DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem proslulý Svým Milosrdenstvím

17. prosince 1997

Každé tělo k Tobě musí přijít
se všemi svými hříchy.
I když nás naše viny zmáhají,
Ty je zahlazuješ.

Šťastný je člověk, kterého si volíš,
kterého zveš, aby přebýval ve Tvých Nádvořích.
Naplň nás dobry Svého domu,
Svého Svatého Chrámu.1

Má Vassulo, nech Mne, abych použil tvých uší, abys Mne slyšela. Nech Mne, abych použil tvé ruky, abys zapsala Mé výroky. Pak Mne nech použít tvé mysli, abych ji naplnil Mým Poznáním a abych celou tvou bytost naplnil poučením, které pochází od Moudrosti. Přijmi všechny Mé nabídky, Má milovaná přítelkyně, a budeš postupovat v pokoji, který jsem předvídal.

Má Vassulo, chci tomuto i budoucím pokolením zanechat trvalou památku na Své Milosrdenství. Nedostalo by se ti žádného z těchto Bohatství, která pocházejí z pokladnice Mého Srdce, protože na začátku, když tě Milovník lidstva povolal, jsi vůbec nic nevěděla, jelikož celé tvé tělo tehdy leželo v temnotě. Ale protože Já jsem Pánem svatých, jsem tedy neméně Pánem ubožáků. Pohlédl jsem na tebe a zamiloval jsem si tě .... Jsem proslulý Svým Milosrdenstvím a něžností Svého Srdce. Jsem proslulý slabostí, kterou mám pro Své děti.

Raduj se tedy, dcero, že tvůj Král sestoupil ze Svého Trůnu, aby tvé duši dal trojí polibek vzkříšení. Tvá duše, opojená líbezností Mých polibků, Mi nyní zpívá chvály a oslavuje svého Milovníka. Věděl jsem tehdy, že když na tebe vrhnu jen jeden Svůj pohled, okamžitě změkčím tvrdost tvé svévole a roztříštím krunýř kolem tvého srdce, a tak jsem to udělal .... ach, co bych neudělal pro tak křehkou duši, abych ji dovedl k úplnému duchovnímu spojení s Mým Božstvím a učinil ji jedním duchem se Mnou!

Přikázal jsem ti, Má milovaná, abys uvnitř sebe postavila svatý chrám, oltář ve městě, kde bychom My2 postavili Svůj stan, napodobeninu onoho svatostánku, který jsme připravili od počátku, a tys tak učinila, věrná malá přítelkyně. Proto mohla Moudrost pomoci tobě a skrze tebe tisícům jiných duší. Tímto Božským Dílem vychovala Moudrost tebe a mnoho jiných a uvedla je na obdivuhodnou cestu. Toto Dílo je důkazem Mé překypující Lásky.

Ó, Srdce Ježíšovo, Božská Dobrotivosti,
požehnaná a překypující milostmi,
Ty, který Svým jediným pohledem
svrhuješ krále i království,
opájíš města a vesnice,
opíjíš srdce k zbláznění,
činíš z nich zajatce lásky
a navždy zamilované do Tvého Božství!

Tvé Oči, můj Pane,
jsou Rajskou Zahradou, skvěle krásnou.
Tvé Srdce je jako nekonečný svět milosti v Milosti.
Tvé celé Bytí jako věž ze slonoviny
se třpytivými drahokamy zasazenými v jejích stěnách.

Věčné Světlo,
Tvé dvě Přirozenosti jsou pohybem našeho srdce.

Ó, Bože! Zjišťuji, že nestačím na to, abych vytvořila jediné srozumitelné slovo,
které by dostatečně blízce
popsalo takovou Svrchovanost a Záři,
jakou je Záře mého Pána.

Ach, Vassulo, Mé potěšení! Byl jsem rozhodnut, že tě vezmu, abys sdílela Mé Království! V Mém Srdci hoří tato Láska, kterou mám, tato žízeň, kterou mám po duších. Láska Mne vedla na Kříž, aniž jsem bral zřetel na jeho hanbu. Má Láska tě vede nyní, pokolení, a volá jednoho z vašich nejneschopnějších tvorů, který nejen postrádal znalost Písma, ale také znalost Mé Vůle. Tehdy to bylo pohoršením v očích Mých svatých a andělů. Že jsem povolal tak ubohou duši z její smrti a pozdvihl ji k Mému Božskému Srdci, že jsem ji přivedl do Mých královských nádvoří, to je znamení, které bys neměla přehlížet, je to znamení pro vás ostatní, abyste rostli v důvěře a poznali, že volám každou duši, aby zanechala svého dnešního zlého jednání a celým srdcem se obrátila ke Mně, aby také měla podíl na Mé Slávě.

Pojď, Má milovaná, Já, Ježíš, tě miluji.


2 Nejsvětější Trojice


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message