DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Utíkejte se ke své Přesvaté Matce

3. dubna 1996

Má Vassulo, Má malá žačko tohoto konce časů, nyní ti budu diktovat nebeskou rozpravu o Srdci Své Matky…

jak jsem ti již prve řekl, Srdce Mé Matky je s Mým tak sjednoceno, že se stávají Jedním; Panna panen, Nejsvětější, nyní navždy v Nebi, Má Matka, je v Nebi stále oslavovaná jako: Má Matka;1

když jsem Já, Bůh, sestoupil, abych byl počat z Ducha Svatého a narodil se z Panny Marie, přišel jsem do Svého nebe! sestoupil jsem z jednoho nebe do druhého; sestoupil jsem z trůnu, abych zasedl na jiném trůnu; jako lampu svítící u svatostánku, tak jsem nalezl Její Srdce, zářící uvnitř i navenek;

byl jsem přijat do tohoto Ráje, abych byl oslaven; to, co Eva ztratila2 a znesvětila, muselo být znovu získáno3 a posvěceno Pannou Marií skrze Její dokonalou poslušnost a pokoru; a skrze tuto Ženu na zemi opět nastane Má Vláda; Má Vláda na zemi bude upevněna v každém srdci; ještě jednou na vás bude vylit Můj Duch v takové hojnosti, že se nynější suchopár změní v úrodnou půdu;

bylo předpovězeno, že na konci časů Naše Dvě Srdce vzbudí apoštoly, kteří budou nazváni: apoštoly konce časů; Královna Nebes i Já jim nařídíme, aby šli ke každému národu a bez bázně hlásali Slovo Boží, i kdyby měli být zbrocení krví ze zákeřných útoků Nepřítele, nebudou zlomeni; jejich jazyk jako dvojsečný meč probodne nepřátele Mé Církve a odhalí jejich hereze;

nikdy nezakolísají ani nepoznají strach, neboť je vybavím duchem odvahy; bič ničitele je nedosáhne; neponechají žádný kámen neobrácený; budou spěchat za hříšníky, povýšenými řečníky, za velkými a pyšnými, pokrytci, zrádci Mé Církve; budou za nimi spěchat s Mým Křížem v jedné ruce a s růžencem ve druhé; a My budeme stát po jejich boku; rozdrtí hereze a na jejich místo postaví věrnost a pravdu; stanou se protilékem na otravu, poněvadž budou růst jako poupata z Královského Srdce Mariina;4

tito apoštolové konce časů budou vzývat Boha, svého Otce, a Bůh, jejich Otec, navštíví jejich ducha; budou vzývat Marii, svou Přesvatou Matku, a jejich Přesvatá Matka je navštíví, aby se stali svědky Nejvyššího; a Duch Svatý jim dá ducha horlivosti, aby byli připraveni pro Boha, aby byli připraveni pro tuto Bitvu; toho dne bude zpupná koruna mocností zla rozdrcena Ženou oděnou sluncem a všemi Jejími dětmi;

druhá Eva, které jsem dal dostatek moci k tomu, aby přemohla Satana a jeho království, mu rozdrtí hlavu Svou patou; toto nepřátelství není pouze nepřátelstvím mezi Královnou nebe a Satanem, ale také mezi Jejími dětmi, které mají království v Jejím Srdci, a dětmi Ďábla, které si v něm a díky němu vybudovaly své vlastní království; to jsou ti, kteří jsou vašimi největšími pronásledovateli; mnozí z nich, vzdělanci a filozofové vaší doby, jsou uctívači Šelmy…

Já, ve Své Trinitární svatosti, jsem vyvolil tuto pokornou mladou Dívku, aby se pro Svoje ctnosti a dokonalé milosti stala Ženou, která se Svými ctnostmi a milostmi postaví celému Luciferovu království, které se již při zvuku Jejího Jména přestává ovládat a třese se hrůzou;

pravím vám, že moc a nádhera Jejího Jména není menší než výšiny nebes nad zemí; ať vše, co žije na zemi, uctívá Srdce Královny; Ona nikdy nepřestala chránit Své děti před úskoky Zlého, který ve vaší době otevřeně vystoupil,5 aby vedl válku s Mým Nejsvětějším Srdcem a s celou armádou Mých svatých; už brzy bude moc impéria Zlého zlomena a jeho nadvláda bude mocnou Rukou Mariinou vyvrácena;6

vpravdě vám říkám: nikdo na zemi ani na nebi, ani mezi andělskými mocnostmi, neobdržel nade vším takovou autoritu a moc, jaká by se rovnala té, kterou dostala vaše Přesvatá Matka; předčí ji pouze Má Moc a Má Autorita, protože Já jsem Alfa a Omega, První a Poslední, Ten, který je, který byl a který přichází;

vystačím si Sám, jak víte, ale Můj Vykupitelský plán se začal skrze Panenské Srdce Mariino a skrze toto Svaté Srdce Svůj plán Spásy také dokončím; tak vzdej čest Jejímu Srdci, ty, který jsi doháněn k zuřivosti při vyslovení Jejího Jména a pochop, že Ona je Radostí Mého Nejsvětějšího Srdce, Radostí Mého nebeského dvora;

ode dne Jejího Početí byly Její myšlenky vždy zajedno s Mými; Její Srdce naprosto odevzdané Vůli Mého Otce bylo vždy neustálou modlitbou, neustálým hymnem lásky, adorací Mě, vašeho Boha ve třech osobách, ale Jediného v jednotě podstaty;

- dnes, na konci časů, kdy zuří válka proti Našim Dvěma Srdcím7 a proti Našim dětem vydávajícím svědectví Pravdě, vám říkám: utíkejte se ke své Přesvaté Matce, která vás ukryje pod Svým Pláštěm jako kvočna, která shromažďuje pod svými křídly svá kuřátka;

ach… kolik z vás zahynulo dříve, než jste se narodili, a to kvůli všem těm zákazům pobožností, které jste kdysi měli k Jejímu Panenskému Srdci; vše se děje kvůli vašim lidským naukám a racionalistickým úpravám, které upravily vaše srdce a životní styl podle životního stylu tohoto světa; Ó, otroci Hříchu! Otroci peněz! Otroci Ďábla! uvědomte si, že jste mrtví a v rozkladu;

ale váš čas nezřízených žádostí je nyní téměř u konce; neslyšeli jste, že Jas Úsvitu8 bude kralovat a zářit v každém srdci, které bylo zasvěceno Našim Dvěma Božským Srdcím, od nichž získají zbožštění? to zbožštění, které lidstvo ztratilo při svém pádu… neboť skrze jednoho člověka vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt; ale Můj Vykupitelský plán měl být vytyčen Mariiným Srdcem Spolu-Vykupitelky,9 druhou Evou, zdokonalenou podle Obrazu Božího, abych Já, Nový Adam, nalezl v Jejím Neposkvrněném Srdci Svůj Ráj;

generace, uslyším od tebe někdy slova:

„mé srdce, Pane, je připravené učit se a ctít Svatostánek, který uchovával Tvé Nejsvětější Srdce a vzdávat Mu čest; je pravda, že jsem sešel z cesty, hned když jsem vyšel z lůna, od svého narození jsem žil v omylu; jako Ezau jsem se vzdálil od své Matky kvůli svým vlastním zájmům a dosahoval jich skrze utrpení druhých; spoléhal jsem se na svou vlastní sílu; nenáviděl jsem svého bratra, který na rozdíl od mého srdce, přemýšlel, jak by potěšil Srdce naší Matky, zůstával v Její blízkosti a přijímal hojně Její Milosti; nebyl jsem jako Jákob a jako jeho potomstvo;

Pane, mé srdce je připravené učit se s úctou milovat Svatyni Nejsvětější Svatyně, aby už žádný klam neovládal mého vždy tak nevraživého ducha, který podobně jako Kain trápil svého bratra, aby ho nakonec zabil; nechci už pronásledovat ty, kteří náleží Jejímu Neposkvrněnému Srdci, ale chci se raději obrátit k Panně panen, abych se stal novým malým Jákobem a Ona na mne ve Své Laskavosti vylila bohaté milosti ze Svého Panenského a Neposkvrněného Srdce; moje duše, která už bude patřit Jí, se pak bude radovat z Jejího bohatství, které z mého srdce učiní překrásnou ozdobu Překrásné Ozdoby;

Pane, kéž si mé srdce žádá a touží hledět na Tvůj Svatostánek,10 aby vidělo Tvou Moc a Autoritu, aby hledělo do Pokladnice Svatyně a přebohatě se kochalo; nedovol, Pane, aby má duše sestupovala dolů na zem jako Kain nebo Ezau, ale pozvedni mou duši k Jejímu Přesvatému Srdci, abych se též, jako Jákob, stal dědicem přijetím nebeských požehnání;“11

- pojďte, ať nyní vaše mysl směřuje k věcem nebeským, abyste byli schopni pochopit to, co před vámi Moudrost ukrývá; k tomu potřebujete sebezapření a pokání; tajemství, které bylo skryto pokolením před vámi, má být odhaleno právě vám; vaše naděje na záchranu je na dosah ruky;

nevšimli jste si, jak na tomto konci časů Královna Míru obklopena Mými Anděly prochází zemí? nevšimli jste si, jak Její Neposkvrněné Srdce vám všem ohlašuje Mé Slovo a připravuje Mé Království? copak jste si nevšimli, jak Srdce vaší Přesvaté Matky vychovává Své děti a formuje je v blízkosti Svého Srdce, aby bylo každé z nich připraveno přijmout Mé Království? nevšimli jste si, jak vás ze Své Pokladnice ve Svém Srdci pro Mne zdokonaluje?

Královně Nebe i země jsem do Srdce vložil všechny poklady Moudrosti, a Ona z té pokladnice bohatě rozdává Své milosti, aby vás vytrhla z moci temnot a učinila z vás velké svaté a apoštoly, mocné bojovníky, kteří se k Ní připojí v oné veliké bitvě vaší doby;

Královna Nebes ve Své Mateřské lásce hledá všechny způsoby, jak vás osvobodit, abyste získali nebe; Ona vás učí a připomíná vám, že i vy jste Její děti, které patří milostí do královského domu Svatých v nebi, a že také pro vás připravila trůn mezi Svatými;

- není nic, co bych neudělal pro Tu, která je Potěšením-Mého-Srdce,12 poněvadž od počátku viděla věci tak, jak je vidí Můj Otec, Já a Duch Svatý; Její vůle byla v dokonalé shodě s Naší13 Vůlí; Naše touhy byly Jejími touhami; vždyť Já jsem Srdcem Jejího Srdce, Duší Její Duše, Duchem Jejího Ducha; což jste dosud neslyšeli o Naší Jednotě Srdce, Duše a Ducha?

- Mé postavení na zemi, jako Boho-Člověka, bylo božské, přesto jsem se poslušně podřizoval autoritě Své Matky a Svého Adoptivního Otce; zřekl jsem se Sám Sebe a přijal postavení otroka a byl poslušný až k smrti; a ty, generace, ještě nechápeš, že Pravý vinný Keř zapustil Své kořeny ve Vinici14 Mého Otce? nechápeš, že Nevěsta Ducha Svatého, Město Boží,15 Země Zaslíbená, je rovněž tvoje Matka, kterou musíš ctít? ach, generace, jak mohlo tvé srdce sejít na tak klamnou cestu a zdržet se Jejích přímluv?

nečetli jste: „Pán Bůh mu dá trůn Jeho otce Davida?“16 Královna nebe a země je také Mým Trůnem; Ona je Trůnem vašeho Krále, který se stal tělem z rodu Davidova… Pán, váš Bůh, „bude kralovat nad Jakubovým domem na věky a Jeho Království nebude mít konce;“17 dnešními Jákoby jsou Její děti, apoštolové konce časů, velcí Svatí, kteří jsou skrze Srdce Mé Matky pozvedáni a formováni, aby byli jedno srdce s Námi nyní i navěky, a Má Vláda v jejich srdcích nebude mít konce;

buďte jedno;


1 Titul: „Matka Boží, Theotokos.“
2 Eva ztratila přístup do Ráje pro sebe i všechny své děti.
3 Maria získala přístup do Ráje pro všechny Své děti Ježíšovým Vykoupením a Obětí.
4 Ježíš tím myslí, že je bude formovat Panna Maria.
5 Ďábel.
6 Fatimské proroctví: „Nakonec Mé Srdce zvítězí.“
7 Srov. Zj 11: „dva svědkové“. 
8 Ježíš má na mysli příchod Svého Království.
9 Pozn. překl.: v angl. orig. „Mary’s Co-Redemptive Heart.“
10 Mariino Srdce.
11 Toto všechno bylo jako vyznání, které nám Ježíš dal, abychom ho po Něm opakovali.
12 Maria, naše Přesvatá Matka.
13 Nejsvětější Trojice.
14 Naše Přesvatá Matka.
15 Naše Přesvatá Matka.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message