DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Искам Да Излекувам Вашата Нелоялност

15 юли 1996

Дай ми, Боже мой, да говоря,
както Мъдростта желае да говорим.

Дай ми, Отецо мой, напътствието на Мъдростта,
за да предам благо и безрезервно богатствата на Царството Ти, на моите братя и сестри.

1дъще Моя, говори твоят Отец; Яхве е Моето Име;

- тъй като сърцето ти копнее да изрича слова на Мъдрост и благоразумие, за да разкрива Святостта Ми и Богатствата на Царството Ми, ще ти дам това благоволение, за да могат множества нации да чуят Гласа Ми и да Ме опознаят и да разберат, че съм Отец; да, нека узнаят, че съм техният Отец и че всички вие сте делото на Обичта Ми;

Моят Яхве е Велик
и да бъде превъзхваляван, да!
Нека устните ми придобият мъдрост,
за да изричат слова само за Неговата Слава,
нека сърцето ми да търси само здравия разум
и умът ми да попива Сладкия Му Разговор,
така че Обичта Ти, Отецо,
която е висока като Небето,
да бъде узната от незнаещите,
за да се възрадват и те
и да ходят в Твоето Присъствие за вечни времена!

знай, че всеки от вас, който се обърне към Мен с единственото желание да Ми се хареса, от цялото Си Сърце, да, от цялото Си Сърце, ще му дам Моите Благоволения…

ще им разкрия Образа Си на Доброта, за да завършат пътуването си с Мен; не забелязахте ли как изпращам Светия Си Дух, носител на Мъдрост, от светите небеса? това, което за всички вас изглеждаше Недостъпно и Недостижимо,2 ще бъде подбудено да слезне при вас, чрез Моята Добра Воля;

“избави ни!” умоляват някои от вас;
“ела и ни укрепи, Отецо!” чувам като повик от сътворението Ми;

“изпрати ни незабавно Светия Си Дух Отгоре!” провикват се други в своята жажда; или

“стани! спаси ни!”

при тези викове казах: “ще лъхна ухание3 като тамян върху Моето сътворение; ще разнеса аромата Си, както никога досега в историята; не бяхте ли прочели:4 “като речен поток, като водоток в градина, отивам да напоя овощната Си градина, възнамерявам да напоя цветните Си лехи; и вижте: потокът Ми се разрасна в река и реката Ми се разрасна в море; сега ще накарам видът да блесне и ще изпратя светлината му надлъж и нашир; ще излея учението като пророчество, като наследство за всички бъдещи поколения;” и народът Ми ще каже: “вижте! вижте как Отецът ни се придвижва като облаците! вижте как излива Светия Си Дух c Благословия;”5

искам да излекувам вашата нелоялност, искам да излекувам вашето отстъпничество и да ви дам на всички чисто сърце, така че да не трябва да Ме избягвате засрамени; мнозина от вас ще застанат стъписани, объркани и изумени, други ще таят съмнения в сърцето си, други ще закоравят като камък лицата си пред Мощното Присъствие на Духа Ми; но Аз само изпълнявам Обещанието на Моя Син…

и когато хората те попитат: “кои са тези, които летят като облак, като гълъби към своя гълъбарник?”6 отговори и кажи: “това са синовете и дъщерите, които намериха своята свобода в Духа; това са тези, които извикаха към своя Отец “Отецо мой” и които отново ще украсят Неговото Светилище; сега ще се хранят от Изобилието на Светия Му Дух; те са народът, който Отецът благослови; да! Светият Дух, Животворящият, ще бъде тяхното величие и те ще продължат да бъдат кърмени от Богатствата на Светия Му Дух…” това ще кажеш на народа Ми…

ела!


1 Говори Отецът.
2 Бог говори за Светия Си Дух.
3 Бог говори за Светия Си Дух.
5 Прочети Чис. 6:22-27. Отнася се също към особените и мистични благодати, които получава този, който почива в Светия Му Дух.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message