak, neboť ten, kdo je takto pozvaný, už není více sám; ti, kteří byli sami, jsou nyní ve Mně a jsou požehnaní; zříkají se světa, svých přátel a svých příbuzných, čímž se oddělují pro Mou Slávu; (více Mě oslavuje a získávám větší poctu tehdy, pokud se takto oddělí lidé, kteří žijí ve světě obklopeni mnohými pokušeními, ke kterým se však ze své vlastní vůle obrátí zády a ochotně Mi nabídnou svou vůli;)11

- ve Svém Božském Světle
střežím všechny,
kteří jsou ve Mně; -

pojďte a naslouchejte Mým Ódám, vy všichni, kdo se Mě bojíte; copak jste někdy slyšeli, že jsem zapomněl projevit Milosrdenství, nebo že Můj hněv byl větší než Moje Mírnost? všechno, co konám, je vykonáno ve věrnosti a spravedlnosti;

před očima tvých nepřátel jsem tě vzal do Svého Náručí, Vassulo, hanba tvým protivníkům, hanba těm, kdo plní svá srdce podlým vztekem a závidí ti, protože Mé Oči se upřely na tebe a zažehly v tobě světlo; to, že jsem tě přitáhl do Svých Šlépějí, je rozzuřilo, do tvých uší jsem šeptal Své Milostné Ódy, a proto tě napadli; ale učinil jsem tě podobnou gazele, která poskakuje po horách a je svobodná, tvé srdce jsem učinil jako lilii, bezstarostné a neochvějné; udělil jsem ti Své požehnání, pozvedl jsem tě z prachu, nabídl jsem ti věčné místo ve Zlaté Komnatě Mého Srdce; tito lidé budou jednoho dne pít z vlastního hořkého poháru naplněného jedem;

tak nyní dovol, aby tě Má Slova utěšila, ať jsou ti balzámem; nastav své ucho a přijmi Mou píseň: Královská Důstojnost na tobě spočinula Svým Pohledem ještě předtím, než ses narodila,12 aby tobě a skrze tebe zjevila Mou Slávu a cestu do Mého Království; je to úžasná cesta! od té doby jsem pro tebe byl svitem hvězd v noci tvé duše a slunečním svitem ve dne… Mé všemocné Ruce nechyběly prostředky, jak tě obdarovat Mými dary, ale tvůj lid13 odmítl Mé dary a pohrdl Mnou;

vládnu s velkou shovívavostí, abych osvěcoval, vedl a velkoryse vyléval posvěcující olej na hlavy těch, které jsem zvolil, aby pronášeli prorocké průpovědi, tajemství, která jsou skrytá před učenými a moudrými; přát si zničit a mučit duši, kterou miluji, kterou jsem si oblíbil a kterou sytím tajemnými výroky, vznešenými písněmi a královskými ódami, vám, kteří osnujete zlo, říkám: vaše vlastní zkaženost vás potrestá; v Soudný Den těmto utlačovatelům připomenu jejich hanebné hříchy;

Já jsem Vládce tvého ducha a nikdo s tebou nikdy nebude moci manipulovat; naše sladká konverzace s tebou bude stále pokračovat a ve tvém srdci bude tvořit velká zřídla; a společně, Má milovaná, budeme šířit Mou lahodnou vůni po světě; provoníme národ za národem; pak by se dalo říct: „přešla zima a pominuly deště, jsou tytam, na zemi rozkvétají květy;“ vidíš? toto je důvod, proč jsem tě uzavřel ve Svém Srdci, kde se ti ode Mne dostane utěšujícího laskání; ale počkej a uvidíš, že mnohem větší útěchy se ti dostane v nebi v Mém Království za všechno zlé, čeho se ti dostalo! všechno se počítá… v Královské Komnatě Mého Srdce bude Můj nard dál rozlévat svou vůni do tvého srdce a hořký vzduch, kterého ses nadýchala od tvých žalobců, se rychle vypaří a tvá mysl obdrží pokoj a klid; utišena těmito vonnými parfémy už nikdy neopustíš Mé Královské Srdce, nikdy… více než kdy předtím se připoutáš ke Mně, k pravému Bohu;

- teď Mi řekni, kde budeš odpočívat v poledne?

budu odpočívat
ve Zlaté Komnatě
Tvého Srdce;

řekni Mi, chci vědět, Má milovaná, kde budeš odpočívat večer?

budu odpočívat
ve Zlaté Komnatě
Tvého Královského Srdce…

a kde budeš odpočívat po zbytek svého života?

Budu odpočívat ve Zlaté Komnatě Tvého Královského Srdce.

budu odpočívat
ve Zlaté Komnatě
Tvého Královského Srdce,
zapustím, Pane, Otče,
Ženichu a Milovníku lidstva,
své kořeny ve Tvém Srdci,
budu sledovat stopy
Tvého Královského Srdce,
kde v kontemplaci Tebe
každý zapomene na sebe…

Pane! Tvá Láska je lidstvu Liturgií;
Svrchovaný Vládče, ve Své Milosti
ses rozhodl mě zahalit
Svým oslnivým Světlem;
rozptýlil jsi nejen temnotu,
ale i neřest;

Bože Všemohoucí,
Ty, který držíš vesmír
na dlani Své Ruky,
nejsem jen ohromena,
ale zcela přemožena,
když se, bez jakéhokoliv zaváhání,
přizpůsobuješ
mně a tomu, jaká jsem!
místo toho, abys mě odhodil pryč,
ve Své Laskavé Vlídnosti
zahrnuješ mou duši svatebními dary,
jež kanou z Nebeských zásob;

mezitím se ve Své nezměrné Lásce
spojuješ se mnou
v duchovním Božském sňatku
a dáváš mi zakoušet chuť Tvých polibků,
která převyšuje vůni myrhy a kadidla
a jakoukoliv jinou vůni;
má duše, takto ve Tvém objetí,
říká každému:

„také ty můžeš obdržet
stejné milosti a nezasloužené dary,
jestli se rozhodneš strávit život v Bohu;
také můžeš sedět na Jeho Klíně,
tisknout se k Jeho Královskému Srdci,
spočívat na Jeho vonném Rouchu,
zatímco se budeš těšit z Jeho objetí,
v hlubokém rozjímání
a ztracena v kontemplaci,
v Jeho nevýslovné Kráse…
tvoje duše bude nasycena
v Jeho Blaženosti,
která převyšuje všechna potěšení,
jakoukoliv sladkost a slávu.“

v Jeho milosti,
mi bylo dovoleno,
abych se horlivě učila
Abecedu Božské Nauky…

protože toto je Má sladká Nauka, Můj Rozhovor; této Nauce a Rozhovoru by měli být učeni všichni lidé; přeji si vám všem připomínat Svůj Jazyk a převychovat vás; stejně tak by se lidské srdce mělo učit těmto Ódám, protože Moudrost a svatý význam Pravdy leží v Mém Královském Srdci;

(Trvalo několik dní, než bylo napsáno toto dlouhé poselství.)


2 Pozn. překl.: v angl. orig. „bosom“, též znamená hruď, srdce, důvěrná blízkost.
3 Pozn. překl.: v angl. orig. znovu použit výraz „bosom“.
4 Možno chápat také jako svatební komnata.
5 Pozn. překl.: v angl. orig. „bosom“, též znamená hruď, srdce, důvěrná blízkost.
6 Květina znamená v tomto textu zranění.
7 Pozn. překl.: v angl. orig. „dispassion“.
8 Pozn. překl.: v angl. orig. „Myself“.
9 Pozn. překl.: v angl. orig. „King's Threshold“.
11 Tato část v závorce mi byla řečena tak, jako když se někdo chce s něčím svěřit příteli. Jako když někdo říká: "Ještě bych chtěl říct..."
13 Někdo z ortodoxní hierarchie.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message