DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Každý, kdo je zajedno se Mnou, jde stejnou cestou, jakou jsem šel Já - cestou na Kalvárii

30. května 1993

V Tobě je mé útočiště.
Žiji v míru ve Tvém Světle
a po všechny hodiny, kdy jsem vzhůru,
můj Bože, přemítám o Tvé Dobrotě
a jediné, na co se těším,
je přebývat blízko Tebe.
Jestliže občas naříkám jako žebrák
a prolévám před Tebou slzy,
je to tím, že máš vedle Sebe
hladovou a žíznivou společnici.

Řekl jsi: „Zavlažím Svůj sad,
zaleji Své květinové záhony,“
a také jsi to udělal. Řekl jsi:
„Nad každým lidem a národem
se rozprostře Mé Poselství
jako mlha a přikryje je,“
a stalo se.

a neřekl jsem, že na tebe vyleji učení jako proroctví, otevřu tvá ústa ve Svých shromážděních a nechám tě sloužit každému národu?

Ano, řekl.

přistup ke Mně tedy bez obav! což jsem Svou Vlastní Rukou nerozšířil Svá Poselství jako terebint? ubohé stvoření z masa, proč tedy pochybovat? otevři ústa a odpověz Mi!

Opravdu, Pane Svatosti, kdokoli jiný na mém místě už by byl dávno na cestě ke svatosti, kdybys mu byl ukázal to, co mně: Tajemství Moudrosti.

tuto Milost jsem ti dal proto, abych završil Svůj velký plán s lidstvem; Mé Poselství bude jako Lampa, postavená na stojanu, která rozlévá své světlo do tmy vaší doby a odhaluje Mé Světlo, Mou Přítomnost a Mou Krásu, odhaluje vám Boha takového, jaký je:

Přítel a Kníže-Pokoje,
Věčný Otec a Rádce;

pojď, i nadále vyslovuj slova Poznání; buď Mou Ozvěnou…1 ach, ještě něco, pouhé připomenutí: Já a ty jsme spojeni a každý, kdo je zajedno se Mnou, jde stejnou cestou, jakou jsem šel Já, cestou na Kalvárii;

každý, kdo následuje Svrchovanou Oběť, se stává částí Oběti; jsi částí Mne, zbytkem Mého Těla… obětuj svůj život za odčinění vin druhých a pojď se Mnou do údolí Smrti;2 tam vyleji Svého Ducha, tam vyleji Svou Lásku, abych oživil každou suchou kost; tvá práce je v tomto údolí, Vassulo; chci je zaplavit Řekou Života; Já, který jsem Vzkříšení a Život, chci dát rozkvést suchým kostem z onoho Údolí; ukážu Své Milosrdenství a Svou Lásku tím, že pozvednu mrtvé z jejich hrobů a povedu je zpět do Svého Domu; a se Mnou, v Mém Domě, bude jejich stůl plný, naplním jim číši, až bude přetékat, a Mé Nejsvětější Srdce se stane jejich Svatým Přítelem; učiním ze všech těchto suchých kostí, které teď leží rozházené v Údolí Smrti, jediné Tělo; ano, jako ve vizi proroka Ezechiela,3 se tě ptám na to samé: „mohou tyto kosti ožít?“

Ne. Ne, bez Tvého zásahu. Ne, pokud do nich nevložíš život, můj Pane, vždyť jsou úplně suché a bez života.

oživím je;

Já jsem Vzkříšení;

dám na ně šlachy, tak se rozházené kosti spojí dohromady4 a pak na nich naroste maso, pokryji je kůží a dám jim dech, aby žily; udělám z nich5 jediné Tělo… a znovu je přivedu k životu; pošlu Svého Svatého Ducha, aby co nejmocněji zadul do Jeho6 chřípí, aby ožilo a znovu se postavilo na nohy k Mé Oslavě; „vyleji na vás7 křišťálově čistou Vodu8 ze Svého Trůnu, abych očistil všechny vaše poskvrny, a vyleji Svého Svatého Ducha, aby žil uprostřed vás; Můj Svatý Duch vám bude dán, aby se stal vaším Srdcem; pak Já Sám pomažu toto Tělo a světlo, které dám vašim očím,9 bude Mé Vlastní Božské Světlo; bude vycházet z Mé zářivé Slávy,10 a jako válečník budeš nebojácně kráčet, protože Já budu tvou Pochodní,11 která bude kráčet před tebou a ukazovat ti cestu; nebudeš potřebovat světlo lampy, protože Já Sám budu tvým Světlem;12

všechny ostatní národy13 uvidí tvou Krásu, budou tě následovat a přinesou ti své poklady a svá bohatství,14 aby ti je všechny spolu se sebou samými obětovaly; a do tvé15 ruky vložím žezlo z ocele a obléknu tě v nádheru a důstojnost“… takto vás nakonec16 Můj Duch všechny sjednotí a každý uvěří tomu, že Mě poslal Otec,17 každý Mě pozná jako Obětního Beránka;18

Ukaž teď Svou Sílu, můj Pane,
jsi všemohoucí,
přijď a SJEDNOŤ Své Tělo.
Tvůj Svatý Duch má moc nás obnovit;
přijď, Duchu Svatý,
a roztav nás Svým Ohněm,
neboť jsme jako tuhé železné tyče,
které se nedají ohnout,
přijď a roztav nás do jedné pevné tyče;
roztav naše zatvrzelá srdce!

Ach, Vassulo! rozhojni své modlitby za Jednotu, nepodléhej pokušení a neříkej, že tě nevyslyším! tvé modlitby jsou v Mých Očích jako tisíc drahokamů, sladká melodie v Mých Uších; nebuď zmatená, ustanovil jsem Své Království ve tvém srdci a Já, tvůj Král, ti vládnu; svěřil jsem ti Moudrost, abys pokročila duchovně, ty i ostatní; hledal jsem někoho, koho bych utvářel Svou Silou a vrhl jej do světa, jako se vrhá síť do moře, aby Mi přiváděl duše; jsi křehká, ale tvá křehkost Mě těší; 

teď poslouchej: budu vás všechny tavit!19 vložím vás společně do tavícího kotle a jako oheň pod kotlem vás všechny roztavím; Mé Království20 nezůstane rozdělené, pojď, my, společně?

Navždy!


1 Vypadalo to, jako že končí Své Poselství, ale na něco si vzpomněl a řekl: „ach!“
2 Tzn. tam, kde jsou všichni duchovně mrtví.
4 Pochopila jsem, že Pán mluví o našem rozdělení, o rozdělení Církve, když nás přirovnává k suchým rozházeným kostem.
5 Z kostí.
6 Tělo.
7 Bůh mluví ke každému z nás, kteří jsme součástí Jeho Těla, Církve.
9 Ježíš mluví o Své Církvi, o obnově Své Církve, o Novém Jeruzalému.
13„Všechny ostatní národy“ znamená, že nakonec všichni uznají Ježíše jako Syna Božího, a tak se naplní Ježíšova modlitba.(Jan 17,21).
15 Bůh mluví o obnovené Církvi.
16 Zmínka ve Zj 6,15-17.
17 Jan 17,21; zmínka ve Zj 6,16.
18 Zj 6,16 (obrácení světa ke křesťanství).
19 Tři železné tyče v mé vize.
20 Církev na zemi.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message