DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Двете Ни Сърца В Тези Последни Дни Бяха Навън, Учейки Ви
Докато Сте Разделени, Вие Сте Все Още В Мрак

14 септември 1992

Иисус?

Аз Съм; малка ти, знаеш ли колко се молих за теб на Отеца, без да говоря за молитвите на Святата ти Майка!

всеки ден Очите Ми проливат сълзи заради престъпленията на този свят… Очите Ми се изтощиха в търсене на великодушни души; Сърцето Ми е развълнувано и Цялото Ми Същество изтръпва от болка, като едва се въздържам, гледайки греховете на това поколение, да не би да прелее Чашата Ми;

съчиних Нов Химн на Обич,1 за да ви Го пея и от небеcaтa да стигна до всяко сърце, за да ви спася и да ви припомня Вечната Ми Обич, която изпитвам към всеки един от вас; говорих отвисоко, не за да ви наложа Правилата Си, а да ви предложа съюз на Мир и Обич, който да ви доведе всички под Крилата Ми и да ви обедини; предложих ви да се венчая за вас... но колцина от вас разбраха какво исках да кажа? дали наистина разбрахте какво ви предостави Женихът? обяснете Ми тогава защо всеки път, когато говоря за помирение вие отвръщате очите си от Мен…

- бях чужденец и не Ме приехте, почуках на вратата ви, но не Ме чухте; казах ви Истината, но езикът ви въобще не престана да изрича непристойни лъжи за Мен, съдейки Ме и осъждайки Ме; дойдох да ви науча на благоразумие и да ви припомня Моето Знание, Лидерство и Служение, но вие Ми се присмяхте и Ме наругахте; посетих ви с Обич и Нежност, с копнеж да ви обединя всички в Сърцето Ми и да ви науча отново правилата на началната Ми Църква, но вие позволихте на вашите собствени правила да завладеят духа ви, изхвърляйки Ме от сърцето си;

ще попитате: “кога Ти направих всички тези неща, Господи?” казвам ви, вече Ми ги направихте; осъдихте Ме преждевременно и позволихте на устните ви да Ме осъдят, тъй като това, което направихте на Моите пратеници, вие го направихте на Мен; осквернихте името им, смятайки, че Ми предоставяте услуга, но в действителност осквернихте Моето Име; как можете все още да казвате: “Словото Ти, Господи мой, е Светилник в краката ми, Светлина в пътя ми”, като не приехте Словото Ми, нито се помирихте със своя  брат?

с голяма Обич и Нежност, Двете Ни Сърца в тези последни дни бяха навън,2 учейки ви масово и отново, че молитвата, обичта и смирението са КЛЮЧОВЕТЕ за вашето спасение, но колцина от вас проникнаха действително в тази Истина? сърцето ви е входната врата, през която мога да влезна да ви излекувам и да ви водя в Моя Път;

наистина ли оценихте Словата Ни в сърцето си или все още сте за  война? не можете да се скриете от Мен, нито можете да кажете, че съм ви лишил от Истината; ако твърдите, че сте в Истината, обяснете Ми тогава вашето разделение… отвори очите си, приятелю Мой! отвори сърцето си, не ума си! отново ви казвам:

не е останал добър човек, не, наистина нито един, няма един, който да разбира; след като всички сте под господството на греха, няма един, който да Ме търси; всички са се отвърнали, всички са еднакво опетнени и въпреки това мнозина измежду вас твърдят, че се намират в Светлината; казвам ви, докато сте разделени, вие сте все още в мрак; доколкото се радвате на своето разделение, вие все още не знаете накъде се направлявате, защото е твърде мрачно, за да виждате;

дойдох при вас да ви предложа даром един Дар: Дара на Моята Обич, но Обичта отново беше неразбрана, отхвърлена и чужда за сърцето ви; въпреки всички Мои Апели да ви помиря и да ви обединя, вие продължавате да съгрешавате; как могa да простя греховете ви, когато нееднократно потискате Словата Ми? чувате Гласа Ми, но вече не Го разпознавате; ако не Ми позволите да изкореня всичко, което в сърцето ви не съм Аз, няма никога да видите, че днес повече отвсякога Светият Ми Дух търси във вас: помирението и единството;

показах ви как да се обедините;

единството ще бъде в сърцето ви; помирението ще бъде в сърцeтo, а не с подписването на споразумение! как може някой да твърди, че е правдив, когато страните ви са във война и подпалени! знайте, че Свещеното Ми Сърце очаква от вас:

благодеяние, великодушие, молитва,
и дух на помирение,
и да се обичате един друг, както Аз ви обичам;

ще чуя ли от вас вика ви на предаване и покаяние?


1 Тези Послания.
2 Отнася се до Откp. 11.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message