DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Днес, Рим, Душата Ти Се Е Превърнала В Отражение На Звяра
Новите Небеса И Новата Земя

1 декември 1994

Господи, Убежище мое,
Утеха моя, Усмивка моя,
Извор мой, Вселена моя.
Oбичам Те.

мир на теб; имай нужда от Мен; Аз съм Изворът на живота ти, Аз съм изворът на радостта ти; имай нужда от Мен, както имаш нужда от въздуха, който дишаш; искаш ли да седнеш за работа днес с Мен?1

Да! Да! Радостта ми и животът ми
     са Самият Бог, Бог, който ме обича.
Ела и ни помогни в този Кризисен Час,
     няма такава помощ от хората!

дъще, отгледана и оформена от Мен, толкова малко са онези, които слушат, грехът продължава е все още жив в сърцата им, гордостта ги управлява; поколението ти се направлява към кървава баня; няма да остана задълго още скрит: сега ще се заеме Справедливостта Ми; не престанах никога да изпращам вестителите Си, за да ви предупредя, но до този ден, вие отхвърляхте, отричахте и беснеехте срещу прaтениците Ми; мнозина от свещеническите Ми души, тези, които управляват от високи постове, се заклеха да ги смажат;

използвах всички средства, за да се доближа до това неверно поколение и да го спася, прошепвайки в сърцето му известно здраворазумие, но Духът Ми беше преследван от духа им; омразни са тези, чиято преданост е злонамерена; многократно им давах признаци за Обичта Си, но те захвърлиха Обичта Ми под краката си - eто защо ще слезна да сразя властта на нечестивите и Аз ще бъда този, който ще разгони нечестивите, докато няма да бъде намерен нито един!

отвръщам Очите Си от света, за да не гледам повече злостта им и онези, които казват: “в езика ни се крие силата ни; устните ни имат преимущество; кой може да ни надмине?”2

злонамереността, егоизмът и нечестивостта са поставени сега много високо сред синовете и дъщерите на хората… Съборите Ми на светиите Ми на небето са в траур поради образа, който са приели... разменили са Образа Ни,3 който им бяхме дали, определящ ги като синове и дъщери на Всевишния, за образа на Звяра… днес, колкото повече ги зова чрез вестителите Си, толкова повече се отдалечават от Мен;

(Послание за Рим.)

“някога ти беше Моят Едем, Рим, Градината Ми на насладите, дори ангелите Ми бяха замаяни от очарование пред съвършената ти красота; и управляваше Дома Ми в святост и справедливост; честността и обичта бяха душата на Дома Ми; ти наистина беше отражението на Вечната Ми Светлина, оставяйки вечен спомен на Моите светии и ангели; богатството ти и съкровищата ти бяха тогава небесни;

“днес, Рим, душата ти се е превърнала в отражение на Звяра и ти зае позицията на караул в територията Ми, за да забраняваш влизането на Светия Ми Дух и на пророците, които пророкуват в Името Ми, зовейки ви да се покаете и да се отречете от злите си пътища; за да те спася, идвам сега Аз Самият пред вратата ти и се обръщам към теб; не прочете ли: “Божието дете слуша думите на Бога;”4 но досега нито дума от това, което изрекох, не е проникнало в теб; за теб Думите Ми са нещо неактивно и нищожно; благодатта Ми беше отхвърлена и спасителният Ми план дискредитиран; ти си възмутително бунтовен и арогантен, когато става въпрос за истината, затова твърдиш, че имаш познания и проницателност за небесните Ми Дела, така че да опетняваш пратениците Ми, които излагат пред света мракa ти…”

а ти, дъще, не представяй никога защитатa си; има много свидетели, които могат да те подкрепят, но най-великият от всички тях е Светият Ми Дух; възлагяй надеждата си на Мен, който имам силата да те спася; ако продължат да те малтретират несправедливо, бъди много смирена, защото наказанието, което запазих за тях ще бъде огън; трябва да очакваш отпор и спънки, защото грехът ги е завладял… продължи да възгласяваш величието на Името Ми на всяка нация, Аз те изпращам, затова “lo tedhal”5! да, не се страхувай!

6"ще продължа да изливам Светия Си Дух върху всички вас и да показвам величието на Обичта Си; не прочете ли: “когато ново вино се намери в чепка грозде, казват: не го унищожавайте, съдържа благословия;”7 ще направя същото заради онези, които Ми служат в правдивост и са покорни на този,8 който задържа Бунта в Дома Ми;

“отказвам да унищожа всичко; но горко на окървавените ръце! а ти, ти, който си заел позицията на караул, за да забраниш на Светия Ми Дух да влиза в териториятa Си, ще изпратя най-варварската от нациите да те обкръжи; ще хвърля в пустинята ти бесен огън, с облак, който ще покрие градовете ти: така, мрачната ти епоха ще приключи…”

Господи, какъв ще бъде резултатът?

резултатът? резултатът ще бъде

Моето Обещание:

Новите Небеса и Новата Земя… Рим, кой е проявявал някога такава решителност като Моята, да те спаси? славата Ми се издига над теб, въпреки че нощта продължава да те покрива, над теб се появява великолепието Ми; как е възможно да не можеш да различиш нито времената, нито знаменията?

все още не чувам от Дома Си вика им на покаяние; дори сега не чуват, а поставят клопки за пратениците Ми; ако чуеха и се покайваха, биха могли да отклонят мнозина от злите им пътища и от нечестието на делата им, довели ги до отстъпничество! те никога не спират, за да осъзнаят, че зная за всичките им беззакония, и затова, докато не дойдат да изповядат вината си и да потърсят Светия Ми Дух, няма да омекна…

ела, дъще, да вървим;


1 Иисус има предвид с това: да пиша под диктовката Му.
3 Образът на Пресвятата Троица.
5 На арамейски: не се страхувай.
6 Продължение на посланието за Рим.
8 Папата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message