DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem Skála a Základ Křesťanství

20. října 1998

Můj Pane a Bože,
jsi opravdu Nejkrásnější
a ponořený do Své Krásy
jsi Božský a Čistý.
Jak bych se já a všichni ostatní
nezamilovala do Tvé Sladkosti?
Půvab je rosou na Tvých Rtech
a ve Své vznešenosti a slávě
jsi nás požehnal, ucházel ses o nás, oblíbil sis nás
a zahrnul nás bezpočtem darů,
abychom se podobali nejen Tvým andělům,
ale Tobě.

Tvé Slovo je jako brokát
kterým jsi mě oblékl,
ozdobil jsi mou duši pro Tvou velebnost.
A to všechno jsi udělal
s největším potěšením a vůbec jsi nepomyslel,
že bys tím mohl znevážit
Žezlo Svého kralování!

Bůh mě pomazal ....

Vskutku jsem tě pomazal, a to s velikou radostí ....

Pojď teď a opři se o Mne. Věrnějšího nade Mne nenajdeš, silnějšího a mocnějšího než Já nenajdeš, Já jsem Skála a Základ Křesťanství. Já jsem Ten, který je, byl a přijde.

Stali jsme se partnery, Já a ty, ty a Já, spojeni v jedno. Žádná lidská síla nebyla s to pozvednout tvou duši, pokud by to nebylo dáno shůry.

Ve vší pravdě ti říkám: Tvůj Ženich tě bude dál zavlažovat nebeskou rosou,1 abys také i ty zavlažovala vyprahlou půdu proudy Poučení. Potom fíkovník přinese fíky a réva hrozny, sklizeň oliv se rozhojní, protože přišel čas pro Mou Božskou Spravedlnost, aby svrhla zkažené, kteří padají na tvář před Šelmou.

Brzy bude po bouři ....

– služ Mému Domu a mluv Mým Jménem, abych ve Své vše převyšující Lásce mohl dál vylévat Svá požehnání na toto pokolení.

– služ Mému Domu, ať Mé Jméno třikrát Svaté zní jako hudba odpadnuvším uším a ony budou uzdraveny.

– služ Mému Domu bez výhrad, Má vyvolená, Mou čistou Manou a naplňuj vyhladovělá ústa Mým Slovem.

– služ Mému Domu, aby znovu získal sílu připomenutím, že Má Přítomnost prosvětlí každou temnotu.

Ach, Vassulo, řekni jim, jak na ně čekám, až Mě pozvou, a hned, jakmile uvidím, že se jejich rty otvírají, aby zazněla první slova pozvání, sejdu k nim a vyzvednu je z oněch kalných vod, aby se Mnou stoupali na křídlech větru. Nebudu skrývat Sebe ani Svou Radost, ale budu k nim mluvit ve verších, odhalovat tajemství jedno za druhým.

Na suchou zemi vyliji vodu2 a proudy3 na vyprahlou půdu. Vyliji Svého Ducha stejně jako Svá Požehnání a všechno vzroste. Nasycení ve svém duchu rosou z nebe Mě budou ctít.

Tvůj něžný Ženich tě znovu ujišťuje o všech těchto věcech, o těchto věcech, které jsem ti ve Své trojičné svatosti už dávno sdělil. Není žádné jiné Skály než Já, váš Bůh.

Vidíš ty úžasné věci, které dělám pro Svůj Dům? Ustanovil jsem tě ve Svém Domě jako svědka a zřídil jsem Své Dílo všude, kde chci, aby bylo.

Vidíš, jak miluji Svůj Dům? Jsem opásán silou. Tak pozvedni svůj hlas v Mém Domě a ptej se Mých pastýřů: "Je tu někdo ochotný pracovat s vervou a láskou, aby znovu zbudoval tento kymácející se Dům? Je v něm někdo, kdo je ochoten tento Dům hájit? Je tu někdo, kdo chápe, co teď říkám? Je v Pánově Domě někdo, kdo je ochotný šířit Boží Království?"

Je-li tu někdo ochotný, pak ho ozářím Svou vznešeností, obléknu ho do Sebe. Dám se mu poznat a on Mě uvidí, jak před ním stojím. Bude vidět Věčného a Nesmrtelného Krále a bude přitahovat všechny lidi ke Mně, protože nejdřív obohatím jeho duši Svým neměnným Božstvím a ozdobím ho vší krásou, jakou si lze představit, a on ve svém královském vzezření bude léčit tuto generaci. Hluší budou slyšet a slepí vidět a všichni jedním hlasem zvolají: "Náležíme Svaté Trojici: Otci, Synu a Duchu Svatému."

A ty, Vassulo, piš neúnavně dál. Přinášej hojné ovoce. Všichni Moji andělé se radují při pohledu na tyto plody. Já jsem vedle tebe, tak se neboj.

Miluji tě. Ic


1 pochopila jsem: milostiplnou Přítomností Ježíše Krista
2 požehnání
3 Ducha Svatého


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message