DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Kdy konečně jednomyslně odhlasují dekret o slavení Velikonoc ve stejné datum?

21. prosince 1992

(Čteno v týdnu jednoty v Los Angeles a v Sacramentu.)

dcero Mého Nejsvětějšího Srdce, rád bych, abys psala; slyšte Můj Hlas z nebe;

Má Slova o Smíření, Pokoji a Jednotě nebyla vyslyšena ani respektována; mluvil jsem jednou a nebudu mluvit znovu; nebudu přidávat nic nového;

Pane, zřejmě to není snadné…1

chci, aby tentokrát tvůj hlas v lednu hřměl!2 chci, aby tvůj hlas burácel jako ještě nikdy! budeš mluvit Mým Jménem; ať to celý svět slyší: dny jsou sečteny, už nezbývá moc času a milost, která zahaluje lidstvo, náhle skončí… to se stane, aby si svět uvědomil, jak velká byla Má Slitovnost a Má Dobrota, která se vylévala z nebe rok za rokem…

řekni těm, kdo pracují pro jednotu, ať se podívají vzhůru k nebesům; vidíte, jak je nebe daleko od země? tak jsou od sebe vzdálena jejich srdce; tak jsou si navzájem vzdáleni;3 kdy konečně jednomyslně odhlasují dekret o slavení Velikonoc ve stejné datum?

už Mě unavuje poslouchat jejich vznešené řeči; pro ně jsou možná dostačující a vznešené, ale Mně zní jako úder gongu, protože jsou naprosto prázdné; přišel jsem s nimi mluvit především kvůli Mé starosti o ně, pak ze soucitu, ale do dnešního dne nikdo neztišil svůj hlas, aby slyšel ten Můj;

běda vám, kdo říkáte, že Mi sloužíte, a přesto bráníte Mému Království dosáhnout jednoty a stability! ale nejste to vy, kdo sjednotí Mé Království… protože nerozumíte ničemu a nikdy nebudete… jestliže jste i přes Mé nebeské výzvy nepronikli hlubiny Mého Srdce, jak byste mohli porozumět Mému způsobu uvažování, jak byste mohli pochopit Bohatství Mého Nejsvětějšího Srdce?

nemluvil jsem k vám v podobenstvích ani v hádankách; mluvil jsem k vám naprosto jasně; káral jsem představené a svolal jsem je, abych k nim promluvil,4 ale všimli si naléhavé výzvy Mého Srdce? jejich povinností bylo předložit oficiální výzvu; napomenul jsem autority;5 ten den6 jsem na ně nepřišel zaútočit, ale nabídnout jim olej k doplnění jejich lamp, aby nebyla nadále poškozována Má Církev; kolik z nich vztáhlo ruce k nebi a volalo ke Mně? uvědomují si, že je Má Krev prolévána jako voda dvakrát7?

- kéž by tentokrát dolehlo Mé sténání k jejich uším… co Má Pravice zasadila, bylo rozděleno na dvě části, pak na tři, pak rozsekáno na kusy; kde je bezvadná réva,8 kterou jsem zasadil? … byla jednou jedna réva; každou sezónu jsem čekal, že sklidím hrozny; pokrývala údolí, hory a dosahovala až za moře, protože zakořenila v Mém vlastnictví, v Mém vlastním dědictví; dal jsem růst jejím ratolestem, aby dosahovala do všech čtyř světových stran a naplnila svět plody, ale oni ji zanedbali, nestarali se o ni, dovolili, aby se kolem ní rozrostlo trní a křoví a dusilo jednu ratolest za druhou, výhonek po výhonku; vybraná rostlina, kterou jsem zasadil Svou Pravicí, je teď podupána, a krása, sláva a plody, které dávala, nyní leží na zemi jako shnilé ovoce;

už tedy není třeba nadýmat se pýchou a dívat se sebevědomě, když se množí vaše omyly a vaše skutky dopadají na vaši vlastní hlavu; přišel jsem, abych vaši lampu naplnil olejem, naplňte svou lampu a užívejte jí teď, abyste viděli, kam jdete; každému, kdo z nedbalosti nenaplní svou lampu a nebude jí užívat, bude lampa vzata a dána jinému; ať se modlí a říkají tato slova:

Ó, Pane,
Ty, který stojíš mezi námi, buď nám pastýřem;
postav Svůj Královský Trůn uprostřed Své révy 
a dej nám Své příkazy;

Ó, Svatý Pane vší svatosti,
očisti nás, abychom zachovali
neporušenost tvého Domu a Tvé révy;
s láskou zasáhni a chraň,
co Tvá Pravice zasadila; 

opustili jsme Tě,
ale víme, věříme a důvěřujeme,
že otevřeš dokořán Svou Bránu,
aby z ní Řeka Života proudila na Tvou révu;
a znovu z ní vyraší ratolesti, které přinesou ovoce,
a stane se královskou révou,
mnohem vznešenější, než kdy předtím,
protože Tvůj Svatý Duch, dárce Života, ji zastíní;
amen;

a ty, Má Vassulo, se utrpením naučíš trpělivosti; což jsi neslyšela, že utrpení přináší vytrvalost a vytrvalost dává naději? a tato naděje, tato naděje pozvedne Mé Království; ať Mě teď v tobě všechno chválí;

Můj Svatý Duch tě označil Svou Pečetí, tak se neboj; pastoři, kněží, učitelé, biskupové a kardinálové poznají Volání Pastýře a Já obnovím jejich mysl, takže jejich staré já bude zničeno, a oni si plně uvědomí, že se vracím, abych proměnil celé Své stvoření v dobrotě a svatosti

Pravdy;

pojď, Má dcero, Má předrahá; Já Jsem je s tebou;


1 Chtěla jsem říci: „…sjednotit datum Velikonoc.“ Tak mi to řekli ti, co pracují pro sjednocení. Ale Ježíš mě přerušil a důrazně pokračoval.
2 V měsíci jednoty.
3 Zdá se, že tu Ježíš vede jejich kroky a navrhuje jim, co mají dělat.
4 K čemuž použil mě jako Svou mluvčí.
5 Ve Světové radě církví.
6 Se mnou jako se Svou mluvčí.
7 Dvojí Velikonoce: římskokatolické a pravoslavné.
8 Lze vykládat jako Církev či Boží lid.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message