DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovol, abych ti poskytl rekolekce a pouť v Mém Těle

28. ledna 1997

Ó, Pane,
dej mi Svou Sílu,
abych hlásala Tvé Slovo horlivě.
Tolik lidí dychtivě čeká,
aby uslyšeli Tvé Milující Slovo
a poslouchali ho v mlčení a žízni.

Kéž na ně skanou Tvá Slova,
jedno po druhém, aby je občerstvila.
Podívej, jak jsou na Tvých shromážděních,
s otevřenými ústy, jako by chtěli zachytit poslední deštíky roku.
Pro Svou velikou Lásku
dej Svému dešti padat na země, kde nikdo nežije,
a vytvoř z neplodné země zahrady.
Dej napít osamělým pustinám
a dej vypučet trávě tam, kde byla sušina.

Přijď jako Pán
a dožeň k šílenství pyšné srdcem.
Přijď a Svým Královským Žezlem
svrhni z trůnů všechny povýšené
a vyvyš pokorné a tiché.
Potom mne uvrhni do bouře,
neboť má důvěra v Tebe je naprostá,
rovněž má naděje na bezpečí.
Nebojím se žádné rány, vedle mne je Tvá Přítomnost Pána
a zpívá mi oslavné písně o Svých Vítězstvích.

A když se směješ,
Tvůj smích zní jako proudící bystřiny.
Unášíš mne na Svých Křídlech,
abych sjezdila nebesa a byla s Tebou sama,
abys mi mohl šeptat tajemství Moudrosti.

Můj Ochránce a má Rozkoši,
dáváš mi do srdce více radosti,
než by jiní kdy mohli poznat,
za všechny poklady a království světa.

Radosti mého srdce,
ukaž nám všem světlo Své Svaté Tváře!

Dcero, dávám ti Své požehnání a Svůj pokoj.

Vykonám obdivuhodné věci, neboť načerpám vodu z pramenů Svého Srdce. A vaše horečnaté tváře se osvěží. Já se stanu vaším stínem před horkem této bouře, v níž se nacházíte. Přijdu, dcero, jako Pán a ve Své velebnosti svrhnu pyšné srdcem. Poněvadž jsem Svůj trůn umístil v tobě, dcero, ta bouře ti neuškodí. Tvůj Milovaný tě ponese na Svých Křídlech, abys sjezdila nebesa, zatímco na tebe budu jako déšť vylévat slova Moudrosti ze Svého Srdce.1

A nyní tě tvůj Ochránce a tvé potěšení prosí, aby ses naklonila k Jeho Srdci .... ach, Má milovaná, co se děje, že prcháš před Mým pozváním? Já jsem tvým Stvořitelem a mám právo tě pozvat,2 aby sis ve Mně odpočinula po svých námahách. Tvá ústa bez přestání hlásala Pravdu na všech Mých shromážděních, a z tvých rtů vzešla pro Mne, tvého Boha, sláva a čest. Tvé oči se nikdy neodvrátily od Mé Přítomnosti, ale zachovávaly Mé cesty. Buď požehnána za to, že svému Stvořiteli působíš takovou radost!

Pak při zvuku Mého Jména se tvůj sluch otevřel a bylo v tobě jako hudba slyšet každé slovo vycházející z Mých Úst. Jako když tisíc zpěváků zpívá své hymny, tak bylo slyšet Mé Slovo v tobě, když jsi otevřela svůj sluch, abys přijala Mé nejlíbeznější žalmy. Když jsi Mi jen trochu popřála sluchu, přijala jsi výroky Moudrosti, aby všichni pamatovali na Mne, Pána, v Mém Milosrdenství. Nikdo nemohl říci: "Zanechal nás na pospas zubům Nepřítele ...."

Ach .... tehdy jsem tě požádal, abys byla velkorysá a obětovala Mi své srdce jako závdavek své lásky. Má milovaná, s pohotovou velkorysostí jsi Mi je dala a spěšně je vložila do Mých Božských Rukou, abych je Já pak naplnil láskou, vytrvalostí a stálostí. Od té doby jsem přísahal, že tvé srdce uchovám pouze pro Sebe samého a že je budu střežit jako oko v hlavě.

A když Mé Oči hleděly na toto křehké srdce, řekl jsem: "Z této křehkosti bude slyšet Mé Slovo, jak říká všem národům: 'Bůh je blízko vás, On vysvobodí všechny, kdo k Němu volají. Všem žíznivým dá vodu. Slituje se nad ubohými a slabými. Mnoha lidem zachrání život, než nadejde Jeho velký Den.'"

Kvůli tvé velkorysé oběti jsem slíbil, že z tvého srdce učiním jásavou oběť: "Já, její Stvořitel a Snoubenec3 jí budu zpívat o Své blízkosti, aby toto srdce hledalo pouze Mou Svatou Tvář. Když ji vtáhnu do Svého Nejsvětějšího Srdce, zavrhne všechno, co nejsem Já, a bude žíznit a toužit po všem, co jsem Já."

Tvé srdce bude dychtit, aby sloužilo Mně, tvému Bohu, a soustředí všechny své city, které jsi měla někde jinde, jenom na Mé Královské Srdce. Ano, všechny tvé dispozice, tvé indispozice, tvá potěšení, tvé bolesti, radosti, úzkosti, tvá minulost, tvé slzy, ano, všechno bude obětováno Mému Srdci, jako když někdo podává milovanému kytici růží. Po tom toužím od každého z vás v samém nitru Mého Srdce.

Když jsem tvé srdce zaměřil do Mého, věděl jsem, že v tvé blízkosti najdu útěchu a potěšení. Abych způsobil tvé duši radost, nebudu před tebou skrývat žádné ze Svých tajemství. Mé Ruce, do nichž jsi vložila své srdce, jsou citlivé a soucitné, proto se neboj, Má milovaná ....4 vztáhni své ruce ke Svatyni ....5

Dal jsem ti dvě ruce, které jsem políbil a pomazal požehnáním, aby vyňaly trny kolem Mého Srdce. Požehnal jsem je, aby se neunavily psaním a zůstaly spojené s Mými po celou věčnost. Pomazal jsem je, aby na závěr obřadu6 tyto ruce na Mou Hlavu vložily korunu slávy. Nečetla jsi, že "dovedné ruce sklidí svou chválu."7 Co ti mohu dát výměnou, Má vyvolená, za všechny ty míle, které jsi pro Mne urazila, a za všechny hodiny, po které tvé nohy stály kvůli Mně v Mých shromážděních?

Když jsem měla hlad, dal jsi mi
chléb z Nebe.8
Když jsem měla žízeň, podal jsi mi
živou vodu tryskající z Tvé Hrudi.

Byl jsi ke mně milostivý a láskyplný,
plný dobroty
a nikdy jsi mne neopustil.

Vyrůstala jsem v Tvých Nádvořích,
kde jsi přitahoval mou duši,
a všechno, co jsem obdržela, bylo od Tebe.
Mluvil jsi se mnou od srdce k srdci,
a dovolil jsi mi, abych Tě vlastnila.
A osvětloval jsi mou cestu
jako zářící lampa nad mou hlavou,
abys mi ukázal, kudy mám jít.

Buď požehnán, můj Pane a můj Bože,
na věky věků!
Tys mi všechno poskytl.
Proč by se mi tedy mělo dostávat té pocty,
abych něco dostávala náhradou za Tvé vlastní skutky?

Ano, všechno jsem ti poskytl, ale Mé Srdce dojaly plody tvých námah. Dobrovolně jsi Mi sloužila a tyto drahocenné oběti Mne mohou jen dojímat. Proto Mi dovol, abych ti nabídnul rekolekce a pouť v Mém Těle ....

Chce to tak Tvé Nejsvětější Srdce?

Ano! Ano .... pojď, spočiň v Mém Těle. Ztrať se ve Mně, abys nabrala sil od Mých Nohou výše. Jen ty a Já. Přistup ke Mně ty, která po Mně toužíš, naplň se ze Mne. Poskytnu ti tyto rekolekce i tuto pouť v zahradách Mého Těla. Půjdu s tebou všude a celou cestu až do svatební komnaty Mého Nejsvětějšího Srdce, kam vždycky vedu Své vyvolené, abych na ně vydechoval Své půvaby jako vůni znamenité myrhy. Když spočívají hlavou na Mém Nejsvětějším Srdci, Já je osvěžuji živou vodou ze Své Hrudi. A jako je svornost mezi bratry a sestrami, jako muž a žena, kteří spolu žijí šťastně, tak se i my budeme těšit ze vzájemné přítomnosti.9

Pojď, Moje milovaná. Získej z Mých Nohou sílu, aby ty tvoje necítily žádné těžké břemeno k nesení. Když půjdeš v Mých stopách, které ti budou průvodcem v zachovávání Mých Zásad, tvá cesta bude bez překážek. Konáš-li svou pouť Mýma Nohama, když kráčíš, pak nikdy nevstoupíš ani na stezky ničemů, ani nepůjdeš cestou, kterou chodí zlí. Mé Stopy tě povedou, aby ses vyhnula každému zlu, odvrátila se od něho a obešla ho. Putuj v Mých Šlépějích, kam tě povedou, abys šlapala na rovnou stezku, kde všechny cesty jsou pevné. Neobrátíš se napravo ani nalevo, ale uchováš své nohy prosté zla a daleko tomu, že bys zbloudila z cesty Pravdy.

A na této pouti zavolá Má milovaná na Mé anděly a Mé svaté:

"Jak je správné milovat Ho!"

Pak tě znovu přitáhnu do Své svatební komnaty, abych ti ukázal, jak se starám o Své vlastní a abych ti dal okusit sladkost Své Lásky .... kde se vzal ten stín ve tvých očích, Má lásko?

Co na to řeknou moji vlastní pravoslavní!10 Vyléváš zde na mne olej, za i před stěnami Tvého Nejsvětějšího Srdce, poskytuješ mi Svou vůni, objímáš mne Svou Pravicí. Nejsou zvyklí na takový rozhovor!

Zvyknou si, jakmile jejich duše přijde do nebe .... chceš, aby se Moje Poselství rychle rozšířila?

Ano, Pane. Chtěla bych, aby se nikomu nebránilo slyšet Tvá Poselství. Chci to, co chceš Ty: chci, aby každý propůjčil svůj sluch Tvým melodiím, aby každý mohl říci: "Jsem jako syn a dcera Nejvyššího, Jehož láska ke mně je větší než láska mé matky."11

Tak pojď a buď jako rozumná dcera. Odpočiň si a nasyť svoji duši z Pramenů Mého Nejsvětějšího Srdce. Neslyšela jsi už dříve, jak se starám o Své vlastní? Chci tě duchovně cvičit v Mém Těle a učinit tě silnou v ryzí lásce a v umění sebeovládání. Jsem jako matka, která krmí a stará se o své děti. Má holubičko, právě teď potřebuješ pokrm, abys nabrala sil a rostla v Mé Lásce ....

Učinil jsem tě odpovědnou za předání Mého Hymnu Lásky všem národům a ještě máš před sebou dlouhou cestu. Dříve než se však na ni znovu vydáš, Má sestro, musíš chvíli zůstat se svým starším Bratrem, aby cvičil tvou mysl ve Své.12

Nyní tě zvu do svatební komnaty Svého Srdce, Má milá, i když tě něco trápí nebo máš starosti. V Mém Srdci najdeš pokoj, neboť Já ti budu připomínat, že se nikdy nic nebude moci postavit mezi tebe a Mou Lásku. Odhalím před tebou Svou krásu, aby tvá duše podlehla Mému kouzlu. Pak se Mi obětuješ ve své vroucí touze, abys Mne vlastnila, ale tehdy Já jsem již označil tvé čelo Svým manželským polibkem.

Ukaž Mi své ruce .... pak se podívej na Mé .... pojď a vykonej pouť k Mým Rukám. Mé Ruce vykonaly mnoho dobrých skutků, které nejsou zapsány v Knize.13 Není známo, že by kdy nějaký král sloužil svým poddaným tak jako Já, Král králů. "Ačkoli jsem měl božskou přirozenost, nic jsem nelpěl na tom, že jsem rovný Bohu, ale sám Sebe jsem zmařil, když jsem vzal na Sebe přirozenost otroka."14 Své vlastní budu poznávat tímto způsobem, když zmaří sami sebe a budou následovat Mou božskou Vůli.

Dej Mi své ruce, Vassulo, abych do nich napsal Své Poučení a Dílo k vaší spáse. Pomazal jsem je, aby ony pak pomazávaly nemocné a vyčerpané. Požehnal jsem je, aby Mi štědře obětovaly dobré skutky, stále je líbám, abych jim dal sílu, aby nadále vytrhovaly duše od Zlého a přiváděly je ke Mně. Mé Ruce utvářely a modelovaly ruce tvé, aby Mi obětovaly kadidlo a oběť. Na této pouti k Mým Rukám se dozvíš, jak jsem věrně sloužil a jak jsem konal díla, která nikdo nikdy neučinil.

Má milovaná pak bude odpočívat opět u Mých Pramenů.15 Tam, zatímco tvá hlava bude opřena o Mé Královské Srdce, a tvá pravice bude v Mé Ruce, budu tě korunovat Svou Láskou a Něhou, naplním tvou duši útěchami a obnovím tě jako orla. Občerstvím tě, aby se tvé roky neumenšovaly jako stín. A zatímco z tebe nikdy nespustím Svůj pohled a budu se těšit z lásky k té, která Mne miluje, budu pamatovat na všechny ty okamžiky, když sis hrála v Mé Přítomnosti, a na jiné, když jsi k Nám pohnuta Duchem volávala: "Abba!" Pak budu mít jistotu, že Mi nadále budeš věnovat nerozdělenou pozornost a lásku.

Ve Své touze být milován tě zajmu ve Svém Srdci a jako stráž stojící na věži budu vyhlížet každého vetřelce. Budu tě, Má lásko, střežit jako oko v hlavě .... a ty si ve své rozkoši všimneš Mé horlivosti, abych tě udržel pro Sebe, a poběžíš, aby ses skryla ve stínu Mých křídel tak, jako se kuřátka běží ukrýt pod křídla své matky. Schoulíš se v Mém teple a Já tě budu střežit v teple Svého Srdce.

A pak opět, vyjdeme znovu a vezmu tě do zahrady Svých Úst. Tam vykonáš svou pouť a na této pouti se dozvíš, jak umím být rozrušený, když vaše ústa, která Mne přijímají,16 působí nákazu vašeho ducha a vaší duše jedovatými slovy jednoho na druhého. Nauč se od Mých Úst Pravdě a všude kolem hlásej jen Pravdu. Nech tedy svá ústa, ať Mne uctívají a chválí ve dne v noci. Ať Mi tvoje ústa zpívají, usmívají se na Mne, zaznívají milionem melodií v Mých Uších jako nejlíbeznější píseň písničkáře. Ať jsou tvá ústa jako dvojsečný meč, aby potíral bludy a zrádce v Mé Církvi, ale mezi všemi těmi, kdo po Mně žízní, ať jsou tvá ústa Mou ozvěnou jako sladké víno a učí všechny, jak získat Mé přátelství.

Od Mých Úst, Má holubičko, se naučíš Pravidla, abys mluvila, jak si Já přeji mluvit a vyjadřovat myšlenky podle Mé mysli. Pak budeš předávat tato naučení jiným bez výhrady. Potom opět jako holubice, která vklouzne do svého přístřešku, aby si odpočinula, tě znovu povolám, aby sis odpočinula ve svatební komnatě Mého Srdce, zatímco Můj pozorný pohled bude zkoumat tvoje oči.

Můj Pane,
Ty o mne pečuješ jako nikdo jiný.
Ty jsi můj Drahocenný Poklad
a nikdo a nic na celém světě
mi nepůsobí tolik radosti jako Ty.
Jeden Tvůj pohled, a můj duch plane jako oheň
a moje srdce taje jako vosk.
Jeden Tvůj pohled a moje duše je uchvácena
hloubkou Tvé Lásky.
Tvůj pohled, můj Svatý, je jako královská svatební píseň,
je jako vůně kytice lilií, kterou ke mně zavál ranní vítr.
Tvůj pohled je jako pevnost kolem dokola s věžemi ze slonové kosti ....

Dcero-Královská,17 vidíš, že tvůj Král čeká, aby v tobě zakusil radost? Tvůj Bůh tě pomazal Svými Rty. Mé Rty jsou zvlhlé milostí a Mé Rty ti budou zpívat písně spásy, abychom je spolu opakovali královským synům a dcerám,18 aby se i oni mohli naučit vzdávat Nám19 také chválu a čest.

Pak .... rozkvetou dny ctností20 a naplní nebesa i zemi Naší Slávou.21 Má sestro! Nech nyní svého staršího Bratra, aby tě nosil, abys vykonala svou pouť k Jeho Očím, aby tvá duše mohla nazírat dokonalé světlo, hlavní svítilnu těla. Řekl jsem, že světlem vašeho těla je oko a jestliže je oko zdravé, celé vaše tělo bude naplněno světlem. Je-li však vaše oko nemocné, celé vaše tělo je sama temnota. Dbejte na to, aby světlo ve vás nebylo temnotou. Jinak byste byli zběhlí ve zlu, aniž byste to věděli. Bouřlivý vítr je neviditelný, a když působí zlo, jeho skutky ve tmě přecházejí bez povšimnutí ....

Moje Oči viděly mnoho takových věcí. Za ně se modlete a říkejte:

"Ó, Pane veškeré Svatosti,
uchovej Své Svatyně22
navždy před jakýmkoli zneuctěním.
Svou Obětní Krví očisti
jejich nitro od mrtvých skutků. 
Amen."

- Nedovoluj svým očím, aby spočívaly na jakémkoli špatném chování, ale povznášej je k nebi a Já ti ukážu světlo Své trojnásobné Svatosti, abys každou minutu svého života nazírala Naši Tvář, která bude obrácena k tobě.

Vstup do Mých Očí,23 abys viděla věci takovým způsobem, jak je vidím Já. Nemysli si však, že před tebou skrývám ty hrozné pohledy, které přivádějí do Mých Očí Krvavé Slzy. Poněvadž jsem tě přivedl k tomu, abys žila opravdovým životem ve Mně, ukážu ti ty hrůzy, aby ses modlila více. V Mém Těle žije plnost Božství, a přesto Mne mnozí z Mých vlastních pronásledují kvůli Mému Božství. Používej Mé vlastní Oči,24 abys četla Mé Slovo a ustavila v sobě dokonalost, která přichází prostřednictvím víry ve Mne. Nyní mluv k Mému Srdci. Má vyvolená ....

Co mohu říci?
O čem mám mluvit k Tvému Srdci?
To Ty si mě ceníš jako velice drahou,
to Ty jsi vyléčil moje oči.25
Můj Dokonalý,
to Ty jsi mi říkal o Své věrnosti.
To Ty Sám jsi mne přivedl
na Svá Královská Nádvoří,
abych v nich chodila svobodně.

Jak jsem si přál připočítat tě k Mým vlastním a dát ti Své Tělo26 .... Tolik jsem chtěl vyléčit tvoji nevěru a počítat tě za jednu ze Svých nevěst .... Mou žhavou touhou bylo dát se ti poznat nejdůvěrnějším způsobem a ukázat ti Pravého Boha, živého Boha, věčného Krále.

27"Ať tento svět nevnucuje Mé lilii mlčení. Ať na ni jejich spiknutí nezapůsobí, ani se nedotknou její duše, ale ať i nadále jsou Mé žalmy svatební písní pro ni i pro všechny, kteří je poslouchají, aby mohli poznat Trojjediného Boha, který je Otcem Všech."

Nyní, Má lilie, ti dám trvalý důvod, abys mohla říkat:

"Můj Pán je veliký!"

Nyní můžeš vstoupit do svatební komnaty Mého Srdce.28

Nečetla jsi: "Ať se zaradují všichni, kdo se k Tobě utíkají, ať propuknou v jásot bez konce!"29 A také: "Má radost spočívá v tom, že jsem blízko Bohu."30 Přijď tedy ke Mně, Snoubenec tě zve, tebe, která pečuješ o Mou Vlastní Vinici, pojď, prospívej v Mé Přítomnosti a budeš nade všechno oslavovat Mou Lásku. A opět, při pohledu na záři Mého Nejsvětějšího Srdce podlehne tvé srdce Mému kouzlu a vzpomene si jako ozvěnou na Mé zjevení v tvém dětství,31 když jsem použil všechny Své půvaby k tomu, abych tě k Sobě přitáhl. A zatímco jsem tě k Sobě přitahoval, řekl jsem: "Občerstvím Svou tvrz z řeky Mého Srdce a posvětím tuto tvrz, abych uchoval Své místo k přebývání před pádem." A tvůj Král na tebe vydechl Svůj Dech jako jemnou vůni. Pak bez další prodlevy jsem otiskl Svou Svatou Tvář na tvou, Tvář na tvář, zpečetěnou na věky.

Zastav se na chvíli a zamysli se nad těmito slovy .... kéž ti Má slova způsobí radost ....

Nyní jsi mým Učitelem,
a proto se před Tebou skláním.
Nauč mne konat to, co se Ti líbí,
abys mohl přijmout všechno, co konám.
Mé uvažování je nejisté
a tato tvrz, jak ji nazýváš,
je z bláta,
a to zatěžuje mou spoutanou mysl.
Říkáš, můj Králi,
že jsi na mne otiskl Svůj Obraz.

Ano.32 Když jsem tak učinil, vtiskl jsem polibek na ta ústa, která se měla stát Mou Ozvěnou a hlásat Pravdu, abych je vycvičil k opěvování Mého Jména a k volání:

"Zpívejte Knížeti Pokoje,
Zpívejte Nesmrtelnému,
Mocnému Bohu.
Otevřte svá srdce
a nechte, aby je pohltila
Jeho žárlivá Láska.
Zpívejte Pánu a Králi
a opěvujte Jeho příchod."

Pojď, Má milovaná, ať se tvé oči radují z nesmírných pokladů Mého Srdce. Pak tě Všemohoucí přenese, abys vykonala pouť k Mým Uším .... Má Lásko, dozvíš se, jak máš naslouchat i rozumět bystrým příslovím. Když propůjčíš uši, budeš se učit od Moudrosti a budeš žíznit po každé řeči vycházející ode Mne. Budeš v zahradě Mých Uší poznávat, jak jsou Mé Uši otevřené každému, kdo Mne vzývá upřímně, přichází ke Mně33 s čistým srdcem, kdo koná pokání jako hlasitá kniha nářků a zdůrazňuje svoji bídnost, nehodnost i to, jak Mne zklamali. Na ten zvuk Mé Srdce poskočí ze svého místa, zvuk lítosti je přivede do Mých Nádvoří.

Aby tvé uši slyšely Můj Hlas, musíš ztišit svůj hlas. Pojď a nauč se, jak Já odpovídám a osvobozuji ubohé a bídné, kteří ke Mně volají. Volej ke Mně. Mé Uši uslyší tvé volání a přijdu tě zachránit, uslyším tvé volání. Mé Uši jsou citlivé. A ty, jako stvoření, nebuď lehkomyslná a hluchá na volání potřebných, ale otevři své uši k jejich volání. Nemrač se na ně, ale podej jim ruku. Což nevíš, jak se Já chvěji, jestliže někdo volá a Mé stvořené bytosti prosebníkům nepopřejí sluchu ani nedají odpověď? Bolí to Mé Nejsvětější Srdce v Mé Hrudi.

V zahradě Mých Uší se dozvíš, jak tvůj Bůh shlíží ze Svého Trůnu na lidské syny a dcery, jak se k nim sklání a Jeho Ucho se tiskne k jejich rtům. Ty, která jsi viděla tisíce myriád andělů, kteří obklopují Můj Slavný Trůn,34 řekni jim:

"Pojďte a poslouchejte, Nejsvětější mne poučil, abych vám řekla to, co pro mne učinil. Pronesla jsem k Němu své volání metanoia35 a můj jazyk rozhlašoval nejvyšší chválu. Kdybych se po své metanoi ve svém srdci ještě proviňovala, Pán by mne nikdy neslyšel. Avšak Bůh mne nejen slyšel, ale vyslyšel moje volání a odpověděl na moji modlitbu. Požehnaný buď, Trojjediný Bože ve Své Svatosti, který jsi ani nepohrdl mou modlitbou, ani jsi mne nezbavil Své Lásky."

Toto jim řekneš.36 Nyní pojď, vstup do svého stálého Domova, do svatební komnaty Mého Srdce, ve které tvůj Král čeká, aby se radoval v tobě a ty v Něm.

Pojď, Můj anděli a Má snoubenko, toužím tě obléci do Svého Jména, samotnou Mou Přítomností. Tvým oděvem budu Já, neboť Já jsem všechno. V Mém Těle žije plnost Božství, proto ve Mně najdeš své naplnění. Ukryji tě v Sobě a tímto způsobem tě představím Otci, až přijde čas.

Já jsem tvou líbeznou vůní, Vassulo, a chci, abys byla jako svítící a zářící hvězda v temnotách tohoto pokolení a pronikala je37 vůní Mé vůně. Ty budeš nadále zářit, protože budeš světu podávat to, co vyšlo z Mých Úst. Každému budeš podávat slovo Života. Mnoho jich uvidí Mne v tobě,38 protože jsem tě oděl Svým Jménem, aby ses opravdu stala Mou společnicí.

Tvůj Opravdový Bůh, tvůj Pán Ježíš Kristus tě nyní přijímá z celého srdce ve Svém Nejsvětějším Srdci: tvém Domově .... zjevil jsem ti Svou Vládu, Má sestro, Moje vlastní .... Moje milost je s tebou .... ic.

39A Moje milost tě spojuje s Námi ....

40A ve Mně jsme ti prokázali milost, abys viděla, co člověk není schopen vidět sám ze sebe. Dáváme ti Svůj Pokoj ....

(Toto poselství mi bylo předáváno s mnoha přestávkami. Zabralo 50 stran.)


1 Viděla jsem našeho Pána a Krále, zatímco jsme jezdili po nebesích, jak u mne sedí bok po boku. Naklonil se ke mně a zakryl mi hlavu nejkrásnějším závojem z bílé krajky, která se ve své bělosti třpytila, jako by na ní byly diamanty. Uzavřel kolem mne ten závoj, takže bylo vidět jen obličej. Rozuměla jsem, že ten závoj představuje Jeho Slova Moudrosti, která na mne vyléval a jimiž mne celou pokrýval
2 Ježíš naráží na Své pozvání k rekolekcím nebo na pouť v Jeho Těle v poselství z 26.1.1997. Skutečně jsem na to pozvání neodpověděla
3 narážka na Iz 54,5
4 Pak se podíval na mé ruce, vzal obě do Svých Rukou a řekl následující..
5 Když řekl 'ke Svatyni', věděla jsem, že hovoří o Sobě. Vzal obě mé ruce, a zatímco je držel, řekl následující..
6 Ježíš užívá slovo obřad, ceremonie, přičemž má na mysli poslání, misie
8 to znamená 'duchovní manu'
9 Začala jsem rozumět, že Ježíš chtěl, abych s Ním na chvíli byla úplně sama, a proto mi nedovolil plánovat na několik týdnů žádná setkání. Ježíš chce, aby tu a tam v Něm měl každý své rekolekce
10 držela jsem si hlavu v dlaních
12 Věděla jsem, že Ježíš nyní chce, abych spočinula v rekolekci v Jeho Těle, abych obnovila svou sílu fyzicky i duchovně
13 Ježíš má na mysli Bibli. Jak řekl Jeho Milovaný učedník: "Ježíš učinil ještě mnoho jiných věcí. Kdyby byly všechny zapsány, myslím, že celý svět by neobsáhl všechny ty knihy, které by musely být napsány - Jan 21,25
15 Ježíš má na mysli, že poté, co opět vyjdu na misii, po návratu z cesty budu opět spočívat na Jeho Srdci, abych obnovila svou sílu
16 Ježíš má na mysli přijímání v Eucharistii
17 Kristus mne nazval jménem podobným, jako je moje, protože Vassiliki také znamená 'královská dcera'
18 celému Božímu stvoření; naznačuje zde, že máme královský původ, jsme z královského semene, protože náš Stvořitel je Král
19 Nejsvětější Trojici
20 nová nebesa a nová země, až celé Boží tvorstvo bude obnoveno nadcházejícímu druhými Letnicemi
21 Ježíš řekl tato slova majestátně, čímž mne naplnil nadějí
22 1 Kor 3,17: "Boží chrám je svatý a vy jste ten chrám."
23 Ježíš mluví v metaforách
24 Ježíš mluví obrazně
25 symbolicky
26 Ježíš myslí v Nejsvětější Svátosti
27 Ježíš potichu, ale pevně, až to znělo jako příkaz, pronesl následující slova. Bylo to, jako by mluvil sám k Sobě, jako se říká: "myslí nahlas"
28 Pokaždé, když mě náš dobrý Pán zve do svatební komnaty, jde o pozvání k rekolekci, protože mi dal pochopit, že chce, abych s Ním byla často sama a jen pro Něho
31 vidění, které jsem měla, když jsem byla dítětem. Ježíš se na mne usmíval, viděla jsem Ho až k bedrům. Pokaždé, když řekl: "Pojď ke Mně," jsem k Němu byla tažena neviditelnou silou. Pak jsem Mu byla tak blízko, že se naše tváře setkaly a cítila jsem, jako by má tvář byla pohlcena Jeho Tváří
32 Jak jsem už řekla, při vidění Krista jsem k Němu byla tažena, až se má tvář přitiskla k Jeho Tváři a bylo to, jako by má tvář prošla Jeho Tváří
33 pochopila jsem, že Ježíš zde zahrnoval zpovědníky, a ne pouze Sebe
34 rozuměla jsem také, že Jeho Nejsvětější Srdce
35 pokání
37 to pokolení
38 Kristovu Svatou Tvář, jak se objevuje místo mé tváře
39 najednou promluvil Bůh, Věčný Otec
40 pak promluvil Duch Svatý


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message