DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pravá teologie je kontemplací Mne, vašeho Boha
Jak rozlišovat duchy

7. srpna 2002

1 Vytrhl jsem tě nejen z Egypta, kde jsi poprvé spatřila světlo, ale z celé země. Vytrhl jsem tě tak, že máš kořeny jen ve Mně. Vyučil jsem tě ve Svých nebeských Palácích Svatou Moudrostí. Ne jako ti, kteří opírají své učení o citáty z Písma a Tradice a slova Mé božské Moudrosti jen blábolí svými rty …

Já jsem ti nevyslovitelným způsobem zjevil Svou nezměrnou Milost a překypující Lásku, které jsou zanedbávány a nikdo je na shromážděních nevyučuje a nehlásá tak, jak si přeji. Pro Své Svaté Jméno zadržuji Svou Ruku, aby nedopadla na toto zlé pokolení. Kvůli Své slávě krotím Svůj hněv …

Ó Vassulo, jako nikdy předtím v dějinách vylévám moc Svého Svatého Ducha. Předložil jsem ti vědění takovým způsobem, abys zasáhla i nevědoucí. Milosrdenství i hněv náleží Pánu. Jak je psáno, podle Svého úradku si dovoluji volně zahrávat s Mou Milostí.

Můj Svatý Duch opakovaně vyslovoval pro vás všechny pravdy sladší než med, med, který stéká z plástu. Provoněl jsem celý vesmír, pomazal a posvětil celé Mé stvoření a dovolil jsem každému, kdo po tom zatoužil, aby Mne poznal, přiblížil se ke Mně a vdechoval Milosti z Mých Úst. Musí utišit svou duši a své srdce naroubovat na Mne a na Můj Zákon …

Kdo jiný než Můj Duch Svatý by mohl dát duši takový pokoj a svobodu? Kdo jiný by mohl pozvednout tvoji duši k Božství než Má velkorysost a nevyslovitelná blahovůle Mé Lásky?

Všechno jsem tě naučil a stále jsem ti připomínal Svá slova: Nejsem jen svrchovaný Učitel tvé duše, ale také tvůj Přítel a dopřávám ti volný přístup do Mých Nádvoří, abys mohla vcházet i vycházet. Můžeš se vyjadřovat a sdělovat Mi své názory, dokonce se Mnou můžeš i vládnout. Pozvedl jsem tě, aby ses skrze milost stala dítětem, tak jako Věčné Slovo je Synem Svou přirozeností …

Můžeš snad ty, který čteš, říct: Vím, jak vlastnit Boha, Toho, jenž mě zplodil a dal se mi poznat, aniž kdy ztratil Svou přesažnost? Ten, který obklopuje všechny věci, naplňuje všechno Svým zářivým Světlem, aniž je omezen hranicemi stvořených věcí. Jsem Jeho vlastnictví a On ve mně uspořádal všechny věci podle Své Boží Vůle. Všechno, ano, všechno, co ze Mne vychází, souvisí s Božskou Láskou.

Jak už jsem řekl, člověk musí přijmout nevystižitelnou milost, aby mohl vyřknout tato slova. Jestli nejsi schopna tato slova vyslovit, hoď nyní všechno za sebe, přistup ke Mně a lituj! Pak dovol Svatému Duchu, aby na tebe sestoupil a zmocnil se tě Svým Světlem a proměnil tě v Chrám …

Ó, s jakým potěšením pak o tebe bude pečovat! Nalezne v tobě základ, o kterém jsem tě už poučil: skutečnou teologii, která je kontemplací Mne, tvého Boha. Takto se bude tvoje duše vznášet uchvácena ve výšinách nazírání Mne, tvého Boha, do hlubin. Pak v tobě nastane Má Vláda a krok za krokem Duch Svatý, který na tebe povane Svůj Dech proměny, zjeví tvému duchu Božské skutečnosti skrze Samotnou Moudrost. Zjeví ti vše, co filozofové a mudrci dosud považují za pošetilost a nesmysl. Světlem Svatého Ducha budeš rozumět a vnímat vznešenost Mé Lásky. Uvidíš bohatství, kterými mohu zahrnout tvou duši a vše, co ti mohou přinést. Zatímco v tobě budeme přebývat a ty v Nás, budu tě posvěcovat. Jak říká Písmo: "Učiň si domov ve Mně, tak jako Můj je v tobě." Staneš se součástí Pravé Révy.2

Ano! Poskytnu ti milost Sebe v tvé duši. Hořím láskou k tobě. Já, tvůj Bůh, jsem zapálen láskou k tobě až do té míry, že v tobě přebývám přes všechny tvoje slabosti. Čím více budeš rozjímat Mou Trojjedinou Svatost, tím více Mi budeš rozumět. Čím více Mě budeš znát, tím více budeš odrážet Mou Podobu v sobě.

Potom se z nebe, z úst Mých Andělů a Knížat nejvyšších kůrů, ozve hlasitý líbezný hlas. Jednohlasně budou pět Chvalozpěv Bohu: "Boží tajemství je znovu zjeveno, zjevuje Své Věčné Světlo třikrát Svaté. Vtiskuje Svůj Obraz do milované duše, kterou si vyvolil, aby ji provázel Svou milostí. Ó, jaký užitek a zisk čeká tuto duši! Chvála a sláva našemu Pánu a Bohu!"

Amen …
Vidíte, co nám Bůh nabízí?
Naslouchejte Jeho Pokynům
a neignorujte je …

Chudí se zaradují z Mých slov a ponížení budou povýšeni. Tvá spása spočívá v obrácení a v tichosti. Navraťte se ke Mně. Vyčkávám, abych k vám byl milostivý …

(Později, mluví Ježíš:)

Vassulo, Písmo říká: "Tvůrci pokoje, když pracují pro pokoj, rozsévají semeno, které přinese ovoce svatosti."3

Vyučoval jsem tě s autoritou a mocí, abych tě uschopnil vyjádřit Má Slova tak, jak si přeji. Má Slova přinášejí pokoj, lásku a naději do srdce. Přináším smíření skrze pokání.

Žádný, kdo do srdcí vlévá zlost a zmatek, nepřichází ode Mne. Tím myslím, že žádný, kdo tvrdí, že má dar proroctví, a prorokuje pouze pohromy a katastrofy, nepřichází ode Mne. Ale rozlišujte, že každý, kdo hlásá Má varování, pokoj a pokání, je skutečně poslaný Mnou a jeho slova jsou pravdivá. Skutečně každý, kdo zvěstuje povzbuzení, útěchu a pozvedá společenství, vězte, že je poslaný Mnou.

Varuji vás, abyste neposuzovali nikoho jen podle slov, nebo věřili jen tomu, kdo tvrdí, že má slovo ode Mne. Ani když předvádí zázraky i divy. Ale nakloňte své ucho k těm, kteří nevzbuzují diskuse odporující tajemstvím víry. Pro milost Svatého Ducha, kterou jsem daroval Svým vyvoleným, budou zaplaveni radostí ti, kdo jim budou naslouchat. Jejich slova budou povznášet duši, budou je přitahovat k Mým andělům a svatým. Jejich slova, která jsou ve skutečnosti Mými Slovy, vás promění v Chrámy. Má Slova nejenže mají autoritu a moc, ale žárem spalují vaši duši a současně osvěcují vašeho ducha.

Především spočívají božské pravdy, které jsou vám zjeveny skrze Mé vyvolené duše, na základě Písma a Tradice a ničeho jiného. Jak poznáte, že mluvím? Věděním, které obdržíte. A vy, kteří jste byli zcela mrtvi a vaše těla ležela v rozkladu v údolí smrti, ve svém probuzení si uvědomíte, kdo vás vzbudil milostí. Svět, ve kterém teď žijete, Mé dítě, je jemně řečeno zlo. Každým dnem roste jeho hřích.

Nemám být znepokojen, když ve vašich dnech mluvím a pastýři Mi nenaslouchají a nevěří, že promlouvám? Jak říká Písmo: "Naše stráže jsou slepé, ničeho si nevšimnou … všichni chodí po svých cestách, každý za svým vlastním zájmem ..." Má Církev se bude vždy rozrůstat skrze Svatého Ducha a nikdy se neumenší. Vždy se bude obnovovat přes všechny jedovaté šípy, které na Ni míří. Tytéž jedovaté šípy jsou namířeny na ty, které k vám posílám.

Celý svět se rozkládá ve vlastním zlu a odpadlictví. Překračuje nejenom Můj Zákon, ale všechno, co je Svaté. Proč se někdo diví, že milost Svatého Ducha se zvětšuje? Běda! Jaké odsouzení přijde na ty, jejichž zkažená srdce sužují Mé vyvolené duše! Nezdědí Mé Království, jestliže z jejich rtů neuslyším slova lítosti a pokání …

Vassulo, společně se Mnou budeš pracovat v tichosti,4 abys osvítila temné údolí. Všechno, co ti Duch Svatý dá napsat, bude pro tuto i ostatní generace návodem. Kdokoli ti v tomto poslání, které jsem ti udělil, odporuje, odporuje Mému Duchu. Ohlašuj všechno, co říkám, ať to každého, kdo slyší Mé Slovo, vede k novému bytí. A nevěnuj pozornost5 těm, kdo říkají: "Jestli jsi poslaná Bohem a jestli to, co říkáš, je od Boha, dokaž svoji pokoru a stáhni se do ústraní i se svými zápisy. Přestaň předvádět sebe a své spisy po celém světě."

Těmto lidem řekni toto: "Nestanu se špatným služebníkem, který skryl své hřivny a pak byl zatracen, protože nic neudělal. Naopak, rozmnožím své hřivny a oslavím Toho, který mi je svěřil. Předám nesmírné divy6 nejen této generaci, ale andělé ponesou Boží slova a budou je dále šířit jako déšť semene, které padá z oblaků na všechny budoucí generace, aby obnovilo Boží stvoření, aby okrášlilo Církev. Aby zesládla ústa Jeho dětí a otevřela se k Jeho chvále. Aby otevřel jejich oči a uschopnil je prozkoumat svá srdce. Božím Jménem Pána jsem celá zpečetěná a nebojím se. Jsem Jeho hlasitá kniha, která hlásá stejné Pravdy našeho Pána, které nám předal. Nic není nové. Nic jsem nepřidala, bratři, ale vše, co je řečeno, ke mně přichází z Božského Vědění a z Úst Trojjediného Boha." To jim řekni v Mém Jménu.

Kontempluj Mne do hloubky, Má milovaná a odpočívej na Mém Srdci …


1 hovoří Otec
2 Ježíš Kristus
4 myšleno, že psaná podoba nevydává žádný zvuk …
5 jinými slovy 'nevzrušuj se'
6 poselství Opravdového Života v Bohu


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message