DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Изпращаме Те Като Огнен Пламък
Отново Се Завърнахте... При Апатията

12 април 1995

Господи мой?

Аз Съм; Мир на теб; искаш ли да пишеш с Нас1 днес?

Само, ако ме искате, Господи.

искаме… ако останеш с Нас, малка ти, ще напреднеш много, затова ти, която принадлежиш на Пресвятата Троица, желаеш ли да Ни служиш? служейки Ни, ще се покоряваш на Нас и ще Ни прославиш;

Ще Ви служа с най-голяма радост.

оповести Ни по какъв начин дойдохме при теб, след това Ни позволи да изпеем чрез устата ти Новата Ни Песен;2 онези, които не са все още заразени от силите на света ще бъдат привлечени към Нас в Нетленната Ни Светлина; днес те изпращаме като огнен пламък да съживиш във всяко сърце този трептящ пламък готов да угасне;

- Присъствието Ни посредством този Призив е: прошка; Присъствието Ни сред вас е: добрина и нежност, но скоро Гласът Ми ще бъде чут насред вас като светкавичен удар;

- Гласът Ми ще бъде този на Справедливостта; ще дойда да пречистя земята; пречистването Ми ще бъде като малък Съд и ще бъде правдиво;

(Послание от Иисус за С.А.Щ.:)

кажи им това: въпреки че лично Аз възвърнах мнозина в безопасност във вярата посредством Своя Призив, земята продължава да вехне в бунт и да гасне в сушата си; ако в тези дни Очите Ми въобще не престанаха да проливат кървави сълзи, то е, защото толкова измежду вас, чиито очи видяха Славата Ми, Милосърдието Ми и могъщата Ми намеса през последните тези години, продължават и днес да се изкушават, гледайки назад към това, което се заклех да разруша!

къде сте вие, които броехте минутите, за да бъдете с Мен? къде е готовността, която имахте някога да защитите Името Ми и да го пазите свято? вие, които бяхте далеч от Сърцето Ми и които дойдохте при Мен, казвайки: “тежко болен съм” и които излекувах, отново се завърнахте при апатията;

зова в отчаянието Си, но толкова много измежду вас отблъскват пренебрежително Моите предупреждения! “предайте Посланията Ми на всички градове, така че да променят живота си”, казвам, но едва успявам да се провикна и Гласът Ми бива задушаван в зеещия мрак завладял градовете Ми… толкова малко ли бивам зачитан в очите ви? Аз, който вдъхнах във вас жив дух, нямам ли по-голяма стойност за вас? толкова много измежду вас четат и препрочитат Посланията Ми, без обаче да ги живеят, защото, деца Мои, четете, без да разбирате;3

в един миг разпаленото ви сърце се провиква, възхвалявайки Ме, a в следващия миг пламъкът във вас угасва;

- отнесох се към вас толкова нежно, както баща се отнася към децата си и разкрих на сърцето ви това Неизчерпаемо Съкровище скрито за много поколения и запазено за вашите Времена, тези Времена, когато Познанието и Вярата ще бъдат пренебрегнати заради студенината на света; Съкровището Ми беше запазено за края на времената, които вие понастоящем живеете, където хората предпочитат своето удоволствие пред Бога, предавайки се на всякакво зло, отколкото на доброто;

изливам от Свещеното Си Сърце Hеизчерпаемото Cи Съкровище върху вас като бурни водопади, върху планините и долините, за да ви укрепя в обичта ви и да ви подготвя за Царството Си; бях като извор течащ в пороите, между планините, привличайки ожаднелите; през последните тези години ви предоставих всичко, каквото небето има да предостави, затова кажете Ми, какво повече бих могъл да направя и не направих, за да ви спася?

деца Мои, дадох ви Закона Си в самото начало, за да ви запазя живи; Законът Ми до този ден не бива спазван, защото не живеете в обичта на Бога; след като не изпитвате никаква обич към своя Отец на Небето, не можете да обичате ближния си и не можете да кажете, че се покорявате на Заповедите; след като онова, на което бяхте научени в началото не е живо във вас, вие все още не сте се вкоренили в Мен; как можете да казвате: “живея в Иисус и в Отеца си”? не бяхте ли чули, че от двете най-големи Заповеди зависи целият Закон? питам ви сериозно: “каква е ползата за някого, ако спечели целия свят, но загуби дара на обичта?” който губи дара на обичта, означава, че губи знанието за Бога, защото, който не обича Отеца, престъпва всички Заповеди;

казвам ви, ако обичта ви не стане по-дълбока, отколкото е сега и не се увеличи, не бихте могли да влезнете в Царството Ми; научете се да прославяте Отеца и да Го обичате, така че Отецът и Аз да направим Своя дом във вас; научете се да копнеете и да желаете Отеца, така че животът ви да се превърне в непрестанна молитва; ако казвате, че сте от Бога, тогава обичайте се един друг, както Аз ви обичам, така че да живеете Истински в Бога Живот;

умът ви не забеляза ли Славата Ми през всичките тези години, в които ви учех? скоро ще се завърна при вас, затова не се осмелявайте да казвате: “имам още време, за да напредна”; елате сега и се покайте! плодът на покаянието е: Обич; затова елате сега и се научете да бъдете доброжелателни в обичта си към своя небесен Отец; научете се да обичате не само своя ближен, но и онези, които смятате, че са ваши врагове; ако сте милостиви към тях, тогава и Отецът ви на небето ще се отнесе милостиво към вас; в Семейството Ми съществува само обич;

повиках ви с иметo ви, за да ви дам Надежда; отворих Свещеното Си Сърце и ви предоставих цялото Си Богатство и всичките Си Съкровища скрити в продължение на векове; слязох от Престола Си, за да бъда между вас със Сърцето Си в Ръката Си, за да ви поднеса на всички Съкровището намиращо се в Него; след това, когато отворих Устата Си и говорих, бяхте занемели пред съвършената Ми красота; за да подтикна обичта ви и да ви разбудя, лъхнах върху вас финия аромат на Своето благоухание; в началото на завръщането ви при Мен, свободно Ми отворихте сърцето си и Ми поискахте да ви поведа с Пастирската Си тояга и това направих; от стадото, което пасях, останаха малцина в кошарата; съпротивата ви спрямо злината не издържа; краката ви постепенно се отдалечиха от Сърцето Ми и ускорихте стъпките си към злонамереността и измамата…

станахте блудкави, и тръни и храсти задушиха малкото обич, която растеше и беше Моя радост и Моя чест; как можете да казвате, че очите ви спазват Заповедите Ми, когато неуморно поставяте на изпитание своя ближен? Отецът Ми и Аз изминахме целия този път от Небето, за да припомним на всеки един от вас да отвори сърцето си и да Ни приеме преди видимото Ми минаване през тази земя; молете се този Час да не ви намери неподготвени, с каменно сърце; молете се, този Час да не намери празен духа ви;

елате при своя Цар с отворено сърце и тогава и вие също ще си поделите Царската Му Трапеза, която е: обич;


1 Иисус говори в Присъствието на Бога Отец и на Светия Дух.
2 Посланията.
3 Много важни пророчества в тези послания се изпълниха, но нито едно не беше забелязано.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message