DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Má Vláda v tobě

30. června 1999

S potěšením tě v těchto dnech učím, jak se všichni Moji synové a dcery mohou stát účastníky božství, když Mi dovolí, abych do nich vlil Svou Božskou Lásku. Chci v nich rozšířit Svou Vládu a zmocnit se jich, stejně jako chci, aby se oni zmocnili Mne.

Nebudou-li odporovat Mému Svatému Duchu, On se jich zmocní a promění je v kvetoucí zahradu. Naplní je ctnostmi a vykoná v nich zázraky, aby v nich zbudoval plnost Krista. Když Mi dovolí, abych se do nich vlil, udělám z nich Své adoptivní syny a dcery.

Má Milost, kterou vám projevuji, a spása vám byly dány skrze Mého Syna, Ježíše Krista. Obětoval se za vás, aby vás osvobodil. Abyste se mohli podílet na Božském Životě, ustanovil Svatou Eucharistii, aby vás posvětil a učinil účastnými na Svém Těle a Krvi. Nepožíváte pouhý chléb a víno, ale Samého Boha. Kdybyste jen uvažovali o tomto Tajemství a plně je chápali!

Nedostupný Bůh je vám Dostupný, Neviditelný Bůh je pro vás viditelný a ochotný vás zbožštit. On, jehož velikost převyšuje všechny andělské mocnosti a všechny bytosti a všechno, co bylo stvořeno, je ti k dispozici, stvoření! Je ti nabízen Sám Bůh, aby ti vrátil tvé božství tím, že zbožšťuje tvou duši, aby vešla do Věčného Života.

Jestli Mi dovolíš, abych do tebe vplynul, dám ti porozumět všem těmto věcem, které jsou pro tebe neviditelné, abych přivedl tvou duši k úplnému pokání. Toto pokání změní tvůj velmi zkažený stav v čistou, důstojnou proměnu těla i duše, připravenou požívat Toho, jehož považujete za Nedosažitelného a Nedostupného.

Ten, kdo je ve slávě po Mé Pravici, kterému, dcero, říkáš 'má Liturgie!', se vám Sám dává, abyste jedli Jeho Tělo a pili Jeho Krev, abyste se tak stali tělem Jeho Těla, kostí Jeho Kostí.

Prokáži kdykoli a komukoli, kdo si to přeje, Svůj skutek Lásky, když ke Mně bude volat:

"Přijď a učiň mě Svým vlastnictvím
a Svým adoptivním dítětem!"

A dřív než se kdo v Nebi pohne, všichni uslyší Mé zvolání:

"Osvobozen!"

Pak i ty, Mé dítě, vytryskneš z Mých pramenů a staneš se účastníkem božství.

Nebudu jako loď, která si razí cestu vzedmutými vlnami a nenechává za sebou žádnou stopu, která by ukazovala, kudy plula, ne, Já učiním, že tě každý uslyší a pozná, že teď v tobě žije Trojičný Bůh a je v tobě skrytý. Náš oživující průchod tvým nitrem nebude bez povšimnutí, protože Mě budeš velebit těmito slovy:

"Naučila jsem se od svého Otce, jak vlastnit Boha. Bůh je můj Otec, to On mě zplodil a dal se mi poznat, aniž by ztratil Svou transcendentnost. On, jehož Velebnost je oslavována v celém Jeho stvoření, mě naplnil Svým Poznáním. Trojičný Bůh, který zahrnuje veškeré bytí, naplňuje všechny věci Svým Jasem, aniž by byl omezován jejich hranicemi, se mi Sám nabídl a všechno ve mně uspořádal, aby to bylo dobré. A teď je má duše spokojená, protože je i přes mou ubohost naplňována Bohem."

Ano, buďte šťastní! Buďte šťastní vy všichni, kdo slyšíte melodii Mého Hlasu a máte svou plnost ve Mně.

Ach, můj Pane,
Tvé Křestní Políbení
ukončilo mou vzpouru.

Můj Pán ukazuje Svou Velikost,
jak činil od nejranějších časů.

Jeho Pokladnice jsou otevřené
a Jeho Poklady vylétají z Nebe jako ptáci
a ukazují se jako Jeho Znamení na Nebi.

Tyto Poklady utvářejí velkolepý obraz přes celou oblohu.

Jen o ně musíme prosit
a náš Otec je Svou Vlastní Rukou
stáhne z Nebe
a vloží je do našeho srdce,
abychom od té chvíle byli schopni
vyjadřovat myšlenky hodné Jeho Darů.

A vložím do vás Poznání, abyste Mě poznali jako Třikrát Svatého.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message