DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Moji proroci

30. listopadu 1998

Pane,
dovol mi najít slíbenou radost
na konci stezky, kterou jsi pro mne připravil.
Proto mě, Spravedlivý Otče,
uč, abych byla oblečená spravedlností a odvahou.
Ó Pane! Na Tvůj Dům neustále útočí vzpoura
a není žádná známka sjednocení data Velikonoc,
nic skutečně viditelného, ještě ne ....
Udělal jsi z mého života lkající flétnu
od té chvíle, kdy jsi mě pokřtil
ponořením do Jezera Trýzně Svého Srdce!

Ano, vím, že mě povolala
Sama Božská Moc
a že jsem v náručí živého Obránce
a že On bude triumfovat nad vším prachem této země.
Ale i po svém probuzení jsem stále ve svém těle.

Ó Znalče mých myšlenek,
nedovol, aby Tvá harfa, jak mě nazýváš,
byla naladěna k žalozpěvům, protože bych spáchala hřích.
Ať mě Tvá láska nezkouší tolik jako právě teď.

Dcero, přestaň žvatlat. Právě teď oddaně stojím před tebou, připomínám ti, že není možné být ve spojení se Mnou, aniž bych s tebou nesdílel Své Utrpení a aniž by se tvé rysy nestaly Mými. Ach, a v naší důvěrné jednotě a v našem objetí jsem ti dal žár Lásky, aby ses stala dalším živým křížem, dalším otrokem, který bude prodán světu. Jestli jsem tě ponořil do toho, čemu správně říkáš Jezero Trýzně Mého Srdce, tak se podívej, co ti tento křest přinesl, jakou vůni, jaké majestátní roucho. Jednal jsem s tebou tak, jak jednám se Svými vyvolenými.

1 Pohleď, oblékl jsem tě do Svého Syna Ježíše Krista.

A Já,2 který jsem Brána, skrze niž ctnostní vcházejí do nebe, ti říkám slavnostně: Zůstaň jako lilie, která byla vypálena čistou myrhou v tomto Jezeře Trýzně, které skutečně představuje Kristovy Slzy, abychom Své milované mohli říct: "Jak skvělá je tvá vůně, mnohem vonnější než všechna ostatní koření, ozdobená Naším nevylíčitelným Světlem dál rozdávej svou sladkou vůni, abys našla slíbenou radost na konci stezky, kterou jsme připravili pro Svou nevěstu. Tam najdeš svůj nejkrásnější odpočinek na Věčnosti."

Má Vassulo, tato trýzeň, kterou mám v Srdci, je, jak už jsem ti řekl,3 působena násilím. Toto pokolení Mě vleče do nových Getseman. Co jsem ještě mohl udělat, a neudělal jsem? Já, ač Bůh, jsem se zřekl Sám Sebe, abych přijal postavení otroka. Sloužil jsem. A dodnes nejsou4 uspokojeni.

Můj Dům je v troskách a Já, toužící zachránit Svůj lid z trosek, jsem Svým Královským Žezlem pozvedl proroky, aby přijali postavení otroka a dobrovolně sloužili Mému Domu a zpevnili Jej, tento Dům, který jsem vykoupil Svou Vlastní Krví.

Někteří z Mých pastýřů se budou ptát: "Ale co máme dělat, aby se náš život stal pro Tebe přijatelným?" Volám vás k modlitbám a k pokání z celého srdce, abyste se smířili se Mnou, svým Bohem: Zanechejte svůj dřívější způsob života a následujte Mě, aby se váš život stal pro Mne přijatelným, a tak ve vás rostlo Poznání Naší Trojičné Svatosti. Pak Nám dovolte vést vás ke kontemplaci, ke Snoubenecké kontemplaci v Božské důvěrnosti v Našem Objetí.

Chcete vejít do radosti Našeho Trojjediného Božství? Tak volejte k Duchu Svatému, Dárci Života, Dárci charismat, osvícení vašeho srdce, který může naplnit všechny věci, aniž by byl omezen jejich nedokonalostmi, ať uplatní Svou Sílu ve vaší duši příkazem, aby se všechno ve vás obnovilo. Skrze Svou vlídnou Lásku a Milost vám ukáže Svou Slavnou Moc tím, že proměnou, kterou ve vás může vykonat, vám dá sílu a potřebnou milost, abyste se už nikdy nebouřili.

Mnozí5 z vás, sedíce za svými úředními stoly, se ještě ptají: "Proč by měl Bůh zasahovat, když naše Církev byla tolik let obohacována Duchem Svatým a tolika našimi Světci?"

"Abych ukončil vaši vzpouru a vaše odpadlictví," to je Má odpověď. Ve Své blahosklonné slitovnosti s vámi máme soucit. Samo Jaro provoní tuto zemi, osvěží a oživí Mou vůní toto odpadlické pokolení ....

A pokud jde o sjednocení data Velikonoc, Má Vassulo, pořád čekám u jejich dveří jako žebrák čekající na almužnu, stále na ně čekám, až sjednotí tato data .... mluví o jednotě a bratrství. Jedině obrácení srdce je s pokorou přivede na stezku jednoty.

Říkám ti, oznámil jsem apoštolu Pavlovi zjevením v jeho srdci důležitost jednoty a jak uchovat jednotu Ducha pokojem, který vás všechny spojuje. Dal jsem mu rovněž pochopit řád Svých darů. Odhalil jsem mu, že jsem každému z vás udělil Svou přízeň a přidělil ji různým způsobem. Dal jsem mu poznat, že jsem odešel vzhůru, vzal zajatce a dal lidstvu dary. A pro některé bylo Mým darem, že mají být apoštoly, jiní proroky, další evangelizátory, někteří pastýři a učiteli, aby všichni dohromady jedním srdcem a jedním hlasem budovali Mé Tělo, Církev.

Svým Slovem jsem povolal proroky, ale Mými proroky nejsou ti, kdo si říkají teologové, ale ti, které pozvednu k Svému Srdci, dobře je v Něm usadím, aby dosáhli plnějšího poznání Naší Božské Vůle a byli schopni oznamovat Naši Vůli lidem. Já osobně jim vzdávám hold Svým přímým zásahem, abych je připravil a cele je dal vám všem, aby vás varovali. Svým Slovem jim dávám, aby poznali Mou Vůli.

Moji proroci jsou ti, kteří jsou milostí živeni přímo z Mých Úst a kterým vkládám Své Slovo přímo do jejich úst. Přicházejí k vám všem ještě svlaženi nebeskou rosou a jejich slova na vás padají jako osvěžující déšť.

Slova Mých proroků, která přicházejí Mým přímým zásahem, jsou jako meč, aby vedla odpadlé ke kajícnosti, vzdávajíce Mi čest a slávu. Jejich slova planou jako pochodeň v temnotě vaší duše. Mnohé z jejich kostí znovu promlouvají z hrobu.6

Jestli se někdo zeptá: "Proč náš Pán zdůrazňuje postavení Svých proroků?" řekni jim toto: "Náš Pán říká: Neobcházejte Má slova, abyste ospravedlnili svůj racionalismus. Zřekněte se svého hříchu a buďte šťastni. Ať se vaše duše radují v Milosti svého Pána. Nepronásledujte Mé proroky, vždyť jsou to Moji andělé těšící Mým slovem každého z vás. Jejich úkolem je varovat vás a vést vás k pokání."

Neboť nyní je čas pokání. Zanechejte svého hříchu a najděte přízeň u Mne.

Ach, Vassulo, přinesl jsem semeno z Egypta, abych je zasadil tam, odkud Můj nepřítel odnesl pozemské zásoby potravy. Něžně a pečlivě jsem pro ně připravil místo, pomazal jsem je a zasadil. Ve snaze zachránit Svůj lid z trosek jsem pro ně zúrodnil půdu. Zapustilo kořen a vyrostlo v strom. Jeho větve se rozprostřely až k moři, jeho plody jsou hojné a šťavnaté. I když ho často navštívil hrom, hurikány a zuřivé bouře, nekymácel se.

Po tři léta a několik dnů se Můj nepřítel chvěl a třásl. S planoucím hněvem a tvrdými hrozbami postavil armádu, aby prosívala jeho plody sítem záhuby a spoutala je uzdou. Ale Já jsem je všechny posbíral a skryl ve Svém Srdci. I když lidé často útočili na Můj strom, nikdy ho neporazili, protože na něm spočívalo Mé Trojičné Požehnání. Ach .... jak často mu oráči orali na zádech a dělali brázdy, aby jej rozlomili, ale Má pravice roztříštila jejich jho a uvrhla je všechny ve zmatek.

Jak šťastné jsou národy, které najdou přístřeší pod jeho větvemi a jí jeho plody, které jsem zpečetil Svým Svatým Duchem! – Slovo Života ti bylo dáno zadarmo, abys i ty, Vassulo, je zdarma dávala umírajícím. Běda těm, kdo napřahují svou ruku s ohněm, aby zničili, co jsem zasadil!

Budu tě dál zahrnovat Svou sladkostí, laskavě přebývat v tobě jako sladká substance, aby celý svět mohl chutnat Mou sladkost. Ať ti, kdo tě obviňují, pominou jako vadnoucí stín.

Já, Milovník lidstva, tvůj Pán a tvůj Bůh, tě chci políbit polibky Svých Úst,7 navoním tě, abys zůstala potěšením Mých Očí.

Buď dobrá.


1 náhle promluvil Otec
2 pak mluvil Duch Svatý
3 poselství  11.11.1998
4 toto pokolení
5 'mnozí' neznamená 'všichni'
6 Pochopila jsem, že posílání proroků k nám nikdy neskončí. Také skutečnost, že prorok Eliáš nezemřel, ale byl vzat vzhůru, symbolizuje, že proroctví nikdy nevymře.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message