DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovolil jsem tvým očím, aby viděly Mou slavnou Vznešenost

30. července 1999

1zůstávej v pokoji a buď trpělivá, pojď a říkej:

„Otče Nejmilosrdnější,
jsem pomalá v chápání
Tvé Božské Vůle;“

řekni to!2

chci od tebe toto: buď klidná, Má nevěsto, a nepřetěžuj se prací; vyrostla v tobě růže, svěží a kvetoucí, a když sedíš v tichém rozjímání, kontempluješ Nás, spojuješ se s Námi, tvá růže Nám voní; vysílá k Nám nejlahodnější vůni, zatímco My nad tebou bdíme, sesíláme na tebe Své paprsky a udržujeme vše svěží a kvetoucí; kdybys Nás přestala kontemplovat, krása tvé růže by zvadla…

proto ti tvůj Božský Ženich říká: nenahrazuj kontemplaci Mě jinými věcmi, které tě odtahují z Mé náruče; nedovol těm, kdo zpochybňují všechno, co řekneš, Má milovaná, aby ti diktovali své rozmary, protože jsem poslal jednoho z nejvznešenějších andělů ze Svých andělských kůrů, aby tě vedl ke Mně; tento nebeský princ tě odvrátil od světa, abys spolu s Ním vstoupila do Mých nebeských Nádvoří;

lidské srdce je příliš malé na to, aby chápalo všechno to, co v tobě konám, zvlášť v těchto tak zlých časech, kdy si tolik učených mužů hraje na mudrce;

poslal jsem ti, jak už jsem řekl, nebeského prince spolu s dalšími andělskými silami, aby tě doprovázeli při tvém poslání, jak to obvykle dělám pro Své vyvolené; když jsi vstoupila do Mých nebeských Nádvoří, dvořil jsem se ti verši a zbožností, abych tě proměnil ve Svou harfu; dal jsem ti zakusit, jakou rozkoš ti může dát Můj Pohled, přičemž jsem ho seslal do tvých očí jako zlatý záblesk, aby tě naplnil Mým Světlem;

ve Své překypující horlivosti naučit tě Moudrosti jsem přehlédl tvou křehkost; stejně jako každý žák, který ve škole začíná abecedou, jsem tě učil Svou abecedu, kterou je darování celé tvé mysli Mému Slovu;

dovolil jsem tvým očím, aby viděly Mou slavnou Vznešenost; svěřil jsem ti něco, co je nade vše poznání;

buď bdělá, protože tvůj nepřítel by tě rád viděl zbavenou oddanosti ke Mně a ovládal tě tím, že by tě přetěžoval prací a nechal tě potopit jako přetíženou loď; ty, která jsi Má loď nesoucí Mé Božské Poklady, se nepřetěžuj, aby ses nepotopila; chci tě vidět šťastnou a víc kontemplující Mě; tvé svědectví ještě neskončilo; teď tě opět ponořím do Svých Božských Pramenů a dám tvé duši spočinout;3

ach, jak bych mohl zapomenout na chvíli, kdy jsem k tobě přistoupil… s největší opatrností, abych tě nezastrašil, jsem stanul vedle tebe; s největší jemností jsem ti odhalil Svou Lásku k tobě, o níž jsi do té doby vůbec nevěděla; nikdy předtím jsi neslyšela o Mé Nekonečné Slitovnosti, ani o Propasti Mé Lásky;

raduj se tedy, dcero, a slož své starosti na Mě; a ať je to poučením i pro ostatní, kteří nesou víc, než mohou unést; nechci, aby ses zničila proto, abys byla produktivnější a výkonnější v Mém Díle; řekl jsem, že nesmíš otálet s Mým Dílem a že máš sledovat jedině Můj krok;

všechna tato poselství pocházejí z nebe a jsou Mnou inspirována; lze jich úspěšně použít k vyučování a pro vyvracení omylů; mohou být použita k tomu, aby vedla Církev k Jednotě a aby vedla životy lidí a učila je svatosti; jsou vám dána k lepšímu vysvětlení4 Zjevení,5 které vám bylo dáno; jsou pro vás všechny nevyčerpatelným zdrojem nesmírné milosti k vaší obnově;

Já jsem Dárce Života, Obnovitel všech věcí; Já jsem Zdroj nebeské Many; ano, skutečně! přistoupil jsem k tobě tak, jak jsi byla, abych s tebou uskutečnil úžasnou a zázračnou jednotu; byla jsi nehodná a daleko od Mých nároků na „rovnost lásky“, ale rozkošná ve své nicotnosti a ve své otevřenosti k Mému Hlasu;

dovol Mi dělit se s tebou; ode dne, kdy jsi odumřela sobě, jsem tě na znamení Svého důvěrného přátelství připojil k Sobě, abych tě měl nablízku a šeptal ti do ucha dobré rady, abys pak zase ty mohla radit ostatním; zahrnoval jsem tě Svou něhou a Svou otcovskou náklonností; s přívalem Božské Sladkosti jsem tě prosil, abys cestovala se Mnou a kvůli Mně, od severu na jih a od východu na západ; jak už jsem ti řekl dříve, přidělil jsem ti množství andělů a archandělů, knížat nejvyššího řádu, aby tě chránili a doprovázeli při tvém poslání; nařídil jsem jim, aby zůstali v krajinách, kam byla zaseta Má setba, a chránili, co bylo zaseto;

ne nadarmo jsem tě pozvedl do Svých Královských Nádvoří a obdaroval tě královskými dary; dnes těžím z tvé námahy a z tvé práce se Mi dostává lahodných plodů; svým vyvoleným dávám milosti z různých důvodů: jednak jsou míněny pro užitek Mého lidu, užitek Mé Církve, ale zároveň pro věčnou radost, kterou ode Mě tyto vyvolené duše obdrží v nebi;

ti, kdo zpochybňují každé Mé Slovo a odmítají otevřít svá srdce a vidět velký užitek, jehož se dostalo Mé Církvi, ti, kteří odmítají vidět Má Požehnání a Mou Lásku, ti budou souzeni jako nehodní, protože podcenili a stále až dodnes podceňují Mou Moc a Mou Milost;

varoval jsem tě, Vassulo, abys nikdy nepřestávala konat dobro a učila se být trpělivá, protože nakonec budeš sklízet v pravý čas, co jsi zasela:

- ať je tvá práce záslužná a ať nic nepřijde nazmar,

- ať ti Mé útěchy dají odvahu a světlo do duše,

- ať je Má otcovská náklonnost tvým stálým potěšením a jemným vánkem ve tvé duši,

- ať jsou Mé Božské něžnosti pro tebe hojivým balzámem, a když je tvá duše zraněná či unavená, ať tě vzpruží a smažou jakoukoli hořkost, která by v tobě mohla vyvstat,

- ať se ve Mně znásobí každé duchovní cvičení, které vykonáš, abys ode Mě obdržela bezpočet milostí,

- ať jsem vždy tvou jedinou láskou a nade vším,

- ať tvá ústa obsahují tobě svěřený Olej,6 abys něžně hlásala Mou Velikost,

- kéž se jednoho dne objevíš přede Mnou v Mých Nádvořích, dokonalá a úctyhodná…

milovaná, Mé Jméno, Jahve, tebou vyslovené Mě tak velice těší, že se s velkou přízní skláním k tobě a Má radost se nedá zastavit; celý nebeský Dvůr, přitahován Mou Radostí, z celého srdce a jedním hlasem chválí Mou opojnou Lásku k tobě a Můj otcovský cit; velebí Mě pro Mé Nekonečné Slitování, které mám se Svým stvořením; a teď Mi dopřej slyšet od tebe třikrát „Kyrie eleison“…

Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison
        …

dávám ti Své Milosrdenství i Svá Požehnání; pamatuj, nedovol si přepracovanost; Já, Bůh, tě budu dál držet ve Své Moci a Milosti;

Jahve je Mé Jméno;


1 Jahve, Otec mluví.
2 Řekla jsem to.
3 Myslím si, že Bůh chce, abych s Ním byla v soukromí, neboť Jeho řeč je dost osobní.
4 Zároveň jsem uslyšela „porozumění“.
5 Písma Svatého.
6 „Olej“ zde znamená „Jméno“, Jméno Boží.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message