DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vysvětlení 21. kapitoly Apokalypsy
Ať tvá snášenlivost svědčí pro tebe
Ukázni i své rty

13. května 1991

Mé dítě, dovol Mi mluvit k Mým dětem, věnuj Mi svou ruku i svůj čas.

Jsem k tobě připoutána láskou.
Pane, což nejsem Tvé Vlastnictví?
Proto mě plně využívej,
tak jak se Ti zlíbí, Můj Pane,
vždyť je to pro mne radost.
Přijď, Svatý Duchu, a zmocni se mne.

Město!1 Město, které jsem navštívil, abych skrze tebe hlásal Svou Lásku ke každému z vás a abych uzdravil vaše nemocné, nenechám tě zahynout ve hříchu, ani nebudu čekat na tvůj úpadek. Budu nad tebou jásat. Jsem tvůj Král, jsem Dokonalý. Slyš Mne, chci tě utvářet, pokolení, abys bylo odrazem Mého Božství. Hříšné plémě strávím nenasytným Ohněm. Vaše generace oslaví svůj sňatek s Mým Svatým Duchem2 a Já Svým stravujícím Ohněm udělám z této země božskou, vzkvétající novou Zemi, a dnešní svět pomine.

Všechny vás Svým stravujícím Ohněm udělám ryzími jako zlato a průzračnými jako křišťál,3 protože vaše srdce budou Mými a ve Mně. Můj Otec bude vaším Příbytkem4 a i vy budete Naším příbytkem. Chci ti opět dát tvé božství, tvorstvo, aby Má zářivá sláva byla jako zažehnutá pochodeň5 uprostřed tebe. Pak jako strážný hlídá bránu, budu i Já střežit tebe, aby do tebe nemohlo vstoupit nic nečistého.6

Z každého z vás udělám zářící město, úplně vás obnovím, protože tak vás připravím ke sňatku s Mým Svatým Duchem. Můj Svatý Duch si ve vás učiní Domov, promění vás, abyste se stali Jeho Svatým Městem,7 Jeho Panstvím a Jeho Majetkem. Nynější svět už tu nebude a Má Vůle se bude dít na zemi, tak jako je tomu v Nebi. Láska sestoupí jako láska a Já, Bůh, kterého nikdo neviděl, se stanu viditelným uvnitř vašeho srdce. Přichází hodina, kdy už nebudete tápavě hledat cestu ve tmě, protože vaše srdce bude ve světle Mé zářivé slávy.8 Má sláva se stane viditelnou ve vašich srdcích.

Pojď, Mé dítě, teď naslouchej Mé Matce. Zůstaň Mi blízko. My, nás?

Ano, můj Pane. Jsem Tebou okouzlena, okouzli i ostatní.

Přimlouvej se za ně a Já přijdu a budu hledat a zachraňovat, co bylo ztraceno.9 Čti Izajáše 41,17-20. Láska tě miluje.

(Později:)

(Poselství naší Svaté Matky k modlitebním skupinám.)

Děti, dnes volám každého z vás, prozkoumejte svá srdce. Ať za vás mluví vaše snášenlivost. Snažně vás prosím, znovu prozkoumejte svá srdce.

Boží Poselství k vám všem je důkazem Jeho Věrnosti. Bůh se vám nezjevuje proto, aby vás soudil, Bůh se vám dává poznat, aby ukázal Svou Věrnost při vaší nevěrnosti. Bůh touží po vašem smíření. Přichází vás vysvobodit z Moci Temnoty a ukázat Svou Vládu na zemi. Nikým neviděný Bůh se stane viditelným ve Své Slávě ve vašich srdcích a věci Nebeské se stanou zřejmými ve vašich srdcích, a to, co pro vás dříve bylo jen slabým odleskem, který jste považovali za stín, se ukáže jako skutečnost.

Vláda Božího Království na zemi je už teď velice blízko vás. Snažně vás proto prosím, buďte připraveni na tento Den. Jestli říkáte, že jste odumřeli sami sobě a světským zásadám, nedovolte teď svému srdci poletovat ve světě, žijte pro Boha a dávejte Ho na první místo. Už se nezaplétejte do hašteření, hádek a obviňování, nedovolte svým rtům, aby byly příčinou vašeho odsouzení. Bojte se Pána a Moudrost na vás brzy sestoupí jako svítání, Pán hledá a přeje si nerozdělené srdce.

Prosila jsem vás a znovu vás prosím, modlete se, modlete se, modlete se srdcem. Prostý rozhovor s vaším Otcem, který je v Nebesích, protože když vás žádám, abyste ode dneška nabídli Bohu nerozdělené srdce, znamená to, že máte být věrni zásadám, kterým jsem vás učila.

Bohu je cenné srdce, které Ho ctí tím, že se varuje všech pokušení, která vedou ke hříchu. Jestliže jste postem ukáznili svá těla, žádám vás, abyste ukáznili i své rty, aby říkaly jen modlitby a chvály Pánu. Nedovolte svým rtům, aby vás odsoudily. Zaměřte své srdce, svou mysl, své oči a své rty na Ježíše a buďte celí a nerozdělení.

Vyzývám vás, drahé děti, uveďte toto všechno do praxe, aniž byste zanedbávali ostatní hodnoty Zákona. A pamatujte, že Srdcem Zákona je Láska.

 Všem vám žehnám.


1 Bůh náhle změnil tón a Jeho Hlas ke mně doléhal s velkou silou, nazýval mě Městem
4 narážka: Bůh Všemohoucí a Beránek mají chrám uvnitř nás .. 'města' .. Zj 21,22


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message