DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Každý, kdo je zajedno se Mnou, jde stejnou cestou, jakou jsem šel Já - Cestou na Kalvárii

30. května 1993

V Tobě je mé útočiště.
Žiji v pokoji ve Tvém Světle
a po všechny hodiny, kdy jsem vzhůru,
můj Bože, přemítám o Tvé Dobrotě
a teď se těším jedině na to,
až budu blízko Tebe.
Jestliže občas lamentuji jako žebrák
a prolévám před Tebou slzy,
je to tím, že máš vedle Sebe
hladovou a žíznivou společnici.

Řekl jsi: "Zavlažím Svůj sad,
zaleji Své květinové záhony," 
a také jsi to udělal.
Řekl jsi: "Nad každým lidem a národem
se rozprostře Mé Poselství jako mlha
a přikryje zemi," a stalo se.

A neřekl jsem, že na tebe vyleji učení jako proroctví, otevřu tvá ústa ve Svých shromážděních a akcích v každém národě?

Ano, je to tak.

Přibliž se tedy ke Mně bez obav! Což jsem Svou Vlastní Rukou nerozšířil Svá Poselství jako terebint? Stvoření z masa, proč tedy pochybovat? Otevři ústa a odpověz Mi!

Opravdu, Pane Svatosti, kdokoli jiný na mém místě už by byl dávno na cestě ke svatosti, kdybys mu byl ukázal to, co mně: Tajemství Moudrosti.

Milost jsem ti dal proto, abych završil Svůj velký Plán s lidstvem. Mé Poselství bude jako Lampa, svítící na stojanu, která rozlévá své světlo do tmy vaší doby, odhaluje Mé Světlo, Mou Přítomnost a Mou Krásu, která vám ukazuje Boha takového, jaký je:

Přítel a Kníže-Pokoje,
Věčný Otec a Rádce.

Pojď, pokračuj ve slovech Poznání. Buď Mou Ozvěnou ....1 ach, ještě něco, pouhé připomenutí: Já a ty jsme spojeni, každý, kdo je zajedno se Mnou, jde stejnou cestou, jakou jsem šel Já, cestou na Kalvárii.

Každý, kdo následuje Svrchovanou Oběť, se stává částí Oběti. Jsi částí Mne, zbytkem Mého Těla .... obětuj svůj život na odčinění vin a pojď se Mnou do údolí Smrti.2 Tam chci vylít Svého Ducha, tam vyleji Svou Lásku, abych oživil každou suchou kost. Máš práci v tomto údolí, Vassulo. Chci je zaplavit Řekou Života. Já, který jsem Vzkříšení a Život chci dát rozkvést suchým kostem z onoho Údolí. Ukážu Své Milosrdenství a Svou Lásku tím, že pozvednu mrtvé z jejich hrobů a povedu je zpět do Svého Domu. A se Mnou v Mém Domě budou u plného stolu, naplním jim číši, až bude přetékat, a Mé Svaté Srdce bude jejich Svatým Přítelem. Udělám jediné Tělo ze všech těchto suchých kostí, které teď leží rozházené v Údolí Smrti. Ano, jako ve vizi proroka Ezechiela,3 ptám se tě stejně: "Mohou tyto kosti ožít?"

Ne. Bez Tvého zásahu ne. Pokud do nich nevložíš život, můj Pane, vždyť jsou úplně suché a bez života.

Oživím je,

Já jsem Vzkříšení.

Dám na ně šlachy, tak se rozptýlené kosti spojí dohromady,4 pak na nich naroste maso. Pokryji je kůží a dám jim dech, aby žily. Udělám z nich5 jediné Tělo .... a znovu je přivedu k životu. Pošlu Svého Svatého Ducha, aby co nejmocněji zadul do jeho6 chřípí, aby ožilo a postavilo se znovu na nohy k Mé Oslavě. "Vyleji na vás7 křišťálově čistou Vodu8 ze Svého Trůnu, abych očistil všechny vaše poskvrny a vyleji Svého Svatého Ducha, aby žil uprostřed vás. Můj Svatý Duch vám bude dán, aby se stal vaším Srdcem. Pak Já Sám pomažu toto Tělo a světlo, které dám vašim očím,9 bude Mé Vlastní Božské Světlo, bude vycházet z Mé zářivé slávy,10 a jako válečník budeš nebojácně kráčet, protože Já budu tvou Pochodní,11 budu kráčet před tebou, ukazovat ti cestu. Nebudeš potřebovat světlo lampy, protože Já Sám budu tvým Světlem.12

Všechny ostatní národy,13 když uvidí tvou Krásu, budou tě následovat, přinesou své poklady a své bohatství,14 spolu se sebou samými ti je budou obětovat. A do tvých rukou15 vložím žezlo z ocele, obléknu tě do důstojnosti a nádhery .... tak Můj Duch vás všechny nakonec sjednotí16 a každý uvěří, že Otec Mě poslal.17 Každý Mě pozná jako Obětního Beránka.18

Ukaž teď Svou Sílu,
můj Pane, jsi Všemohoucí,
přijď a SJEDNOŤ Své Tělo.
Tvůj Svatý Duch má moc nás obnovit.
Přijď Duchu Svatý, a roztav nás Svým Ohněm,
vždyť jsme jako tuhé železné tyče, neohební.
Přijď a roztav nás do jedné pevné tyče,
roztav naše zatvrzelá srdce!

Ach, Vassulo! Rozhojni své modlitby o Jednotu, nepodléhej pokušení říkat, že tě nevyslyším! Tvé modlitby jsou v Mých Očích jako tisíc drahokamů, sladká melodie v Mých Uších. Nebuď zmatená, ustanovil jsem Své Království ve tvém srdci a Já, tvůj Král, ti vládnu. Svěřil jsem ti Moudrost, abys pokročila duchovně, ty i ostatní. Hledal jsem někoho, abych ho utvářel Svou Silou, a vrhám tě do světa, jako se vrhá síť do moře, abys Mi přiváděla duše. Jsi křehká, ale těší Mě tvá křehkost. 

Teď poslouchej: Budu vás všechny tavit!19 Vložím vás společně do tavícího kotle a jako oheň pod kotlem vás všechny roztavím. Mé Království20 nezůstane rozdělené, pojď, my, nás?

Navždycky!


1 vypadalo to, jako by končil Své Poselství, a jako by si na něco vzpomněl, řekl "ach!"
2 to znamená tam, kde jsou všichni duchovně mrtví
4 pochopila jsem, že Pán mluví o našem rozdělení, rozdělení Církve, přirovnává nás k suchým a pohozeným kostem
5 kosti
6 Tělo
7 Bůh mluví k Tělu z nás všech, k Církvi
9 Ježíš mluví o Své Církvi, o obnově Své Církve, Novém Jeruzalému
13 "Všechny ostatní národy" znamená, že nakonec všichni uznají Ježíše jako Syna Božího, a tak bude splněna Ježíšova Modlitba. Jan 17,21
15 Bůh mluví o obnovené Církvi
16 narážka na Zj 6,15-17
17 Jan 17,21 ; narážka na Zj 6,16
18 narážka na Zj 6,16 (konverze světa ke Křesťanství)
19 tři železné tyče v mé vizi
20 Církev na zemi


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message