DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poslouchejte Mé zákony
Žena ozdobená sluncem

27. ledna 1996

Jahve, Otče,
mluvil jsi se mnou
jako můj Abba, jako Přítel,
blahoslavím Tvé Jméno třikrát Svaté.

Tvá něha mě obklopila
a ukázala mi Cestu Života,
vybudoval jsi v mé duši Svůj Palác a Své Panství.

Ano, jednal jsi se mnou starostlivěji,
než může otec jednat se svými dětmi.

Nosil jsi mě s takovou péčí jako ten,
kdo drží v rukou křehký porcelán.

Povstal jsi ze Svého Nebeského Trůnu.
Povstal jsi a jako Král jsi ke mně
vykročil, abys ke mně přistoupil,
a zatímco jsi položil
Svůj Prst na mé rty,
mrknul jsi na mě, čímž jsi způsobil,
že mé srdce poskočilo radostí!

Jahve, můj Král,
sestoupil do mé komnaty,
oděný do úžasné nádhery,
majestátu a slávy,
můj Stvořitel a Král
se mnou mluvil velmi prostě,
pro Svůj Otcovský postoj
mě zanechal naprosto zmatenou,
bez hlesu a v úžasu.

Vidíš? Jahve, Ty jsi Radostí
i nadšením mé duše;
potěšením každé hodiny mého dne,
Útěchou a Dobrotou mého srdce.

Tvá Láska, Jahve, je jako Pramen vody,
který se valí z hor do údolí
a dává život i kamenům!

Svatý, uchvať mě, uchvať a ukryj mě
ve Svém oblačném Sloupu,
daleko od hlubin této země.
Ochraň mě v tomto Tvém oblaku před zmatkem,
a jako David kdysi řekl,
stejně tak říkám i já:
„Kdyby mi nepřišel na pomoc Jahve,
přebývala by má duše brzy v Mlčení.“1

Svatý, veliká jsou Tvoje díla v mém
každodenním životě,
tak přijď, ó, přijď, Otče,
což nevidíš, jak po Tobě má duše touží?
Přijď mě ještě jednou okouzlit.

jsi plodem Mého Bohatství… drahé dítě, co je to pro Mě přijít do tvého pokoje z nebe? co je to pro Mě sestoupit z Mého Trůnu a navštívit tě? rozumíš? a co je to pro Mě, Mé dítě, navonět tě Svou vůní? to všechno pro Mě nic není; slyšela jsi, že klepu a otevřela jsi Mi svoje dveře; rozhovor s tebou Mě těší; přicházet k tobě a označit tě pokaždé pečetí Svého Jména, Mě oslavuje; tím, že tě naplňuji Svou Vůní, ustanovuji v tobě Své Království;

ach, Vassulo, Má společnost uchvacuje tvou duši, protože všechna slova, která ti šeptám do ucha, jsou život; přijmi Mou společnost a vždy se v Mé Přítomnosti raduj a těš se z toho, že jsi se svým Stvořitelem a Otcem všeho; Moudrost náleží dětem, přicházej proto ke Mně jako dítě, v Mé Přítomnosti si můžeš i hrát;2 bojíš se snad, že Má Slova někoho pohorší?

Jsem si jistá, že některé lidi ano!

každý člověk soudí podle toho, co má ve svém srdci; všechna Má Slova, která říkám jsou pravdivá, a pro ty, kdo rozumí, budou znít naprosto srozumitelně; pro upřímné a čistého srdce jsou plná půvabu, ale pro šakaly jsou skandální a urážlivá; nikdy nedovolte, aby vás ďábel ovládl duchem racionalismu; nestavte na iluzích, ale ať vaše základy vyrůstají z Mého Ducha a v Mém Svatém Duchu budete obnoveni;

pojďte a učte se: jakkoli se mohu zdát neviditelný, naleznete Mě všude kolem sebe, ve všem, co jsem stvořil; kdo žije pro Mě, bude žít se Mnou, kdo miluje svého bližního, ten již přemohl svět a kráčí ve stopách Mého Syna Ježíše Krista a po cestě do Mého Království; ano, každý, kdo žije v lásce, žije Opravdový Život ve Mně;

Já jsem váš Otec ještě před vaším otcem pozemským; Já jsem vás zplodil3 dříve než váš otec tělesný; připoutejte se ke Mně, abyste Mě neztratili z očí a neposkvrnili se; poslouchejte Mé zákony, ale srdcem, nebuďte jako kámen; rozhodněte se konat dobro po zbytek svého života, ale s radostí; rozhodněte se, že skončíte s potlačováním Mého Svatého Ducha Milosti kolem vás, abyste také vy v Něm mohli dýchat;

člověče! narozený z ženy, uctívej Ženu ozdobenou sluncem! slabý člověče! nacházej uspokojení v Jejím objetí, v tom náručí, které chovalo Mého Syna na cestě pouští do Egypta; uctívej Matku, která Mě ctila se Svým půvabem, vždyť i Já jsem Jí poskytl nejvyšší možná privilegia; veliké věci jsem udělal pro Ženu sluncem oděnou, aby Ji od toho dne, kdy Ji Můj Duch zastínil, všechna pokolení nazývala Blahoslavenou; hanba a ostuda jsou údělem toho člověka, který Ji přestal ctít; nemám žádnou radost z vašich poznámek spojených s rouháním vůči Ženě, kterou tak vysoce cením; každý za to dostane svou odplatu;

pokořte svého ducha, ponižte ho nyní ještě více a zdržte se posměšků, když jde o prosby na Její přímluvu; kdo vám řekl, že Ji nevyslyším? copak se vaše Matka nepřimluvila v Káně? tato znamení byla dána, aby váš duch mohl pochopit to, co váš rozum dnes odmítá;4 toto znamení bylo určeno pro všechny budoucí věky; Žena sluncem oděná, ozdobená Mým Svatým Duchem, třikrát Svatým, který naplňuje svět, má důstojnost Matky Boží;

pojď, Má dcero, udělej všechno, co můžeš, a Já udělám zbytek; Jahve ti ve Své slávě žehná; ať se množí tvé plody;5

plameni Očí Mého Syna, pamatuj si, že nejsi sama; Já jsem s tebou;


2 Bůh na mě v žertu mrkl.
3 Stvořitel rozhoduje o stvoření.
4 Bůh mluví k těm, kteří odmítají Marii, naši Přesvatou Matku, a k těm, kteří Ji dostatečně neuctívají.
5 To bylo vyřčeno jako rozkaz.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message