DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Kdy vydají dekret, že se jednomyslně usnesli slavit Velikonoce ve stejnou dobu?

21. prosince 1992

(Čti v týdnu jednoty v Los Angeles a v Sacramentu)

Dcero Mého Svatého Srdce, rád bych, abys psala. Slyšte z nebe Můj Hlas.

Má Slova o Smíření, Pokoji a Jednotě nebyla slyšena ani respektována. Mluvil jsem jednou a nebudu mluvit znovu. Teď nic nepřidám.

Pane, to zřejmě není snadné ...1

Chci, aby tvůj hlas teď v lednu hřměl.2 Chci, aby tvůj hlas burácel jako ještě nikdy! Budeš mluvit z Mého pověření. Ať to celý svět slyší. Dny už jsou spočítané, už moc času nezbývá a milost, zahalující lidstvo, znenadání přestane .... to se stane, aby si svět uvědomil, jak velká byla Má Slitovnost a Má Dobrota, která splývala shůry dolů rok za rokem ....

Řekni těm, kdo pracují pro jednotu, ať se podívají vzhůru k nebesům. Vidíš, jak jsou daleko od země? Tak jsou daleko jejich srdce od sebe navzájem. Tak jsou vzdálena.3 Kdy konečně jednohlasně schválí dekret o slavení Velikonoc ve stejnou dobu?

Už Mě unavuje poslouchat jejich vznešené řeči, snad se jim to zdá vhodné a výmluvné, ale Mně to zní jako úder na gong, protože je to duté a prázdné. Přišel jsem s nimi mluvit, především ze zájmu, pak ze soucitu, ale do dnešního dne nikdo neztlumil svůj hlas, aby slyšel Můj.

Běda vám, kteří říkáte, že Mi sloužíte, a přitom bráníte Mému Království dosáhnout jednoty a stálosti! Ale nejste to vy, kdo spojí Mé Království .... protože ničemu nerozumíte a nikdy nebudete rozumět .... když jste přes Má volání z nebe nepoznali hlubiny Mého Srdce, jak byste mohli odhalit důvody Mé Mysli, jak byste mohli vystihnout Bohatství Mého Svatého Srdce?

Nemluvil jsem k vám v přirovnáních ani v hádankách. Mluvil jsem k vám úplně obyčejně. Káral jsem představitele a dal jsem je dohromady, abych k nim mluvil,4 ale všimli si rozhorlenosti Mého Srdce? Jejich povinností bylo podat oficiální výzvu. Varoval jsem odpovědné činitele,5 že jsem tehdy nepřišel6 na ně zaútočit, ale nabídnout jim olej, aby si jím naplnili lampy, aby už nebyla dál poškozována Má Církev. Kolik z nich vztáhlo ruce k nebi s voláním ke Mně? Uvědomujete si, jak je dvakrát7 Má Krev prolévána jako voda?

- Kéž tentokrát Mé sténání dolehne k jejich uším .... co Má Ruka zasadila, bylo rozděleno na dva kusy, pak na tři, pak rozsekáno. Kde je neporušená réva,8 kterou jsem zasadil? .... Svého času byla réva. Každou sezónu jsem čekal, že sklidím hrozny. Pokrývala údolí, hory, a dosahovala až za moře, protože zakořenila v Mém vlastnictví, v Mém vlastním dědictví. Dal jsem růst jejím ratolestem, aby dosahovala do všech čtyř světových stran a zaplnila svět plody. Ale oni ji zanedbali, nestarali se o ni, dovolili, aby se kolem ní zmohlo trní a křoví a dusilo jednu ratolest za druhou, výhonek po výhonku. Vzácná rostlina, kterou jsem vlastní Rukou sázel, je teď srovnána se zemí a krása a sláva ovoce, které dávala, teď spadla na zem jako shnilý plod.

Už tedy není třeba nadýmat se pýchou a dívat se sebevědomě, když se množí vaše omyly a vaše činy dopadají na vaši vlastní hlavu. Přišel jsem, abych vaši lampu naplnil olejem, naplňte svou lampu a užívejte jí teď, abyste viděli, kam jdete. Každému, kdo z nedbalosti nenaplní svou lampu a nebude jí užívat, bude lampa vzata a dána jinému. Ať se modlí a říkají tato slova:

Ó Pane,
Ty, který stojíš mezi námi,
buď nám pastýřem.
Postav Svůj Královský Trůn
uprostřed Své révy
a dej nám Své příkazy.

Ó Svatý Pane vší svatosti
očisť nás, abychom zachovali
neporušenost Tvého Domu a Tvé révy.
S láskou zasáhni a chraň,
co sázela Tvá Pravice.

Opustili jsme Tě, ale víme,
věříme, důvěřujeme,
že otevřeš dokořán Svou Bránu,
aby Řeka Života proudila na Tvou révu,
a znovu z ní vyraší ratolesti,
které přinesou ovoce,
a stane se královskou révou,
mnohem vznešenější než kdy předtím,
protože Tvůj Svatý Duch, dárce Života,
ji zastíní.
Amen.

A ty, Má Vassulo, se utrpením naučíš trpělivosti. Což jsi neslyšela, že utrpení přináší vytrvalost a vytrvalost dává naději? A tato naděje, z této naděje povstane Mé Království. Ať Mě teď všechno v tobě chválí.

Můj Svatý Duch tě označil Svou Pečetí, tak se neboj. Pastoři, kněží, učitelé, biskupové a kardinálové poznají Volání Pastýře a obnovím jejich mysl, aby bylo zničeno jejich staré já a oni si plně uvědomili, že se vracím, abych celé Své tvorstvo proměnil v dobrotě a svatosti

Pravdy.

Pojď, Má dcero, Má předrahá, Já Jsem je s tebou.


1 Chtěla jsem říci '...sjednotit datum Velikonoc'. Tak mi to řekli ti, co pracují pro sjednocení. Ale Ježíš mě přerušil a pokračoval důrazně
2 v měsíci Jednoty
3 zdá se, že tu Ježíš vede jejich kroky, navrhuje jim, co mají dělat
4 užívaje mě jako Svého mluvčího
5 ve Světové radě církví
6 se mnou jako se Svým mluvčím
7 o Velikonocích římskokatolických a pravoslavných
8 lze vykládat jako Církev, Boží lid


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message