DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Podobenství o svatební hostině
Jsem, který Jsem

20. října 1990

Ježíši?

Já Jsem.

Žádám od tebe jedině lásku. To je Mé Téma. Potřebuji každou kapku lásky tvého srdce. Chci všechnu tvou lásku pro vykoupení těch, kdo směřují do věčného ohně. Když říkám "oživ Mou Církev", nebo "zkrášli Mou Církev", nebo "sjednoť Mou Církev", myslím tím modli se, modli se, modli se bez ustání. Modli se srdcem. Miluj Mě horoucně a svým pokáním, s nímž se připojíš k Mým svatým mučedníkům, Mě budeš velebit. Ano, dcero, svým usmiřováním a vroucími modlitbami, podávanými Mi s láskou, můžete ovlivnit nadcházející pohromy. Můžete změnit přírodní katastrofy, můžete uhasit planoucí hněv Mého Otce. Můžete Ho obměkčit, můžete Ho obměkčit. Můžete Mou Církev učinit krásnější. Můžete shromáždit Můj Lid v Mém Jménu, aby slavil Mši kolem jednoho oltáře. Můžete obnovit hůl jejich pastýře, tuto hůl, kterou rozlomili nejdříve na dva kusy, a pak na třísky. Lidem se tato jednota zdá nemožná, ale u Mně je možné všechno. Proto se modlete a konejte pokání za své bratry.

Potřebuji obětavé duše. Potřebuji štědré duše, aby zlo splácely láskou, dokonce i za cenu sebeobětování. Nabídněte Mi tedy svou vůli, a učiním vás Svými nástroji Pokoje a Lásky, udělám z vás Své nástroje Smíření a Jednoty.

Pane, naše vlastní odpadlictví nás kárá.
Odpusť nám a pomoz nám napravit to.
Přiveď nás zpět k lásce našich svatebních dnů,
prvních dnů, a připomeň nám lásku,
kterou jsme k Tobě měli tehdy ve své mladosti.
Nedovol už nikdy žádnému zlu, aby nás přemohlo.

Ano, věnujte Mi své modlitby a Já znovu zbuduji Svůj Dům, který je i vaším Domem. Buďte věrní a dostane se vám této zvláštní milosti. Jako při proměnění proměním Svou Církev, dám Jí všechnu zářivou slávu Její mladosti, Jejích svatebních dnů. Udělám všechny tyto věci pro Své Svaté Jméno. Sjednotím vás, abych ukázal Svou Sílu.

Pane, ještě jsou tu další věci, už jsem Tě o to prosila, ale chtěla bych Tě prosit znovu a nevím, jak to říci!

Otevřu tvá ústa a budeš mluvit!1

Pane, neřekl jsi, že Přímluvce, Svatý Duch, nás všechno naučí a připomene nám všechno, co jsi říkal? Což neříká Písmo: "v Církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky"2 a neříká Písmo: "je tu zbytek lidu vyvolený z milosti. Když z milosti, tedy ne na základě skutků, jinak by milost nebyla milostí!"3 a neříká Písmo: "při všech vašich shromážděních má každý připraven žalm, nebo slovo poučení, nebo zjevení od Boha"4? Tak proč, Pane, se dnes někteří kněží na většinu prorockých či soukromých zjevení dívají s pohrdáním? Jen jedním okem, místo oběma? A proč někteří kněží, ba i biskupové, napadají Tvá poselství?

Ve skutečnosti, Mé dítě, bojují proti Mně, protože potlačují Přímluvce. Dcero, tito lidé neodporují tobě. Ne, Můj anděli, neodporují, protiví se Mně, ne tobě. Jestli tě ignorují, Má květino, je to proto, že jsi vyrostla uprostřed této pouště. Nechtějí tě zalít, abys uvadla a uschla. Stále zapomínají, že Já jsem tvůj Pečlivý Vlastník.

Vassulo, vzpomeň si na podobenství o svatební hostině.5 Dcero, mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Věřit je milost daná ode Mne, mít víru je také milost daná ode Mne. Toto je Doba milosti. Toto je Doba, kdy se na vás vylévá Můj Svatý Duch. Toto je Doba, kdy vás Můj Svatý Duch pozvedne z vašeho velkého odpadlictví, aby se s vámi oženil. Generace, spadne z tebe zkaženost tvé doby. Svou Vlastní Rukou strhnu tvůj smrtící závoj, abych tě oblékl do tvých svatebních šatů. Vnímej Mé potěšení, Má Vassulo! Jak se už těším na tuto nadcházející událost!

Můj Svatý Duch přijde a přinese Oheň na zemi, a jak si přeji, aby už planul! Toto je Doba Sňatku Mého Svatého Ducha. Toto je Doba, kdy vám váš Král Pokoje posílá Své služebníky, Své anděly, Své proroky a Své Nebeské Dvořany, aby šli do všech čtyř světových stran a zvali Jeho přátele na Jeho Hostinu a do Jeho Království a nabídli jim Jeho Nebeskou Manu.

Poslal jsem Své posly, vpravdě spravedlivě, až k vašim dveřím zvěstovat Můj Návrat, ale mnozí z vás jim nevěřili a jednali s nimi jako s vetřelci. Druzí nepřišli proto, že úcta lidí pro ně znamená víc než čest, která přichází ode Mne. Protože jsem vás zval a vy jste Mě odmítli, kýval jsem na vás, ale vy jste si toho nechtěli všímat, protože jste ignorovali všechny Mé prosby a odmítli oběť Lásky, naplním Svůj Dům a dám Své Království vyvržencům vaší společnosti, abych vás všechny zmátl. Vrátím jim zrak a uzdravím je, otevřu jim dokořán Brány Svého Domu.

Moji vyslanci budou hlasitě volat na ulicích a náměstích, a ti, kdo o Mně nikdy nevěděli, Mě uvidí, a ti, kdo o Mně nikdy neslyšeli, budou naslouchat a rozumět. Budu nalezen těmi, kdo Mě nehledali. Jako jsem odhalil Svou Svatou Tvář tobě, dcero, podobně se zjevím těm, kdo se Mne neptali. Nechcete Mého Ducha ani Mé Srdce, které vám podávám na Dlani! Říkám vám to všechno teď, než se to stane, abyste věřili, až se to stane, že Já Jsem, který Jsem.

Mé Království vám bude vzato a bude dáno lidem, které nazýváte opovrženíhodnými a pošetilými, odpadem vaší společnosti, a Můj Dům bude znovu zbudován a vztyčen těmi, které nazýváte prostoduchými. Oni, svou láskou, obnoví ruiny Mého Domu a všechno, co bylo zpustošené, a Můj Svatý Duch je bude pást a bude je těšit ... pevnost pyšných už brzy padne a bude z ní hromada prachu ... Spravedlnost zvítězí. Modlete se za tyto pastýře, modlete se za jejich obrácení. Buď požehnána, Mé dítě. Nebudu mluvit dlouho, brzy Mě uvidíte tváří v tvář.

Já Jsem.


1 najednou se slova ze mne přímo hrnula


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message