DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poslouchej Mé zásady
Žena ozdobená sluncem

27. ledna 1996

Jahve, Otče,
mluvil jsi se mnou jako můj Abba, jako přítel,
blahoslavím Tvé Jméno třikrát Svaté.

Tvoje něžnost mě obklopila
a ukázala mi Cestu Života,
vybudoval jsi v mé duši Svůj Palác a Své Panství.

Ano, jednal jsi se mnou starostlivěji,
než může otec jednat se svými dětmi.
S takovou péčí jsi mě nosil
jako ten, kdo drží v rukou jemný porcelán.

Povstal jsi ze Svého Nebeského Trůnu.
Vstal jsi a vyšel, aby ses mohl
ve Svém Královském Majestátu ke mně jemně přiblížit.
Když jsi položil Svůj Prst na mé rty,
pokynul jsi mi, čímž jsi vyvolal radostné chvění mého srdce!

Jahve, můj Král, sestoupil do mé komnaty,
oděný do úžasné nádhery, majestátu a slávy,
můj Stvořitel a Král mluvil se mnou velmi prostě.
Tím mě zcela zmátl, ponechal mě bez hlesu a v bázni
pro Jeho Otcovský postoj.

Vidíš? Jahve, Ty jsi Radostí i nadšením mé duše,
potěšením každé hodiny mého dne,
dobrotou mého srdce.

Jahve, Tvoje Láska je jako Pramen vody
valící se z hor do údolí
a dávající život i kamenům!

Nejsvětější, vezmi mě a ukryj mě ve Svém oblačném Sloupu,
daleko od propasti této země.
Ochraň mě v tomto Tvém oblaku před porušením,
a jako David kdysi řekl, stejně tak říkám i já:
"Kdyby mi Hospodin nepomáhal,
zakrátko bych bydlel v Říši Ticha." 1

Nejsvětější, veliká jsou Tvoje díla v mém každodenním životě. 
Přijď proto, ó přijď, Otče,
což nevidíš, jak moje duše po Tobě touží?
Přijď mě ještě jednou okouzlit.

Jsi ovocem Mého Bohatství .... drahé dítě, co je to pro Mě přijít do tvé komnaty z nebe? Co je to pro Mě sestoupit z Trůnu a navštívit tě? Vidíš? Mé dítě, co je to pro Mě navonět tě Svou Vůní? To všechno pro Mě nic není. Slyšela jsi, že klepu a otevřela jsi Mi svoje dveře. Rozhovor s tebou Mne těší. Přicházet k tobě a vtiskávat ti pečeť Svého Jména Mne oslavuje. Tím, že tě naplňuji Svou Vůní, ustanovuji v tobě Své Království.

Ó, Vassulo, Moje společnost uchvacuje tvou duši, protože všechna slova, která ti šeptám do ucha znamenají život. Přijmi Moji společnost a vždy se v Mé Přítomnosti raduj a těš se z toho, že jsi se svým Stvořitelem a Otcem všeho. Moudrost náleží dětem, přicházej proto ke Mně jako dítě, můžeš si i hrát2 v Mé Přítomnosti. Bojíš se snad, že Moje Slova někoho pohorší?

Jsem si jistá, že některé lidi ano!

Každý člověk soudí podle toho, co má ve svém srdci. Všechna Slova, která jsem řekl, jsou správná, a ten, kdo rozumí, slyší správně, bez překrucování. Pro lidi prosté a čistého srdce jsou plna půvabu, ale pro šakaly jsou skandální a urážlivá. Nikdy nedovolte, aby vás ďábel ovládl duchem racionalismu. Nestavte na iluzích, ale ať vaše základy vyrůstají z Mého Ducha a v Mém Svatém Duchu budete obnoveni.

Pojďte a učte se: jakkoli se mohu zdát neviditelný, naleznete Mne všude kolem sebe, ve všem, co jsem stvořil. Kdo žije pro Mne, bude žít se Mnou. Kdo miluje svého bližního, ten již přemohl svět a kráčí ve stopách Mého Syna Ježíše Krista a cestou k Mému Království. Ano, každý, kdo žije v lásce, žije Opravdový Život ve Mně.

Já jsem váš Otec ještě před vaším otcem pozemským. Já jsem vás zplodil3 dříve než váš otec tělesný. Připoutejte se ke Mně, abyste Mě neztratili z očí a abyste se nemuseli stydět. Poslouchejte Mé zákony, ale srdcem, nebuďte jako kámen. Rozhodněte se konat dobro po zbytek života, ale s radostí. Rozhodněte se, že skončíte s potlačováním Mého Svatého Ducha Milosti kolem vás, abyste také vy mohli v Něm dýchat.

Člověče! Narozený z ženy, uctívej Ženu ozdobenou sluncem! Slabý člověče! Nacházej uspokojení v Jejím objetí, v tom náručí, které chovalo Mého Syna na cestě pouští do Egypta. Uctívej Matku, která Mě ctila se Svým půvabem. Vždyť i Já jsem Jí poskytl nejvyšší možná privilegia. Veliké věci jsem udělal pro Ženu sluncem oděnou, aby Ji od toho dne, kdy Ji Můj Duch zastínil, všechna pokolení nazývala Blahoslavenou. Hanba a ostuda jsou údělem toho člověka, který Ji přestal ctít. Nemám žádnou radost z vašich poznámek spojených s rouháním vůči Ženě, kterou tak vysoce cením. Každý za to dostane svou odplatu.

Pokořte svého ducha, ponižte ho nyní ještě více a zdržte se posměšků, když jde o prosby za Její přímluvu. Kdo vám řekl, že Ji nevyslyším? Copak se vaše Matka nepřimluvila v Káně? Tato znamení byla dána, aby váš duch mohl pochopit to, co váš rozum dnes odmítá.4 To znamení bylo určeno pro všechny budoucí věky. Žena sluncem oděná, ozdobená Mým Svatým Duchem, třikrát Svatým, který naplňuje svět, má důstojnost Matky Boží.

Pojď, dcero, udělej všechno, co můžeš, a Já udělám zbytek. Jahve ve Své slávě ti žehná. Ať se množí tvé plody.5

Plameni-Očí-Mého-Syna, pamatuj, že nejsi sama. Já jsem s tebou.


2 Bůh na mě v žertu mrkl
3 Stvořitel rozhoduje o stvoření
4 Bůh mluví o těch, kteří odmítají Marii, naši Blahoslavenou Matku, i o těch, kteří Ji dostatečně neuctívají
5 bylo to řečeno jako rozkaz


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message