DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Obejmout Mne znamená obejmout Můj Kříž

11. listopadu 1998

Můj Pane, nejmilostivější,
snažně Tě prosím, přijď a zušlechti mou vůli,
aby se stala Tvou Vůlí,
svlékni ji a proměň,
aby nebyla ničím jiným než Tvou Božskou Vůlí.
Přijď a znič ve mně všechno, co Tě uráží,
abys mě ve Svém dobrotivém gestu,
v den Soudu
shledal bez chyby a příjemnou Tvým očím.

Ježíši,
protože jsi zemřel
ze Své překypující lásky ke mně,
abys mi dal život a štěstí
a abys mě uschopnil sdílet Tvé Království a Tvou slávu,
označ mě jako Svou na věky.

Má kněžko,1 dál dávej girlandy lásky na Mou Hlavu. Nahraď Mou trnovou Korunu, kterou Mi toto pokolení s radostí vtlačuje na Hlavu a dál Mě násilím vleče k novým Getsemanům. Ve Své nesmírné Lásce, ale stejně tak i v utrpeních podobných těm v Getsemanech, jsem napsal všechny tyto stránky pro každého z vás, abyste věřili v sílu Mého Svatého Ducha, který podává svědectví. Uctívej Mě ve svém srdci, Paraskevi, tím, že Mi věnuješ svůj čas, abys opět zapsala Má slova plná vzdechů a bolestí. Nikdy nepřestávej s modlitbou a zaměřuj stále svou mysl na Mé neproměnné Božství.2

Ach, Mé dítě .... buď stále trpělivá a tvou trpělivostí budu dál zavlažovat suché země, ponořovat je do Své Božské Lásky nebeskou rosou, dávat růst tam, kde je pustina. Nedovol svému srdci, aby se trápilo, důvěřuj Mně, svému Tvůrci, protože mohu konat veliké věci. Jsem nekonečně bohatý milostí a ctností, proto tě zvu, Má nevěsto, abys sdílela se svým Ženichem slavný Nástroj našeho spojení, a tím je sláva Mého Kříže ....

(Pochopila jsem, že toto pozvání sdílet Kříž bylo pozváním nejen Jej sdílet, ale též plně proniknout do tajemství Pánova utrpení, protože tohoto pozvání se mi dostalo už v samých začátcích mého povolání. Náš Pán, náš Snoubenec, Milovník lidstva znovu sestoupil ze Svého Trůnu, aby mi dal plnější poznání ceny Kříže.)

Přijď ochotně jako vždycky, když tě zavolám do Svého objetí ....3 obejmout Mne znamená obejmout Můj Kříž .... a teď Mi dovol vdechnout do tebe Má Božská Slova:

Řekl jsem ti, že když Mě objímáš, objímáš Můj Kříž, a že v tomto objetí se koupeš v Mém Světle. Takto, a řeknu to znovu, jedinou cestou k jednotě Božské Lásky se Mnou je, když ochotně s láskou obejmeš Můj Kříž, který, jak víš, přináší svá utrpení, ale stejně tak i své radosti, a který tě povede tam, kde tvá duše bude vyvýšena: na Kalvárii.

V Mém sladkém náručí najdeš radost, ale největší radostí ze všeho je, když zjistíš, že ses stala kopií Mého Umučení, částí Mne, Nejvyšší Oběti: další obětí lásky, dalším živým křížem, dalším otrokem, který bude prodán celému světu. Ale v Mém objetí bude tvá duše čerpat ze Mne sílu a všechny ctnosti, aby se Mi podobala.

Tvé srdce, okouzlené Mým Duchem, bude zpívat chvalozpěvy stoupající do výšin a do uší slyšících Amen a tím bude oslavován tvůj Trojičný Bůh ....

Kdo za vašich dnů plně chápe slávu Mého Kříže? Je jich jen málo. Proto přicházím, abych skrze tebe svět učil se zaujetím. Ve Své žízni po duších a ve Své trýzni, když je vidím, jak upadají do pekelného ohně, volám každého v tomto světě k obrácení, aby se připravil na Mou slavnou Královskou Vládu na zemi, v níž se Má Božská Vůle stane podstatou vašeho každodenního života a emblémem na vašem čele.

Volám do noci vašich duší, občas nahlížím oknem vašeho srdce v naději, že od vás uslyším tato slova: "Přijď, milovaný Spasiteli, přijď a otevři oči mé Noci a obrať mé srdce ke Své Dobrotě, a pryč od zlého. Přijď a otevři mi brány Ctnosti, abych vešel a v hluboké úctě padl na tvář před Tvou Trojičnou Slávou. Milovaný mé duše, dej mi znovu život Svým Slavným Slovem." A Já vám odpovím: "Nikdy vás nezklamu, ve cti Svého Jména, Já, který velebností převyšuji zemi i nebe, vám dám Život."

Upokoj Mě nyní tím, Vassulo, že se o Mne opřeš. Ochotně Mi dej spočinout ve svém srdci, věnuj Mi svůj čas. Miluj Nemilovaného a plň Mé pokyny.

Já, Ježíš, ti žehnám a říkám ti: Mé nebe je v tobě. Zítra budu pokračovat ve Svém Poselství. Ic.

(Příští den se Kristus ke mně vrátil a volal mě k diktování a mé srdce Ho radostně uvítalo těmito slovy:)

Ve Své překypující lásce,
Pane Milosti,
ke mně přicházíš
se Svou božskou něhou.
Tvá otrokyně, kterou jsi označil, je Ti k službám.

Dostalo se ti cti, že ti bylo vypáleno znamení jako Mé vlastnictví, jako Můj majetek .... tyto značky jsou vznešené a nevýslovné ceny a odhaluji je těm, kterým je chci odhalit. I když nejsou vidět tělesnýma očima, jsou vidět milostí, očima duše.4

Já Sám jsem přišel na svět, abych sloužil, a ne abych si nechal sloužit. Já, ač Božské podstaty, jsem se zřekl Sebe, abych na Sebe vzal postavení otroka. Můj Otec Mě dal každému z vás jako dar pro vaše vykoupení a s tím i veškerou Mou Vůli.5 Já zase ve vaší době volám pro Sebe Své vyvolené a pozvedám je pro Svůj Plán Spásy, měním je v kopie Sebe.

Vyvolené dávno předtím, než byli stvořeni, aby se stali opravdovými obrazy Mne Samého a spolupracovníky Mého Plánu Lásky, je vyznamenávám cejchováním týmiž značkami, jimiž jsem byl cejchován Já, aby byli plně Mými a abych ukázal světu, že jsou opravdu Moji a že jsou Má setba .... proto když jsou vystavováni pronásledování, plivancům, když jsou ohrožováni, když jsou nepochopeni, pomlouváni a napadáni, vězte, že přicházejí ode Mne a že jsou kost Mých Kostí, tělo Mého Těla.

Označeny všemi těmito vznešenými znaky, které jsem dostal pro vaše vykoupení, i tyto vznešené duše jsou kvůli tobě, bezbožné pokolení, pošlapávány, denně masakrovány a předváděny k soudu dokonce hodnostáři Mé Církve! Stejně jako ovce vedené na porážku i ony jsou vedeny podle falešných obvinění těch, kteří se až podnes podílejí na vraždění Mých svatých a Mých proroků všech dob, a jak důmyslně obcházejí Má slova,6 aby ospravedlnili svou nevěru!

Jejich7 chování Mě netěší, protože se stávají nepřáteli celého lidstva, když brání Mým Vyvoleným oznamovat Mému lidu Mou Vůli a obnovit Můj Dům. Tak tito utlačovatelé neustále naplňují svou nepravost v celém rozsahu.

Jak jsem řekl, Má Vassulo, dávám tě všem národům jako Svůj dar, to znamená k jejich prospěchu, abys byla ozvěnou Mých Slov a sloužila Církvi. Bylo od věčnosti Mým záměrem, aby ses stala Mým skutečným obrazem, sdílela Má utrpení a abys jednoho dne sdílela Mou Slávu. Ve Světle Mého Kříže se utvářej podle Mé Mysli. Pracuj pro Světlo, což je totéž jako pracovat pro vyvýšení Mého Kříže.

Dal jsem ti, Má milovaná, ducha vytrvalosti, abys se Mnou držela krok. Noc už skoro pominula a brzy se rozední – tak odvahu, dcero, odvahu .... v jednotě s Mým Křížem jsi udělala všechny tyto věci v Mém Jménu, to znamená, že jsi svědčila v Mém Jménu Mými Poselstvími s využitím všech svých schopností. To se stalo, aby se naplnil text: "Ti, kdo Mě nikdy neslyšeli ani neviděli, Mě uslyší a uvidí, a ti, kdo Mě nikdy nechápali, Mě pochopí milostí Mého Svatého Ducha."

Proto dál objímej Můj Kříž dosahujíc, s Mou Písní Lásky v jedné ruce a s Mým Křížem ve druhé, dál než moře. Buď Mou radostnou vyslankyní, která nikdy neopouští Můj Kříž. Dál hlásej Mou Vůli a všechno to, co jsi slyšela a dověděla se ode Mne, a buď Mou radostí a Mým nebem.

Pamatuj: Nabídl jsem ti, abys se Mnou sdílela Můj Kříž Jednoty, a ty máš zůstat naroubována na svého Božského Ženicha, na Jeho Hruď a Jeho Kříž. Ať tvé oči skrze Můj Kříž vnímají věci, které jsou neviditelné, ale věčné, a ne ty věci, které jsou viditelné a jednoho dne pominou. Tak skrze Můj Kříž hledej ty věci, které ti mohu nabídnout později v nebi.

Všechna Bohatství Mého Srdce lze vidět Okem vašeho Vykupitelského Nástroje a vaší spásy: Mého Kříže. Důkazem toho, je-li někdo spojen a zajedno se Mnou, utvářen ve Mně, je to, že vaše srdce je stejně tak naroubováno i na Můj Kříž se vším, co k tomu patří. Každý, kdo je přesvědčený, že patří ke Mně, musí pochopit, že stejně tak patří i k Mému Kříži.

Což jste nečetli:8 "Zármutek, který je podle Boha, působí pokání ke spáse9 a toho není proč litovat, ale zármutek po způsobu světa přináší smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl zármutek podle Boží Vůle - jaké ve vás vzbudil nadšení, jaká vysvětlení, jaké pobouření, jaké znepokojení, jakou touhu," a Já bych k tomu dodal jakou radost, jakou neoblomnou vytrvalost a statečnost.

Když tě tedy milost přivedla do nesnází,10 abys konala pokání, oči tvé duše se otevřely, protože jsi byla pilně poslušná Mého Hlasu. Má Vassulo, podívej se, jak jsem tě vedl k lítosti. Pohleď, jak jsem tě vedl ke Svému Kříži. Pohleď, jaké radosti se Mi dostalo, když ses dobrovolně odevzdala Mně, pak Mému Kříži!

Má radost překypuje a jsem naplněný útěchou. Shromažďovat Mé beránky není snadný úkol, natož je sjednotit, dcero, ale když v těchto záležitostech ve Mne skládáš svou důvěru, lásku a víru, mohu v tobě postupovat dál a šířit Své Poselství tak, jak to chci, a, Má Vassulo, skrze tvé zkoušky triumfuji.

Buď v pokoji a žij dál ve Světle Mého Kříže opravdový život ve Mně,

Ježíši Kristu.


2 Ježíš potom hluboce povzdechl
3 Následovala krátká odmlka, pak jiným tónem hlasu, který velice zvážněl, řekl: "Obejmout Mne znamená obejmout Můj Kříž."
4 Jak Pán říká, jedině milostí se duši dostává schopnost vnímat 'očima duše' věci, které nejsou vnější a viditelné obyčejným okem. Dokonce i znamení Jeho Utrpení, vpálená do duše (vnitřní označení), mohou být dána duši, která je pocítí, a tak se stane kopií Nejvyšší Oběti.
5 Ježíšova Vůle byla totožná s Vůlí Otce
6 Ježíš míní, že tito lidé nevyužívají Ježíšovy rady: "Poznáte je po jejich ovoci."
9 ano, protože vede k lítosti a potom k objetí Kříže
10 tehdy v r. 1985


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message