DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Získal jsem ovoce ze Svého Božského Díla

19. dubna 1998

Pane?

Já Jsem. Pokoj s tebou.

Ať je ti známo: ústa, která vykřikují pomluvy proti tobě, vykřikují pomluvy proti Mým darům tobě. Ten hřích na ně bude těžce doléhat, pokud nepředstoupí a nedají se na pokání!

Zopakuji, co jsem ti již řekl: tvé srdce jsem navždycky připojil k Svému a Mé sliby jsou pevné. Připojil jsem tvé srdce k Svému a zabezpečil jsem je takovým způsobem, že ho není možné žádným způsobem vytrhnout. Ty, Má holubičko, jsi dobře zakořeněna v tom, co dává život a svobodu. Mé drahé dítě, uklidni své srdce a nevšímej si násilí pomluv, které jsou proti tobě pronášeny. Oni málo vědí, že pomlouvají Mne, a nikoli tebe. Ti, kteří zuřivě setrvávají v pomlouvání Mého Díla, budou mít nakonec svůj podíl ze svých nedostatků ....

Ve Své Nekonečné Lásce v tobě porostu, a zatímco Má Hlava bude spočívat na tvém srdci, budu ti stále šeptat do ucha Své Vyznání Lásky a Svá slova spásy a osvobození.

Žačko, pamatuj si, neztrácej odvahu. Podívej se kolem sebe. Ze Svého Božského Díla jsem získal ovoce, tak pozvedni svou tvář ke Mně a usměj se, usměj se a udělej Mi radost.

Nyní jsem pochopila, že v našem úzkém spojení náš Dobrý Pán cítí všechno. Dokonce když jsme nešťastní, On je také nešťastný, protože jsme my nešťastní.

Nyní dovol, abych spočinul ve Svém nebi,1 zatímco budeš uvažovat o Mých Slovech.


1 Pán má na mysli: 'nech Mne spočinout ve tvém srdci'


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message