DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Podobenství o svatební hostině - Já Jsem, který Jsem

20. října 1990

Ježíši?

Já Jsem;

žádám od tebe jedině lásku, to je Mé Téma; potřebuji každou kapku lásky ve tvém srdci; chci všechnu tvou lásku pro vykoupení těch, kdo směřují do věčného ohně; když říkám: „oživ Mou Církev“ nebo „zkrášli Mou Církev“ nebo „sjednoť Mou Církev“, myslím tím, že se máš modlit, modlit, modlit se bez přestání; modli se srdcem, miluj Mě horoucně a svým pokáním, s nímž se připojíš k Mým svatým mučedníkům, Mě budeš oslavovat; ano, dcero, svým pokáním a svými horlivými modlitbami, které Mi obětuješ s láskou, můžeš ovlivnit nadcházející pohromy; můžeš ovlivnit přírodní katastrofy; můžeš uhasit planoucí hněv Mého Otce; Boha můžeš obměkčit, můžeš Ho obměkčit svými modlitbami; můžeš okrášlit Mou Církev; můžeš shromáždit Můj Lid v Mém Jménu, aby slavil mši kolem jediného oltáře; můžeš obnovit hůl jejich pastýře, tuto hůl, kterou rozlomili nejdříve na dva kusy, a pak na třísky; lidem se tato jednota zdá nemožná, ale u Mne je možné všechno; proto se modli a konej pokání za své bratry;

potřebuji obětavé duše, potřebuji velkorysé duše, aby zlo oplácely láskou, aby zlo oplácely obětováním sebe samých; nabídněte Mi tedy svou vůli a učiním vás Svými nástroji Pokoje a Lásky; udělám z vás Své nástroje Smíření a Jednoty;

Pane,
naše vlastní odpadlictví nás napomíná.
Odpusť nám a pomoz nám se napravit.
Přiveď nás zpět k lásce našich svatebních dnů,
oněch prvních dnů, a připomeň nám lásku,
kterou jsme k Tobě měli tehdy, v dobách svého mládí.
Nedovol už nikdy žádnému zlu, aby nás přemohlo.

ano, nabídněte Mi své modlitby a Já znovu zbuduji Svůj Dům, který je i vaším Domem; buďte věrní a dostane se vám této zvláštní milosti; jako při proměnění proměním Svou Církev, dám Jí všechnu zářivou slávu Její mladosti, Jejích svatebních dnů; udělám všechny tyto věci pro Své Svaté Jméno, sjednotím vás, abych zjevil Svou Moc;

Pane, ještě něco. Už jsem Tě o to prosila a chtěla bych Tě o to znovu prosit, ale nevím, jak to říci!

otevřu tvá ústa a budeš mluvit!1

Pane, neřekl jsi, že Přímluvce, Duch Svatý, nás všechno naučí a připomene nám všechno, co jsi říkal? Což neříká Písmo: „A ti, které Bůh v církvi ustanovil, jsou předně apoštolové, zadruhé proroci.“2 A neříká také: „Podobně i dnes zůstává zbytek, vyvolený milostí. Ale je-li to milostí, není to už kvůli skutkům. Jinak milost už není milostí.“3 A konečně neříká Písmo, že „když se shromažďujete, každý může znát nějaký chvalozpěv, nějaké ponaučení, nějaké zjevení, nějakou řeč v jazyce, nějaký výklad.“4 Tak proč, Pane, se dnes někteří kněží na většinu prorockých či soukromých zjevení dívají s pohrdáním? Proč jim nevěnují svou pozornost? A proč někteří kněží, ba i biskupové, s pohrdáním napadají Tvá poselství?

ve skutečnosti, Mé dítě, bojují proti Mně, protože potlačují Přímluvce; dcero, tito lidé neodporují tobě; ne, Můj anděli, ne; odporují Mně, ne tobě; jestli tě ignorují, Má květino, je to proto, že jsi vyrostla uprostřed jejich pouště; nezalijí tě, protože chtějí, abys uvadla a uschla; ale zapomínají na to, že Já Jsem tvůj Oddaný Strážce;

Vassulo, vzpomeň si na podobenství o svatební hostině;5 dcero, mnoho je povolaných, ale málo vyvolených; věřit je Má milost; mít víru je také Má milost; toto je Doba Milosti a Slitování; toto je Doba, kdy se na vás vylévá Můj Svatý Duch; toto je Doba, kdy vás Můj Svatý Duch pozvedne z vašeho velkého odpadlictví, aby se s vámi oženil; zkaženost vaší doby z vás bude sňata; neboť z vás sejmu Svou Vlastní Rukou vaše pohřební plátno, abych vás oděl do šatů na vaši svatbu; vnímej Mou radost, Má Vassulo! vnímej, jak už se raduji z této události, která se blíží!

Můj Svatý Duch přijde, aby přinesl Oheň na zemi, a jak si přeji, aby už planul! toto je Doba Sňatku Mého Svatého Ducha; toto je Doba, kdy vám váš Král Pokoje posílá Své služebníky, Své anděly, Své proroky a Své Nebeské Zástupy, aby šli do všech čtyř světových stran a zvali Jeho přátele na Jeho Hostinu a do Jeho Království a nabídli jim Jeho Nebeskou Manu;

posílal jsem Své posly ve skutečné spravedlnosti až k vašim dveřím, aby vám zvěstovali Můj Návrat, ale mnozí z vás jim nevěřili a jednali s nimi jako s vetřelci, druzí nepřišli proto, že lidská sláva pro ně znamená víc než sláva, která přichází ode Mě; protože jsem vás pozval a vy jste Mě odmítli, protože jsem vás volal, ale vy jste tomu nechtěli věnovat pozornost, protože jste ignorovali všechny Mé prosby a odmítli nabídku Lásky, naplním Svůj Dům vyvrženci vaší společnosti a jim dám Své Království, abych vás všechny zmátl; vrátím jim jejich zrak a uzdravím je; otevřu jim dokořán Brány Svého Domu, aby mohli vejít;

Moji vyslanci budou hlasitě volat na ulicích a na náměstích, budou vysláni, aby pozvali mrtvá těla těch, jež potkají na každém rohu, a ti, kdo o Mně nikdy nevěděli, Mě uvidí, a ti, kdo o Mně nikdy neslyšeli, budou naslouchat a chápat; budu nalezen těmi, kdo Mě nehledali; jako jsem odhalil Svou Svatou Tvář tobě, dcero, podobně se zjevím těm, kdo se Mnou nepočítali; nechcete Mého Ducha ani Mé Srdce, které vám podávám na Dlani! říkám vám to všechno teď, než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili, že Já Jsem, který Jsem;

Mé Království vám bude vzato a bude dáno lidem, které nazýváte opovrženíhodnými a pošetilými, odpadem vaší společnosti, a Můj Dům bude znovu zbudován a pozdvižen těmi, které nazýváte prostoduchými; oni svou láskou obnoví ruiny Mého Domu a všechno, co bylo zpustošené, a Můj Svatý Duch je bude pást a bude je těšit… pevnost pyšných už brzy padne do hromady prachu… Spravedlnost zvítězí; modlete se za tyto pastýře, modlete se za jejich obrácení; buď požehnána, Mé dítě, už to nebude dlouho trvat, brzy Mě uvidíš tváří v tvář;

Já Jsem;


1 Najednou se ze mě slova jen hrnula.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message