DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Вдигни Очите Си Към Мен

17 януари 1990

мир на теб; цвете Мое, позволи Ми да използвам днес ръката ти, за да напиша Посланието Си;1

давам ви Мира Си; любими, издигнах ви, за да ви използвам като средство да оповестя Посланията Си по целия свят; издигнах ви, за да направя от вас живи олтари, давайки ви Пламъка Си; издигнах ви, за да ви преобразя в живи храмове; Благодатта Ми е върху вас, Очите Ми никога не ви напускат; елате и черпете от Богатствата Ми, елате, зарадвайте Ме и кажете тези думи:

“бъди благословен,
Господи, Всемилостиви,
Твое е цялото величие,
могъщие и великолепие,
Твой е суверенитетът
и Ти си Владетелят на всичко и над всичко,
и именно от Теб и чрез Теб
Единството ще слезне като мълния,
за да почете и да Прослави Тялото Ти;
амин;”

и ви казвам, че в Единството ще бъдете като съдове носещи Светлината Ми, провъзгласяващи Царството Ми и учещи Истината в пълна свобода и без спънки от никого;

(Напиши още няколко реда за Моите избрани:)

бъдете подготвени за няколко още премеждия; намирам се пред вас, за да отварям пътя ви, затова не се страхувайте; мнозина ще се скандализират, но този, който проповядва Истината никога не върви без изпитания, вашите угнетители ви заобикалят, но усетихте ли някого? казвам ви, преди дори да стигнат до вас, ги разгонвам; Аз, Господ, вървя до вас;

чуйте Ме: за да се обедините, трябва всички да се огънете; не трябва да има съперничество между вас, никаква самонадеяност, а всеки трябва да заличи себе си; Аз съм Божествен и желая и вие да сте божествени; трябва, любими Мои, всички да се огънете, тъй като всички си споделяте Духа Ми;

Аз, Господ, ви благославям;

Иисус?

Аз съм;

Аз, Иисус, те обичам, дъще; кажи Ми, ако не бях дошъл при теб по този начин да те спася, щеше ли да Ме очакваш сега, служейки Ми? и ако не беше издигната от Мен, щеше ли да си наясно с всичко това, което става в Църквата Ми?

Не, не, Господи, но не съм добра да ми се дава всичко това.

цвете, дори да не си добра, Аз съм тук с теб, за да те благословя и да те привлека по-дълбоко в Сърцето Си; яж от Мен по този начин; имай Мира Ми;

вдигни очите си към Мен,

и Святото Ми Лице ще светне върху теб; помазах те да бъдеш една от невестите Ми, издигнах те да бъдеш Моя; Обичта те обича… наситих те с деликатното Си ухание, пръснах уханието Си чак до приятелите ти; украсих те със скъпоценностите ти, за да заприличаш на Мен; закрепих те за Мен;

вдигни очите си към Мен,

и виж Святото Ми Лице; Аз съм Спасителят ти, който те обича; приеми начина, по който те водя; изготвих Плановете Си много преди да се родиш; пости, любима Моя, умъртви сетивата си, поправи за онези, които Ме раняват;

вдигни очите си към Мен,

и почувствай как Обичта Ми те покрива и те поглъща; поправи за другите, радвайки Ме; погледни! Аз съм Този, който най-много те обича, ще се съпротивиш ли на зова Ми? ще се съпротивиш ли на Мен? Аз, който те призовах с името ти и те оформих по Своя Образ; Аз, който те възкресих от мъртвите и те освободих от страните под земята;

вдигни очите си към Мен,

и погледни своя Цар, който украси голотата ти с Благословиите Си; венчах се за теб и те отгледах с Мъдрост; ах, Васула, ученичко Моя, зарадвай Ме и си сподели с Мен;

вдигни очите си към Мен,

и погледни Този, който те спаси; Аз съм Този; Този, който те създаде;

вдигни очите си към Мен,

и Ме погледни; Аз съм Този, който ти разкри Святото Си Лице; Аз съм Този, който процъфтява сетивата ти; Аз съм Господ, който те погледнах, oцених те и излях върху теб Ученията Си; погледни Устните Ми2... от самите тези Устни на твоя Бог, ти научи всичко, което знаеш днес; Устните на твоя Бог ти диктуваха и цялото Знание, което имаш, произхожда от Мен; Аз съм Възпитателят ти; желаеш ли да Ме оставиш да те водя в Дирите Си до края? ще Ми позволиш ли да го направя това?

От самата Ти Ръка ми беше дадена Храна,
без никакви заслуги,
коя съм, за да бъда залята от благодати?
Всичко произхожда от Теб.
От собствената Ти Ръка ми бяха дадени дарове.
Благославям Те, о, Господи,
ще тържествувам и ще ликувам в Обичта Ти
и решена повече отвсякога,
ще Те следвам трескаво до края.

тогава вземи Кръста Ми на Обич и Мир и заедно ще продължим; помни, любима Моя, че съм до теб през цялото време, помни Святостта Ми, за да можеш да вървиш в святост; предостави Ми окаяността си и Душата Ми ще те облекчи; Спасителят ти е на твоята страна; Аз съм Този, който вдига бедния от праха; виждаш ли, Васула Моя, с вярата и чрез вярата в Мен те накарах да влезеш в това състояние на благодат;

(Господ има предвид, че се приближих до Него с благодатта Му чрез вяра и чрез вяра-като-на-детеа.)

Аз, Иисус, те обичам; радвай Ме винаги;


1 Послание за 18 януари 1990, първия ден от празнуването на Единството и мой рожден ден също. Това послание беше дадено да бъде прочетено на 18-ти.
2 Иисус каза това, посочвайки с два пръста Устните Си.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message