DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Který nejvyšší zákon jsem vám dal v Písmech?
Což jsem někomu odepřel Svou Lásku a Milost?

20. ledna 1999

(Pán mi dal vidění: viděla jsem několik chlapců ve věku 8 až 10 let, kteří si hráli velmi nebezpečným a pošetilým způsobem. Chodili po okraji římsy, která obepínala velikou budovu, ve výšce asi 7. poschodí.

Někteří z hochů zalezli za vodovodní potrubí, jako by si hráli na schovávanou. Všechno se to odehrávalo vně budovy a pod nimi bylo prázdno. Jiný kluk dokonce skočil z okna, aby těsně doskočil do okna sousedního domu. Zavřela jsem oči, nesnesla jsem myšlenku, že bych mohla vidět, jak nedoskočí a spadne. Při této výšce by pád byl smrtelný. Měla jsem o ně strach a nechápala jsem, proč tolik riskují svůj život tak nebezpečnou hrou. Pak jsem pochopila, proč nemají strach. Bylo to proto, že neviděli, nechápali a neuvědomovali si nebezpečí.)

Vassulo, dávám ti Svůj pokoj v tomto týdnu jednoty. Já, Bůh, jsem tě povolal k životu v pokoji. Tak co jsi viděla, dcero? Co jsi pozorovala? Což jsi předtím neslyšela, jak říkám tato slova: "Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale nemohou zabít duši. Bojte se spíš toho, kdo může zničit tělo i duši v pekle." Dovol Mi vysvětlit ti toto vidění: Ti hoši, které jsi viděla, jsou někteří z těch, kdo jsou blízko tebe a kteří už byli vyzváni, aby následovali Má Poselství, a kteří také nabídli svou pomoc. Dnes je Satan prosívá a vede, aniž si uvědomují, jak nebezpečnou hru hrají. Když spadnou, jejich duše bude smrtelně zraněná. Když však budou naslouchat Mému Duchu, skoncují se svými špatnostmi a budou žít.

Tak jaký nejvyšší zákon jsem vám v Písmu dal? Nebylo to: "Budeš milovat svého bližního jako sebe?" Dodnes si všichni ti, které jsem ti dal,1 které jsi ve své vizi viděla, myslí, že jsou spravedliví. Ale jestli jsou, ať to projeví svou dobrou vůlí s pokorou a vlídností ve svém jednání a vzájemnou láskou. Někteří z nich ukázali, že nemají žádný respekt k chudým a ani k té, kterou jsem vyvolil, aby nesla Má Slova2 a uplatňovala Mé Zájmy. Ano! Jako v tom vidění, kdybys je varovala, neposlouchali by .... a mezitím se stejně jako ty ve vidění i Já třesu strachem, protože jejich pád by mohl být smrtelný!

Mé děti, které byly povolány a vedeny Duchem, teď podléhají pokušením, ale kdyby dovolily Mému Svatému Duchu, aby byl jejich vůdcem, nehrozilo by jim žádné nebezpečí. Proto je potřeba, aby přišly ke Mně a litovaly. Už by neměly zneužívat Mé dobroty a shovívavosti, ale měly by se jimi dát přivést k pokání a bude jim odpuštěno a neztratí Mé Srdce.

Slibuji, že každému, kdo se rozhodne konat dobro, ctí Mne a smíří se se Mnou a s bližním, dostane se mu pokoje a poznání, že ve své slabosti a ospalosti byli vedeni na scestí. Už od nikoho nechci žádné potíže. Ani by nikdo neměl klamat sám sebe iluzemi, že je spravedlivý. Opakuji Své varování, neklamte se a nemyslete si, že vy jste spravedliví. Jestliže někdo pro Mě pracuje nebo se rozhodl pro Mne pracovat, má kráčet v Mých Stopách a celým srdcem nést Můj Kříž s úctou a radostí. Když se tak s dobrou vůlí děje, dostane se jim patřičné odměny za všechnu práci dobře vykonanou v Mém Jménu.

Nikdo není pro druhé mistrem.3 Já jsem jediný Mistr. Naléhavě je žádám, aby konali pokání a obrátili se ke Mně a dokázali Mi svou dobrou vůli.

Ptej se Mne kdykoli, Vassulo, a Já ti odpovím. Žehnám ti, drž se Naděje.4

Odvahu, dcero. Ic.

(Toto poselství bylo určeno dvěma sdružením Opravdového Života v Bohu. Sama jsem nevěděla, že tam byly neshody a hádky. Po tomto vidění jsem věděla, kterých sdružení se to týkalo, a Pán mi dal pochopit, kdo to je.

Vyskytl se jeden člověk, který každého komandoval. Ježíš tím nebyl potěšený. Ani ostatními. Riskovali smrtelný pád, a proto Bůh ve Své nesmírné lásce zasáhl.)

(Později:)

Má Vassulo, řekni Mi, je ve světě či kolem tebe něco, co tvé duši může dát intenzivnější a láskyplnější radost než být se Mnou, jen a jedině se Mnou? Co ti Má Přítomnost dává?

(Když jsem hledala slova, abych se vyjádřila, cítila jsem, jak na mne přichází Duch Svatý ...)

– Předtuchu Blaženého patření.

– Kontemplaci Tvé Slávy.

– Vnitřní potěšení, jakého se dostává světcům, kteří mají zásluhy. Já žádné nemám.

– Vědomí, že Ty ve Svém transcendentním Světle, Ty, který jsi Bůh, který naplňuješ všechny věci, aniž bys byl omezován jejich limity, můžeš ve mně přebývat ...

– Nacházím ve Tvé Přítomnosti radost, světlo, toužebné vzdechy, touhu vnikat ještě víc do kontemplace, abych mohla vidět, co žádné oko nevidělo, a slyšet, co žádné ucho neslyšelo ...

Dcero, drž se Mne a společně, Má Paže kolem tvé paže, právě tak jako je nevěsta vedena k oltáři svým otcem či příbuzným, aby se setkala se svým ženichem, tak tě povedu do Svého Království, abys vládla se Mnou,5 obklopena zástupem jásajících andělů, kteří tě s nesmírnou radostí odvedou do věčné slávy. A znovu bude celé nebe křičet radostí a zpívat:

"Bůh koná Své dílo! Hlasitě křič, země pod nebem! Hory, křičte radostí. Král králů ve Své královské štědrosti našel potěšení ve Své vyvolené. A teď chvalme Pána, který ji stvořil. Velebte Pána chvalozpěvy."

Ano! Dovolil jsem ti, abys slyšela Můj Hlas. Dovolil jsem ti vidět Mě tváří v tvář. A proč? Proč jsem ti prokázal přízeň?

Abys Svým poselstvím zachránil naši generaci?

Abych vám všem ukázal Svou Nekonečnou Slitovnost, a tím, co jsem ti svěřil k hlásání, dám z tvých úst zaznít poezií na každém tvém kroku a zachráním toto pokolení ....

Ty, kadidlo a uklidňující vůně Mého Srdce, nejsi sama. Já, tvůj Pán a Spasitel, jsem s tebou. Ozdobo Mé Církve, pozvedni své oči ke Mně6 a buď požehnána.

Můj Milovaný vložil celé Své Srdce
do písně lásky ke Svým tvorům.
Rozmístil harfy, aby zněly celým světem,
aby žily Opravdový Život v Něm.
Překypuje Božskou Milostí jako bystřina,
naplní každou potřebu.
Tvé Jméno, ó Svatý, Nejčistší,
dospělo i k nejvzdálenějším lidem.
Ano! Zapálil jsi celé národy
Svou božskou sladkostí,
abys ochránil Svůj lid od hříchu
a umlčel reptání těch, kdo Ti odporují.

Což jsem někdy nějaké duši odepřel Svou Lásku a Slitování?

Nikdy ....

Když žiji uvnitř nějakého města, může toto město7 padnout? Což jste nečetli: "Je tu Řeka8 jejíž proudy osvěžují město Boží a posvěcují příbytek Nejvyššího." Já jsem Bůh.

Ó Jaro naší duše,
jak mohu vyjádřit způsob, jímž jsi nás zasáhl v naší bídě?
Jsi tu a nabízíš nám Svou Lásku a Milost.
Zpevňuješ naše nohy jako zlaté sloupy na stříbrném základě.

Jediným pohledem Svých Očí proměňuješ naše tváře,
takže vypadají jako Lampa zářící na posvátném Podstavci.

Ano, skutečně, jedině Řeka Života,
jejíž proudy osvěžují město Boží,
je pro Něj posvěcuje.

Písmo říká,
jsou to skutečně Tvá Vlastní Slova, Milovníku lidstva,
že každý, kdo Tě miluje, bude zachovávat Tvé Slovo
a Tvůj Otec ho bude milovat
a Oba k němu přijdete
a uděláte si u něho Svůj příbytek.9

Já jsem Zdroj nevýslovných rozkoší a Svou Nekonečnou Slitovností si přeji proměnit vaši duši v Ráj vhodný pro Naši Trinitární Svatost. Přeji si přivést všechny duše zpět k Sobě, aby měly přístup do svého Místa Odpočinutí. Proto, Má Vassulo, buď odhodlaná střežit kvůli Mně Má učení. Vidíš? Země vydala svou úrodu, hory a údolí se sklánějí,10 když procházím. Prostřednictvím tohoto zjevení je slyšet Můj Hlas. Nic nedbej na ty, kdo mají pyšné srdce. Pamatuj, Má milovaná, že mám moc svrhnout krále a království, kdyby se Mi stali překážkou.

"Vrcholy pýchy, máte právo hledět svrchu na horu,11 kde se Bůh rozhodl žít, kde Hospodin bude žít na věky?"12

Můj Svatý Duch říkal do tvého ucha slova sladší než med, než med řinoucí se z plástů, a tak tebe i ostatní pozvedal ze smrti, vidíš? Spása přichází ode Mne.

Buď, Má milovaná, příkladem pro druhé a miluj Mého Ducha, protože On ti jednoho dne dá mzdu za tvou práci a .... neboj se těch, kdo si myslí, že mají moc podrobit si všechno, protože Já jsem s tebou a na tvé straně.

Má Vassulo, opět tě prosím, abys byla jako lilie v Mé Zahradě,13 abys Mi voněla. Buď Mi vůní, Má vyvolená, toužím po tvé lásce, po tvé oddanosti, po tvé vyrovnanosti.

Ó ty, jíž jediné jsem svěřil tento poklad vycházející z Mého Srdce!14 Zůstaň teď v Mém náručí, navoň Mě ve své nicotnosti a Já na oplátku navoním tebe, abys byla Mým nebem!

Drž se pevně Mne i toho, co jsem ti zdarma daroval. Ať tě psaní nikdy neunaví.

Jsem s tebou. Ic.


1 Pán mi dal znát jejich jména
2 Opravdový Život v Bohu
3 jinými slovy Ježíš míní, že ve skupině, která pracuje pro Boha, se nikdo nesmí stát diktátorem, který všem kolem poroučí a kontroluje je
4 To znamená: "Drž se Mne."
6 když jsem to udělala, uviděla jsem Toho, koho mé srdce miluje, jak se usmívá, a přitom bylo opět vidět Jeho dolíčky v tvářích
7 Bůh míní 'duši'
8 Duch Svatý
10 symbolicky: znamená to, že velcí a mocní stejně jako obyčejní lidé se sklánějí v pokoře a přijímají Boží zásah
11 Bůh míní, že nikdo nemá právo kritizovat toho, koho si Bůh zvolí a v kom si vybral místo pro Svůj příbytek
13 náš Pán míní v Jeho Srdci
14 Slyšela jsem, jak náš Pán říká tato slova hlasitě a zaníceně. Vyzněla jako vzdech.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message