DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Chci tě vzít do svatební komnaty Svého Srdce

26. ledna 1997

Pane, miluji Tvé Nejsvětější Srdce,
které mne zaplavuje Svou Láskou.
Ano, Srdce mého Krále
je jako tekoucí voda.
A nyní mi můj Král říká:

"Proč jsi Mne nechala tak dlouho čekat?
Na zemi již téměř rozkvétají květy.
Dcero tolik vytoužená, pojď ke Mně!
Pojď a ochutnej sladkost Mého Srdce!"

Jsem tvůj božský Snoubenec, který otevřel tvůj sluch, abys slyšela Můj líbezný rozhovor, a který v tobě zapálil touhu jako plamen. Vstoupil jsem do tvého života, abych ti vyjevil Svou krásu, aby tvá duše podlehla Mému půvabu. Přišel jsem připravit tvoje srdce a probudit tvoji lásku, abys pila z Pramene Mého Srdce, které je sladší než víno. Pak bys hledala Mou zářící dokonalost a dobrovolně by ses Mi obětovala. Já pak, ze Své strany, bych oslavoval Svou Sílu a Svou Slávu, že jsem tě přemohl.1

Ó, dcero-Krále,2 povolal jsem tě před Svými anděly, abys ty a tvé pokolení okoušelo Mou Lásku. A teď, Má drahá, která se stále chvěješ strachy, že jsi klamána, tvůj Pán, Otec a Bůh tvého života ti říká: Neboj se, protože srdce založené na modlitbě, lásce a pokoře v rozhodujícím okamžiku pokušení neucukne, ale démony zažene.

Nepovšimla sis, jak jsem na tebe vydechl vůni jako kadidlo, abych přitáhl tvou pozornost? A nyní, když jsi se Mnou, dovol, abych se tě zeptal: Víš, po čem touží Mé Nejsvětější Srdce?3 Abys ke Mně přišla jako lilie, abych se mohl těšit z tvého srdce, když je úplně pojmu do Svého Nejsvětějšího Srdce, abych se mohl těšit z lásky za Lásku, ze srdce za Srdce. Pojď, právě tak jako oceán spolkne kapku vody, tak chci, abys ve Mně zmizela.

Miluji tě k zbláznění a rád bych tě vzal do svatební komnaty Svého Srdce, jedině pro Sebe. Jenom Já a ty, abychom spolu byli na rekolekcích, nebo chceš na pouť? Tohle4 chceš?5 Půjdeme do zahrad Mého Srdce a naše přátelství bude takové, že dokonce Moji andělé budou toužit být na tvém místě.

Ach! Kdybys jen věděla, Má milovaná, jakou k tobě chovám lásku .... cokoli si vybereš, pouť nebo rekolekce, nebudeš muset kráčet. Ponesu tě ve Svém obětí, ulevím tvým nohám, které pro Mne stály6 po celé hodiny tvé misie, když jsi sloužila pro Mne. Což rosa nepřináší v horku úlevu? Právě tak Já ulevím tvým nohám.

Vassulo, pochopila jsi, proč jsem k tobě přišel jako Nejsvětější Srdce? Přišel jsem tak proto, abys od tohoto Srdce7 získala Milosrdenství .... ano, nejen ty, ale vy všichni. Teď pojď. Proč se chvěješ? Což jsem si tě nezasnoubil prstenem? Nedal jsem ti nahlédnout slasti Mého Srdce? Neukázal jsem ti dobrotivost Mého Srdce? Proč tedy ta nerozhodnost?

Pane, já prostě ani trochu nerozumím, co jsou Tvá přání, tato nabídka, kterou mi chceš splnit, tato pouť nebo rekolekce. Nechápu.

Moje milovaná, kterou jsem pozvedl a povolal pro Sebe a pro Svou Slávu, pojď nyní a hoduj ve Mně. Já budu tvou radostí i tvým úsměvem. Já budu tvojí hostinou, dám ti, že budeš mít prospěch z Pokladů Mého Srdce.

Podívej se na Mne, podívej se na Mé Srdce .... podívej, cožpak jsem ti neotevřel brány Svého Srdce? Bylo ti nabídnuto Mé Královské Srdce. Pojď a nalezni ve Mně svou radost.

Svět přísahal, že ti bude škodit, Já zase jsem přísahal, že tě budu chránit, abys nevstřebala jejich jed, a předurčím tě ke Své Oslavě. Jestliže svět je zrádný, pak proto, aby ti to dokázalo, že jediný Já jsem vždy věrný ve Své Lásce a ve Svém přátelství. Proto tobě, kterou jsem živil, tobě říkám: Neztrácej odvahu při tom, co se ti stalo. Já jsem dovolil, aby tě toto břemeno zatížilo k Mé veliké slávě.

Má nejdražší lásko, nyní jsem připraven učinit právě cokoli pro tvůj duchovní růst a posvěcení tvé duše. Tvoje společnost se Mnou bude dokonalá a Já se budu cítit svobodnější, když tě budu nosit ve Své Náruči. Budu se cítit volný, abych s tebou běžel a posílil naše spojení.

Kdysi jsem ti řekl, že ani tvoji nejbližší přátelé ti nebudou rozumět a způsobí ti citelné rány. Když to budou činit, ty se staneš obětí jejich smýšlení, ale též oni se stanou obětí své vlastní viny. Stále je mohu potom odměnit za všechny dobré věci, které učinili, a nezapomenu na jejich oběti, ale přísně jim vytknu jejich tvrdost vůči Mé vyvolené, jejich nedostatek lásky a jemnosti ....

Má holubičko, v tomto světě nikdy nenajdeš dokonalé srdce, ne, takové neexistuje. Já, spolu se Srdcem vaší Matky, jsem jediné Srdce, které je dokonalé a jedinečné v Naší Lásce a Věrnosti.

Pojď ke Mně, abych ti dal dar Své Lásky. Moje milovaná, mám pro tebe v zásobě tolik jiných darů. Pojď ke svému Snoubenci a dovol Mi, abych tě začlenil do Svého Těla, v němž můžeš mít se Mnou pokojné útočiště. Vezmu tě za ruku a vtáhnu tě do komnaty Svého Srdce, kde se obejmeme ve své lásce. Ve Své Lásce obnovím a utěším tvou duši polibky Svých úst.8 Vyléčím tě, když posilním tvou lásku, a ty tou láskou, i když je nedokonalá, potěšíš svého Utěšitele, že se staneš balzámem na Mé Rány.

Pak Já, tvůj Král, budu spočívat ve tvém náručí a vychutnám každou kapku tvé lásky. Tu a tam ti, Má sestro, ukáži Své Královské Srdce, to Srdce, které tě vychovalo v Našich9 Nádvořích, to Srdce, které je Vším. Toto Srdce se hojně dává celému lidstvu. To Srdce těm, které miluje, složilo melodie a zvučné písně. Ano, ten, který ti nyní zpívá, je Milovník lidstva, Snoubenec celé země.10

Zatímco někteří z vás na svého Boha vůbec nevzpomínají, až do dnešního dne k vám přicházím ve Své Věrnosti a velikosti Své Lásky, abych vám nabídl Své Srdce. Nikdo není schopen nabídnout více než toto.

Kéž vaše oči žasnou nad krásou Mého Srdce. Je to Srdce veliké Oběti. Je to Srdce Nové Smlouvy. Je to Srdce Pravé Vinné révy, Srdce nejbližší Srdci Otcovu. Je to Srdce, které svítí v temnotách, a temnota Ho nikdy nepřemohla. Je to Srdce Slova, které se stalo Tělem a přebývalo mezi vámi. To Srdce žije ve vašich srdcích, abyste se vy všichni stali srdcem Mého Srdce a srdcem Našeho Srdce. Je to Srdce mučedníků a proroků, kteří z celého svého srdce konali Vůli Otce a oslavili Ho svou vytrvalostí, učenlivostí a dokonalou poslušností. Je to Srdce úplné Jednoty, které mezi vámi nečiní rozdíl, protože všichni patříte tomuto Srdci. Je to Srdce, které se modlilo k Otci, abyste všichni byli jedno v Nás ....

Jaké je Srdce Páně? Srdce Páně je jako nekonečný oceán Lásky a Milosrdenství. Je jako nesrovnatelný a nedocenitelný poklad. Kdokoli ho získal, nikdy se ho nevzdá, protože ví, že je v něm věčný život.

Mé Srdce je jako planoucí výheň Lásky, připravené strávit ve Své Lásce vaše srdce. Mé Srdce je Světlo, které svým jasem převyšuje všechna souhvězdí dohromady. Čas uniká mezi úsvitem a soumrakem a všechno rychle pomíjí, ale Moje Láska je stálá a věčná.

Pojďte všichni, kteří žízníte, ale dokonce to ani nevíte. Pojďte a uznejte toto Srdce svého Boha, abyste Mi mohli rozumět a znát Mne jako třikrát Svatého. Pojďte a vlastněte toto Srdce, abyste vaše srdce zaměřili na Mé Království a na všechno, co je spravedlivé. Pojďte a vložte svá srdce do Mého Srdce, abych vám jednoho dne opravdu mohl říci:

"Pojď, Moje dítě, pojď a měj účast na Mém Trůnu. Vždycky jsem tě znal, Můj vlastní, Můj zbytku, kosti z Mých Kostí, tělo z Mého Těla, pojď, Moje části. Pojď dědit to, co bylo tvé od založení světa. Dechu Mého Dechu, náležíš Tomu, kdo tebou pohybuje v důvěrném spojení s Naší Jednotou."

Ach, plode-Mého-Srdce, právě to bych ti ukazoval, až budu odpočívat v tvém objetí jako spokojené dítě. Slib Mi, Má Vassulo, Má milovaná, že svému Ženichovi dovolíš, aby nerušeně odpočíval ve tvém srdci.11

Uč se od svého Milovaného: Já jsem tichý a pokorný Srdcem a ve Mně tvá duše vždycky nalezne svůj odpočinek. Kéž i Já najdu v tobě totéž, kéž najdu tichost a pokoru.

"Nebuďte a nezburcujte lásku,
dokud nebude chtít sama."12

Uč mě být takovou,
jakou mě chceš mít,
abych se Ti líbila ...

Má sladkost, kterou budeš cítit ve svém srdci, bude pro tebe připomínkou Mé Svaté Přítomnosti spočívající ve tvém srdci,ale pamatuj, že ti jen stačí říci: "padám", a Má Láska tě ihned přidrží a zaplaví tě tisícerou útěchou, Má milovaná.

Žehnám ti a dávám ti Svůj polibek Lásky. Já, Ježíš Kristus jsem stále s tebou. My, nás? Ic.


1 to znamená zlo ve mně
2 Vassiliki také znamená 'královská dcera'
3 nedovedla jsem hádat
4 to znamená to druhé
5 povzdechla jsem si, protože jsem nevěděla, co můj Pán chce a myslí
6 Ježíš vyřkl tento konec s tónem citu. Lehce potřásl Svou božskou Hlavou
7 Ježíš Svým ukazováčkem ukázal na Své Srdce
9 Nejsvětější Trojice
10 narážka na Iz 54,5
11 rozuměla jsem, že kdybych postrádala ve svém srdci pokoj, rušila bych ticho, které by Můj Spasitel rád našel


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message