DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Пътищата Ми Са Благи Пътища, Пътеките Ми Водят Към Вечния Живот

11 октомври 1993

Васула на Свещеното Ми Сърце, пиши:

присъствам и съм близо до теб; ще ти кажа всички неща, които искам да напишеш; позволи Ми да използвам ръката ти, гълъбице Моя; дъще от Египет, преливай като порой с Моето Послание, заливай страни, градове и жители, провиквай се и никой няма да те заглуши; върви напред с Благословията Ми, дъще; помитай ехидни и усойници,1 ще защитавам живота ти, за да избегне отровата им; ще бдя над теб, както майка бди над своето бебе; говори! и не се страхувай от никого;

кажи им, че Принцът на Мира, този Бог заобиколен от херувими, е оставил настрана короната Си и царските Си одежди, за да патрулира света, бос и облечен във вретище,2 показвайки скръбта Си; както благо се отнесох с теб и ти отредих място в Свещеното Си Сърце, така ще се отнеса и с останалите Ми деца; ще издигна от езичниците верни свещеници Левити и ще завърша пътуването им с тях;

смелост, дъще! благословени са онези, които Ме обичат, небето е техният дом, благословени са онези, които се радват при звука на Стъпкaтa Ми, ще се радват в Мен; както обнових твоя живот, дъще, по същия начин ще обновя всички онези, които ще се позоват искрено на Името Ми;

О, Боже, Ти Самият ме избра,
от страната на забравата да съм Твоята вестителка.
Повика ме на службата Си с името ми.
Ето ме, Господи, Възпитателю и Благи Повелителю,
Свети Другарю, Защитнико и Съветнико.
Ах! Господи, не скри от мен Тайнствата Си,
нито Плановете Си;
оставяйки настрана Славата Си и Короната Си,
Ти пристъпи от Небето от Обич,
за да посетиш жалката ми душа.

Не, не презираш жалките, нито бедните
в тяхната мизерия и бедност,
а волно им идваш на помощ.
Всекидневно ме водиш да свидетелствам
за Славата Ти и като Факел
осветляващ пътя на човека, Твоето Присъствие ме пази да не падна.
На Пиршеството Си ме каниш всеки ден от живота ми,
насищайки щедро душата ми с Небесна Манна.
Ти присади бедното ми сърце към Свещеното Си Сърце,
където съживяваш душата ми, за да Ти пее Верността.
Караш духът ми да ликува, за да провъзгласява без страх на нациите Твоето Слово.
С дясната Си Ръка хванала моята, засаждаш, изграждаш: 
Справедливост и Крепкост.

Да, Царят на Небесата и на земята
засажда добродетел там, където
има порок, мир там, където има война,
единство там, където има разделение
обич там, където има омраза
вяра там, където има безбожие,
надежда там, където има отчаяние.
Свято е Неговото Име.

Ти установи Царството Си3 на земята,
помазвайки ни и давайки нов живот на душата ни.
За да ни спасиш, беше Ти отказано това,
за което в Гетсимания Устните Ти умоляваха,
но се отзова, когато Отецът Ти Те повика.
И сега, душата ми ще живее единствено за Теб
и ще служа единствено на Теб.
Ще провъзгласявам Величието на Името Ти,
докато съм жива.

ще Ме оповестяваш и на идващите поколения, за да показваш Праведността Ми на един народ още нероден; не, не изпитвам презрение към жалките, нито пренебрегвам бедните, а идвам при тях със Сърцето Си в Ръката Си да им покажа, че Обичта Ми е вечн, а Верността Ми трайна от епоха на епоха;

в дните ви облякох вретище, за да проявя скръбта Си, Небесните стълбове треперят и ангелите Ми са поразени от горест, гледайки как това поколение следва пътя утъпкан от Сатаната; ето защо, слизам от Престола Си, за да стигна до всеки един от вас; не, няма никого да пренебрегна; ще седна заедно с окаяните и те няма да се уплашат от Мен; ще се сприятеля с тях, бос,4 и ще им кажа, че от самото начало никога не са били без баща, и aко никога не са били схванали Небесните Закони, това е така, защото никой не е бил до тях, за да им ги каже; никой не им е казвал също, че са семето на Всемогъщия;

след това ще ги събера5 около Мен като агнета, близо до Сърцето Си и като човек, който се готви да разкрие тайна, ще ги нахраня от Устните Си: Отче нашще им кажа тогава, че ОБИЧТА е пред очите им; Живият Хляб е същият Този, който седи сред тях, Този, който живя и умря, сега им говори; Този, чието Дихание освети Небесата и от Когото всички неща станаха, е с тях пред очите им;

ще поканя всички минувачи: “кой е жалък и ненавидян от обществото ви? нека пристъпи тук;" няма да оставя никого гладен, никого беден, защото Благословиите Ми са богатства и Обичта Ми засища; пътищата Ми са очарователни пътища, пътеките Ми водят към вечния Живот;

ще обясня на окаяните и бедните, че Отецът им на Небето е техният Пазител, спасяващ Бог; ще им напомня, че и те се водят Неговите деца и могат да Го наричат: “Отче мой”, и ако попитат: “къде може да се намери Проумяване?” ще кажа: “Проумяването, дете Мое, е избягването на всяко зло;” “какво ще стане с нашата окаяност, какво ще направиш, за да ни отвориш очите?” ще възкликнат; “окаяните? ще ги спася от голямата им окаяност и ще използвам нещастието, за да им отворя очите;” тогава сърцата на тези окаяници ще се стопят и ще Ме помолят да се грижа за тях, както ти Ме беше помолила, дъще;

тогава, от всички тях ще направя могъщ народ с величието на Името Ми; и когато отстъпниците ги укорят и ги попитат: “защо се радвате на висок глас? как смеете да провъзгласявате Словото на Бога в Неговото Светилище, извършвате голямо осквернение!”

ще кажа на тези отстъпници: “ако замълчат те, камъните ще се провикнат още по-силно, докато не оглушат ушите ви; днес, точно в този ден, ви отнемам Царството Си и го давам на този остатък, след като вие не влизате в Него, нито позволявате на други, които искат, да влязат; отсега нататък ще бъда техният Съветник и техният Цар в тях; отсега нататък ще ги изпращам в градовете да провъзгласяват Обичта Ми и да предават на други Преданието, което Аз Самият дадох на Петър и на Моите ученици; тъй като този остатък ще бъде присаден в Мен, ще почистят градовете Ми и ще сложат край на престъплението;”

Аз, Бог, ви благославям за това, че Ме слушате; Обичта ви обича;

(По-късно:)6

заповедта Ми към теб е: обичай Ме, записвай Посланията Ми и върви от нация в нация да провъзгласяваш Словата Ми, бъди Моето Ехо; който има уши нека чуе, който не иска да чуе, нека не чуе;

всичко, което предприемеш, ще бъде ръководено от Мен и благословено, затова не се страхувай; времето е кратко, действай неотложно, това също е Моя заповед; Сърцето на Сина Ми е разбито и не мога да понасям повече скръбта Му; Васула, малка ти, Аз, Яхве, твоят любящ Баща и Авва, ще ти помагам в тази битка; върви с Мен; думите, които произнасяш не са твои думи, Мои са; всяко нещо, което правиш за Дома Ми, Ме прославя;

остани в Мен, защото децата Ми Ме гледат в теб и чрез теб; ще ти дам подкрепата, от която се нуждаеш и ще те подсиля, така че със Силата Ми в теб да можеш да стъпчеш враговете на Дома Ми и с това да изпълниш мисията си, прославяйки Ме;

дете Мое, върни се при задълженията си7 и помни, дете Мое и Моя ти, че Аз, Бог, твоят Баща, съм с теб и в теб; Аз, Яхве, те благославям с цялото Си Сърце;

22 октомври 1993

мир на теб;

осланяй се на Мен и не се страхувай; ако събереш всички демони заедно със Сатаната, пак съм по-силен от всички тях взети заедно;

прескъпа, никога не се съмнявай във Вечната Ми Обич; ic;


1 “Ехидни и усойници” е аналогия с: погрешни учения, неправилни тълкувания.
3 Църквата.
4 Символизира простотата.
5 Окаяните.
6 По-късно говори Вечният Отец.
7 Домакинските занимания.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message